Усі уроки до курсу «Економіка». 11 клас. I семестр

ВСТУП

Немає сили більш потужної,

ніж знання: людина, озброєна

знанням, — непереможна.

Максим Горький

Усебічне розширення і застосування знань є джерелом зростання економіки країни, фактором успішності підприємств і запорукою особистого добробуту кожної людини. У країнах з економікою знань зосереджена більша частка суспільного багатства, у структурі їх виробництва переважає наукомісткий сектор, додана вартість збільшується за рахунок розширення інтелектуальної складової в структурі виробленої продукції, змінюється сам характер праці, головним фактором конкурентоспроможності країни стає рівень технологізації економіки та інтелектуальний потенціал людини.

До складових економіки знань можна зарахувати:

 • 1) якісну й безперервну освіту;
 • 2) інноваційну систему, що являє собою сукупність інститутів, які опосередковують і беруть участь у реалізації інноваційних процесів;
 • 3) інституційний режим, що створює стимули до розвитку й застосування нових знань у всіх секторах економіки;
 • 4) інфраструктуру, що містить у собі інформаційно-комунікаційні технології, які забезпечують зв’язок між інноваційною системою й зовнішнім середовищем;
 • 5) менеджмент знань, що передбачає діяльність із планування, організації, стимулювання й координації процесів виробництва, накопичення, ефективного використання і передачі знань.

Ці елементи економіки знань тісно пов’язані між собою: освіта сприяє розвитку інтелекту й накопиченню знань, які використовуються в інноваційній діяльності; інституційний режим має створювати сприятливе мотиваційне середовище для проведення інноваційних досліджень; інфраструктура здійснює технічне підтримання організації всіх інноваційних процесів, є механізмом, який єднає всі елементи; економіка знань також вимагає управління, тому виникає новий напрям науки управління — менеджмент знань; держава є ініціатором і координатором розвитку економіки знань.

Потреба у формуванні в У країні якісно нового суспільства й економіки знань, що базується на високотехнологічних змінах і гуманізації економіки, є очевидною. Знання є невичерпним і постійно поновлюваним ресурсом, який криє в собі неймовірні можливості. Завдання людини, підприємства й держави — навчитися ефективно використовувати цей потенціал. Наразі освіту розглядають як інвестиції в людський капітал, а знання набувають більшої вагомості, ніж матеріальні фактори, тому виникає «індустрія освіти», витрати на яку становлять значну частку в бюджетах передових країн.

Шкільна освіта є одним із найголовніших кроків до розвитку економіки й суспільства знань, а отже, до особистого й загального добробуту. У процесі навчання, зокрема під час вивчення курсу «Економіка», в учнів мають бути сформовані такі компетенції:

 • когнітивні — здатність до пізнання (здатність до оволодіння і застосування знань, пошуку, узагальнення, систематизації інформації);
 • діяльнісні (володіння методиками, технологіями, уміння застосувати знання для розв’язання проблем);
 • соціальні (комунікативні компетенції, міжособистісна взаємодія, робота в групах);
 • особистісні (толерантність, відповідальність, моральність).

Цілі економічної освіти в школі визначено в новій редакції програми «Економіка».

До загальних цілей, що реалізуються під час вивчення економіки в класах усіх профілів навчання, належать такі:

 • засвоєння фундаментальних знань про економічне життя суспільства, а саме: головних економічних категорій, законів, закономірностей, тенденцій;
 • формування світогляду цивілізованої людини, яка визнає такі загальнолюдські цінності, як свобода діяльності та вибору, право приватної власності, дотримання законності тощо;
 • сприяння розвитку навичок раціональної економічної поведінки людини як споживача, найманого працівника, виробника, платника податків, користувача суспільних благ тощо;
 • формування навичок самостійної роботи під час виконання практичних завдань.

Особливими цілями вивчення економіки в класах суспільно-гуманітарного напряму навчання є:

 • засвоєння спеціальних знань, пов’язаних із вибором майбутньої сфери діяльності та професії;
 • оволодіння окремими прийомами економічного аналізу;
 • підготовка до навчання у вищих навчальних закладах економічного, соціологічного, правового профілів.

Визначальною умовою реалізації завдань економічної освіти є належне методичне забезпечення вчителів. Метою пропонованого посібника є методична та практична допомога вчителю у викладанні цього курсу. Зміст посібника складено відповідно до нової програми для класів профільного рівня.

Програма курсу «Економіка» розрахована на 210 год, які розподіляються по 105 год у 10 та 11 класах. Навчальні години кожного уроку, у свою чергу, розподіляються на вивчення матеріалу, практичні заняття й резервний час.

Вивчення економіки в 11 класі передбачає формування в учнів знань про основи підприємницької діяльності. Учень ознайомлюється з особливостями організації бізнесу, вибору найбільш ефективної організаційно-правової форми підприємства, специфікою управління витратами й фінансовими результатами, технологіями просування товару на ринку.

Предметом вивчення є також національна економіка та світове господарство.

В учнів формується уявлення про закономірності функціонування національного господарства, вплив уряду на ефективність економічного й соціального розвитку.

Під час вивчення форм міжнародних економічних відносин та етапів економічної інтеграції країн учні ознайомлюються з головними глобалізаційними тенденціями й особливостями світового господарства, що є досить важливим за умов інтеграції України у світову спільноту.

Форми навчання, що їх автори посібника рекомендують учителям економіки, забезпечать ефективне засвоєння учнями теоретичного матеріалу та залучення учнів до активної співпраці під час виконання практичних економічних завдань.

Форма навчання

Особливості

Лекція (первинне вивчення матеріалу)

• Групова форма навчання;

• розкриття фундаментальних теоретичних основ предмета, ознайомлення з методологією;

• визначення напрямів самостійної роботи

Практичні заняття

• Закріплення вивченого теоретичного матеріалу, більш глибоке засвоєння і формування вміння застосовувати теоретичні знання з практичною, прикладною метою;

• самостійний пошук учнями інформації;

• робота в підгрупах;

• консультування з учителем

Тренінг, групова робота

• Різновид практичних занять;

• удосконалення практичних навичок;

• робота в групах;

• самостійне делегування, розподіл повноважень;

• самостійний пошук інформації;

• самостійне прийняття рішень

Семінар

• Виступи учнів з доповідями;

• колективне обговорення;

• самостійний пошук інформації;

• навички презентації;

• інтерактивність

Написання рефератів, есе, статей

• Самостійна дослідницька робота;

• аналіз теоретичних і практичних положень;

• висування та обґрунтування власних думок, гіпотез;

• презентація результатів

Посібник містить розробки всіх уроків економіки в 11 класі, головну увагу в яких зосереджено на засвоєнні учнями теоретичних знань та вмінні застосовувати їх на практиці. З метою активізації пізнавальної діяльності учнів автори посібника пропонують цікаві ділові ігри, практичні задачі, запитання для дискусії, кросворди, ребуси тощо. Крім цього, представлено розробки практичних робіт і завдання для контролю знань.

Запропонована розробка може використовуватись учителем як його власний план-конспект. Це забезпечить високу продуктивність учителя, здатність зацікавити учнів і захоплено повести шляхом економіки знань.

Щиро бажаємо успіхів у педагогічній праці!

Попередня
Сторінка
Наступна
Сторінка

Зміст