Усі уроки до курсу «Економіка». 11 клас. I семестр

УРОК 24

Відносини між страховою компанією (страховиком) і підприємством. Страховий договір, страховий внесок і страхове відшкодування

Мета уроку: з'ясувати особливості страхових відносин; розкрити сутність основних категорій; визначити головні особливості страхового договору.

Основні поняття: ризик, прибуток, страхування, страховий договір, страховий внесок, страхове відшкодування.

Тип уроку: комбінований.

ХІД УРОКУ

I. Організаційний момент

II. Актуалізація опорних знань і вмінь учнів

• Бліцопитування

 • 1) Що таке ризик?
 • 2) Які види ризиків ви знаєте?
 • 3) Які існують способи запобігання ризику?
 • 4) Для чого потрібне страхування ризиків?

III. Мотивація навчальної та пізнавальної діяльності

IV. Вивчення нового матеріалу

Спочатку страхування визначалось як «взаємодопомога». Ще віддавна в українських селах існувало страхування членів сільської громади: якщо хтось, наприклад, унаслідок пожежі, втрачав майно або якщо комусь потрібно було зібрати врожай, уся громада допомагала йому своєю працею та своїм майном. Такий вид взаємозахисту називався «толока». Сучасне страхування виникло на українських землях у XIX ст., коли набули розвитку різні типи страхових організацій: акційні спілки, товариства взаємного страхування, земське страхування та ін. 1827 року було засноване приватне «Перше російське страхове товариство». Незабаром виникло «Друге російське товариство страхування від вогню» з монополією в сорока губерніях. У Києві було створено своєрідну страхову спілку «Київське товариство цукрозаводчиків». Страхування життя людей організовували пенсійні каси.

Діяльність сучасних підприємств тісно пов’язана з витратами й ризиками. Страхування є одним зі способів передачі ризику іншим суб’єктам.

Підприємство може застрахувати:

 • 1) власне майно, тобто свою продукцію, основні засоби (у тому числі нерухомість, транспортні засоби тощо), а також інше майно, що належить йому;
 • 2) орендоване підприємством майно, ризики його неповернення або ризики повернення в неналежному стані тощо;
 • 3) ризики, пов’язані з використанням майна в господарській діяльності тощо.

Страхування — це вид цивільно-правових відносин щодо захисту майнових інтересів фізичних та юридичних осіб у разі настання певних подій (страхових випадків), визначених договором страхування або чинним законодавством, за рахунок грошових фондів, які формуються шляхом сплати фізичними та юридичними особами страхових платежів (страхових внесків, страхових премій) та за рахунок доходів від розміщення коштів цих фондів.

Страховики — це фінансові установи, які одержали в установленому порядку ліцензію на здійснення страхової діяльності. Учасників страховика має бути не менш ніж три.

Страхувальники — це юридичні та дієздатні фізичні особи, які уклали зі страховиками договори страхування або є страхувальниками відповідно до законодавства України.

Страховий ризик — це певна подія, на випадок якої здійснюється страхування та яка має ознаки ймовірності та випадковості настання.

Страховий випадок — це подія, передбачена договором страхування або законодавством, яка сталася, у результаті чого виникає обов’язок страховика сплатити страхову суму (страхове відшкодування) страхувальнику, застрахованій або іншій третій особі.

Страхова виплата — це грошова сума, що виплачується страховиком за договором страхування в разі настання страхового випадку.

Страховий платіж (страховий внесок, страхова премія) — це плата за страхування, яку страхувальник зобов’язаний внести страховику згідно з договором страхування.

Страхові тарифи — це ставка страхового внеску з одиниці страхової суми за визначений період страхування.

Договір страхування обов’язково укладається в письмовій формі. При цьому страховик зобов’язаний:

 • 1) ознайомити страхувальника з умовами та правилами страхування;
 • 2) упродовж двох робочих днів після того як стане відомо про настання страхового випадку, ужити всіх заходів з оформлення необхідних документів для своєчасної страхової виплати або страхового відшкодування страхувальнику;
 • 3) у разі настання страхового випадку здійснити страхову виплату або страхове відшкодування в передбачений договором строк;
 • 4) відшкодувати витрати страхувальника через настання страхового випадку;
 • 5) за заявою страхувальника в разі здійснення ним дій, що зменшили страховий ризик, або у випадку збільшення вартості майна переукласти з ним договір страхування.

Страхувальник зобов’язаний:

 • 1) своєчасно сплачувати страхові платежі в розмірі, установленому договором;
 • 2) під час укладання договору страхування надати страховику інформацію про всі відомі йому обставини, що мають істотне значення для оцінювання страхового ризику;
 • 3) під час укладання договору страхування повідомити страховику про інші договори страхування, укладені щодо об’єкта майна, який страхується;
 • 4) уживати заходів щодо запобігання та зменшення збитків, завданих настанням страхового випадку;
 • 5) повідомити страховику про настання страхового випадку в строк, установлений договором.

V. Закріплення знань і вмінь учнів

• Розв'яжіть тестові завдання

1. Суб’єктами страхування є:

 • а) страхувальник, страховик, застрахований, страхові агенти, страхові брокери;
 • б) власне ризик, що може статися, а може й не статися;
 • в) життя, майно, кошти, матеріальні цінності, відповідальність різних видів, договірні обов’язки, у тому числі щодо лізингу, транспорту, вантажів, інших інтересів громадян та юридичних осіб.

2. Об’єктами страхування є:

 • а) страхувальник, страховик, застрахований, страхові агенти, страхові брокери;
 • б) власне ризик, який може статися, а може й не статися;
 • в) життя, майно, кошти, матеріальні цінності, відповідальність різних видів, договірні обов’язки, у тому числі щодо лізингу, транспорту, вантажів, інших інтересів громадян та юридичних осіб.

3. Головна функція, яку виконує страхування:

 • а) заощадження коштів;
 • б) превентивна;
 • в) регулятивна;
 • г) формування й використання резервів;
 • д) ризикова.

4. Страховий випадок — це подія, що фактично сталася, у зв’язку з негативними або іншими зумовленими наслідками якої може бути сплачене страхове відшкодування або страхова сума:

 • а) так;
 • б) ні;
 • в) не знаю.

5. Головний обов’язок страховика, згідно з укладеним договором страхування:

 • а) своєчасно скласти страховий акт;
 • б) компенсувати витрати на рятування;
 • в) прийняти заяву про страховий випадок;
 • г) своєчасно здійснити страхову виплату.

6. Обов’язок страхувальника, згідно з укладеним договором страхування:

 • а) своєчасно повідомити про страховий випадок;
 • б) своєчасно сплатити страхову премію;
 • в) повідомляти страхувальнику про всі зміни, що стосуються застрахованого ризику;
 • г) зібрати всі довідки компетентних органів, що підтверджують факт настання страхового випадку.

7. Чинність договору страхування припиняється в разі:

 • а) наявності третьої винної особи;
 • б) надання недостовірних даних про страховий випадок;
 • в) несвоєчасного повідомлення про страховий випадок;
 • г) закінчення терміну страхування.

8. Об’єктивна необхідність страхування полягає в підвищенні потреб у відшкодуванні втрат у зв’язку з наслідками страхових випадків:

 • а) так;
 • б) ні;
 • в) не знаю.

9. Страхова сума за договором страхування встановлюється:

 • а) за бажанням страхувальника і може перевищувати вартість майна за ринковими цінами;
 • б) за бажанням страхувальника, але не може перевищувати вартості майна за ринковими цінами;
 • в) за оціночними нормами страхування типового майна громадян.

10. Страхове відшкодування — це:

 • а) сума компенсації, що її сплачує страховик страхувальнику за збиток, завданий застрахованому майну страховим випадком;
 • б) межа грошових зобов’язань страховика щодо компенсації завданих страховою подією збитків страхувальнику (застрахованому);
 • в) ставка страхового внеску з одиниці страхової суми за визначений період страхування.

11. Страховий випадок — це:

 • а) стихійне лихо, нещасний випадок або настання іншої події, у разі якої виникає зобов’язання страховика сплатити страхувальнику страхове відшкодування або страхову суму;
 • б) певна подія, у разі настання якої відбувається страхування.

12. Укажіть функції, притаманні страхуванню:

 • а) розподільча і контрольна;
 • б) формування і використання страхового фонду;
 • в) ризикова, запобіжна, ощадна і контрольна;
 • г) повернення коштів страхувальникам.

Відповіді: 1 — а; 2 — в; 3 — г; 4 — а; 5 — г; 6 — а-в; 7 — г; 8 — а; 9 — в; 10 — а; 11 — а; 12 — а-в.

VI. Підсумок уроку

VII. Домашнє завдання

1. Опрацювати теоретичний матеріал.

2. Підготувати доповідь на одну із запропонованих тем:

 • «Необхідність і роль страхового захисту»;
 • «Обов’язкове і добровільне страхування»;
 • «Види страхових компаній»;
 • «Страхові посередники».


Підтримати сайт і наші Збройні Сили можна за посиланням на Buy Me a Coffee.