Усі уроки до курсу «Екологія». 11 клас

УРОК 20. АНТРОПОГЕННІ ЗМІНИ ЛАНДШАФТІВ

Цілі уроку: ознайомити учнів з антропогенними змінами ландшафтів, їх причинами й наслідками; розвивати навички порівняння й аналізу на основі фактів; виховувати бережливе ставлення до природи.

Обладнання й матеріали: таблиці або слайди презентації із зображенням антропогенних і природних ландшафтів.

ХІД УРОКУ

I. Організаційний етап

II. Актуалізація опорних знань і мотивація навчальної діяльності учнів

 • 1. Яку роль відіграє ландшафтна сфера в геосистемі Землі?
 • 2. Які ландшафти є природними?
 • 3. Які ландшафти можна назвати антропогенними?
 • 4. Яке значення для життєдіяльності людини мають антропогенні ландшафти?

III. Вивчення нового матеріалу

Антропогенний ландшафт — це різні форми прояву людської діяльності в ландшафті, які поділяються на дві групи:

 • типи використання земель чи угіддя (пасовища, плантації, сади);
 • інженерні комплекси (мало- і й багатоповерхові споруди чи цілі міста, дороги).

Для вивчення антропогенних впливів на ландшафти використовують системний, ландшафтний, екологічний, ландшафтно-екологічний підходи, а також принципи оптимізації природного середовища. Дослідження антропогенного навантаження та трансформацій геосистем потребує визначення основних термінів і понять.

Вплив на навколишнє середовище — вилучення з навколишнього середовища або привнесення в нього речовин, енергії, тепла, інформації, у результаті чого відбувається зміна компонентів, характеристик, параметрів навколишнього середовища, викликаних діяльністю людини.

Наслідки впливу — як позитивні, так і негативні дії, що відбуваються в результаті змін компонентів навколишнього середовища, відчувають вплив діяльності людини і впливають на функціонування технічних об’єктів, умови життя та діяльності населення, функціонування інших геосистем.

Антропогенний вплив — вплив, який здійснюється господарською діяльністю людини на навколишнє середовище й ресурси і призводить до зміни їхніх характеристик.

Показники впливу — елементи чи параметри, з допомогою яких визначається ступінь впливу на геосистеми.

Оцінювання впливу — діяльність, спрямована на визначення характеру, ступеня чи величини впливу, прогнозування можливих наслідків діяльності людини для геосистеми. Важливе значення під час оцінювання антропогенної трансформації геосистеми має дослідження всіх можливих видів впливів на навколишнє середовище, а також вимірювання показників впливу.

Загалом вплив техногенних об’єктів на навколишнє середовище можна поділити на такі групи:

 • за видами господарської діяльності, що впливає на геосистеми: сільськогосподарські, лісогосподарські, водогосподарські, транспортні, рекреаційні, промислові, селитебні;
 • за територією, яку охоплює вплив: локальні, лінійні, площинні;
 • за режимом і тривалістю дій: короткочасні, тривалі, епізодичні, періодичні, практично безперервні;
 • за характером дії на навколишнє середовище: механічні, гідроморфічні, теплові, фізичні, хімічні.

Основним наслідком впливу на ландшафти є формування антропогенних ландшафтів. Дослідженням самих антропогенних ландшафтів та їх класифікацією займалися різні вчені, тому в літературі існує багато визначень цього поняття. Проте найпоширенішим є визначення Ф. М. Мількова (1973), за яким антропогенні ландшафти — це як заново створені ландшафти, так і ті природні комплекси, у яких докорінних змін зазнав будь-який з їх компонентів. Загальною особливістю всіх видів антропогенних ландшафтів є певний ступінь їх зміненості, трансформованості внаслідок господарської діяльності. Це дає можливість говорити про антропогенну трансформованість ландшафту.

Антропогенна трансформація — зміна природних систем під впливом господарської діяльності людини. Це інтегрована характеристика, яка враховує не лише зміни структури геосистеми в цілому, але й фізичні й хімічні забруднення компонентів ландшафтної системи, зміни видового складу. Антропогенна трансформація характеризує сукупний вплив різних видів навантажень на ландшафтну систему. Це результат узаємодії людини з навколишнім середовищем у рамках конкретних геосистем.

У процесі трансформації ландшафт піддається певним змінам, які можуть бути класифіковані так:

 • за орієнтованістю впливу: прямі, опосередковані;
 • за глибиною змін: функціонування, динаміка, розвиток;
 • за зворотністю: зворотні, незворотні;
 • за направленістю: прогресивні, регресивні;
 • за ступенем відповідності поставленій меті: цілеспрямовані, побічні.

Таким чином, ступінь трансформації ландшафту буде, у свою чергу, залежати від величини, виду, інтенсивності впливу, направленості, характеру впливу господарської діяльності на компоненти навколишнього середовища.

IV. Практична робота

Тема роботи. Аналіз антропогенних ландшафтів за ступенем змінності й перетвореності природних процесів і компонентів природи

Мета роботи: проаналізувати антропогенні ландшафти за ступенем змінності й перетвореності природних процесів і компонентів природи.

Обладнання й матеріали: картка для практичної роботи; карти України та свого регіону, таблиці або слайди презентації із зображенням антропогенних і природних ландшафтів, робочий зошит.

Хід роботи

 • 1. Використовуючи картку для практичної роботи, проаналізуйте антропогенні ландшафти за ступенем змінності й перетвореності природних процесів і компонентів природи.
 • 2. Визначте основні антропогенні ландшафти свого регіону.
 • 3. Визначте, які з указаних ландшафтів зазнали найбільш значної антропогенної трансформації.

Теоретичні відомості для виконання роботи

Однією з перших спроб систематизувати сучасні ландшафти є класифікація змінених ландшафтів В. Л. Котельникова. Учений виділяє п’ять градацій змінності ландшафтів під впливом діяльності людини.

Ландшафт змінений — ґрунтово-рослинні угруповання не піддалися змінам.

Ландшафт слабкозмінений — розорювання та зміщення природної рослинності не перевищують 20 %.

Ландшафт середньозмінений — розорювання та зміщення природної рослинності коливається від 20 до 80 %.

Ландшафт сильнозмінений — розорювання і зміщення природної рослинності більше 80 %. Сюди не включають великі міста.

Ландшафт перетворений — створений за планом в умовах соціального будівництва.

V. Домашнє завдання

Опрацювати теоретичний матеріал за відповідною темою.