Усі уроки до курсу «Економіка». 11 клас. I семестр

УРОК 22

Взаємозв'язки підприємств і банків. Умови надання банківської позики. Явище застави. Обґрунтування економічної доцільності банківської позики

Мета уроку: обґрунтувати необхідність та умови залучення банківської позики; визначити способи юридичного забезпечення позики; проаналізувати способи обґрунтування доцільності банківської позики.

Основні поняття: позика, застава, ризик, власний капітал.

Тип уроку: комбінований.

ХІД УРОКУ

I. Організаційний момент

II. Актуалізація опорних знань і вмінь учнів

• Запитання учням

 • 1) Яку країну називають «банкіром» усього світу? (Швейцарію)
 • 2) Які банки створюються лише біологами? медиками? програмістами? (Банк генів, банк крові, банк даних)
 • 3) Як називається одна зі старовинних економічних професій? (Лихвар (рос. «ростовщик») — людина, яка дає гроші в борг під великі відсотки)
 • 4) Спеціаліст з працевлаштування грошей. (Банкір, який змушує гроші працювати)
 • 5) Доповніть схему: «Товар — гроші —...». (Товар)

III. Мотивація навчальної та пізнавальної діяльності

Однією з головних складових ринкової інфраструктури України є банківська система, що забезпечує взаємодію банків і суб’єктів ринку в процесі розширеного відтворення. Банки акумулюють тимчасово вільні гроші й через надання кредитів забезпечують регулювання грошового обігу, рух, перерозподіл та ефективне використання фінансових ресурсів.

IV. Вивчення нового матеріалу

Банківський кредит надається суб’єктам кредитування всіх форм власності в тимчасове користування на умовах, передбачених кредитним договором. Головними з цих умов є такі: забезпеченість, повернення, строковість, платність і цільова спрямованість.

Відносно підприємств позичковий капітал поділяється на довгостроковий і короткостроковий:

 • довгострокові кредити банків — це зобов’язання підприємства перед кредитною установою (банком), що мають погашатися впродовж терміну, який перевищує один рік. Мета залучення довгострокових кредитів — фінансування довгострокових активів, зокрема основних засобів (їх придбання, реконструкція, модернізація), нового будівництва, інших видів необоротних активів;
 • короткострокові кредити банків — це зобов’язання підприємства перед кредитною установою (банком), що мають бути виконані впродовж терміну, який не перевищує одного року. Мета залучення короткострокових кредитів — фінансування оборотних активів підприємства, зокрема покриття тимчасового дефіциту платіжних засобів, придбання товарів, виробничих запасів тощо.

№ з/п

Етап залучення банківської позики

1

Попередні переговори з обраним банком

2

Рішення про доцільність подальших переговорів із банком

3

Рішення зборів власників щодо залучення банківсвкого кредиту

4

Підготовка пакету документів відповідно до переліку банку

5

Передача пакету документів у банк

6

Відкриття поточного рахунку в банку (якщо такий рахунок відсутній)

7

Фінансово-економічна експертиза діяльності підприємства

8

Узгодження величини відсоткової ставки та інших параметрів кредиту

9

Укладення кредитної угоди

10

Моніторинг і контроль

Визначаючи доцільність залучення позики, підприємець має провести аналіз вартості фінансових засобів, ризику, низки фінансових показників.

Оцінювання доцільності залучення банківської позики

1

Порівняння вартості фінансових ресурсів

2

Оцінювання впливу використання позикових ресурсів на фінансові результати підприємства:

1) рівень фінансового ризику;

2) рентабельність власного капіталу

У разі якщо позичальник не в змозі виконати свої зобов’язання в передбачені кредитним договором строки, кредитор може задовольнити свої вимоги за рахунок кредитного забезпечення.

До основних видів забезпечення кредиту належать такі:

 • а) застава (майна, майнових прав, цінних паперів тощо);
 • б) гарантії (банків, підтверджені фінансами чи майном третьої особи);
 • в) інші види забезпечення (поручительство, свідоцтво страхової організації).

Завдяки заставі кредитор (заставодержатель) у разі невиконання боржником (заставодавцем) забезпеченого заставою зобов’язання має право переважно перед іншими кредиторами одержати задоволення з вартості заставленого майна. Предметом застави може бути будь-яке майно (зокрема, річ, цінні папери, майнові права), що може бути відчужене заставодавцем і на яке може бути звернене стягнення.

V. Закріплення знань і вмінь учнів

• Запитання для дискусії

 • 1) Чим зумовлена необхідність кредитування підприємств?
 • 2) Якою є мета оцінювання фінансового стану позичальника?
 • 3) Які групи показників ураховуються під час оцінювання фінансового стану підприємства-позичальника?
 • 4) Назвіть джерела погашення кредиту.
 • 5) Як оцінюється ефективність використання позичальниками кредитних коштів?

• Розв'яжіть задачі

Задача 1

Підприємство «Аква» щоквартально отримує виручку від реалізації продукції в розмірі 492 тис. грн. Собівартість виробленої за квартал продукції підприємства (з урахуванням відсотків за користування кредитом) дорівнює 245 тис. грн. Витрати на реалізацію продукції за квартал становлять 15 тис. грн. Підприємство є платником ПДВ і не має пільг із податку на прибуток.

Обчисліть термін окупності кредиту в сумі 150 тис. грн, наданого підприємству на 3 місяці для розширення виробництва, якщо відсоткова ставка за користування кредитом — 24 %.

Розв’язання

1) Обчислимо суму, яку підприємство має сплатити банку за кредит.

Оскільки позику надано на період менш ніж 1 рік, використаємо формулу простих відсотків:

Kn = K0 • (1 + pm)

Kn= 150 • (1 + 0,24 • 3) = 258 (тис. грн).

2) Розрахуємо прибуток, який підприємство отримує щоквартально (ставка ПДВ — 20 %, ставка податку на прибуток — 23 %):

3) Обчислимо термін, за який окупиться кредит:

Задача 2

Керівництво підприємства «Карт» прогнозує наступного року такі надходження та витрати:

 • чистий дохід від реалізації продукції — 1000 тис. грн;
 • дохід від реалізації неліквідних запасів сировини — 12 тис. грн;
 • дохід від фінансового лізингу — 3 тис. грн;
 • виплата відсоткових платежів за облігаціями підприємства «Карт» — 15 тис. грн;
 • приріст нормативу оборотних коштів — 15 тис. грн;
 • погашення заборгованості перед бюджетом — 140 тис. грн;
 • виплата заробітної плати — 240 тис. грн;
 • придбання сировини та матеріалів в обсягах, необхідних для безперервної діяльності впродовж року, — 400 тис. грн;
 • погашення довгострокових кредитів — 250 тис. грн;
 • виплата відсотків за кредитами — 30 тис. грн;
 • поповнення статутного фонду підприємства — 100 тис. грн.

Обчисліть суму кредиту, яку банк надасть підприємству, та суму відсоткових платежів за кредитом. Відсоткова ставка за користування кредитом становить 24 % річних.

(Відповідь: сума кредиту дорівнює 175 тис. грн; сума відсоткових платежів — 42 тис. грн).

Задача 3

Підприємство бере кредит під 38 % річних на 5 років. Сума кредиту становить 200 тис. грн. Обчисліть нарощену суму.

Розв’язання

Нарощена сума за ставкою складних відсотків становитиме:

Kn = K0 • (1 + p)n

Kn= 200 • (1 + 0,38)5 = 1000,98 (тис. грн).

VI. Підсумок уроку

VII. Домашнє завдання

1. Опрацювати теоретичний матеріал.

2. Підготувати доповідь на одну із запропонованих тем:

 • Роль кредиту в діяльності підприємства.
 • Види та принципи кредитування.
 • Історія кредитування.
 • Проблеми сучасного кредитування.
 • Банківська система України.
 • Етапи процесу кредитування.
 • Небанківське кредитування підприємств.
 • Недоліки кредитування.
 • Сутність споживчого кредиту.