Усі уроки до курсу «Біологія». 11 клас

УРОК 48. Узагальнення й контроль знань з теми. Основи еволюційного вчення. Історичний розвиток і різноманітність органічного світу

Цілі уроку: узагальнити й закріпити знання про основи еволюційного вчення, основні закономірності еволюційних процесів та історію розвитку життя на Землі, розвивати вміння практичного використання одержаних знань, виховувати повагу до всіх живих організмів і розуміння важливості діяльності людини для всього живого на нашій планеті.

Обладнання й матеріали: таблиці з теми, підручник, зошит.

Базові поняття й терміни: еволюція, вид, популяція, природний добір, боротьба за існування, видоутворення, темпи еволюції, мікроеволюція, макроеволюція, дивергенція, історичний розвиток.

ХІД УРОКУ

I. Організаційний етап

II. Обговорення й узагальнення матеріалів теми

Питання для бесіди

  • 1. Як формувалися сучасні погляди на еволюцію живих організмів?
  • 2. Які основні положення синтетичної теорії еволюції?
  • 3. Як діє природний добір?
  • 4. Які механізми лежать в основі процесу видоутворення?
  • 5. Які особливості притаманні макроеволюційному процесу?
  • 6. Які основні етапи розвитку життя на Землі?

III. Контроль знань з теми

Варіант І

Виберіть одну правильну відповідь.

1. Учення, згідно з яким життя потрапило на Землю з космосу,— це теорія:

а) хімічної еволюції;

б) панспермії;

в) креаціонізму;

г) дарвінізму.

2. Явище випадкової зміни частот алелей у популяції:

а) добір;

б) еволюція;

в) генетичний вантаж;

г) дрейф генів.

3. Ознака зберігається незмінною внаслідок добору:

а) рушійного;

б) стабілізуючого;

в) штучного;

г) розриваючого.

4. Одним із творців синтетичної теорії еволюції є:

а) Ч. Дарвін;

б) Ж. Б. Ламарк;

в) В. О. Ковалевський;

г) С. С. Четвериков.

5. Установіть відповідність.

1

Атавізми

2

Рудименти

3

Монофілія

4

Ендемік

А

Вид, що мешкає лише в певній ділянці біосфери

Б

Походження кількох систематичних груп від одного предка

В

Загибель особин на певному етапі онтогенезу до моменту настання здатності до розмноження

Г

Органи, що втратили в процесі історичного розвитку свої функції та перебувають у недорозвиненому стані

Д

Прояв у окремих особин певного виду ознак предків

Відповідність

1

2

3

4

6. Розмістіть варіанти в послідовності від найдавнішого до найближчого до нашого часу періоду:

а) пермський;

б) кембрійський;

в) антропогеновий;

г) крейдяний.

Послідовність

1

2

3

4

Варіант II

Виберіть одну правильну відповідь.

1. Ознака змінюється в різних напрямках унаслідок добору:

а) рушійного;

б) штучного;

в) стабілізуючого;

г) розриваючого.

2. Поняття «природний добір» уперше запропонував:

а) Ч. Дарвін;

б) Ж. Б. Ламарк;

в) В. О. Ковалевський;

г) С. С. Четвериков.

3. Прикладом ідіоадаптації можна вважати:

а) щелепи риб;

б) крила птахів;

в) шерсть крота;

г) травну систему ехінокока.

4. Критерій виду, що оцінює подібність фізіологічних процесів:

а) морфологічний;

б) фізіолого-біохімічний;

в) репродуктивний;

г) географічний.

5. Установіть відповідність.

1

Ізоляція

2

Елімінація

3

Поліморфізм

4

Еволюція

А

Загибель особин на певному етапі онтогенезу до моменту настання здатності до розмноження

Б

Процес необоротних змін у будові та життєвих функціях організмів під час їхнього історичного розвитку

В

Один з еволюційних факторів, який унеможливлює схрещування між особинами одного виду

Г

Розходження ознак у нащадків як результат пристосування до умов довкілля

Д

Явище існування в межах певного виду різних фенотипних груп особин

Відповідність

1

2

3

4

6. Розмістіть варіанти в послідовності від найдавнішої до найближчої до нашого часу за виникненням систематичної групи:

а) Ссавці;

б) Папороті;

в) Квіткові рослини;

г) Голкошкірі.

Послідовність

1

2

3

4

Варіант III

Виберіть одну правильну відповідь.

1. Учення, згідно з яким життя виникло на Землі в результаті хімічних реакцій,— це теорія:

а) хімічної еволюції;

б) панспермії;

в) креаціонізму;

г) дарвінізму.

2. Наявність у популяції несприятливих алелей:

а) добір;

б) еволюція;

в) генетичний вантаж;

в) дрейф генів.

3. Ознака змінюється в одному напрямку внаслідок добору:

а) рушійного;

б) стабілізуючого;

в) статевого;

г) розриваючого.

4. Першу науково обґрунтовану теорію еволюції сформулював:

а) Ч. Дарвін;

б) Ж. Б. Ламарк;

в) В. О. Ковалевський;

г) С. С. Четвериков.

5. Установіть відповідність.

1

Ароморфоз

2

Ідіоадаптація

3

Мімікрія

4

Дивергенція

А

Один зі шляхів досягнення біологічного прогресу, що супроводжується певними змінами в будові організмів, не порушуючи загального рівня їхньої організації

Б

Один зі шляхів досягнення біологічного прогресу, що супроводжується значним ускладненням організації організмів

В

Розходження ознак у нащадків як результат пристосування до умов довкілля

Г

Здатність організмів одного виду наслідувати будову, забарвлення чи поведінку організмів іншого виду

Д

Фактор еволюції, переважне виживання і розмноження більш пристосованих до умов середовища особин

Відповідність

1

2

3

4

6. Розмістіть варіанти в послідовності від найдавнішої до найближчої до нашого часу ери:

а) палеозойська;

б) архейська;

в) мезозойська;

г) протерозойська.

Послідовність

1

2

3

4

Варіант IV

Виберіть одну правильну відповідь.

1. Причина закріплення нових ознак у видів, за теорією Ламарка:

а) вправляння органів;

б) боротьба за існування;

в) кошмар Дженкінса;

г) штучний добір.

2. Виникнення нового виду є прикладом:

а) макроеволюції;

б) мікроеволюції;

в) зміни темпів еволюції;

г) кошмару Дженкінса.

3. Учення, згідно з яким життя виникло в результаті надприродної події,— це теорія:

а) хімічної еволюції;

б) панспермії;

в) креаціонізму;

г) дарвінізму.

4. Процес, у результаті якого різні особини залишають різну кількість нащадків:

а) добір;

б) еволюція;

в) генетичний вантаж;

г) дрейф генів.

5. Установіть відповідність.

1

Аналогія

2

Боротьба за існування

3

Природний добір

4

Гомологія

А

Органи, що втратили в процесі історичного розвитку свої функції та перебувають у недорозвиненому стані

Б

Фактор еволюції, уся сукупність узаємозв’язків між особинами й різними факторами середовища життя

В

Відповідність загального плану органів видів, зумовлена їх загальним походженням

Г

Зовнішня подібність у будові органів організмів, що мають різне походження, але виконують однакові функції

Д

Фактор еволюції, переважне виживання і розмноження більш пристосованих до умов середовища особин

Відповідність

1

2

3

4

6. Розмістіть варіанти в послідовності від найдавнішої до найближчої до нашого часу за виникненням систематичної групи:

а) Птахи;

б) Бактерії;

в) Голонасінні;

г) Хрящові риби.

Послідовність

1

2

3

4

Варіант V

Виберіть одну правильну відповідь.

1. Прикладом ідіоадаптації можна вважати:

а) крила комах;

б) копита коней;

в) куприк людини;

г) ядро клітини еукаріотів.

2. Ера, в яку виникли квіткові рослини:

а) архейська;

б) палеозойська;

в) мезозойська;

г) кайнозойська.

3. Критерій виду, що оцінює його екологічну нішу:

а) географічний;

б) екологічний;

в) репродуктивний;

г) морфологічний.

4. Сформулював біохімічну гіпотезу походження життя:

а) Ч. Дарвін;

б) О. І. Опарін;

в) В. О. Ковалевський;

г) С. С. Четвериков.

5. Установіть відповідність.

1

Поява квіткових рослин

2

Поява Homo sapiens

3

Поява хордових

4

Поява земноводних

А

Девонський період

Б

Крейдяний період

В

Палеогеновий період

Г

Кембрійський період

Д

Антропогеновий період

Відповідність

1

2

3

4

6. Розмістіть варіанти в послідовності від найдавнішого до найближчого до нашого часу періоду:

а) неогеновий;

б) кам’яновугільний;

в) юрський;

г) вендський.

Послідовність

1

2

3

4

Варіант VI

Виберіть одну правильну відповідь.

1. Прикладом ароморфозу можна вважати:

а) крила птахів;

б) роги бізонів;

в) шерсть панди;

г) травну систему ехінокока.

2. Критерій виду, що оцінює подібність зовнішньої будови:

а) репродуктивний;

б) фізіолого-біохімічний;

в) морфологічний;

г) географічний.

3. Види дарвінівських в’юрків, що мешкають на різних островах, утворилися:

а) симпатрично;

б) алопатрично;

в) шляхом дегенерації;

г) шляхом гібридизації.

4. Ера, в яку виникли прокаріоти:

а) мезозойська;

б) кайнозойська;

в) архейська;

г) палеозойська.

5. Установіть відповідність.

1

Ендемік

2

Монофілія

3

Рудименти

4

Атавізми

А

Вид, що мешкає лише в певній ділянці біосфери

Б

Походження кількох систематичних груп від одного предка

В

Загибель особин на певному етапі онтогенезу до моменту настання здатності до розмноження

Г

Органи, що втратили в процесі історичного розвитку свої функції та перебувають у недорозвиненому стані

Д

Прояв у окремих особин певного виду ознак предків

Відповідність

1

2

3

4

6. Розмістіть варіанти в послідовності від найближчого до нашого часу до найдавнішого періоду:

а) пермський;

б) кембрійський;

в) антропогеновий;

г) крейдяний.

Послідовність

1

2

3

4

IV. Домашнє завдання