Усі уроки до курсу «Філософія». 11 клас

УРОК 46

Проблеми екології

Мета: дати учням уявлення про екологічну ситуацію у світі, країні, краї; підвести учнів до думки про те, що світ стоїть біля фатальної межі, ілюструючи це твердження конкретними прикладами; продовжити формування в учнів критичного мислення, вміння нестандартно розв’язувати поставлені проблеми, аргументувати свою позицію; формувати активну екологічну позицію щодо охорони навколишнього середовища.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу.

Форма проведення: лекція з елементами дискусії та бесіди.

Епіграф: Світ достатньо великий, щоб задовольнити потреби будь-якої людини, однак занадто малий, щоб задовольнити людську жадібність. М. Ганді

ХІД УРОКУ

I. Організаційний момент уроку

II. Мотивація навчальної діяльності

Робота з епіграфом уроку

На екрані — слайди комп’ютерної презентації про згубний вплив людини на природу.

— Які асоціації виникають у вас, коли ви чуєте слово «природа»?

III. Вивчення нового матеріалу

Робота в групах

1-ша група — на основі тексту підручника і додаткової літератури формулює визначення поняття «екологія», ознайомлюється з історією виникнення науки — екології.

Додатковий матеріал для 1-ї групи

Рівень впливу людини на навколишнє середовище залежить, у першу чергу, від технічної озброєності суспільства. XXI ст. — це століття науково-технічного прогресу, який суттєво збільшує можливі і реальні масштаби впливу суспільства на природу, ставить перед людством низку нових, надзвичайно гострих проблем, у першу чергу, — екологічну.

Що таке екологія? Цей термін уперше вжив 1866 р. німецький біолог Е. Геккель (1834-1919). Це наука про взаємини живих організмів із навколишнім середовищем. Учений вважав, що нова наука досліджуватиме відносини тварин і рослин, середовище їхнього життя. Термін міцно ввійшов у наше життя в 70-х роках XX ст. Проте сьогодні ми фактично говоримо про соціальну екологію — науку, що вивчає проблеми взаємодії суспільства й навколишнього середовища.

2-га група на основі тексту підручника і додаткової інформації виділяє основні екологічні проблеми сучасності.

Додатковий матеріал для 2-ї групи

Сьогодні екологічну ситуацію у світі можна схарактеризувати як близьку до критичної. Серед глобальних екологічних проблем слід назвати такі:

  • 1) триває знищення тисяч видів рослин і тварин;
  • 2) значною мірою знищений лісовий покрив;
  • 3) стрімко скорочується наявний запас корисних копалин;
  • 4) світовий океан не тільки виснажується в результаті знищення живих організмів, але й перестає бути регулятором природних процесів;
  • 5) атмосфера в багатьох місцях забруднена до гранично допустимих масштабів, а чисте повітря стає дефіцитом;
  • 6) частково порушений озоновий шар, що захищав від згубного для всього живого космічного випромінювання;
  • 7) забруднено поверхню Землі і спотворено природні ландшафти: на Землі неможливо знайти жодного квадратного метра поверхні, де б не знаходилося штучно створених людиною об’єктів.

Стала цілком очевидною згубність споживацького ставлення людини до природи лише як до об’єкта отримання певних багатств і благ. Для людства стає життєво необхідною зміна самої філософії ставлення до природи.

3-тя група на основі тексту підручника і додаткової літератури виділяє плюси і мінуси впливу людини на природу.

Матеріал для 3-ї групи

Між поняттями «природне» і «суспільне» немає прірви — суспільство залишається частиною більшого цілого — природи. Але кожне при цьому має свою специфіку. Людина живе на Землі в межах тонкої її оболонки — географічного середовища. Воно є зоною перебування людини і сферою застосування її сил. Від часу свого виникнення людське суспільство опановувало навколишнє середовище, використовуючи досягнення попередніх епох, і, у свою чергу, передавало його у спадок майбутнім поколінням. Людина не тільки перемістила в інші кліматичні умови різні види рослин і тварин, а й змінила їх. Вплив суспільства на природу зумовлений розвитком матеріального виробництва, науки і техніки, суспільних потреб, а також характером суспільних відносин. Якщо позбавити сучасне географічне середовище його властивостей, створених працею багатьох поколінь, і поставити сучасне суспільство у вихідні природні умови, то воно не зможе існувати, тому що людина геохімічно перетворила світ і процес цей уже незворотній.

У свою чергу й географічне середовище справляє значний вплив на розвиток суспільства. Людська історія — наочний приклад того, як умови середовища й обриси поверхні планети сприяли або, навпаки, перешкоджали розвитку людства. Якщо на Крайній Півночі людина вириває в негостинної суворої природи засоби існування ціною значних зусиль, то в тропіках неприборкана пишність природи створює сприятливі умови для людини. Географічне середовище як умова господарської діяльності суспільства певною мірою впливає на господарську спеціалізацію країн і регіонів.

Природне середовище життя суспільства не обмежується лише географічним середовищем. Якісно іншим природним середовищем його життя є сфера всього живого — біосфера, що включає населену мікроорганізмами верхню частину землі, води, річок, морів і океанів, а також нижню частину атмосфери. Історія життя на нашій планеті засвідчила, що суттєві перетворення вже відбувались неодноразово і якісна перебудова біосфери призводила до зникнення певних видів тварин і рослин і появи нових. Процес еволюції біосфери має незворотний характер. До складу біосфери, окрім рослин і тварин, включене й людство, яке останнім часом здійснює інтенсивний вплив на неї внаслідок небаченого раніше розвитку науки і техніки.

IV. Підсумок уроку

Виконання вправи

1. Чи можна подолати екологічну кризу?

  • 1-ша група — альтернатива № 1 — Так, упевнений...
  • 2-га група — альтернатива № 2 — Ні, тому що...
  • 3-тя група — альтернатива № 3 — Можливо, але для цього необхідно...

2. Завершіть думку:

Природа стоїть біля фатальної межі, тому що...

V. Домашнє завдання

1. Опрацювати відповідний матеріал підручника.

2. Скласти сенкан до слова «екологія».