Усі уроки до курсу «Біологія». 11 клас

УРОК 24. ЖИТТЄВИЙ ЦИКЛ У РОСЛИН І ТВАРИН

Цілі уроку: розглянути основні етапи життєвих циклів рослин і тварин, показати їх зв’язок з особливостями життєдіяльності кожного конкретного організму; розвивати вміння співставляти й робити висновки; виховувати небайдуже ставлення до навколишнього світу.

Обладнання й матеріали: таблиці або слайди презентації зі схемами процесу запліднення, ембріогенезу й постембріонального розвитку різних видів рослин і тварин, схеми життєвих циклів декількох видів рослин і тварин.

Базові поняття й терміни: запліднення, ембріогенез, постембріональний розвиток, етапи розвитку, гаметофіт, спорофіт, статеве покоління, нестатеве покоління, чергування поколінь, складний життєвий цикл, простий життєвий цикл.

ХІД УРОКУ

I. Організаційний етап

II. Актуалізація опорних знань і мотивація навчальної діяльності учнів

Питання для бесіди

 • 1. Як можна діагностувати вади розвитку людини?
 • 2. Які фактори підвищують ризик вад розвитку людини?
 • 3. Які фактори зовнішнього середовища впливають на розвиток організму?
 • 4. Яким чином фактори зовнішнього середовища впливають на розвиток організму?
 • 5. Які періоди онтогенезу виділяють у багатоклітинних організмів?
 • 6. Які процеси відбуваються в організмі під час ембріогенезу?
 • 7. Які процеси відбуваються в організмі під час постембріонального розвитку?

IIІ. Вивчення нового матеріалу

Розповідь учителя з елементами бесіди

Життєвий цикл — це період між однаковими фазами розвитку двох або більшої кількості послідовних поколінь. У багатоклітинних організмів індивідуальний розвиток завершується природною смертю. Безперервність життєвого циклу організмів забезпечують гамети (статеві клітини), які передають спадкову інформацію організмам дочірнього покоління.

Тривалість життєвого циклу в різних організмів може бути різною. Наприклад, у бактерій або дріжджів проміжок між двома поділами клітини часто не перевищує 30 хвилин, тоді як у багатьох вищих рослин і хребетних тварин він триває багато років. Так, сосна звичайна починає розмножуватися лише на 30-40-му, риба білуга — на 12-18-му роках життя. Тривалі життєві цикли спостерігають і в деяких безхребетних тварин. Наприклад, личинки одного з видів південноамериканських цикад розвиваються протягом 17 років.

Тривалість життєвого циклу залежить від кількості поколінь, які послідовно змінюють одне одного протягом одного року, або кількості років, протягом яких розвивається одне покоління.

Розрізняють прості та складні життєві цикли. За простого життєвого циклу всі покоління не відрізняються одне від одного. Прості життєві цикли характерні для гідри, молочно-білої планарії, річкового рака, павука-хрестовика, плазунів, птахів, ссавців.

Складні життєві цикли супроводжуються закономірним чергуванням різних поколінь або складними перетвореннями організму під час розвитку. Так, у деяких водоростей (бурих, червоних) чергується статеве покоління, переважно гаплоїдне, з нестатевим, переважно диплоїдним. Серед вищих рослин лише в мохоподібних переважає статеве покоління, тим часом як у інших (папоротеподібні, хвощеподібні, плауноподібні, голонасінні, покритонасінні) — нестатеве.

У тварин складні життєві цикли теж не є рідкісними. Так, у життєвому циклі багатьох найпростіших (форамініфери, споровики) і кишковопорожнинних відбувається закономірне чергування поколінь, які розмножуються статевим і нестатевим способами.

Наприклад, нестатеве покоління медузи аурелії — поліпи — розмножується брунькуванням, утворюючи нові поліпи. З допомогою поперечного поділу поліпи дають початок особинам статевого покоління — медузам. Чоловічі й жіночі особини медуз розмножуються статевим способом. Із заплідненої яйцеклітини розвивається личинка, що деякий час плаває з допомогою війок, а згодом осідає на дно й перетворюється на поліп.

В інших тварин (наприклад, у плоских червів — сисунів, у деяких членистоногих — попелиць, дафній) у життєвому циклі чергуються покоління, які розмножуються статевим способом і партеногенетично.

Чергування поколінь, які розмножуються статевим способом і партеногенетично, має важливе біологічне значення для тих організмів, які мешкають у мінливих умовах довкілля і не можуть переживати несприятливі періоди в активному стані. Статеве розмноження забезпечує безперервність існування виду, а партеногенез дає змогу повного мірою використовувати сприятливі періоди для швидкого зростання чисельності виду.

Чергування поколінь, які розмножуються різними способами (статевим і нестатевим, статевим і партеногенетично), збільшує мінливість, яка забезпечує здатність виду мешкати в різних умовах довкілля і швидко реагувати на їхні зміни.

IV. Узагальнення, систематизація й контроль знань і вмінь учнів

Дати відповіді на питання:

 • 1. Які особливості притаманні життєвим циклам рослин?
 • 2. Чим гаметофіт відрізняється від спорофіта?
 • 3. Які особливості притаманні життєвим циклам тварин?
 • 4. Які переваги й недоліки мають складні життєві цикли?
 • 5. Які переваги й недоліки мають прості життєві цикли?

V. Домашнє завдання