Усі уроки до курсу «Філософія». 11 клас

УРОК 38

Сім’я і суспільство

Мета: ознайомити із сутністю понять «шлюб», «сім’я», історичними формами сім’ї та шлюбу; підвести до висновку про функції сім’ї як соціального інституту і малої групи, розкрити причини кризи сім’ї в сучасному суспільстві та шляхи її подолання; формувати вміння аналізувати навчальний матеріал, робити висновки на основі отриманих знань, збирати, накопичувати, зберігати, обробляти і передавати отриману інформацію.

Тип уроку: комбінований.

Форма проведення: лекція з елементами бесіди.

ХІД УРОКУ

I. Організаційний момент уроку

II. Актуалізація знань учнів

Перевірка домашнього завдання

Виступ учнів з електронною презентацією «Національні проблеми України».

III. Мотивація навчальної діяльності

Бесіда

1. Що означає термін «соціальний інститут»?

2. Наведіть приклади соціальних інститутів.

3. Назвіть ознаки, які характеризують соціальні інститути.

4. Які основні ознаки організованих соціальних систем?

5. Що таке соціальна група?

Учитель повідомляє тему, мету навчального заняття, підводить учнів до висновку про необхідність вивчення теми.

Проблемне запитання

— Яку роль у сучасному суспільстві відіграє сім’я?

IV. Вивчення нового матеріалу

• Еволюція розвитку сім ’ї як соціального інституту

Сім’я — це міні-модель суспільства. Без сім’ї та сімейного виховання, сімейного піклування про дитину не було б ні суспільства, ні держави, ні етносу. Як би не змінювалися суспільні настанови, сім’я залишається найважливішою цінністю й опорою держави.

Утопісти, революціонери всіх часів чомусь прагнули знищити сім’ю, пропагували «вільне кохання», виступали за те, щоб функції сім’ї передати державі. Так, В. І. Ленін мріяв побудувати величезні фабрики-кухні, фабрики-пральні і звільнити жінку від домашньої праці.

Сім’я — дуже давній соціальний інститут. Вона історично змінювалася: в суспільстві не вщухають суперечки щодо того, яка з форм сім’ї більш життєздатна.

Російські слов’янофіли у XIX ст. відстоювали ідеал патріархальної сім’ї, де основна влада належала главі родини — батькові. Усі інші члени сім’ї повинні були беззаперечно виконувати його волю. Роль жінки зводилася до народження і виховання дітей, ведення домашнього господарства.

Противники такої родини були не тільки серед західників. Із критикою патріархальної сім’ї виступали марксисти. Про тиранію, притаманну такій родині, що калічить і нищить людську особистість, писав М. Бердяєв. Він закликав відстоювати більш вільні форми сім’ї: «Євангеліє вимагає свободи від рабства в сім’ї». Із появою держави і права виникають закони і про шлюб. У деяких мусульманських країнах і досі, особливо в селах, існують полігамні шлюби. За мусульманськими законами, чоловікові дозволяється мати до 4-х дружин, щоправда за умови, що він здатний їх утримувати належним чином. У Непалі в першій половині XX ст. сім’я будувалася за протилежним принципом: одна дружина могла мати до 5-х чоловіків. Але в більшості країн домінує моногамна сім’я.

• Шлюб — основа сімейних відносин

Проблемне запитання

— Як ви вважаєте, «сім’я» і «шлюб» — це те саме?

Учні висловлюють свою думку.

Первісну основу сімейних відносин становить шлюб.

Шлюб — це історично змінювана форма взаємин між чоловіком і жінкою, за допомогою якої суспільство впорядковує і санкціонує їхнє статеве життя і встановлює їхні подружні права і обов’язки.

Шлюб — це контракт, який укладають 3 сторони: чоловік, жінка і держава. Сім’я — це більш складна система відносин, ніж шлюб, оскільки об’єднує не тільки подружжя, їхніх дітей, а й інших родичів. Цей основний тип сім’ї становить в Україні 60-70 % від загального числа тих, хто взяв шлюб.

Сім’я — не шлюбна група, а соціальний інститут, тобто система зв’язків і взаємодій між членами сім’ї, які виконують функцію відтворення населення та регулювання взаємин між статями, батьками і дітьми.

Поява шлюбу як правової форми відносин між чоловіком і жінкою, пов’язана з наслідуванням власності. Відповідно до європейських традицій, наслідування власності здійснювалося за чоловічою лінією. У давньоримському законодавстві право на спадщину визнавалося за кровними родичами. За імператора Августа (І ст. до н. е. — І ст. н. е.) було запроваджено податок на безшлюбність.

У сучасному світі умови та порядок вступу в шлюб, його припинення та визнання недійсним регулюється сімейним правом. Шлюб реєструється в органах реєстрації актів цивільного стану (РАЦС). Шлюб, укладений за релігійним обрядом або відповідно до звичаїв будь-якої народності, не має правової сили.

Регулювання прав і обов’язків подружжя, а також батьків і дітей в Україні здійснюється відповідно до Сімейного кодексу.

Ми ж розглянемо сім’ю як соціальний інститут, тобто її взаємодію з іншими соціальними інститутами.

Запитання

— Чому сім’ю називають осередком суспільства?

• Функції сім’ї

Подаються результати самостійної дослідницької діяльності учнів (фрагменти комп’ютерних презентацій про сім’ю).

Завдання

На основі переглянутих презентацій і власного досвіду спробуйте визначити:

1. Які завдання в суспільстві виконує сім’я?

2. Що, на ваш погляд, є найвищою сімейною цінністю?

Специфічні функції — випливають із сутності сім’ї і відтворюють її особливості.

Репродуктивна:

  • 1) громадська — забезпечує відтворення населення;
  • 2) індивідуальна — задовольняє потребу в дітях.

Виховна:

  • 1) формування особистості дитини;
  • 2) вплив на розвиток особистості кожного члена сім’ї протягом усього життя;
  • 3) постійний вплив дітей на батьків та інших дорослих членів сім’ї, які спонукають їх активно займатися самовихованням.

Господарсько-економічна:

  • 1) забезпечення міцних зв’язків, матеріальна підтримка неповнолітніх і непрацездатних членів сім’ї;
  • 2) надання підтримки тим членам сім’ї, у яких виникли матеріальні та фінансові труднощі.

Відновлювальна — спрямована на відновлення і зміцнення фізичних, психологічних, емоційних і духовних сил людини після трудового робочого дня.

Регулятивна — регулює і впорядковує взаємини між статями, здійснює первинний контроль за дотриманням членами сім’ї суспільних норм особистого, групового та суспільного життя.

Функція соціалізації особистості — сім’я опосередковує зв’язок особистості з суспільством: вона формує в дитини уявлення про соціальні зв’язки і від народження залучає її до них.

Потреба людини в дітях, їхньому вихованні і соціалізації становить сенс власне людського життя.

Сім’я забезпечує соціалізацію молоді в ході засвоєння дітьми норм громадського життя, задовольняє емоційну потребу через спільні переживання, обмін почуттями і настроями, запобігає психологічній неврівноваженості, допомагає уникнути почуття ізольованості, запобігає відхиленню від вимог соціальних норм.

• Криза сім’ї та її майбутнє

Історик, мовознавець, етнограф Лев Гумільов свого часу писав: «Елементи системи — члени сім’ї та предмети їхнього побуту, в тому числі чоловік, дружина, теща, син, дочка, будинок, колодязь, кішка. Вони становлять сім’ю доти, доки подружжя не розлучиться, діти не відокремляться, почавши заробляти самі, теща не посвариться із зятем, колодязь не зацвіте і кішка не заведе кошенят на горищі. Якщо після цього вони залишаться в будинку, хоча б туди провели водопровід, це буде не сім’я, а заселена ділянка, тобто всі елементи живої кісткової природи залишаться на місці, але система сім’ї зникне. І, навпаки, якщо помре теща, буде перебудований будинок, втече кішка, поїде вчитися люблячий син, сім’я збережеться, незважаючи на зміни в кількості елементів. Це означає, що реально існуючим фактором системи є не предмети, а зв’язки, хоча вони й не мають ні маси, ні заряду, ні температури».

Треба відзначити, що сім’я і зараз еволюціонує, причому, здається, в гірший бік. Поступово зникає той аромат великої родини, в якому повинні зростати діти.

Запитання

1. Чи можете ви сказати, що сім’я в Україні переживає кризу?

2. У чому це виявляється?

Орієнтовні відповіді учнів

1. Зменшення народжуваності.

2. Нестабільність сім’ї, розлучення.

3. Свідома відмова від народження дитини.

4. Відмова від дітей, втеча дітей із дому, жорстоке поводження з дітьми.

5. Різке скорочення рівня «шлюбності» і водночас зростання позашлюбної народжуваності.

Серед причин кризового стану сім’ї також необхідно відзначити й такі.

1. Економічні — безробіття, невиплати заробітної плати, низький рівень оплати праці.

2. Соціальні — алкоголізм, неробство, аморальна поведінка. Зазвичай це зумовлене низьким культурним рівнем, бездуховністю, безвідповідальністю перед дітьми.

3. Трудова зайнятість жінок. Професійні інтереси заважають стабільності взаємин у сім’ї.

Повідомлення учнів

Повідомлення учнів про демографічну політику в країнах світу.

Висновок. Як бачите, сім’я залишається найвищою цінністю, і, щоб зміцнити її позиції, уряди багатьох країн уживають спеціальні заходи. Вони запроваджують різного роду допомогу та фінансові пільги, відпустки для чоловіків для догляду за малими і хворими дітьми, створення дошкільних дитячих установ. Розвинені держави прагнуть здійснювати демографічну політику, спрямовану на зміцнення сім’ї і збільшення народжуваності.

Запитання

— Чи відчуваєте ви на прикладі своєї сім’ї підтримку з боку держави? У чому вона виявляється? (Для аргументації використовують матеріали ЗМІ та Інтернету.)

V. Домашнє завдання

1. Опрацювати відповідний матеріал підручника.

2. Написати твір-роздум на тему:

  • «Роль сім’ї в сучасному суспільстві»;
  • «Майбутнє сімейних взаємин».