Усі уроки до курсу «Біологія». 11 клас

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ

№ з/п

Тема

Дата

Тема. Розмноження організмів

1

Нестатеве розмноження організмів

2

Статеве розмноження організмів

3

Будова й утворення статевих клітин

Тема. Закономірності спадковості

4

Основні поняття генетики

5

Методи генетичних досліджень

6

Закони Г. Менделя, їх статистичний характер і цитологічні основи

7

Хромосомна теорія спадковості

8

Зчеплене успадкування

9

Взаємодія генів. Позаядерна спадковість

10

Узагальнення й контроль знань з теми

Тема. Закономірності мінливості

11

Комбінативна мінливість

12

Мутаційна мінливість

13

Види мутацій. Мутагени

14

Модифікаційна мінливість

Тема. Генотип як цілісна система

15

Основні закономірності функціонування генів у про- й еукаріотів

16

Генетика людини

17

Роль генотипу й середовища у формуванні фенотипу

18

Химерні й трансгенні організми. Генетичні основи селекції організмів

19

Основні напрямки сучасної біотехнології

20

Узагальнення й контроль знань з теми

Тема. Індивідуальний розвиток організмів

21

Запліднення. Періоди онтогенезу в багатоклітинних організмів: ембріогенез і постембріональний розвиток

22

Вплив генотипу й факторів зовнішнього середовища на розвиток організму

23

Діагностування вад розвитку людини та їх корекція

24

Життєвий цикл у рослин і тварин

25

Ембріотехнології. Клонування

26

Узагальнення й контроль знань з теми

Тема. Популяція, екосистема, біосфера

27

Характеристика популяцій. Статева й вікова структура популяції. Фактори, які впливають на чисельність популяції

28

Екологічні чинники. Середовище існування, пристосування організмів до середовища існування. Біологічні адаптивні ритми організмів

29

Угруповання й екосистеми. Склад і структура угруповань

30

Різноманітність екосистем. Розвиток і зміни екосистем

31

Взаємодії організмів у екосистемах

32

Кругообіг речовин і потік енергії в екосистемах. Продуктивність екосистем

33

Загальна характеристика біосфери. Вчення В. І. Вернадського про біосферу. Роль живих організмів у біосфері. Біомаса

34

Вплив діяльності людини на стан біосфери

35

Збереження біорізноманіття. Охорона біосфери

36

Узагальнення й контроль знань з теми

Тема. Основи еволюційного вчення

37

Становлення еволюційних поглядів

38

Синтетична гіпотеза еволюції

39

Природний добір

40

Вид, видоутворення. Мікроеволюція

41

Адаптації як результат еволюційного процесу

42

Макроеволюційний процес

43

Сучасні уявлення про фактори еволюції

Тема. Історичний розвиток і різноманітність органічного світу

44

Гіпотези виникнення життя на Землі

45

Еволюція одноклітинних і багатоклітинних організмів. Періодизація еволюційних явищ

46

Поява основних груп організмів на Землі й формування екосистем

47

Система органічного світу як відображення його історичного розвитку

48

Узагальнення й контроль знань з теми

49

Узагальнення матеріалів курсу

Попередня
Сторінка
Наступна
Сторінка

Зміст