Усі уроки до курсу «Біологія». 11 клас

УРОК 10. Узагальнення та контроль знань з теми. Розмноження організмів. Закономірності спадковості

Цілі уроку: узагальнити й закріпити знання про особливості різних способів розмноження живих організмів та основні закономірності спадковості, розвивати вміння практичного використання одержаних знань, виховувати повагу до всіх живих організмів і розуміння важливості діяльності людини для всього живого на нашій планеті.

Обладнання й матеріали: таблиці з теми, підручник, зошит.

Базові поняття й терміни: статеве розмноження, нестатеве розмноження, поділ, фрагментація, брунькування, партеногенез, поліембріонія, статеві клітини, сперматогенез, овогенез, генетика, ген, алель, домінантні й рецесивні алелі, фенотип, генотип, узаємодія генів, хромосомна теорія спадковості, закони Менделя.

ХІД УРОКУ

I. Організаційний етап

II. Обговорення й узагальнення матеріалів теми

Питання для бесіди

  • 1. Які способи розмноження є у живих організмів?
  • 2. Чим між собою відрізняються статеве й нестатеве розмноження?
  • 3. Що вивчає генетика?
  • 4. Що таке ген?
  • 5. Які закони відкрив Г. Мендель?
  • 6. Які основні положення входять до хромосомної теорії спадковості?

III. Контроль знань з теми

Варіант І

Виберіть одну правильну відповідь.

1. Тип розмноження, за якого утворюються диплоїдні спори:

а) статевий;

б) брунькування;

в) вегетативний;

г) нестатевий.

2. Один з можливих структурних станів гена:

а) алель;

б) ген;

в) екзон;

г) термінатор.

3. Під час полігібрид ного схрещування аналізуються ознаки:

а) кілька;

б) три;

в) дві;

г) одна.

4. Розщеплення 13:3 характерно для взаємодії генів за типом:

а) кросинговеру;

б) епістазу;

в) комплементарності;

г) полімерії.

5. Установіть відповідність.

1

Партеногенез

2

Поліембріонія

3

Невпорядкований поділ

4

Фрагментація

А

Губки

Б

Броненосці

В

Лишайники

Г

Віруси грипу

Д

Попелиці

Відповідність

1

2

3

4

6. Розмістіть варіанти схрещування в послідовності від найбільшої до найменшої кількості можливих фенотипів, які будуть отримані в результаті схрещування, за умови, що досліджувані гени знаходяться в різних хромосомах:

a) AaBBccdd х aabbCCDd;

б) AaBbccdd х aabbCcDd;

в) AABBccdd х aabbCCDD;

г) AABbccdd х aabbCCDD.

Послідовність

1

2

3

4

Варіант II

Виберіть одну правильну відповідь.

1. Спосіб розмноження без запліднення, властивий для броненосців:

а) партеногенез;

б) поліембріонія;

в) поділ навпіл;

г) брунькування.

2. У самців голубів статеві хромосоми:

а) XX;

б) XY;

в) ZZ;

г) відсутні.

3. Сукупність генів гаплоїдного набору хромосом організмів певного виду:

а) фенотип;

б) генетика;

в) біотехнологія;

г) геном.

4. Хромосомну теорію спадковості сформулював:

а) Г. Мендель;

б) Т. Гекслі;

в) Т. Морган;

г) М. Вавилов.

5. Установіть відповідність.

1

XX

2

XY

3

ZZ

4

ZW

А

Самиця шимпанзе

Б

Самець собаки

В

Самиця шовковичного шовкопряда

Г

Самець горобця

Д

Самець бджоли

Відповідність

1

2

3

4

6. Розмістіть стадії розвитку яйцеклітини в послідовності від останньої до першої:

а) стадія росту;

б) стадія формування;

в) стадія розмноження;

г) стадія дозрівання.

Послідовність

1

2

3

4

Варіант III

Виберіть одну правильну відповідь.

1. Особина, яка має лише жіночі статеві залози:

а) гермафродит;

б) самиця;

в) самець;

г) нестатеве покоління життєвого циклу.

2. Алель, що пригнічує дію іншого алеля:

а) локус;

б) інтрон;

в) екзон;

г) домінантний алель.

3. Під час дигібрид ного схрещування аналізуються ознаки:

а) кілька;

б) три;

в) дві;

г) одна.

4. Розщеплення 15:1 характерне для взаємодії генів за типом:

а) кросинговеру;

б) епістазу;

в) комплементарності;

г) полімерії.

5. Установіть відповідність.

1

Поділ

2

Подвійне запліднення

3

Звичайне запліднення

4

Брунькування

А

Вірус сказу

Б

Бджола

В

Холерний вібріон

Г

Корал

Д

Кокосова пальма

Відповідність

1

2

3

4

6. Розмістіть варіанти схрещування в послідовності від найбільшої до найменшої кількості можливих фенотипів, які будуть отримані в результаті схрещування, за умови, що досліджувані гени знаходяться в різних хромосомах:

а) AaBBccddEE х aabbCCDdee;

б) AaBBccddEe х aabbCcDdee;

в) AABBccddee х aabbCCDDee;

г) AaBBccddEE х aabbCCDDEE.

Послідовність

1

2

3

4

Варіант IV

Виберіть одну правильну відповідь.

1. Тип розмноження, за якого в гідри утворюються бруньки:

а) статевий;

б) партеногенез;

в) брунькування;

г) нестатевий.

2. У самців бджіл статеві хромосоми:

а) XX;

б) XY;

в) ZZ;

г) відсутні.

3. Під час моногібрид ного схрещування аналізуються ознаки:

а) кілька;

б) три;

в) дві;

г) одна.

4. Закон незалежного успадкування ознак сформулював:

а) Г. Мендель;

б) Т. Гекслі;

в) Т. Морган;

г) М. Вавилов.

5. Установіть відповідність.

1

Брунькування

2

Партеногенез

3

Множинна фрагментація

4

Поперечний поділ

А

Аутолітус

Б

Вірус СНІДу

В

Додекацерія

Г

Гідроїдний поліп

Д

Дафнія

Відповідність

1

2

3

4

6. Розмістіть варіанти схрещування в послідовності від найменшої до найбільшої кількості можливих фенотипів, які будуть отримані в результаті схрещування, за умови, що досліджувані гени знаходяться в різних хромосомах:

а) AaBBccdd х aabbCCDd;

б) AaBbccdd х aabbCcDd;

в) AABBccdd х aabbCCDD;

г) AABbccdd х aabbCCDD.

Послідовність

1

2

3

4

Варіант V

Виберіть одну правильну відповідь.

1. Спосіб розмноження без запліднення, властивий інфузоріям:

а) партеногенез;

б) поліембріонія;

в) поділ навпіл;

г) брунькування.

2. У самиць дрозофіл статеві хромосоми:

a) ZZ;

б) XX;

в) ХY;

г) відсутні.

3. У людини хромосом:

а) 46 пар;

б) 24 пари;

в) 23 пари;

г) 4 пари.

4. Прикладом цитоплазматичної спадковості є:

а) куру;

б) хвороба Дауна;

в) строкатість листків рослин;

г) дальтонізм у людини.

5. Установіть відповідність.

1

Регенерація

2

Фрагментація

3

Партеногенез

4

Онтогенез

А

Стадія зародкового розвитку багатоклітинних тварин, що утворюється внаслідок дроблення; складається з одного шару клітин

Б

Процес відновлення організмом утрачених або ушкоджених частин

В

Процес розвитку організмів від їхнього зародження до смерті

Г

Розвиток організму з незаплідненої яйцеклітини

Д

Форма вегетативного розмноження, що здійснюється шляхом відокремлення певних багатоклітинних частин тіла

Відповідність

1

2

3

4

6. Розмістіть варіанти схрещування в послідовності від найменшої до найбільшої кількості можливих фенотипів, які будуть отримані в результаті схрещування, за умови, що досліджувані гени знаходяться в різних хромосомах:

а) AaBBccddEE х aabbCCDdee;

б) AaBBccddEe х aabbCcDdee;

в) AABBccddee х aabbCCDDee;

г) AaBBccddEE х aabbCCDDEE.

Послідовність

1

2

3

4

Варіант VI

Виберіть одну правильну відповідь.

1. Тип розмноження, за якого в попелиць зародки розвиваються з незапліднених яєць:

а) статевий;

б) партеногенез;

в) брунькування;

г) нестатевий.

2. Наука, що вивчає закономірності мінливості та спадковості:

а) генетика;

б) біотехнологія;

в) паразитологія;

г) імунологія.

3. У дрозофіли хромосом:

а) 46 пар;

б) 24 пари;

в) 23 пари;

г) 4 пари.

4. Закон розщеплення сформулював:

а) Г. Мендель;

б) Т. Гекслі;

в) Т. Морган;

г) М. Вавилов.

5. Установіть відповідність.

1

Поділ

2

Подвійне запліднення

3

Звичайне запліднення

4

Брунькування

А

Вірус грипу

Б

Яблуня

В

Гідра

Г

Збудник чуми

Д

Курка

Відповідність

1

2

3

4

6. Розмістіть стадії розвитку сперматозоїда в послідовності від першої до останньої:

а) стадія росту;

б) стадія формування;

в) стадія розмноження;

г) стадія дозрівання.

Послідовність

1

2

3

4

IV. Домашнє завдання

Повторити матеріали теми.