Усі уроки до курсу «Географія». 10 клас

УРОК 9

Мовний та етнічний склад населення. Найпоширеніші мовні сім’ї і групи. Релігія як явище культури. Світові релігії. Виникнення й сучасне поширення релігійних вчень

Мета: сформувати знання про найбільші народи та найпоширеніші мови світу, сприяти розумінню сучасних етнічних та релігійних процесів у світі, ознайомити з класифікацією країн за національним складом населення, найпоширенішими мовними сім’ями та групами; розвивати уміння працювати з картами атласа, аналізувати стовпчикові та кругові діаграми; виховувати толерантне ставлення до різних народів та релігій світу.

Обладнання: політична карта світу, підручник, атласи, карта «Релігії світу», таблиці, діаграми.

Тип уроку: засвоєння нових знань, умінь та навичок.

ХІД УРОКУ

I. Організаційний момент

II. Актуалізація опорних знань, умінь та навичок

Завдання

  • Поясніть, що таке міграції та на які сфери життя суспільства вони впливають.
  • Наведіть приклади впливу міграцій на походження народів.
  • Пригадайте, що означають поняття «етнос», «нація».

III. Мотивація навчальної та пізнавальної діяльності

Проблемне питання. Чи потрібні соціально-економічній географії знання про етнічний та релігійний склад населення? Обґрунтуйте свої думки конкретними прикладами.

Етнічний склад населення має дуже велике значення в політичному та економічному житті країн та світу. Так, у деяких багатонаціональних країнах трапляються міжетнічні конфлікти, формуються сепаратистські організації. Сепаратизм — намагання відділити будь-яку територію від держави — перетворився на серйозну проблему сучасного світу.

Незважаючи на те що народи, які проживають на території однієї держави, інтегровані в суспільне життя, вони, як правило, зберігають свої національні традиції в побуті, поведінці, харчуванні, роботі тощо. Ці особливості не можна не враховувати, оскільки вони важливі для ефективної роботи господарських об’єктів, раціонального використання трудових ресурсів.

IV. Вивчення нового матеріалу

1. Етнічний склад населення

Етнос — стійка спільнота людей, що історично склалася на певній території. У ній люди мають власну мову, культуру, усвідомлюють свою єдність і відмінності від інших етносів. У ході розвитку етносу формуються характерні ознаки матеріальної та духовної культури, етнічна самосвідомість. Основними формами етносу є плем’я, народність, нація.

Плем’я — це група людей, що має свою територію, примітивну економічну єдність, звичаї та складається з кількох родів. Поступове змішування племен призвело спочатку до виникнення союзів, а потім і народностей. Народність — це спільнота людей, яка історично склалася на основі об’єднання племен і має спільні територіальні, мовні та економічні ознаки. Коли спільні ознаки мови, культури, єдності території набувають стійкого характеру, народність перетворюється в націю.

Нація (від лат. nation — народ) — це населення певної території, яке має спільні звичаї, походження, історію розвитку, мову.

Культуру, побут, походження та розселення народів вивчає наука етнографія.

Більшість вчених вважає, що у сучасному світі існує від 3 до 5 тис. малих і великих народів. За статистичними даними, 321 народ налічує у своєму складі понад 1 млн осіб, 7 народів — більше ніж 100 млн (китайці (ханьці) — 1190 млн, хіндустанці — 265, бенґальці — 225, американці — 205, бразілійці — 175, росіяни — 150, японці — 123).

Етнічний склад населення постійно змінюється. Інтенсивні міграції та урбанізація сприяють консолідації (гуртуванню) та асиміляції (розчиненню) етносів. Прикладом консолідації є формування сучасної швейцарської нації на підставі німецького, французького, італійського та романського (нащадків древніх римлян) етносів. Процеси асиміляції, на думку деяких вчених, відбуваються в США навколо англо-американського етносу.

2. Класифікація країн за національним складом населення

За національним складом населення у світі виділяють три групи країн: однонаціональні, двонаціональні та багатонаціональні. Однонаціональними вважають країни, в яких понад 90 % населення складають представники однієї нації (Данія, Швеція, Портуґалія, Італія, Ірландія, Греція, Південна Корея, Японія, Ємен, Банґладеш, Саудівська Аравія та ін.). Класичним прикладом двонаціональної країни є Бельгія, де проживають фламандці і валлони. Більшість країн світу є багатонаціональними. Найбільш строкатий етнічний склад в азіатських країнах — Індії та Індонезії, в них проживає понад 100 народів. Саме у країнах з багатонаціональним складом населення часто виникають міжетнічні суперечності.

3. Мови народів світу

Головною ознакою народу є спільність мови. Тому найбільш уживана класифікація народів базується на мовному факторі. У сучасному світі нараховується близько 5 тис. різних мов. Детально встановити їх кількість дуже важко, бо деякі області земної кулі недостатньо вивчені в лінгвістичному плані. 3/4 всіх мов не мають писемності. Найбільше мов реєструється там, де етнічний розвиток відбувається на рівні племен або народностей. «Світовим рекордсменом» за чисельністю мов є острів Нова Ґвінея, де нараховується понад 1 тис. мов.

За ступенем спорідненості мови об’єднують у мовні сім’ї.

Завдання 1. Проаналізуйте карту народів світу в атласі. Визначте, які мовні сім’ї є найбільш розповсюдженими, де вони поширені, які мовні групи поєднують.

Найбільша з них — індоєвропейська, нею розмовляють понад 150 народів (45 % населення світу, в Європі — 94,5 %). Китайсько-тибетська мовна сім’я — друга за чисельністю (22,6 % населення світу).

До найбільш поширених мов світу належать: китайська (кількість осіб, що розмовляє цією мовою, на початку XXI ст. становила 1,3 млрд осіб), англійська (450 млн осіб), хінді і урду (350), іспанська (300), російська (240), бенґальська, індонезійська, арабська (по 180), портуґальська (170), японська (123), німецька та французька (по 100). Цими умовами розмовляє майже 70 % населення світу.

Завдання 2. Чим, на вашу думку, пояснюється поширеність мови: а) китайської; б) англійської; в) іспанської; г) російської?

Політичні кордони не завжди збігаються з етнічними. Етнічні проблеми у світі постійно впливають на політичну та соціальну обстановку в багатьох країнах. Часто загострені національні відносини призводять до збройних конфліктів. Національно-релігійні конфлікти переростають у збройні, ведеться боротьба за національну незалежність, автономію, права релігійних меншин.

4. Релігії народів світу

Релігія — це світогляд і світовідчуття та відповідна поведінка людини, що ґрунтується на вірі в існування надприродного. Для суспільства релігія є об’єднанням загальнолюдських цінностей і норм, невід’ємною частиною культури й окремої людини та етносу в цілому.

Сучасна класифікація релігій базується на їх розподілі залежно від поширення і чисельності вірян.

Традиційні

Етнічні

Світові

• Фетишизм (Західна Африка)

• Тотемізм (у аборигенів Америки і Австралії)

• Шаманизм (у народів Сибіру і Кореї)

• Культ пращурів (у народів Східної Азії)

• Індуїзм (Індія)

• Іудаїзм (Ізраїль)

• Конфуціанство (Китай)

• Даосизм (Китай)

• Синтоїзм (Японія)

• Джайнізм (Індія)

• Зороастризм (Індія, Іран)

Християнство

Іслам

Буддизм

Завдання 3. Проаналізуйте карту та діаграми релігій світу. Визначте території поширення світових релігій.

Християнство — релігія, що базується на вірі в Ісуса Христа. Основні положення християнства (догми) сформульовані в Біблії та постановах Вселенських соборів. Центральне місце посідає догма воскресіння Ісуса Христа. Усі три гілки християнства — католицизм, православ’я і протестантизм — об’єднують близько 2 мільярдів вірян у всьому світі. Православ’я більш поширене в країнах Східної Європи та Близького Сходу; католиків найбільше у Західній Європі, у країнах Америки; протестанти поширені в Німеччині, Швейцарії, Великій Британії, скандинавських країнах, Канаді, Австралії, США та ін.

Іслам (від араб. покірність), або мусульманство, — релігія, що базується на вірі в єдиного всемогутнього бога Аллаха і його пророка-посланника Мухаммеда (або Магомета, звідки ще одна назва релігії — магометанство). У цій релігії виділяються дві основні течії — сунізм та шиїзм. Найбільше мусульман мешкає в Азії і Африці, а їхня загальна кількість у світі сягає 1 мільярда та продовжує швидко збільшуватися.

Буддизм — єдина зі світових релігій, що базується не на вірі в Бога, а на вірі в Будду — просвітленого, яким за певних обставин може стати будь-хто, якщо звільнить душу від страждань, зумовлених нездійсненними бажаннями. Буддизм поширений в Індії, Монголії, Китаї, Шрі-Ланці, частково в Середній Азії і Сибіру (450 млн вірян).

Релігійні особливості мусульманства в поєднанні з сучасними тенденціями розвитку геополітики, економіки, ідеології, культури призвели до зростання в міжнародних відносинах ролі країн ісламського світу. Крім того, багато військово-політичних конфліктів у сучасному світі почалися з протистояння прихильників різних віросповідань.

Запитання. Що спільного у різних релігій світу та чим вони відрізняються?

V. Закріплення нових знань, умінь та навичок

Питання для обговорення

1. Наведіть приклади впливу етнічного та релігійного складу населення на політичну, економічну і духовну сторони життя людини.

2. Поясніть, як ви розумієте вислів «Людина входить у світ через свою національність».

VI. Підсумок уроку

  • У результаті тривалого історичного розвитку на планеті сформувався певний етнічний склад населення. Нині у світі виділяють від 3 до 5 тис. народів. Характерною ознакою етносу є мова.
  • Країни світу суттєво відрізняються за національним складом населення. Більшість країн світу є багатонаціональними. У багатонаціональних країнах існує ризик виникнення міжетнічних конфліктів.
  • Релігія продовжує відігравати велику роль у житті людей. Релігійні традиції та звичаї формують геополітичний образ цілих регіонів і країн світу.
  • Оскільки проблеми міжетнічних та релігійних відносин у сучасному світі в умовах політичної та економічної нестабільності набувають дедалі більшої актуальності, для кожної людини дуже важливо розуміти культуру інших народів.

VII. Домашнє завдання

1. Підручник, опрацювати § ____ .

2. Позначити на контурних картах країни з найбільшою кількістю вірян основних релігій світу.Підтримати сайт і наші Збройні Сили можна за посиланням на Buy Me a Coffee.