Усі уроки до курсу «Екологія». 11 клас

УРОК 38. ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА ЛЮДИНИ. ЕКОЛОГІЧНА ЕКСПЕРТИЗА. ГАРАНТІЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

Цілі уроку: сформувати поняття про екологічну безпеку людини; ознайомити з особливостями проведення екологічної експертизи; дати уявлення про гарантії екологічної безпеки; формувати вміння давати оцінку ступеня напруженості екологічного стану території; розвивати уважність, спостережливість; виховувати любов до рідного краю.

Обладнання й матеріали: довідники, атласи України для 9 класу, дані про екологічний стан території (своєї місцевості).

ХІД УРОКУ

I. Організаційний етап

II. Актуалізація опорних знань і мотивація навчальної діяльності учнів

 • 1. Як ви розумієте екологічну безпеку людини?
 • 2. З якою метою проводяться експертизи?
 • 3. Чим можна пояснити необхідність проведення екологічної експертизи?
 • 4. Як ви вважаєте, які нормативно-правові акти мають містити гарантії екологічної безпеки людини?

За час свого існування людство пройшло шлях від популяції первісних людей, залежних від природи й тих, що перебувають під пресом природного відбору, до сучасного людства. При цьому й чисельність людського суспільства, і фактори, які впливають на неї, зазнали значних змін. У міру розвитку цивілізації все більшого значення для її регуляції отримує фактор стану навколишнього середовища й виснаження природних ресурсів.

III. Вивчення нового матеріалу

1. Екологічна безпека людини

Середовище людини — це складне і ємне поняття, яке включає в себе все те, що оточує її й дає їй можливість існувати. Сюди належить природа з її кліматом, температурою, флорою й фауною, і рукотворний світ, і самі люди, які становлять соціум, і вся та духовна спадщина, якою вони володіють. Це середовище одночасно й постійне, і мінливе, і в цьому середовищі потрібно жити. У процесі багатовікової еволюції людина адаптувалася до навколишнього середовища. Однак бурхливий розвиток виробництва, у тому числі хімічного, призвели до небаченого забруднення довкілля.

Газові й пилові викиди промислових підприємств, скидання ними в навколишні водойми стічних вод, комунальні й побутові відходи великого міста забруднюють навколишнє середовище різноманітними хімічними елементами. У більшості промислових відходів уміст таких елементів, як ртуть, свинець, кадмій, цинк, олово, мідь, вольфрам, сурма, вісмут та ін., у сотні, тисячі й десятки тисяч разів вищий, ніж у природних ґрунтах.

Серед джерел забруднення, які негативно впливають на здоров’я людини, значну роль відіграє автомобіль. Автомобілі є причиною 10-25 % захворювань, виробляють майже половину всіх забруднювачів повітря. Оксиди Сульфуру й різноманітні дрібні частинки (суміші сажі, попелу, пилу, крапельок сульфатної кислоти, азбестових волокон і т. д.) викликають не менше хвороб, ніж вихлопні гази автомобілів. Вони надходять в атмосферу від електростанцій, заводів і житлових будинків.

Забруднене повітря насамперед уражає легені. Серед захворювань органів дихання виділяють гострі (застуда, бронхіт, запалення легенів) і хронічні хвороби (хронічний бронхіт, астма). У всіх країнах на частку респіраторних захворювань припадає більше випадків, ніж на всі інші хвороби разом узяті.

Виявлений зв’язок забруднення атмосферного повітря зі зростанням захворювань генетичної природи, при цьому рівень уроджених вад розвитку в умовах промислових міст залежить не тільки від інтенсивності забруднення, але й від характеру атмосферних викидів.

Значну роль у житті людини, особливо у великих містах, відіграє шум. Його високий рівень спричиняє підвищення числа гіпертензій і гіпотензій, гастритів, виразкової хвороби шлунка, хвороб залоз внутрішньої секреції й обміну речовин, психозів, неврозів, хвороб органів кровообігу.

Особливо небезпечна група речовин, які порушують захисні сили людського організму, — діоксини. Вони виникають на багатьох виробництвах навіть під час кип’ятіння хлорованої водопровідної води. У більшості країн світу хлорування водопровідної води заборонено; на жаль, в Україні воно ще широко використовується .

Головним завданням екологічної безпеки людини є виявлення і вилучення токсичних для організму речовин зі сфери промислового виробництва, а також стимулювання впровадження екологічно чистих безвідходних технологій.

Для оцінювання сумарного впливу всіх шкідливих факторів (з урахуванням адаптаційних можливостей організму) введене поняття «реальне навантаження» — вплив на організм усіх фізичних, хімічних і біологічних факторів.

2. Екологічна експертиза

Екологічна експертиза — це вид науково-практичної діяльності спеціально уповноважених державних органів, еколого-експертних формувань і об’єднань громадян, що ґрунтується на міжгалузевих екологічних дослідженнях, аналізі й оцінюванні передпланових, проектних та інших матеріалів чи об’єктів, дія яких може негативно впливати на стан навколишнього природного середовища і здоров’я людей. Екологічна експертиза спрямована на підготовку висновків про відповідність запланованої та фактичної діяльності нормам законодавства про охорону навколишнього природного середовища, раціональному використанню й відтворенню природних ресурсів, створенню екологічної безпеки.

Основними принципами екологічної експертизи є: гарантія безпечної життєдіяльності; збалансованість економічних, екологічних, медико-біологічних і соціальних інтересів; наукова обґрунтованість і незалежність, об’єктивність і гласність, варіантність і превентивність; державне регулювання; доцільність реалізації об’єктів експертизи; законність.

3. Гарантії екологічної безпеки

Гарантії екологічної безпеки — це документально оформлені декларації про екологічну безпеку, експертні висновки, наукові програми з оцінювання екологічних ризиків і результати моніторингу екологічної безпеки, які підтверджують, що господарська діяльність і вжиті заходи обережності не призводять до виникнення загроз екологічній безпеці на локальному, місцевому, національному й міжнародному рівнях.

Забезпечення екологічно безпечних умов життєдіяльності суспільства віднесено до пріоритетних національних інтересів, тому що нинішня екологічна ситуація в Україні характеризується як кризова. Особливістю екологічної ситуації в Україні є те, що екологічно гострі локальні ситуації ускладнюються регіональними кризами. До їх числа належить чорнобильська катастрофа з її тривалими медико-біологічними, економічними, екологічними й соціальними наслідками.

Навколишнє природне середовище вважається безпечним, коли його стан відповідає встановленим у законодавстві критеріям, стандартам, лімітам і нормативам, які стосуються його чистоти (незабруднення), ресурсоємності, екологічної стійкості, санітарних вимог, видового різноманіття, здатності задовольняти інтереси громадян.

За Законом «Про охорону навколишнього природного середовища», екологічна безпека гарантується здійсненням широкого комплексу взаємопов’язаних екологічних, політичних, економічних, технічних, організаційних, державно-правових та інших заходів.

IV. Практична робота

Тема роботи. Оцінювання ступеня напруженості екологічного стану території

Мета роботи: провести аналіз ступеня напруженості екологічного стану території.

Обладнання й матеріали: картки з теоретичними відомостями для практичної роботи; карти територій, які потрібні для виконання роботи.

Хід роботи

 • 1. Проаналізувати дані про екологічний стан території (своєї місцевості).
 • 2. Оцінити ступінь напруженості екологічного стану території (наприклад, клас небезпеки по речовинах, що забруднюють атмосферне повітря ).

Теоретичні відомості для виконання роботи (на прикладі м. Харкова)

2009 р. відмічено зменшення вмісту пилу, середньорічна концентрація 0,10 мг/м3 (2008 р. — 0,12 мг/м3), бенз(а)пірену, середньорічна концентрація 0,55 • 10-6 мг/м3 (2008 р. — 0,75 • 10-6 мг/м3), кадмію, цинку, заліза та хрому. Відзначається незначне збільшення вмісту оксиду Карбону (середньорічна концентрація 1,9 мг/м3 (2008 р. — 1,7 мг/м3)), сажі (середньорічна концентрація 0,03 мг/м3 (2008 р. — 0,01 мг/м3)), сірководню (середньорічна концентрація 0,002 мг/м3 (2008 р. — 0,003 мг/м3)), марганцю, міді, нікелю, свинцю.

На рівні 2008 р. залишився вміст діоксиду й оксиду Нітрогену, фенолу, амоніаку, формальдегіду.

2009 р. значно зменшився відсоток проб з концентраціями, що перевищують відповідні гранично допустимі, за пилом — з 3,5 до 2.4 %, фенолом — з 0,7 до 0,4 %, оксидом Карбону — з 1,2 до 1,1 %, формальдегідом — з 0,1 до 0 %, діоксидом Нітрогену — з 4,6 до 2.5 %, сажею — з 0 до 3 %.

Максимальні концентрації перевищували відповідні гранично допустимі максимально разові за пилом — у 7 разів, оксидом Карбону — у 2,8, діоксидом Нітрогену — у 4,6, сажею — у 2,6, фенолом — у 2,3, формальдегідом — в 1,3 раза.

Індекс забруднення атмосфери міста (ІЗА) 2009 р. дорівнює 4,81, 2008 р. — 4,89.

Динаміка викидів у атмосферне повітря, тис. т

Роки

Викиди в атмосферне повітря, тис. т

Щільність викидів у розрахунку на 1 км2, кг

Обсяги викидів у розрахунку на 1 особу, кг

Обсяг викидів на одиницю ВРП

Всього

у тому числі

стаціонарними джерелами

пересувними джерелами

2000

268,567

143,667

124,900

4572,62

48,613

2005

301,600

158,728

142,900

5051,9866

55,9162

0,012

2006

324,155

182,383

141,772

5804,8747

64,6618

0,01

2007

296,679

160,065

136,614

5094,5479

57,0842

0,0067

2008

310,411

173,116

137,295

5509,9178

62,0672

0,0052

2009

266,14

139,44

126,696

4438,2053

50,2364

Гострою залишається ситуація з викидами забруднюючих речовин в атмосферне повітря від автотранспорту, що призводить до значного збільшення загальної кількості викидів у атмосферне повітря і становить 92 % від загального обсягу викидів по м. Харкову.

Вміст основних забруднюючих речовин в атмосферному повітрі м. Харкова

Речовина

Клас небезпеки

Середньорічний уміст, мг/м3

Середньодобові ГДК

Максимальний уміст, мг/м3

Максимально разові ГДК

Пил

3

0,10

0,15

3,50

0,5

Діоксид Сульфуру

3

0,006

0,05

0,046

0,5

Сульфати

4

0,00

0,01

Оксид Карбону

4

1,9

3,0

14,0

5,0

Діоксид Нітрогену

2

0,03

0,04

0,39

0,085

Оксид Нітрогену

3

0,02

0,06

0,08

0,4

Сірководень

2

0,002

0,008

0,008

Фенол

2

0,002

0,003

0,023

0,01

Сажа

3

0,03

0,05

0,39

0,15

Амоніак

4

0,01

0,04

0,06

0,2

Формальдегід

2

0,003

0,003

0,044

0,035

V. Узагальнення, систематизація й контроль знань і вмінь учнів

А. Дайте відповіді на запитання.

 • Наведіть приклади речовин, які містяться в більшості промислових пилів і відходів.
 • До яких хвороб може призводити забруднене повітря?
 • Які об’єкти можуть бути причиною шумових забруднень? Якими є їх наслідки?
 • Сформулюйте головне завдання екологічної безпеки людини.
 • Дайте визначення поняттю «екологічна експертиза».
 • Назвіть основні принципи екологічної експертизи.
 • Як ви розумієте поняття «гарантії екологічної безпеки»?

Б. Умови життя великого міста пов’язані з необхідністю поїздок у його межах. Транспортні потоки на магістралях великих міст становлять 1000-2000 машин за годину, а в години «пік» — у 4-6 разів більше. У місцях скупчення автомобілів, наприклад перехрестях, концентрація шкідливих речовин значно підвищується.

Запропонуйте заходи щодо зменшення викиду шкідливих речовин автомобільним транспортом.

VI. Домашнє завдання

Опрацювати теоретичний матеріал за відповідною темою.Підтримати сайт і наші Збройні Сили можна за посиланням на Buy Me a Coffee.