Усі уроки до курсу «Економіка». 11 клас. I семестр

УРОК 23

Очікуваний прибуток і ризик у діяльності підприємства. Мінімізація ризику та страхування. Види ризиків підприємства

Мета уроку: розкрити сутність ризику в діяльності підприємства; визначити види ризику та методи його оцінювання; формувати в учнів самостійність суджень та вміння робити висновки.

Основні поняття: ризик, прибуток, страхування.

Тип уроку: комбінований.

ХІД УРОКУ

І. Організаційний момент

II. Актуалізація опорних знань і вмінь учнів

Поясніть висловлювання Ф. Бекона: «Хто шукає одних лише надійних прибутків, навряд чи стане надто заможним, а той, хто вкладає все своє майно в ризиковані оборудки, найчастіше стає банкрутом і впадає в злидні, тому слід поєднувати ризик із певним забезпеченням на випадок збитків».

IIІ. Мотивація навчальної та пізнавальної діяльності

Сучасні умови функціонування суб’єктів господарювання характеризуються надто високим рівнем невизначеності й нестабільності середовища, імовірності виникнення несприятливих умов. Завдання менеджменту в такій ситуації полягає в розробленні таких стратегічних напрямів і впровадженні таких тактичних заходів, які максимізували б вигоду підприємства та мінімізували б усі можливі втрати.

Тому дедалі більшої актуальності набувають оцінювання й аналіз економічних ризиків. Отримані результати в проведенні такого аналізу використовуються як підстава для прийняття обґрунтованих рішень.

IV. Вивчення нового матеріалу

Під ризиком розуміють можливу небезпеку, яка є результатом специфіки різноманітних явищ природи і видів діяльності. Вона виражається в недосягненні поставлених цілей або непередбачених, додаткових витратах ресурсів для їх досягнення.

• Форми обмеження та ліквідації ризиків

 • 1. Запобігання випадковим подіям, які формують ризиковані ситуації в суспільному житті.
 • 2. Подолання (репресія) випадкових подій, яким усе-таки не вдалося запобігти.
 • 3. Задоволення потреб, що виникли внаслідок дії ризику (компенсація втрат, збитків).

Ризик-менеджмент як система охоплює три послідовні етапи:

1) аналіз ризику:

 • діагностика, або ідентифікація, ризиків;
 • оцінювання ризиків кількісними методами;
 • визначення послідовності подальших дій на підставі загальної оцінки ризику в конкретній ситуації;

2) контроль над ризиком:

 • уникнення ризику;
 • зменшення (мінімізація) ризику;
 • обмеження (локалізація) ризику;
 • розсіювання (поділ) ризику;

3) фінансування ризику.

Найпоширенішою формою трансферу ризиків є передача їх професійним страховикам. Страховик має змогу вирівняти їх шляхом перерозподілу між багатьма суб’єктами.

 • Класифікація ризиків

За можливими наслідками

Ризик, що спричиняє фінансові втрати

Ризик, що притягує впущену вигоду

Ризик, що притягує втрати або додаткові доходи

За характером наслідків

Чисті ризики завжди містять у собі втрати підприємницької діяльності

Спекулятивні ризики (комерційні) характеризуються тим, що вони можуть приховувати в собі як втрати, так і додатковий прибуток для підприємця відносно очікуваного результату

За можливістю страхування

Страховий ризик

Нестраховий ризик

За часом виникнення

Ретроспективні, аналіз яких дає можливість більш точно прогнозувати поточні й перспективні ризики

Поточні

Перспективні

За чинником виникнення

Політичні — ризики, зумовлені зміною політичного становища

Економічні — ризики, зумовлені несприятливими змінами в економіці підприємства або країни

За рівнем втрат

Допустимий ризик

Критичний ризик

Катастрофічний ризик

За сферою виникнення

Зовнішні ризики, до яких належати ризики, безпосередньо не пов’язані з діяльністю підприємства

Внутрішні ризики, до яких належать ризики, зумовлені діяльністю власне підприємства

За можливістю передбачення

Прогнозований ризик

Непрогнозований ризик

За тривалістю дії

Постійний ризик

Тимчасовий ризик

V. Закріплення знань і вмінь учнів

• Розв'яжіть задачі

Задача 1

Оцініть економічний ефект від управління ризиками, використовуючи нижченаведені показники:

а) результати:

 • сумарні ймовірні втрати без обробки ідентифікованих ризиків — 1690 тис. дол. США;
 • сумарні ймовірні втрати після обробки ризиків — 92 тис. дол. США;

б) фактичні втрати від прояву ризиків і витрати на їх обробку:

 • сумарні фактичні втрати від прояву ризиків — 150 тис. дол. США;
 • сумарні фактичні витрати на обробку ідентифікованих ризиків — 51 тис. дол. США;
 • сумарні фактичні втрати від прояву ризиків — 200 тис. дол. США;
 • сумарні фактичні витрати на обробку ризиків — 0 дол. США.

Розв’язання

Економічний ефект від управління ризиками становить:

(1690-92) - ((150+51) +(200+0)) = 197 (тис. дол. США).

Задача 2

Визначте, у якій зоні ризику перебуває підприємство, якщо в минулому періоді воно отримало дохід у сумі 150 тис. грн, а його витрати становили: витрати на сировину — 60 тис. грн, витрати на оплату праці — 15 тис. грн., амортизація — 10 тис. грн, орендні платежі — 3 тис. грн., адміністративні та збутові витрати — 25 тис. грн.

Розв’язання

1) Сума витрат:

60 + 15 + 10 + 3 + 25 = 113 (тис. грн.).

2) Витрати <= Дохід, тому підприємство перебуває в зоні припустимого ризику.

 • Розв'яжіть тестові завдання

1) Ризик — це:

 • а) несприятлива подія, що спричиняє збиток;
 • б) усі передумови, що можуть негативно вплинути на досягнення стратегічних цілей упродовж певного часового проміжку;
 • в) імовірність стихійних лих або технічних аварій;
 • г) імовірність провалу програми продажів;
 • д) імовірність успіху в бізнесі.

2) Управління ризиком — це:

 • а) відмова від ризикованого проекту;
 • б) комплекс заходів, спрямованих на зниження ймовірності реалізації ризику;
 • в) комплекс заходів, спрямованих на компенсацію, зниження, перенесення, прийняття ризику або його уникнення;
 • г) комплекс заходів, спрямованих на підготовку до реалізації ризику.

3) Реалізація ризик-менеджменту на сучасних підприємствах передбачає:

 • а) виявлення наслідків діяльності економічних суб’єктів у ситуації ризику;
 • б) прогнозування цієї діяльності для зниження рівня ризику;
 • в) уміння реагувати на можливі негативні наслідки;
 • г) розроблення та здійснення заходів, за допомогою яких можуть бути нейтралізовані або компенсовані ймовірні негативні результати певних дій.

4) Близька до одиниці прогнозованість подій відповідає:

 • а) цілковитій невизначеності;
 • б) повній визначеності;
 • в) частковій невизначеності.

5) За часом виникнення невизначеності поділяються на такі:

 • а) ретроспективні, поточні та перспективні;
 • б) економічні (комерційні) і політичні;
 • в) нові та старі;
 • г) вивчені, ті, що вивчаються, і невивчені.

6) За чинниками виникнення невизначеності поділяються на такі:

 • а) тимчасові;
 • б) природні;
 • в) економічні та політичні;
 • г) зовнішнього і внутрішнього середовища.

7) Чим ризикованіший проект, тим норма його прибутковості повинна бути:

 • а) нижче;
 • б) вище;
 • в) норма прибутковості не залежить від ризику.

Відповіді: 1 — а; 2 — в; 3 — д; 4 — б; 5 — а; 6 — в; 7 — б.

VI. Підсумок уроку

VII. Домашнє завдання

 • 1. Опрацювати теоретичний матеріал.
 • 2. Скласти кросворд за темою «Ризики в діяльності підприємства».