Усі уроки до курсу «Економіка». 11 клас. I семестр

УРОК 13

Постійні (FC), змінні (VC) витрати: визначення та структура. Загальні витрати (ТС). Графічна ілюстрація

Мета уроку: визначити сутність різних видів витрат залежно від обсягів виробництва; закріпити навички управління витратами підприємства; формувати аналітичне мислення й аналітичні здібності в учнів.

Основні поняття: загальні витрати, постійні витрати, змінні витрати.

Тип уроку: комбінований.

ХІД УРОКУ

I. Організаційний момент

II. Актуалізація опорних знань і вмінь учнів

• Перевірна робота (7 хв)

  • 1) Графічно зобразити та пояснити функцію Кобба — Дугласа.
  • 2) Дати визначення понять.

Варіант І

Варіант II

Витрати,бухгалтерські витрати, явні витрати, бухгалтерський прибуток

Економічні витрати, неявні витрати, нормальний прибуток, економічний прибуток

III. Мотивація навчальної та пізнавальної діяльності

Управління витратами починається з їх класифікації. В основу підходу до класифікації витрат покладено ознаку їх залежності від масштабів виробництва. Такий підхід застосовується здебільшого в короткостроковому періоді часу, коли підприємство збільшує обсяги виробництва продукції, застосовуючи постійні та змінні виробничі ресурси.

Які витрати, на вашу думку, можуть збільшуватись у довгостроковому періоді за збільшення масштабів діяльності (окрім сировини й трудових ресурсів)?

IV. Вивчення нового матеріалу

Залежно від взаємозв’язку з обсягом виробництва загальні витрати (ТС) поділяють на постійні (FC) та змінні (VC).

Загальні витрати — це загальна сума постійних та змінних витрат, які підприємство здійснює для виробництва благ. Загальні витрати збільшуються в разі зростання обсягів виробництва.

ТС = FC + VC.

Постійні витрати — це витрати, які не змінюються внаслідок зміни обсягів виробництва: витрати на утримання обладнання, оренда, адміністративні та збутові витрати. Підприємство має постійні витрати навіть тоді, коли не працює. Вони включають, наприклад, плату за оренду й утримання приміщень, амортизацію, відсотки за кредит, накладні витрати та ін. Постійні витрати позначаються FC (від англ. fixed costs).

Змінні витрати — це витрати, величина яких залежить від обсягів виробництва: витрати на сировину, паливо, транспортні послуги, заробітна платня основних працівників. Якщо підприємство не працює, змінні витрати дорівнюють нулю. У теорії витрат вони позначаються VC (від англ, variable costs).

Пропорційні змінні витрати змінюються прямо пропорційно до обсягу виробництва (коефіцієнт пропорційності дорівнює одиниці). Це витрати на сировину, основні матеріали, комплектуючі, відрядну заробітну плату.

Прогресивні змінні витрати зростають у відносно більшій пропорції, ніж обсяги виробництва (коефіцієнт пропорційності більший за одиницю). До них можна зарахувати витрати на відрядно-прогресивну оплату праці.

Графічна інтерпретація витрат

Регресивні змінні витрати змінюються у відносно меншій пропорції, ніж виробництво (коефіцієнт пропорційності менший за одиницю). До цих витрат належать витрати на експлуатацію машин та устаткування, їх ремонт, інструменти тощо.

Обґрунтоване розмежування витрат на постійні та змінні має велике значення для оцінювання й аналізу ефективності виробництва та прийняття виважених, економічно доцільних управлінських рішень. Існують різні напрями їх використання. Перший з них — оцінювання співвідношення між постійними та змінними витратами. На виробництві різних видів продукції і за різних технологій таке співвідношення може відрізнятися, що безпосередньо впливає на результати виробництва. Чим нижче це співвідношення, тим меншим є ризик у разі зменшення обсягів виробництва продукції, оскільки за таких умов менше зросте собівартість одиниці продукції за рахунок підвищення в ній частки постійних витрат.

Другий напрям — визначення рівня збуту, за якого відшкодовуються постійні та окремо сукупні витрати. Підприємство може постати перед вибором: відмовитись від виробництва збиткової продукції або таки здійснювати його, щоб відшкодувати постійні витрати й у такий спосіб мінімізувати збитки. Якщо продукція за рівнем змінних витрат усе ще залишається прибутковою, підприємству варто продовжувати її виробництво.

V. Закріплення нових знань і вмінь учнів

• Розв'яжіть задачі

Задача 1

Заповніть таблицю, якщо відомо, що вартість постійних витрат — 10 грн. за одиницю, а змінних ресурсів — 20 грн. за одиницю.

Кількість постійного ресурсу

Кількість змінного ресурсу

Q

FC

VC

ТС

100

0

0

100

20

600

100

40

1500

100

60

2000

100

80

2200

100

100

2400

Задача 2

Залежність сукупних витрат фірми від обсягів виробництва наведено в таблиці.

Q

0

10

20

30

40

50

ТС

0

75

95

140

200

280

Якщо конкурентна ціна товару дорівнює 6 грн., то який обсяг виробництва обере підприємець?

Розв’язання

Q

0

10

20

30

40

50

ТС

0

75

95

140

200

280

Дохід

0

60

120

180

240

300

Прибуток

0

-15

25

40

40

20

Відповідь: підприємство має виробляти 30 од. продукції.

VI. Підсумок уроку

VII. Домашнє завдання

  • 1. Опрацювати теоретичний матеріал.
  • 2. Визначити, які витрати належать до постійних, а які — до змінних.

№ з/п

Найменування витрат

Постійні

Змінні

1

Відсотки за користування кредитом

2

Амортизаційні відрахування верстата

3

Витрати на оплату праці економіста

4

Витрати на паливо для технологічних цілей

5

Вартість півфабрикатів

6

Премія основних робітників

7

Витрати на опалення цеху

8

Витрати на телефонні послуги

9

Амортизація комп’ютера технолога

10

Придбання сировини

Відповідь:

  • постійні: 1, 2, 3, 7, 8, 9;
  • змінні: 4, 5, 6, 10.