Усі уроки до курсу «Економіка». 11 клас. I семестр

УРОК 33

Бізнес-план: зміст і структура

Мета уроку: визначити сутність бізнес-плану; охарактеризувати його структуру та зміст головних розділів.

Основні поняття: бізнес-план, план маркетингу, виробничий план, організаційний план, фінансовий план, ризик.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу.

ХІД УРОКУ

I. Організаційний момент

II. Актуалізація опорних знань і вмінь учнів

Уявіть, що ви вирішили започаткувати власну справу. Розташуйте в логічній послідовності завдання, які ви маєте для цього виконати:

 • 1) провести дослідження ринку;
 • 2) обрати технологію виробництва;
 • 3) обрати продукцію, яку вироблятиме підприємство;
 • 4) визначити цілі та стратегію підприємства;
 • 5) визначити рівень витрат на виробництво і збут продукції;
 • 6) розробити комплекс маркетингу;
 • 7) скласти прогнозний баланс, звіт про фінансові результати;
 • 8) обрати постачальників сировини;
 • 9) розробити виробничий план;
 • 10) обрати цільовий ринок;
 • 11) обрати організаційно-правову форму бізнесу;
 • 12) визначити ризики в діяльності підприємства.

III. Вивчення нового матеріалу

Бізнес-план дає змогу визначити перспективи розвитку майбутнього ринку збуту, оцінити витрати на виготовлення та збут продукції, її потенційну прибутковість.

Бізнес-план — це письмовий документ, у якому обґрунтовується сутність підприємницької ідеї, напрями, шляхи й засоби її реалізації на підставі дослідження й розрахунку ринкових, виробничих і фінансових аспектів майбутнього бізнесу й управління ним.

Повний бізнес-план має містити в собі такі розділи:

 • 1. Резюме.
 • 2. Характеристика продукції.
 • 3. Аналіз ринку.
 • 4. План маркетингу.
 • 5. Виробничий план.
 • 6. Організаційний план.
 • 7. Фінансовий план.
 • 8. Аналіз ризиків.
 • 9. Додатки.

Розглянемо більш детально зміст цих розділів. Відзначимо, що на практиці не існує стандартної, універсальної, єдиної для всіх випадків форми бізнес-плану.

1. Резюме

Цей розділ розміщується на початку документа, але складається вже після написання бізнес-плану загалом. Він може бути складений у формі коротких висновків з усіх розділів, а може бути поданий у формі невеличкої оповіді, оскільки його мета — зацікавити інвестора та залучити його до участі в проекті. Структура цього розділу:

 • підприємство, його ділова історія і мета;
 • стан галузі та перспективи розвитку;
 • частка ринку та конкурентні переваги майбутньої продукції;
 • прогнозовані фінансові результати;
 • необхідний розмір фінансування.

2. Загальна характеристика підприємства та характеристика продукції

У цьому розділі необхідно описати товар і переконати інвесторів у правильності вибору товару. Цей розділ має містити таку інформацію:

 • специфіка й призначення товару;
 • особливості й відмінності товару, що можуть забезпечити йому конкурентоздатність;
 • характеристика матеріалів і комплектуючих;
 • сприйняття товару споживачем;
 • опис сильних і слабких сторін продукції.

3. Аналіз ринку

Аналіз ринку здійснюється на базі дослідження факторів зовнішнього середовища прямого й непрямого впливу.

Головні підрозділи:

1) аналіз макроекономічних факторів:

 • політичних;
 • соціально-демографічних (рівень приросту населення, структура зайнятості, рівень соціального захисту, рівень працеспроможності населення);
 • державного регулювання (законодавства);
 • природних умов та екологічних обмежень;
 • економічних (динаміки ВВП, рівня інфляції, стабільності валютного курсу тощо);

2) галузевих (факторів прямого впливу):

 • рівня конкуренції в галузі;
 • вартості сировинних ресурсів;
 • життєвого циклу галузі;
 • аналіз споживачів;
 • рівня реальних доходів потенційних споживачів.

Джерелом інформації про стан ринку можуть бути: зовнішні (покупці, конкуренти, постачальники, журнали), державні (результати досліджень і опитувань, патенти, звіти державних організацій), внутрішні (звіти за результатами аналізу ринку, звіти торгових представників, рекламації споживачів) джерела. Крім оцінки факторів впливу, у цьому розділі має бути подана така інформація: оцінка розміру ринку та можливих тенденцій його розвитку, оцінка частки ринку й обсягу продажів продукції, сегментація ринку та визначення ніші продукту.

4. План маркетингу

План маркетингу включає в себе інформацію про стратегію залучення покупців — комплекс маркетингу. Головні його складові:

 • прогноз щодо збуту продукції;
 • товарна політика: опис продукції, інновацій, сервісу, гарантійних зобов’язань;
 • цінова політика: характеристика цінової стратегії підприємства, рівня цін, системи знижок, можливості реалізації товарів у кредит;
 • комунікативна політика: головні цілі реклами, засоби й канали реклами, витрати на рекламу;
 • розподільча політика: вибір місця збуту, каналу збуту, розташування складу готової продукції;
 • бюджет маркетингу: рівень витрат на рекламу, заробітну платню працівникам системи маркетингу, витрати на просування і збут.

5. Організаційний план

Організаційний план містить інформацію про організаційні та законодавчі аспекти функціонування підприємства:

 • опис організаційної структури управління;
 • склад і функціональні обов’язки й відповідальність персоналу;
 • оплата праці;
 • основні законодавчі акти, що регламентують діяльність підприємства.

6. Виробничий план

У цьому розділі слід розв’язати такі завдання:

 • обрати місце розташування підприємства;
 • визначити технологію виробництва: описати головні технологічні операції, навести перелік підрозділів і виконавців;
 • провести пошук постачальників сировини та устаткування: зазначити найменування постачальника, сировину, закупівельні ціни, витрати на транспортування;
 • розробити виробничу програму;
 • скласти калькуляцію продукції.

7. Фінансовий план

Цей розділ містить узагальнення інформації з попередніх розділів у вартісному вираженні. У цьому розділі має бути наведена прогнозована фінансова звітність і обґрунтування показників ефективності інвестиційного проекту. Фінансовий план включає в себе таку інформацію: потребу у фінансуванні (вибір суми кредиту (інвестиції) та графіка фінансування), виплати на погашення позик (виплати кредитного тіла), виплати на обслуговування позик (відсотки за кредитами), звіт про прибутки — збитки (щомісяця до кінця проекту), звіт про рух коштів (щомісяця до кінця проекту), баланс проекту (щомісяця), доходи підрозділів та учасників проекту, фінансові показники (щомісяця).

8. Аналіз ризиків

Аналіз ризиків має на меті визначити можливі небажані напрями розвитку підприємства та потенційні втрати (слабкі сторони підприємства, імовірність появи нових технологій, альтернативні стратегії, надійність партнерів і постачальників). Тому необхідно визначити заходи щодо запобігання ризикам.

9. Додатки

Фінансові звіти, аудиторські висновки, висновки спеціалістів з оцінювання майна, рекламні матеріали підприємства, технічний опис продукту, резюме керівників проекту, найважливіші контракти й угоди, інформація про виробничий процес, фотографії та малюнки товару, звіти про дослідження ринку, витяги з найважливіших законодавчих актів.

IV. Підсумок уроку

V. Домашнє завдання

Опрацювати теоретичний матеріал.