Усі уроки до курсу «Біологія». 11 клас

УРОК 34. ВПЛИВ ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ НА СТАН БІОСФЕРИ

Цілі уроку: розглянути вплив людини на стан біосфери; розвивати вміння знаходити взаємозв’язки між діями й наслідками; виховувати бережливе ставлення до природи.

Обладнання й матеріали: таблиці або слайди презентації, фотографії, відеофрагменти (за наявності) з позитивними й негативними прикладами впливу діяльності людини на стан біосфери.

Базові поняття й терміни: біосфера, людина, антропогенні фактори, забруднення навколишнього середовища, вимирання видів, інтродукція видів, охорона природи.

ХІД УРОКУ

I. Організаційний етап

II. Актуалізація опорних знань і мотивація навчальної діяльності учнів

Питання для бесіди

  • 1. Що таке біосфера?
  • 2. Які основні положення вчення В. І. Вернадського про біосферу?
  • 3. Що таке ноосфера і яке значення вона має для нашої планети?
  • 4. Яку роль відіграють живі організми на нашій планеті?

III. Вивчення нового матеріалу

Розповідь учителя з елементами бесіди

Перша стадія взаємодії суспільства та природи тривала близько 2,5 млн років від появи на Землі перших людей, які належали до виду Homo habilis, до початку пізньопалеолітичної доби, пов’язаної з поширенням виду Homo sapiens (людина розумна). Хоча більш досконала розумова діяльність, вогонь і досить різноманітні знаряддя праці вже дозволяли адаптуватися до різних типів екосистем, не змінюючи фізичної будови тіла. Нечисленні групи людей, озброєні кам’яними знаряддями, органічно «вписувались» як складові елементи у природні екосистеми, не порушуючи своєю діяльністю їхньої динамічної рівноваги. Тому можна вважати, що на цій стадії людське суспільство та біосфера в сукупності являли собою функціонально незамкнену глобальну соціоекосистему, в якій слабкі антропогенні впливи не могли викликати помітних змін у навколишньому середовищі.

На другій стадії взаємодії суспільства та природи, що тривала близько 40 тисяч років від початку пізнього палеоліту й до кінця

Другої світової війни, тобто до середини XX століття, людство вже відчутно впливало на навколишнє середовище, причому антропогенний тиск на природу неухильно зростав разом із розвитком людського суспільства, з удосконаленням виробничих відносин і знарядь праці. Людська діяльність спричинила вимирання багатьох видів тварин і рослин, викликала деградацію природних екосистем на значних площах, але ще не порушила природного кругообігу речовин та енергетичних потоків у масштабах усієї планети, тобто динамічної рівноваги біосфери. Негативна діяльність людей почала викликати зворотну реакцію природи (уповільнену й не завжди адекватну), що створювало певні напруження у взаємовідносинах між людським суспільством і навколишнім середовищем. Отже, можна вважати, що на цій стадії глобальна соціоекосистема стала частково функціонально замкненою.

У цій стадії можна виділити три етапи: примітивний, протягом якого людина впливала на природне середовище полюванням і рибальством; агрокультурний, коли основними засобами антропогенного впливу на природу були скотарство й землеробство; машинно-індустріальний, у якому провідним фактором руйнування навколишнього середовища стало промислове виробництво.

Третя стадія взаємодії суспільства та природи почалася в середині XX століття після закінчення Другої світової війни, яка стимулювала різкий стрибок у розвитку науки й техніки, започаткувавши нову науково-технічну революцію. У цей період нераціональна господарська діяльність, багаторазово підсилена здобутками науково-технічного прогресу, призвела до пошкодження і вичерпання природних ресурсів, пошкодження регенераційних механізмів біосфери, деформації складеного протягом багатьох мільйонів років природного кругообігу речовин та енергетичних потоків на планеті, порушення динамічної рівноваги глобальної земної соціоекосистеми. Внаслідок цього почалося прогресуюче руйнування біосфери Землі, що загрожує стати незворотним і призвести в найближчому майбутньому до такого ступеня деградації навколишнього середовища, що воно стане непридатним для подальшого існування людей.

IV. Узагальнення, систематизація й контроль знань і вмінь учнів

Дати відповіді на питання:

  • 1. Чи впливає діяльність людини на стан біосфери?
  • 2. До яких наслідків призводить забруднення навколишнього середовища?
  • 3. Чому внаслідок діяльності людини можуть вимирати певні види живих організмів?
  • 4. Чи може людина позитивно впливати на стан біосфери?
  • 5. Які види й чому внаслідок діяльності людини збільшили свою чисельність і розширили ареал?

V. Домашнє завдання