Усі уроки до курсу «Економіка». 11 клас. I семестр

УРОК 43

Номінальний та реальний ВВП: зміст і особливості розрахунку. Дефлятор ВВП як показник рівня цін

Мета уроку: визначити особливості розрахунків макроекономічних показників, для того щоб уміти аналізувати ефективність діяльності національної економіки, стабільність або нестабільність у національній економіці тощо; розглянути чинники зростання реального ВВП; навчитися коригувати реальну величину створеного за певний час ВВП, використовуючи дефлятор ВВП, що вимірює інтенсивність інфляції.

Основні поняття: номінальний ВВП, реальний ВВП, дефлятор.

Тип уроку: вивчення нового навчального матеріалу.

ХІД УРОКУ

І. Організаційний момент

II. Актуалізація опорних знань і вмінь учнів

• Запитання для дискусії

 • 1. Які чинники зростання реального ВВП вам відомі?
 • 2. Зростання реального ВНП означає збільшення фізичного обсягу продукції?
 • 3. Чим вищий рівень безробіття, тим більшу частку ВВП недоотримує країна?
 • 4. Технологічне зростання сприяє збільшенню ВВП?

III. Мотивація навчальної та пізнавальної діяльності

Макроекономічні показники — це показники, виражені в грошовій формі, тому їхній рівень та динаміка залежать як від фізичних обсягів виробництва, так і від рівня цін. Зіставлення фізичних обсягів виробництва різних періодів із метою визначення їх реальної зміни можна забезпечити лише за умов, якщо ціни будуть незмінними. Насправді ціни з року в рік змінюються. Це означає, що на величину ВВП впливають зміни як фізичних обсягів виробництва, так і цін. З метою нівелювання цінового фактора в макророзрахунках обчислюють два види ВВП: номінальний та реальний, застосовуючи при цьому два види цін — поточні й постійні.

IV. Вивчення нового матеріалу

Номінальний ВВП — це ринкова вартість товарів і послуг, виражена в поточних цінах, або ВВП, обчислений у цінах того самого періоду, за який визначають ринкову вартість, тобто в поточних цінах. У багатьох країнах значна частина приросту ВВП припадає на зростання цін, або інфляцію.

Реальний ВВП вимірюється вартістю виробленого продукту за різні роки з використанням цін загального базового року. Ці ціни є незмінними — у тому розумінні, що рік за роком вимірюється ВВП із постійною купівельною спроможністю. Реальний ВВП вимірює економічне зростання, тобто зростання, у якому не враховується ефект інфляції. Отже, реальний ВВП відбиває вартість створених товарів і послуг, яку обчислюють у незмінних цінах певного періоду, який називається базовим. Використання цін базового року дає змогу здійснювати кількісне порівняння обсягів продукції та послуг різних років.

Потенційний (природний) ВВП означає довгострокові виробничі можливості національної економіки за максимального використання наявних ресурсів і стабільності цін. Потенційний ВВП вимірюється рівнем, на якому перебував би ВВП, якби всі ресурси використовувалися повністю. При цьому, звичайно ж, не йдеться про стовідсоткове використання робочої сили й капіталу. Це практично неможливо, адже природне безробіття (або безробіття, що не підвищує рівня інфляції) становить близько 2-6 %, адже працюючі можуть добровільно змінювати місце роботи, тимчасово втрачати її тощо. За «повне використання» основного капіталу зазвичай беруть коефіцієнт завантаження виробничих потужностей у розмірі 85-90%.

Недоотриманий ВВП (або розрив ВВП) — це різниця між поточним виробництвом товарів і послуг та рівнем виробництва, який міг би бути за наявності повного використання наявних у суспільстві ресурсів. Інакше кажучи, недоотриманий ВВП обчислюється як різниця між дійсним, або фактичним, і потенційним ВВП.

Потенційний і дійсний ВВП

Розрив ВВП може бути додатним, нульовим або від’ємним. Додатний розрив ВВП означає використання робочої сили понад норму (наднормові роботи) або дуже високий рівень використання виробничих потужностей. Нульовий розрив ВВП означає кількісну однаковість дійсного і потенційного ВВП. Ця однаковість забезпечується повним використанням наявних ресурсів. Від’ємний розрив ВВП означає, що ресурси робочої сили й капіталу використовуються неповно. На рисунку бачимо, що кожна точка відрізків АВ і КМ графіка фактичного ВВП ілюструє додатний розрив ВВП, кожна точка відрізків ВК і МС графіка фактичного ВВП — від’ємний розрив ВВП (точка К), а кожна точка перетину цих двох графіків — нульовий розрив ВВП (точки В, К, М).

Потенційний ВВП і розрив ВВП мають особливе значення в дослідженні економічних циклів, інфляції, економічного зростання, загальних втрат національної економіки, причин відхилення фактичного ВВП від його потенційного рівня тощо.

• Дефлятор ВВП

Показник ВВП у базових цінах може впродовж року зростати менше або більше, ніж ВВП у поточних цінах у країні. Це відбувається через зміну загального рівня цін. Відмінність між реальним і номінальним ВВП можна використати як міру зростання реального рівня цін, або інфляції. ВВП-дефлятор, який є одним зі способів вимірювання рівня цін, визначається як відношення номінального ВНП до реального ВВП, помножене на 100 %.

Дефлятор ВВП вимірює інтенсивність інфляції (або дефляції), коли наявне зниження загального рівня цін у країні. Якщо індекс цін виявився більшим за одиницю, це свідчить про дефлювання ВВП (елімінування інфляції). Якщо ж індекс цін менший за одиницю, значить, провели інфлювання ВВП (очищення номінального ВВП від впливу дефляції). Дефлятор ВВП є загальним індексом цін, оскільки ґрунтується на обчисленнях, що враховують усі товари й послуги. Щоправда, вони не збігаються повністю, а мають деякі відмінності.

ВВП-дефлятор включає не лише ціни споживчих товарів, але й ціни інвестиційних товарів, товарів, придбаних державою, товарів, що продаються та придбаваються на світовому ринку. Отже, дефлятор ВВП є інструментом коригування грошового обсягу ВНП.

V. Закріплення нових знань і вмінь учнів

1. Опишіть ситуацію, коли реальний ВВП:

 • а) менший за номінальний;
 • б) більший за номінальний.

2. Знайдіть правильну відповідь.

1) У підрахунку ВВП певного року враховується:

 • а) сума грошей, отриманих громадянами країни впродовж цього року;
 • б) ринкова вартість усіх кінцевих товарів і послуг, вироблених за рік;
 • в) сума доходів і витрат держави;
 • г) вартість сировини і матеріалів, що споживаються підприємствами в цьому році.

2) Укажіть, які з перелічених нижче видів доходів ураховуються в підрахунку ВВП:

 • а) пенсія колишнього фабричного робітника;
 • б) робота маляра з пофарбування власного будинку;
 • в) доходи зубного лікаря, який має приватну практику;
 • г) щомісячні грошові перекази, одержувані студентом з дому;
 • е) купівля 100 акцій заводу.

3) Номінальний ВВП дорівнює 1250 млн грн., а реальний — 1000 млн грн. Тоді індекс-дефлятор ВВП дорівнює:

 • а) 25%;
 • б) 80%;
 • в) 125%;
 • г) 225%.

Відповіді: 1 — б; 2 — в; 3 — в.

• Розв'яжіть задачі

Задача 1

Завдання 1. Припустімо, що в економіці виробляються і споживаються три блага. Обчисліть дефлятор ВВП для 1992 р.

Благо

Рік

1982

1992

ціна

кількість

ціна

кількість

Книги

10

10

15

8

Джинси

27

6

34

7

Телевізори

655

3

1425

5

Відповідь:

Відбулося зростання цін у 1992 р. порівняно з 1982 р.

Задача 2

У таблиці наведено значення дефлятора ВВП на 31 грудня відповідного року. Обчисліть річні темпи інфляції у відсотках відповідно для кожного із семи років. Визначте співвідношення номінального та реального ВВП для шостого року.

Рік

Дефлятор

0 (базовий)

1,00

1

1,15

2

1,25

3

1,33

4

1,40

5

1,50

6

1,64

Відповідь: темпи інфляції — це те, на скільки відсотків змінюються ціни за рік.

Темп інфляції (річний)

Дефлятор ВВП (для року 6) = Номінальний ВВП / Реальний ВВП = 1,64.

Завдання 3

Номінальний ВВП у 2009 р. (базовому) дорівнює 400 млн грн, а у 2010 році — 440 млн грн. Індекс-дефлятор ВВП 2010 р. — 125%. Як змінився реальний ВВП 2010 р. порівняно з реальним ВВП 2009 р.?

Відповідь

За умовою задачі, 2009 р. є базовим, а отже, номінальний і реальний ВВП для нього збігаються, тобто реальний ВВП 2009 р. дорівнює 400 млн грн.

Реальний ВВП 2010 р. можна обчислити, розділивши номінальний ВВП на індекс-дефлятор ВВП 2010 р.:

Відповідь: реальний ВВП знизився порівняно з 2009 р.

VI. Підсумок уроку

VII. Домашнє завдання

Опрацювати теоретичний матеріал.Підтримати сайт і наші Збройні Сили можна за посиланням на Buy Me a Coffee.