Усі уроки до курсу «Економіка». 11 клас. I семестр

УРОК 25

Підприємство як емітент (продавець) на фондовому ринку. Переваги й обмеження випуску акцій і облігацій для підприємства-емітента

Мета уроку: визначити особливості діяльності підприємства на фондовому ринку; з'ясувати переваги й обмеження виробництва цінних паперів; формувати в учнів уміння переконувати інших та поважати думку однокласників.

Основні поняття: емісія цінних паперів, фондовий ринок, акції, облігації.

Тип уроку: комбінований.

ХІД УРОКУ

I. Організаційний момент

II. Актуалізація опорних знань і вмінь учнів

• Дискусія

 • 1) Які види цінних паперів ви знаєте?
 • 2) З якою метою підприємство випускає цінні папери?
 • 3) З якою метою підприємство інвестує кошти в цінні папери?

III. Мотивація навчальної та пізнавальної діяльності

Емісія цінних паперів є одним зі способів збільшення власного капіталу підприємства. Крім того, це дозволяє розподіляти ризики між засновниками акціонерного товариства, оскільки в разі банкрутства вони несуть відповідальність згідно зі своїми частками.

IV. Вивчення нового матеріалу

Правовий режим акцій регулює Закон України «Про цінні папери і фондову біржу».

Акція — це цінний папір без установленого строку обігу, що засвідчує дольову участь у статутному фонді акціонерного товариства, підтверджує членство в акціонерному товаристві та право на участь в управлінні ним, дає його власнику право на одержання частини прибутку у формі дивіденду, а також на участь у розподілі майна в разі ліквідації акціонерного товариства.

Дивіденд — це частина чистого прибутку акціонерного товариства, що підлягає розподілу та привласненню акціонерами пропорційно вартості акцій, які належать їм; це також сума (величина, розмір) доходу акціонера на одну акцію.

За ознакою класу закон визначає:

 • привілейовані акції;
 • прості акції.

Привілейовані акції — це акції з пільговими правами майнової участі.

Конкретні права привілейованих акціонерів визначають загальні збори акціонерного товариства. Опис таких прав міститься в статуті товариства.

Привілеями є насамперед:

1) переваги в одержанні дивідендів, а саме: річний розмір дивіденду фіксується у відсотках до номінальної вартості акції та виплачується незалежно від річного прибутку товариства. Якщо прибутку не вистачає, дивіденд виплачується з резервного фонду, а не лише з фонду дивідендів;

2) доплата її власнику в разі, якщо розмір дивіденду на привілейовану акцію виявиться нижчим від дивіденду на просту акцію;

3) пріоритетна участь власника привілейованої акції в розподілі ліквідних активів товариства, що припиняє свою діяльність. Залежно від передбачених статутами обмежень прав відчуження (трансферту) виокремлюють:

 • іменні акції. Громадяни мають право бути власниками, як правило, іменних акцій. Обіг іменних акцій фіксується в реєстрі власників іменних цінних паперів, що ведеться товариством. Зареєстрованою має бути й передача (трансферт) акцій іншим особам, тобто перехід прав участі;
 • акції на пред’явника — обертаються вільно, тобто без індосаментних процедур. Акціонерне товариство фіксує в книзі реєстрації загальну кількість акцій на пред’явника.

Облігації — це термінові цінні папери, тобто вони мають термін погашення, тому повернення їх номінальної вартості завжди гарантується. Крім цього, власник відсоткової облігації може сподіватися ще на два джерела доходу: відсотки (за фіксованою відсотковою ставкою) і дисконт — різницю між ціною придбання та ринковою ціною облігації (або номіналом).

Порівняння акцій і облігацій

Облігації

Акції

1. Власник облігації має статус кредитора, але не має права власника

1. Власник акції є одним із власників підприємства — емітента цінних паперів

2. Відсотки власнику облігації сплачуються незалежно від прибутку і фінансового стану емітента до виплати дивідендів за акціями

2. Відсотки за акціями сплачуються залежно від прибутку і фінансового стану банку

3. Власники облігацій мають пріоритетне право на розподілюваний прибуток і активи емітента в разі його ліквідації

3. Власники акцій такого права не мають

4. Відсотки за облігаціями сплачуються в певні строки, визначені умовами позики

4. Акції приносять дохід у необмежений період часу

Випуск простих акцій дозволяє отримати додаткові кошти, збільшити капітал, що дає змогу нарощувати обсяг активних операцій. Однак випуск акцій має і свої недоліки: необхідність виплати дивідендів; розмір дивідендів зазвичай вищий за відсоток, що виплачується кредиторам банку.

Перевагами емісії облігацій можна вважати такі: вони дешевші, ніж емісія акцій; порівняно з простими акціями вони не загрожують наявним акціонерам у частині зменшення контролю; термін погашення чітко визначено.

Водночас випуск облігацій має і свої недоліки: платежі є фіксованими в часі; мають обмежений строк порівняно з акціями; необхідно створювати резерв для сплати відсотків і погашення облігацій.

V. Закріплення знань і вмінь учнів

• Запитання для дискусії

 • 1) Чи доцільно інвестору купувати акції, якщо інвестиційна вартість більша за ринкову? менша від ринкової? Чому?
 • 2) Чому в структурі інвестиційного портфелю мають перебувати різні цінні папери з різним рівнем дохідності?
 • 3) У якій ситуації інвестор ризикує більше: якщо вкладає всі кошти в одне підприємство, але з високим рівнем доходности чи в разі інвестування в різні підприємства з меншою прибутковістю?

• Розв'яжіть задачу

На підставі наведених нижче даних зробіть висновок про перспективність інвестування в акції підприємства «Золота мрія».

Показники підприємства «Золота мрія»

Показники середні за галуззю

Вище або нижче за середні

Щорічне зростання, %

17

15

Норма чистого прибутку, грн/од

12,4

9

Дохід на чисту вартість активів, %

18,3

9,8

Прибуток на акцію, %

7,3

5,5

Методичні рекомендації

 • 1. Порівняти показники підприємства «Золота мрія» із середньогалузевими. Якщо показники підприємства вищі — ставимо знак «плюс».
 • 2. Якщо кількість «плюсів» переважає — інвестування доцільне. Відповідь: інвестування в акції «Золота мрія» є доцільним.

VI. Підсумок уроку

VII. Домашнє завдання

 • 1. Опрацювати теоретичний матеріал.
 • 2 Підготуватися до контрольної роботи.