Усі уроки до курсу «Економіка». 11 клас. I семестр

УРОК 17

Практична робота № 2. Оцінювання витрат і ціни конкретного продукту за методом «витрати плюс»

Мета уроку: розвивати вміння аналізувати структуру витрат та здійснювати ціноутворення, виявляти чинники, що впливають на витрати, ціну і прибуток; розвивати самостійність суджень і здатність до аналізу економічних явищ.

Основні поняття: витрати, структура, абсолютне відхилення, відносне відхилення, ціна, собівартість.

Тип уроку: комплексного застосування знань, умінь, навичок учнів.

ХІД УРОКУ

I. Організаційний момент

II. Актуалізація опорних знань і вмінь учнів

• Розв'яжіть тестові завдання

1. У короткостроковому періоді фірма, яка прагне збільшити прибуток, розширює виробництво, якщо при цьому:

 • а) ринкова ціна на товар фірми нижча від постійних витрат;
 • б) підприємницький прибуток дорівнює нулю;
 • в) ринкова ціна вища за загальні витрати;
 • г) ринкова ціна вища за змінні витрати.

2. Ситуація, що можлива в довгостроковому періоді:

 • а) постійні витрати стають змінними;
 • б) змінні витрати починають збільшуватися;
 • в) постійні витрати дорівнюють нулю;
 • г) постійні витрати більші за змінні;
 • д) валові витрати є неявними.

3. Правління фірми приймає рішення про збільшення виробництва. При цьому зростатимуть витрати:

 • а) постійні;
 • б) змінні;
 • в) валові;
 • г) явні;
 • д) бухгалтерські;
 • е) граничні.

4. Позитивний ефект від збільшення масштабу виробництва можна отримати:

 • а) у разі раціонального використання обладнання;
 • б) за умови здачі зайвих виробничих площ та обладнання в оренду;
 • в) унаслідок зниження витрат на реалізацію;
 • г) у випадку диверсифікації виробництва.

5. Загальні витрати виробництва певної продукції будуть мінімальними за умови:

 • а) максимізації прибутку;
 • б) АТС = МС;
 • в) AVC = МС;
 • г) FC = AVC;
 • д) FC = 0.

Відповіді: 1 — г, 2 — а, б, г; 3 — б, в, г, д, е; 4 — в; 5 — б.

III. Закріплення знань і вмінь учнів

Учитель роздає учням калькуляцію собівартості продукції й оголошує завдання практичної роботи:

1) Ознайомитись зі статтями витрат на виробництво продукту. Визначити структуру витрат у 2009 та 2010 рр. відносно загальної собівартості (54,75 та 59,07 грн. у відповідних роках). У розрахунках питомої ваги кожної статті витрат використати формулу:

Питома вагаі = (витрати за і-ю статтею/ /собівартість продукції) • 100 %.

2) Розрахувати відхилення в розмірі витрат — абсолютне та відносне.

Абсолютне відхилення — це різниця між сумою витрат 2010 р. порівняно із сумою витрат 2009 р. в абсолютному еквіваленті (грн).

Абс. відхі = витрати за і-тою статтею 2010 р. -

- витрати за і-тою статтею 2009 р.

Відносне відхилення — це відношення різниці між сумою витрат 2010 р. порівняно із сумою витрат 2009 р. до суми витрат у 2009 р.

Відн. відхі = 100 % • (витрати за і-ю статтею 2010 р. - витрати за і-тою статтею 2009 р.) / витрати за і-ю статтею 2009 р.

3) Використовуючи метод «витрати плюс», визначити ціну продукції, якщо у 2009 р. рентабельність становила 15%, а у 2010 р. — 18%.

У разі застосування цього методу ціна визначається як збільшення витрат на певний відсоток.

Ціна = собівартість продукції (1 + рентабельність / 100 %).

• Калькуляція собівартості продукції

Витрати на виробництво 1 кг ковбаси «Докторська»

Стаття витрат

Сума витрат за роками, грн/кг

Структура витрат за роками, %

Відхилення

2009

2010

2009

2010

абсолютне, грн.

відносне, %

1. Прямі матеріальні витрати

1.1. Сировина й основні матеріли:

яловичина

15,5

18

свинина

2,4

3,5

яйця

0,9

0,5

молоко

2,1

2

сіль

0,05

0,04

1.2. Електроенергія

4,0

4,9

2. Прямі витрати на оплату праці

5,9

6

3. Інші прямі витрати

1,6

2

4 .Загальновиробничі витрати

4.1. Заробітна платня обслуговуючого персоналу

3,9

3,5

4.2. Відрахування на соціальні заходи

1,4

1,33

4.3. Ремонт і утримання основних засобів

2,4

2,4

4.4. Освітлення

1,6

1,6

4.5. Амортизація основних засобів

1,1

1,1

5. Інші прямі витрати

1,8

2,1

Виробнича собівартість

44,65

48,97

Адміністративні витрати

5,3

5,3

Витрати на збут

4,8

4,8

Собівартість продукції, грн/кг

54,75

59,07

4) Сформулюйте висновки, висвітливши нижченаведені положення:

 • визначте статті витрат, що мають найбільшу питому вагу в структурі витрат і найбільшою мірою впливають на розмір сукупних витрат;
 • визначте, які з витрат у представленій калькуляції є постійними, а які — змінними;
 • охарактеризуйте чинники, які могли вплинути на підвищення окремих статей витрат і ціни у 2010 р.

IV. Підсумок уроку

V. Домашнє завдання

 • 1. З'ясувати, які ще методи ціноутворення існують в економічній практиці. Визначити переваги, недоліки й умови використання кожного з методів.
 • 2. Повторити теоретичний матеріал, підготуватися до контрольної роботи.