Усі уроки до курсу «Філософія». 10 клас

УРОК 66

Єдність матерії руху і часу

Мета: розкрити питання єдності матерії руху часу; розвивати аналітично-просторове уявлення; розвивати вміння працювати з довідковою літературою; сприяти розумінню учнями класичного бачення світу.

Тип уроку: засвоєння нових знань.

ХІД УРОКУ

I. Організаційний момент уроку

II. Мотивація навчальної діяльності

Учитель оголошує тему, зміст, звертає увагу на основні проблеми.

III. Вивчення нового матеріалу

Проблема єдності світу

Учитель. Зміст проблеми про єдність світу можна з’ясувати, давши відповідь на запитання:

  • 1. Чим для людини є світ в цілому?
  • 2. Ким для цього світу людина?

Протягом всього розвитку філософами спостерігаються різні підходи до тлумачення проблеми єдності світу. Вперше питання про єдність світу дослідили античні мислителі Фалес, Демокрит та ін. Оскільки їх погляди на світ і матерію були наївними за характером, вони не зуміли повністю розв’язати це питання. Для них характерні припущення про те, що єдність світу — в його матеріальності. Проблема єдності світу по-різному розв’язувалася іншими античними мислителями, які основу єдності світу вбачали в існуванні первинних абсолютних ідей або відчуттів людини. Матеріалістичну лінію розв’язання питання про єдність світу сповідували представники метафізичного матеріалізму Ф. Бекон, Т. Гоббс, Б. Спіноза, французький матеріалісти XVIII ст.

Ближче за інших матеріалістів підійшли до розв’язання проблеми єдності світу російські філософи середини XIX ст. Спираючись на досягнення філософів, а також на нові успіхи природознавства, вони намагалися поглянути на світ як на процес розвитку. За М. Чернишевським, природа не що інше, як різнорідна матерія з різноманітними якостями. Він стверджував, що органічні та неорганічні «комбінації елементів» утворюють єдність, що органічні елементи виникають з неорганічних. Проте ідеалістично розглядаючи суть суспільних явищ, російські революційні демократи не змогли до кінця послідовно вирішити проблему матеріальної єдності світу.

Марксизм, розглядаючи питання про єдність світу, виходить з того, що у світі немає нічого, окрім рухомої матерії, що рухома матерія не може рухатися інакше, як у просторі та часі.

Діалектико-матеріалістичне положення про матеріальну єдність світу відповідає розвитку природознавства того періоду. Відкриття клітки показало єдність в будові всього живого попри різноманіття існуючих видів. Важливою подією стало відкриття закону збереження перетворення енергії, створення Дарвіном еволюційної теорії походження видів. Оволодіння методом спектрального аналізу дозволило встановити, що Сонце та інші зорі, зоряні асоціації, планети мають у своєму складі ті самі хімічні елементи, що і Земля. Різноманіття хімічних елементів розкривається періодичною системою елементів Д. Менделєєва.

Особливо знаменними були відкриття у фізиці на рубежі XIX-XX ст., що показали складну структуру атома. Збагатилися уявлення про основні форми руху. Ці відкриття відкидають субстратно-речовинну модель світу, автори якої намагалися звести всю матерію Всесвіту до якоїсь «праматері!». Окрім субстратно-речовинної й моделі єдності світу, існує функціональна модель, згідно з якою кожна мала частинка у Всесвіт пов’язана з іншою, скільки завгодно віддаленою від неї. Всесвіт функціонує як даний механізм, в якому кожне явище займає цілком певне місце в загальному ланцюзі подій. Узята ізольовано від інших, ця модель спрощує дійсність.

Найбільшою мірою дійсності відповідає атрибутивна теорія єдності світу. У цій теорії передбачається єдність всіх видів матерій форм руху, що виявляється в єдності законів збереження.

IV. Закріплення вивченого матеріалу

Бесіда

1. Що вважалося основою єдності світу в міфологічному світогляді?

2. У чому вбачається єдність світу у релігійному світогляді?

3. Як два підходи впливають на розв’язання проблеми єдності світу у філософії?

V. Підсумки уроку

Учитель. Матеріальний, природний світ є основою буття. Основні форми існування матерії: рух, простір, час. Матеріал, який ми розглянули на сьогоднішньому уроці, завершує тему «Світ та особливості його снування». Під час її вивчення ми розглянули зміст та сутність поняття «світ» як складової відношення «людина — світ».

VI. Домашнє завдання

1. Опрацювати матеріал уроку.

2. Підготуватися до уроку узагальнення знань за темою «Світ та особливості його існування».