Усі уроки до курсу «Екологія». 11 клас

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ

№ з/п

Тема

Лабораторні та практичні роботи

Домашнє завдання

Дата

Примітки

Тема. Мінерально-сировинні ресурси: особливості використання, екологічні проблеми

1

Літосфера, її роль у геосистемі Землі. Природні ресурси

Практична робота «Порівняння ресурсокористування в Україні та країнах Європи»

2

Ресурсоємність виробництва

Практична робота «Аналіз ресурсоємності виробництва різних видів продукції»

3

Екологічні проблеми використання ресурсів надр

Тема. Тенденції, зміни клімату

4

Атмосфера, її роль у геосистемі Землі. Кліматичні ресурси світу

5

Проблеми коливань і змін клімату. Причини й наслідки глобального потепління клімату

Практична робота «Аналіз глобальних змін клімату Землі»

6

Проблема збереження озонового шару Землі

Практична робота «Причини й наслідки руйнування озонового шару»

Тема. Водокористування і його екологічні наслідки

7

Гідросфера, її роль у геосистемі Землі. Водні ресурси світу

8

Особливості водокористування у світі й Україні

Практична робота «Порівняння структури водокористування різними країнами світу»

9

Екостан водних ресурсів

Практична робота «Зведення в таблицю основних показників екологічного стану водних ресурсів України, своєї області та їх аналіз»

Тема. Екологічний стан землекористування

10

Педосфера, її роль у геосистемі Землі. Земельні ресурси світу, України, особливості використання

11

Наслідки радіаційного забруднення земель в Україні. Проблема оптимального землекористування

Практична робота «Аналіз картосхеми радіаційного забруднення земель України»

12

Основи земельного законодавства. Заходи з раціонального використання земель і запобігання деградації

Практична робота «Основи земельного законодавства України»

Тема. Стан використання і відтворення ресурсів рослинного і тваринного світу, екологічні проблеми

13

Фітосфера, її роль у геосистемі Землі. Біорізноманіття і поширення видів

14

Прямий і опосередкований антропогенний вплив на фіторесурси та його наслідки

15

Особливості використання лісових ресурсів у світі й Україні

Практична робота «Порівняння лісистості й лісозабезпечення України і країн-сусідів»

16

Ендемічні, реліктові, рідкісні та зникаючі види рослин. Червона, Чорна й Зелена книги природи. Охорона рослин в Україні

Практична робота «Аналіз червонокнижних видів рослин і тварин України та Європи»

17

Тваринний світ, його роль у біосфері. Ресурси тваринного світу планети й України

Практична робота «Тенденції використання ресурсів тваринного світу Світового океану»

18

Ендемічні, реліктові, рідкісні й зникаючі види тварин. Охорона тварин в Україні

Тема. Ландшафтні комплекси та їх антропогенні зміни

19

Ландшафтна сфера та її роль у геосистемі Землі. Природні й антропогенні ландшафти

20

Антропогенні зміни ландшафтів

Практична робота «Аналіз антропогенних ландшафтів за ступенем змінності й перетвореності природних процесів і компонентів природи»

21

Ландшафти й рекреаційна діяльність

22

Біосферні й природні заповідники — форми збереження ландшафтів

Тема. Проблема забруднення природного середовища й стійкості геосистем до антропогенних навантажень

23

Категорія « забруднення ». Основні антропогенні джерела забруднення навколишнього середовища

24

Види забруднень та їх вплив на компоненти природи, живі організми

Практична робота «Порівняння обсягів і структури забруднення міст України»

25

Стійкість природних компонентів, геосистем до антропогенних забруднень

Практична робота «За нормами ГДК вибрати і проаналізувати найбільш небезпечні забруднюючі речовини водного середовища України, своєї місцевості»

Тема. Проблема деградації природних компонентів

26

Поняття «деградація природи». Основні причини деградації природних компонентів

Практична робота «Вплив інтенсивності ерозійних процесів на стан ґрунтового покриву»

27

Наслідки деградації природних компонентів. Категорія «деградована геосистема»

Практична робота «Аналіз залежності акумуляції забруднюючих речовин у тканинах водних організмів від ступеня забрудненості води»

Тема. Проблема зміни ланок кругообігу речовин та енергії

28

Кругообіг речовин і енергії як основний системотворчий фактор. Поняття біогеохімічного циклу

Практична робота «Аналіз схем кругообігу основних речовин у природі на предмет зміненості їх ланок антропогенною діяльністю»

29

Кругообіги речовин, енергії, інформації та їх зміни антропогенною діяльністю

Практична робота «Аналіз мас хімічних елементів, залучених до основних глобальних потоків біосфери»

Тема. Проблема збалансованого природокористування

30

Категорія «збалансований розвиток», її еволюція

Практикум: дискусія «Існуюча й оптимальна структура природокористування в Україні»

31

Збалансованість між біологічною продуктивністю та її споживанням

Практикум: творча робота «Оцінювання ступеня збалансованості біопродуктивності геосистем і споживання їх продукції людиною»

Тема. Проблема збереження біотичного й ландшафтного різноманіття

32

Категорія «біорізноманіття». Генетичне видове й екосистемне біорізноманіття

33

Причини й наслідки деградації біорізноманіття. Природозаповідання як одна з ефективних форм збереження біорізноманіття

Практична робота «Аналіз особливостей розвитку заповідної мережі України»

34

Основні категорії заповідних об’єктів. Уявлення про екомережі. Міжнародні й національні програми збереження біорізноманіття

Практична робота «Нанесення на контурну карту України основних елементів перспективної екомережі»

Тема. Проблема оптимальної ландшафтно-екологічної організації території

35

Категорія «оптимізація». Критерії та пріоритети ландшафтно-екологічної оптимізації території

Практична робота «Аналіз співвідношень природних і антропогенних угідь своєї області, адміністративного району й порівняння їх з оптимальними показниками»

36

Оптимізація «природного каркасу» території

Практична робота «Модель ландшафтно-екологічної оптимізації земельних угідь своєї місцевості»

Тема. Екологічна безпека

37

Загальне поняття екобезпеки. Критерії екобезпеки

Практична робота «Оцінювання ступеня напруженості екологічного стану території»

38

Екологічна безпека людини. Екологічна експертиза. Гарантії екологічної безпеки

Практична робота «Аналіз стану екобезпеки індустріалізованих територій України»

Тема. Екологічно допустимий ризик

39

Категорія «екологічно допустимий ризик». Стандарти якості навколишнього середовища

Практична робота «Визначення параметрів допустимого ризику урбанізованого середовища для людини»

40

Методи визначення екологічного ризику. Оцінювання впливу на навколишнє середовище

Практична робота «Аналіз схеми процедур аналізу ризику й управління ризиком»

Тема. Екологія і здоров'я

41

Категорія «здоров’я» і його основні критерії. Реакція організму на вплив факторів середовища

42

Основні абіотичні фактори. Вплив абіотичних факторів на здоров’я людини

43

Основні біотичні фактори. Вплив біотичних факторів на здоров’я людини

Практична робота «Складання й аналіз схеми впливу факторів середовища на організм людини»

44

Основні антропогенні фактори. Вплив антропогенних факторів на здоров’я людини. Контроль стану середовища

Практична робота «Доведіть справедливість твердження, що на 50 % захворюваність визначається способом життя»

Тема. Урбанізоване середовище і здоров’я

45

Категорія «урбосередовище». Переваги та привабливість міського життя

46

Негативні впливи міського середовища на населення

Практична робота «З’ясування передумов виникнення деяких видів захворювань у міських жителів»

47

Екологічні проблеми міст України. Урбосередовище і здоров’я населення

Практична робота «Аналіз гостроти екологічних проблем індустріальних міст України»

Тема. Просторовий «психологічний» комфорт

48

Поняття просторового комфорту. Комфортність природних умов життєдіяльності. Критерії комфортності природних умов життєдіяльності людей

Практична робота «Розрахунок і аналіз забезпечення просторовими ресурсами жителів адміністративних районів своєї області»

49

Оцінювання ступеня комфортності природних умов життєдіяльності. Ступінь комфортності природних умов життєдіяльності в Україні

Тема. Екоосвіта XXI століття

50

Стратегія освіти для екорозвитку. Концепція екологічної освіти України

51

Розвиток особистої відповідальності за стан довкілля

52

Формування в суспільстві світоглядних засад дбайливого ставлення до природи, відповідальності за збереження життя на Землі

Практична робота «Результативність екологічної освіти й виховання в нашій школі»

Тема. Екологічне просвітництво

53

Екологічне просвітництво як важливий компонент неформальної екологічної освіти

Практична робота «Традиції природокористування корінних етносів України»

54

Традиції природокористування — максимально ефективне пристосування етносів до природи

Практична робота «Якими були традиції природокористування наших пращурів?»

Тема. Екологічна обумовленість економіки

55

Зміна парадигми економіки: екологізація. Еколого-економічні системи

Практична робота «Еколого-економічні системи як прообраз збалансованого природокористування в регіоні»

56

Екологічна регламентація господарської діяльності

57

Економічне стимулювання функцій захисту середовища. Риси постіндустріальної екоцивілізації

Тема. Управління екорозвитком

58

Пріоритети й умови екорозвитку. Актуальні проблеми організації управління екорозвитком

59

Екологічний менеджмент і аудит в управлінні природокористуванням

60

Екоситуація у вашому населеному пункті

Практична робота «Екоситуація у вашому населеному пункті, складання екологічного паспорта населеного пункту з розробкою екологічної картосхеми території»

Тема. Правове забезпечення екорозвитку

61

Екологічне законодавство. Міжнародні природоохоронні Конвенції та участь України в їх реалізації

Практична робота «Міжнародні природоохоронні домовленості України та їх реалізація»

62

Структура екологічного законодавства України. Конституційні основи й загальні засади екологічного законодавства і права України

63

Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про загальнодержавну програму формування національної екологічної мережі України на період 2000-2015 років»

Тема. Світова екологічна політика

64

Всесвітня стратегія сталого розвитку. «Порядок денний на XXI століття». Концепція переходу України до сталого розвитку

65

Індикатори й показники екорозвитку. Основні напрями й механізми забезпечення збалансованого розвитку України та її регіонів

Практична робота «Відтворювальні механізми екологізації»

66

Участь України в забезпеченні переходу до сталого розвитку на міжнародному рівні

Тема. Міжнародні еколого-економінні програми

67

Основні напрямки й форми міжнародного співробітництва

68

Міжнародні програма «Людина й біосфера», глобальна система моніторингу навколишнього середовища

69

Всесвітня кліматична програма, всесвітня програма дослідження клімату. Міжнародна геосферно-біосферна программа

70

Всеєвропейська стратегія збереження біологічного й ландшафтного різноманіття, формування всеєвропейської екомережі

Практична робота «Аналіз головних завдань Всеєвропейської стратегії збереження біологічного й ландшафтного різноманіття»

Попередня
Сторінка
Наступна
Сторінка

Зміст