Усі уроки до курсу «Економіка». 11 клас. I семестр

УРОК 40

Визначення обсягу кінцевого продукту національного виробництва (ВВП) за різними методами. ВВП та валовий національний дохід (ВНД)

Мета уроку: з'ясувати способи вимірювання й відбиття в офіційних статистичних документах обсягів національного виробництва, національного доходу і цін у більшості країн світу; визначити головний показник національного виробництва — валовий внутрішній продукт (ВВП); розкрити сутність деяких інших показників національного виробництва і доходу та методів їх розрахунку.

Основні поняття: валовий внутрішній продукт (ВВП), валовий національний дохід (ВНД), валовий національний наявний дохід (ВННД), номінальний, реальний ВВП, загальний рівень (індекс) цін.

Тип уроку: закріплення та застосування знань, умінь і навичок.

ХІД УРОКУ

I. Організаційний момент

II. Актуалізація опорних знань і вмінь учнів

• Творче завдання

Охарактеризувати вплив тіньової економіки на реальний обсяг ВВП країни.

III. Мотивація навчальної та пізнавальної діяльності

IV. Вивчення нового матеріалу

Економічна наука вважає, що одним із найкращих і найдоступніших вимірників, які свідчать про здоров’я економіки будь-якої країни, є обсяг сукупного виробництва товарів і послуг за певний проміжок часу. Для вимірювання сукупного обсягу національного виробництва застосовують два показники: валовий національний продукт і валовий внутрішній продукт.

Валовий національний продукт (ВНП) — це сукупний обсяг продукції, виробленої за допомогою факторів виробництва (землі, праці, капіталу та підприємницького хисту), що належать представникам певної країни, наприклад українцям, незалежно від того, де розміщені ці фактори виробництва — в Україні чи за кордоном. Частка продукції (або доходів у вигляді заробітної плати, відсотка, дивідендів), створена за кордоном за допомогою факторів виробництва, що належать українцям, ураховується у ВНП України. А та частка продукції, що вироблена в Україні за допомогою факторів виробництва, які належать іноземцям, вираховується з ВНП України.

Валовий внутрішній продукт (ВВП) характеризує вартість усіх кінцевих товарів і послуг, вироблених у межах певної країни за допомогою факторів виробництва, незалежно від того, кому ці фактори належать — резидентам чи іноземцям. Тобто у вимірюванні ВВП враховується вартість товарів, вироблених підприємствами, організаціями, установами в межах країни незалежно від того, вітчизняними є ці підприємства чи вони контролюються іноземним капіталом. І навпаки, доходи, отримані нашими співвітчизниками за кордоном, не враховуються у ВВП України. ВВП є вартісним, або грошовим, показником.

Для об’єктивного обчислення сукупного обсягу виробництва необхідно, щоб усі продукти й послуги, вироблені поточного року, були враховані лише один раз. Більшість продуктів минає кілька виробничих стадій, перш ніж потрапити на ринок. Як наслідок, окремі частини й компоненти більшості продуктів купуються і продаються по кілька разів. Отже, щоб уникнути багаторазового врахування частин товарів, що продаються і перепродаються, для розрахунку ВВП враховується лише ринкова вартість і виключається вартість проміжних товарів. Під кінцевими товарами розуміють товари й послуги, що купуються для споживання, а не для перепродажу, подальшої обробки чи переробки. У ВВП включається продаж кінцевих товарів, але від нього віднімається продаж проміжних товарів. Це пояснюється тим, що вартість кінцевих товарів включає всі проміжні операції у виробництві цих кінцевих товарів.

Методика обчислення ВВП має низку особливостей.

  • ВВП складається з вартості кінцевих товарів і послуг. Наприклад, пшениця, з якої випечено хліб, є проміжним товаром. Як частку ВВП ураховують лише вартість хліба, але вартість пшениці, проданої мірошнику, і вартість борошна, яке придбав пекар, не враховують.
  • ВВП складається з вартості товарів і послуг, вироблених лише в процесі поточного виробництва. Отже, заново зведений і проданий будинок включають до складу ВВП, а збудований раніше і проданий — ні. Проте комісійні, які агент із продажу нерухомого майна отримав за продаж наявних будинків, у ВВП ураховуються (їх зараховують до поточних послуг).
  • ВВП оцінюється за ринковими цінами. Останні включають непрямі податки — податок на продаж і акцизи, тому ринкова ціна товарів відрізнятиметься від тієї, що її продавець матиме за товар. Чиста ціна — це ринкова ціна за вирахуванням непрямих податків.

На практиці для розрахунків ВВП використовують такі методи: за витратами, за доходами й за виробництвом.

ВВП, розрахований за витратами, — це загальна сума витрат на особисте і виробниче споживання всієї маси створених за певний період благ.

ВВП, розрахований за доходами, — це сума доходів, отриманих власниками факторів виробництва, з використанням яких створено всю масу національного продукту.

ВВП за виробництвом показує внесок кожного виробника і національного виробництва загалом. У цьому разі ВВП розраховують за доданою вартістю.

Додана вартість — це ринкова ціна продукції (послуг) підприємства за вирахуванням вартості сировини й матеріалів, куплених і витрачених на виробництво продукції або виконання послуг.

Структура ВВП за витратами

Структура ВВП за доходами

Національний дохід суспільства є одним з найважливіших показників функціонування економіки як єдиного цілого. Водночас із сукупним суспільним продуктом та валовим національним продуктом він відіграє важливу роль у макроекономічному аналізі. Це пов’язано з тим, що саме в національному доході відбиваються найважливіші соціально-економічні явища, суперечності та процеси, пов’язані з рухом суспільного багатства, а також результати й структура суспільного відтворення за певний час. Рух національного доходу послідовно охоплює всі фази суспільного відтворення: виробництво, обмін, розподіл і споживання. Дослідженню джерел та економічної природи національного доходу, механізмів обміну, принципів розподілу та використання належить одне з провідних місць у світовій економічній теорії.

Національний дохід — це грошова форма частини чистого продукту або нова вартість матеріальних благ і засобів їх виробництва. Національний дохід розподіляється на фонд накопичення (додатковий продукт) і фонд споживання (необхідний продукт).

НД на макрорівні — це сума новоствореної вартості в усіх галузях економіки.

НД = ВНП - А - НП;

НД = ЧНП - НП

де НП — непрямі податки, А — амортизаційні відрахування.

Якщо розглянути НД з позицій ВНП, то

НД = W + R + P + I.

V. Закріплення нових знань і вмінь учнів

• Розв'яжіть задачі

Задача 1

За даними таблиці визначте, яку частину вартості випеченого хліба слід урахувати для обчислення ВВП.

Величина доходів, видатків і доданої вартості під час випікання хліба, грн за хлібину

Стадії виробництва

Виторг

Вартість проміжних матеріалів або товарів

Додана вартість (заробітна плата, рента, відсоток, прибуток)

Пшениця

0,24

0

0,24

Борошно

0,36

-0,24

0,12

Випечений хліб

0,72

-0,36

0,36

Хліб, доставлений покупцеві

1,20

-0,72

0,48

Разом

2,52

-1,32

1,20

Відповідь: 1 грн 20 к., тобто вартість кінцевого продукту. Якщо до вартості кінцевого продукту додати вартість усіх проміжних продуктів (ця сума дорівнює 2 грн 52 к.) і включити отриманий результат у показник ВВП, його обсяг виявиться суттєво завищеним. Як наслідок — подвійний рахунок.

Задача 2

У таблиці наведено гіпотетичні показники (млрд грн).

Споживчі витрати

490

Дивіденди

28

Трансфертні виплати

24

Заробітна плата

442

Рента

28

Непрямі податки на бізнес

36

Амортизація

54

Податок на прибуток корпорацій

38

Чистий експорт

6

Нерозподілений прибуток

42

Сальдо доходів з-за кордону

-6

Державні закупівлі продукту

144

Внески на соціальне страхування

10

Прибуток підприємств

112

Відсоток

34

Чисті приватні інвестиції

66

Особистий прибутковий податок

32

Особисті заощадження

32

Обчисліть

  • 1) ВВП за грошовими витратами;
  • 2) ВНП за грошовими доходами;
  • 3) чистий національний продукт і валовий національний дохід;
  • 4) дохід в особистому розпорядженні.

Відповідь:

1) ВВП за грошовими витратами = С (споживання) + І (чисті приватні інвестиції) + G (державні закупівлі продукту) + X (чистий експорт):

ВВП = 490 + 66 + 144 + 6 = 706 (млрд грн).

2) ВНП за грошовими доходами = А (амортизація) + W (заробітна плата) + р (прибуток фірм) + D (відсоток) + R (рента) + Т (непрямі податки на бізнес) + сальдо доходів з-за кордону:

ВНП = 54 + 442 + 112 + 34 + 28 + 36 - 6 = 700 (млрд грн).

3) ЧНП = ВНП - А (амортизація) = 700-54 = 646 (млрд грн), або

4) ЧНП = W (заробітна плата) + р (прибуток фірм) + D (відсоток) + R (рента) + Т (непрямі податки на бізнес) + сальдо доходів з-за кордону = 442 + 112 + 34 + 28 + 36 - 6 = 646 (млрд грн).

5) Валовий національний дохід = сума всіх факторних доходів (W + р + 3 + R) +сальдодоходівз-закордону= 442 + 112 + 34 + 28 - 6 = 610 (млрд грн).

4) Щоб розрахувати дохід в особистому розпорядження, потрібно спочатку обчислити сукупний особистий дохід.

Сукупний особистий дохід = валовий національний дохід - (внески на соціальне страхування + нерозподілений прибуток + податок на прибуток) + трансферти = 610 - (10 + 42 + 38) + 24 = 544 (млрд грн).

Дохід в особистому розпорядженні = сукупний особистий дохід - - особистий прибутковий податок = 544 - 32 = 512 (млрд грн).

Задача 3

Припустімо, що національна економіка виробляє лише два продукти: А — споживчий, В — інвестиційний. У поточному році було вироблено 200 од. продукту А за ціною 2 грн за одиницю і 20 од. продукту В за ціною 4 грн кожна. До кінця поточного року 6 од. продукту В зносилися і потребують заміни. Щоб забезпечити економічне зростання, наступного року потрібно розширити виробництво продукту В на 4 одиниці.

Обчисліть такі показники: 1) ВВП; 2) ЧНП; 3) обсяг споживання; 4) обсяг валових інвестицій; 5) обсяг чистих інвестицій.

Розв'язання

1) ВВП = вартість продуктуА (200 • 2) + вартість продукту В (20 • 4).

ВВП = 400 + 80 = 480 (грн).

2) ЧНП = ВВП - А (амортизація). Величину амортизації ми дізнаємося з умови: 6 одиниць продукту В зносилися і потребують заміни, тобто

А = 6 • 4 = 24 (грн);

ЧНП = 480 • 24 = 466 (грн).

3) Обсяг споживання визначається вартістю продукту А.

Обсяг споживання = 200 • 2 = 400 (грн).

4) Обсяг чистих інвестицій дорівнює вартості приросту продукту В наступного року, тобто 16 грн (4 од. продукту В помножити на 4 грн.).

5) Обсяг валових інвестицій дорівнює сумі інвестицій на заміщення і чистих інвестицій. Інвестиції на заміщення становлять 24 грн., їхнє джерело — амортизація.

Валові інвестиції = 24 + 16 = 40 (грн).

VI. Підсумок уроку

VII. Домашнє завдання

  • 1. Опрацювати теоретичний матеріал.
  • 2 Проаналізувати динаміку ВВП як головного індикатора економічного розвитку, в розвинених країнах світу.