Усі уроки до курсу «Філософія». 10 клас

УРОКИ 43-44

Сутність людини. Сенс людського життя

Мета: з’ясувати сутність людини у різних вимірах; розкрити поняття про сенс людського життя; розвивати вміння самостійно мислити; виховувати активну життєву позицію.

Тип уроку: комбінований.

Форма проведення: лекція з опорою на структурно-логічні схеми.

Основні поняття: «сутність людини», «сенс життя», «мета життя», «ідеал», «історична позиція», «теологічна, соціоцентрична, нігілістична, антропологічна концепції».

Епіграф:

• Життя повинно мати сенс, щоб бути благом і цінністю. (М. Бердяев)

ХІД УРОКУ

I. Організаційний момент уроку

II. Мотивація навчальної діяльності

Учитель пропонує відповісти на запитання:

  • Як ви розумієте слова М. Бердяева?

На основі відповідей учнів формулюється тема та мета уроку.

III. Актуалізація опорних знань учнів

Бесіда

1. Який вплив має спадковість на розвиток людини?

2. У чому виявляється соціальна сутність людини?

3. Що таке соціалізація? Яким чином вона відбувається?

4. У чому полягає духовність людини?

IV. Вивчення нового матеріалу

Сутність людини

Розповідь вчителя базується на матеріалі наведеної таблиці Теорії сутності людини».

Релігійна теорія

Натуралістична теорія

Соціоцентризм

Ідеалістична теорія

Людина є суперечливою єдністю духу (душі) і природи (тіла), якісно протилежних одне одному як величне і низьке

Людина вважається лише природною істотою, вона нічим особливим не відрізняється від тварин. Сутність людини — в незмінних біологічних чи психологічних властивостях

Людина є вираженням культурних умов, в яких вона формується; якщо треба проникнути у її таємницю, то слід вивчити ті чи інші структури культури

Головне в людині — людська свідомість, розум, і саме цією властивістю людина відрізняється від решти живих істот (Р. Декарт: «Я мислю, значити, я існую»)

Сутність людини — найбільш важливе та змістовне в людині, головна риса, завдяки якій людина залишається собою у різних обставинах. Розуміння сутності людини може відрізнятися залежно від того, що вважається переважаючим. Найбільш поширеними уявленнями про сутність людини є релігійне, натуралістичне, ідеалістичне та соціологічне.

Бесіда

1. Яку теорію ви вважаєте найбільш обґрунтованою?

2. Чи можна обмежуватись однобічним розумінням сутності людини?

Таким чином, учні роблять висновок про те, що складність людини визначається тим, що вона є суперечливою єдністю не тільки біологічного і соціального, а й фізичного і психічного, загальнолюдського та індивідуального. Чим більше людина вміє керувати своїми біологічними потребами, підпорядковувати їх високим прагненням або спрямовувати на досягнення суспільних цілей, тим більше в людині переважає соціальне і тим більш розвиненою є людина.

Сенс життя

Учитель. В усі часи люди замислювались над сенсом свого життя. Але сенс життя залежить від кожної людини. Одні вбачали сенс у праці, інші — у коханні, треті — у самовдосконаленні, четверті — у боротьбі. Така розбіжність поглядів породжувала думки про те, чи є взагалі сенс життя, а якщо є, то, можливо, у кожної людини він свій, не схожий на інших?

Людське життя нерозривно пов’язане з існуванням усього суспільства, тож із цього приводу з’явилося багато міркувань різних мислителів.

Сенс життя тісно пов’язаний з головною метою життя людини. Головна чи кінцева мета життя — це стійка, істотна мета, що виражає корінні інтереси особистості, відносно якої усі інші проміжні життєві цілі служать засобом. Мета життя виступає провідним орієнтиром життєвої діяльності, зв’язуючи останню з ідеалом особистості. І саме в цій своїй якості мета життя близька до поняття сенсу життя, але не тотожна йому. Визначення мети життя — один зі способів усвідомлення його сенсу. Злиття ідеалу і мети надають життю людини сенс.

Мета та сенс життя пов’язані з життєвою позицією та способом життя (варто запам’ятати основне правило мудрого життя: «Не бажай і не чекай від життя неможливого» (тобто надто багато)).

Життєва позиція виражається у практичних діях: в оцінках, прагненнях тощо. Людина, яка має чітку життєву позицію, завжди є послідовною і цілеспрямованою, за будь-яких життєвих обставин залишається сама собою. Головною характеристикою життєвої позиції людини є рівень її активності. Але остання не повинна зводитися лише до активності на словах, вона передбачає єдність дій людини та її переконань.

Важливе значення має спрямованість життєвої позиції людини на досягнення лише власного добробуту чи прагнення добра іншим людям. Вона може бути оптимістичною чи песимістичною.

Найбільш повно життєва позиція людини реалізується в її способі життя, в тому, заради чого (чи для чого) і як вона живе: як діє, які має стосунки з іншими людьми, з суспільством в цілому тощо.

  • Теологічна концепція — у кожної людини є призначення з боку вищої інстанції (Бог, дух, ідея), тому сенс життя людини в її бутті для здійснення планів вищого початку (Платон, Гегель, В. Соловйов та ін.).
  • Соціоцентрична концепція — сенс життя людини в ідеї служіння людям, суспільству, етичним ідеалам (К. Маркс, В. І. Ленін та ін.).
  • Антропологічна концепція — сенс життя людини не виходить за межі індивідуального людського існування (гедонізм, евдемонізм, утилітаризм).
  • Нігілістична концепція полягає в запереченні будь-якого сенсу людського життя (Л. Шестов, Ж.-П. Сартр).

V. Закріплення вивченого матеріалу

Бесіда

1. Що таке сутність людини?

2. Як філософи-натуралісти визначають сутність людини?

3. Що таке сенс життя?

4. У чому полягає філософсько-релігійне розуміння сенсу життя?

VI. Підсумки уроку

Учитель. Сутність людини як об’єкта філософського аналізу не є чимсь сталим, встановленим раз і назавжди. На кожному етапі розвитку людської історії вона набуває нових форм і міри глибини. Людина є живою істотою, але їй притаманний особливий тип тілесної організації, зокрема прямоходіння. Це — природна сутність. Людина є там, де є її діяльність, а людська діяльність здійснюється у системі суспільних відносин, тобто йдеться про суспільність людини. До того ж людина є істотою духовною, їй притаманна душа. Сенс життя можна визначити як стійку, домінуючу спрямованість моральної свідомості, що безпосередньо виявляється у соціальній діяльності особистості і має соціальну цінність. Сенс життя зумовлює провідні ціннісні орієнтації і стратегічні цілі як граничні підвалини вибору способу життя. Безпосередній зв’язок того чи іншого розуміння сутності людини з сенсом людського життя очевидний, адже сенс людського життя теж має історичний характер, розуміється по-різному. У свою чергу, сенс життя пов’язаний з розумінням мети життя як уявного чи очікуваного результату нашої діяльності та з вибором життєвого шляху.

VII. Домашнє завдання

1. Опрацювати матеріал уроку.

2. Написати есе на тему «У чому сенс людського життя?» або твір-роздум на тему «Я».