Усі уроки до курсу «Економіка». 11 клас. I семестр

УРОК 30

Маркетингу діяльності підприємця. Функції маркетингу. Складові маркетингу: продукт, ціна, просування, позиція на ринку

Мета уроку: розкрити значення маркетингу в діяльності підприємства й забезпеченні його ринкового успіху; визначити функції маркетингу; охарактеризувати головні складові маркетингу (товарну, цінову, розподільчу та комунікаційну політику).

Основні поняття: маркетинг, 4Р, товар, ціна, реклама.

Тип уроку: комбінований.

ХІД УРОКУ

I. Організаційний момент

II. Актуалізація опорних знань і вмінь учнів

 • Запитання для дискусії
 • Назвіть два подібні товари різних виробників. Якому з них ви віддаєте перевагу? Чому?
 • Чому, на вашу думку, виробники намагаються постійно вдосконалювати свій товар?
 • Як впливає ціна на вибір покупця? Згадайте закон попиту та закон еластичності.
 • Яку функцію виконує реклама?
 • Як впливає місце розташування магазинів на рівень збуту?

III. Мотивація навчальної та пізнавальної діяльності

Ви добре знаєте, що потреби людини — безмежні. Виробники товарів і послуг намагаються задовольняти їх своєю продукцією, оскільки від ступеня задоволеності покупців залежать їхні доходи. На малюнку представлено можливі варіанти задоволеності покупців. Подивіться на них і скажіть, завдяки яким факторам можлива третя ситуація.

IV. Вивчення нового матеріалу

Маркетинг — це вид людської діяльності, спрямований на задоволення потреб за допомогою обміну (Ф. Котлер). Задача маркетингу полягає в досягненні ринкової згоди між виробниками й покупцями — за якістю і параметрами товару, за ціною, за місцем продажу, за іміджем товару і виробника.

• Функції маркетингу:

 • 1) аналіз і дослідження ринку — споживачів, конкурентів, аналогічної продукції;
 • 2) прогнозування попиту;
 • 3) планування асортименту продукції;
 • 4) організація виробництва нового товару;
 • 5) організація маркетингових комунікацій;
 • 6) ціноутворення;
 • 7) розподіл і збут товару;
 • 8) маркетингове планування, контроль маркетингової діяльності.

Які ж саме інструменти використовують виробники для того, щоб продати свій товар?

Усі елементи комплексу маркетингу доповнюють один одного. Класично виокремлюють чотири головні елементи (їх називають 4Р — за абревіатурою перших літер слів англійською):

 • 1) product (товарна політика фірми) — розроблення асортиментного ряду товарів, їхніх властивостей (якості), упаковки, іміджу торговельної марки тощо;
 • 2) price (цінова політика) — розроблення рівня і поведінки цін, цінових методів стимулювання збуту, знижки, продаж у кредит та ін.;
 • 3) promotion (просування товару) — система інформування потенційних клієнтів, створення позитивної думки про товар і фірму шляхом використання різноманітних методів стимулювання збуту (реклама, сервіс тощо);
 • 4) place (місце та час продажу) — вибір оптимальних каналів збуту і торгових посередників, організація зберігання і транспортування товару.

• Концепції управління маркетингом

 • 1. Концепція вдосконалення виробництва ґрунтується на тому, що споживачі куплятимуть товари, доволі поширені й доступні за цінами, а отже, управління має зосередити свої зусилля на вдосконаленні виробництва.
 • 2. Концепція вдосконалення товару стверджує, що споживачі виявлятимуть інтерес до товарів, які мають найвищу якість, найкращі експлуатаційні характеристики та властивості, а отже, організація має зосередитися на постійному вдосконаленні товару.
 • 3. Концепція інтенсифікації комерційних зусиль (продажів) виходить із того, що споживачі не купуватимуть товари фірми в достатніх кількостях, якщо вона не докладе потрібних зусиль у сфері збуту і стимулювання.
 • 4. Концепція традиційного маркетингу ґрунтується на тому, що запорукою досягнення цілей організації є визначення потреб і забезпечення задоволеності більш ефективними й більш продуктивними, ніж у конкурентів, способами. Об’єктом уваги в концепції маркетингу є не товар, а клієнти фірми.
 • 5. Концепція соціально-етичного маркетингу полягає в тому, що завданням фірми є встановлення потреб та інтересів цільових ринків і забезпечення бажаної задоволеності більш ефективними й більш продуктивними (ніж у конкурентів) способами з одночасним збереженням і зміцненням добробуту споживача і суспільства загалом з урахуванням екологічності та безпечності продукції і процесу виробництва.
 • 6. Концепція маркетингу взаємодії передбачає встановлення тривалих відносин із покупцями в процесі як комерційної, так і некомерційної взаємодії з ними.

V. Закріплення знань і вмінь учнів

• Завдання 1

Розробіть комплекс маркетингу для товару «мобільний телефон» . Запишіть у зошит складові товарної, цінової, розподільчої та рекламної політики, які ви використовували б, якби були виробниками цієї продукції.

• Завдання 2

Три фірми просували свій товар на ринок. Перша завдяки своєму унікальному товару виявилася монополістом. Друга фірма діяла в умовах конкуренції, але товар, який просувався на ринок великої ємності, користувався значним попитом і безперешкодно продавався. Третя фірма опинилася в умовах жорсткої конкуренції. Наскільки потрібна маркетингова служба на цих фірмах та які функції маркетинг міг би виконувати на кожній з них?

• Завдання 3

Успіх корпорації «Проктер енд Гембл» нерідко приписують її вмінню бути хорошим «слухачем». Як співвіднести це твердження з концепцією маркетингу?

• Завдання 4

Охарактеризуйте маркетингову політику ресторану швидкого харчування «McDonald’s».

• Тестові завдання

1. Маркетинг можна визначити як:

 • а) управління збутом;
 • б) ринковий потенціал фірми;
 • в) діяльність, спрямовану на просування товару;
 • г) діяльність, спрямовану на отримання прибутку за допомогою задоволення потреб.

2. Історичною передумовою виникнення маркетингу є:

 • а) криза збуту;
 • б) зростання продуктивності праці;
 • в) підвищення професіоналізму працівників збуту;
 • г) розпорошення промислового і торгового капіталів.

3. Сутність концепції «соціально-етичного» маркетингу полягає в тому, що:

 • а) попитом користуються товари з низькою ціною і широко представлені в торгівлі;
 • б) якість товару — головна умова успішного бізнесу;
 • в) суспільний добробут — обов’язковий фактор бізнесу;
 • г) потрібне виробництво лише тих товарів, на які вже існує або може бути сформований попит.

4. Принципи, на яких реалізується функціональний маркетинг, об’єднуються концепцією:

 • а) удосконалення збуту;
 • б) комплексного маркетингу (4Р);
 • в) удосконалення виробництва;
 • г) соціально-етичного маркетингу.

5. Особливість сучасного етапу світового розвитку маркетингу полягає в тому, що це маркетинг:

 • а) споживчий;
 • б) виробничий;
 • в) організаційний;
 • г) активний мікро-, макро-, мега- і соціальний.

6. Ринок, з точки зору маркетингу, це:

 • а) місце зустрічі покупця і продавця;
 • б) будь-яка взаємодія людей з приводу товару;
 • в) сукупність виробників і споживачів;
 • г) система відносин купівлі-продажу між продавцями та покупцями.

7. Конкурентоспроможність — це:

 • а) висока якість продукту;
 • б) низька ціна продукту;
 • в) здатність продукту бути проданим серед аналогів;
 • г) оптимальне співвідношення «ціна — якість».

8. Товар — це:

 • а) річ, що забезпечує комфортні умови існування;
 • б) предмет або дія, що характеризуються корисністю і призначені для продажу;
 • в) предмет праці, призначений для особистого споживання;
 • г) продукт власного виробництва, призначений для споживання у своєму домашньому господарстві.

9. Товарна політика фірми — це:

 • а) комплекс рішень щодо розробки та виведення товару на ринок;
 • б) план маркетингових дій, складений фірмою;
 • в) дії, спрямовані на продаж вироблених товарів;
 • г) час від виходу товару на ринок до його зникнення з ринку.

10. Зміст і послідовність видів діяльності в рамках маркетингу:

 • а) виробництво — збут;
 • б) вивчення потреб — виробництво — стимулювання збуту — збут;
 • в) виробництво — стимулювання збуту — збут.

11. Вид діяльності, з якого починається маркетинг:

 • а) розробка і виробництво товару;
 • б) вивчення ринку і запитів споживачів;
 • в) інформаційна рекламна кампанія.

12. Ємність товарного ринку — це:

 • а) економічна ситуація на ринку, яку характеризує співвідношення між попитом і пропозицією;
 • б) потенційний обсяг збуту товару на ринку впродовж певного часу;
 • в) максимальна частка ринку, яку підприємство може отримати за певний період часу.

Відповіді: 1 — г; 2 — а; 3 — г; 4 — б; 5 — г; 6 — г; 7 — г; 8 — б; 9 — а; 10 — б; 11 — 6; 12 — 6.

VI. Підсумок уроку

VII. Домашнє завдання

 • 1. Опрацювати теоретичний матеріал.
 • 2 Підготувати повідомлення про те, які ще елементи, крім 4Р, використовують у комплексі маркетингу.