Серія «Конструктор уроку». «Історія України». 10 клас

Урок 6. Україна в 1907—1914 рр. Земельна реформа П. Столипіна

Мета: охарактеризувати становище сільського господарства українських земель на початку XX ст.; визначити причини проведення земельної реформи П. Столипіна; назвати основні заходи перетворень П. Столипіна в аграрному секторі; з’ясувати результати та наслідки проведення аграрної реформи, її вплив на українські землі, дати власну оцінку земельній реформі П. Столипіна; порівняти розвиток аграрного сектору в Наддніпрянській Україні та західноукраїнських землях; виховувати повагу до історичного минулого своєї Батьківщини.

Очікувані результати: ...

Тип уроку: комбінований.

Поняття: столипінська реакція, кооперація, аграрне перенаселення, аграрна реформа, відруб, хутір, міграція.

Персоналії: М. Левитський, В. Нагірний, П. Столипін

Дати: 3 червня 1907 р. — третьочервневий переворот; 1906—1911 рр. — Столипінська аграрна реформа; 20 січня 1910 р. — столипінський циркуляр про заборону реєстрації «чужородних» товариств і видавництв; 1911 р. — справа Бейліса.

І. Організаційна частина

II. Актуалізація опорних знань

Виконати тест №4 посібника.

III. Вивчення нового матеріалу

1. Україна після революції 1905—1907 рр.

До уваги вчителя!

Після поразки революції 1905—1907 рр. у Російській імперії запанувала реакція. Її головним провідником був міністр внутрішніх справ Петро Столипін.

• Складання історичного портрету

Заслухайте повідомлення учня про життя та діяльність П. Столипіна і складіть політичний портрет П. Столипіна.

План складання історичного портрету (заздалегідь підготовлений на дошці).

 • 1) Походження, факти біографії.
 • 2) Особисті якості, ступінь їх відповідності історичним завданням того часу.
 • 3) Життєві принципи та мотиви поведінки, засоби досягнення мети.
 • 4) Протиріччя в особистості історичного діяча та його діяльності.
 • 5) Оцінка діяльності історичної постаті в науковій та науково-популярній літературі.
 • 6) Ваше ставлення до історичного діяча.

• Аналізуємо інформацію (Картка 1)

2. Розвиток сільського господарства на початку XX ст.

• Репродуктивна бесіда

 • 1) Пригадайте, як розвивалося сільське господарство після відміни в 1861 р. кріпацтва.
 • 2) Чи всі проблеми в розвитку сільського господарства були вирішені в ході селянської реформи 1861 р.?
 • 3) Які феодальні пережитки продовжували негативно впливати на розвиток сільського господарства? Випишіть їх у зошит.

• Робота з підручником

Опрацюйте матеріал підручника і складіть складний план відповіді на питання: Розвиток сільського господарства в Україні на початку XX ст.

До уваги вчителя!

Інтереси селянства захищали кооперативи. «Артільним батьком» у Наддніпрянщині називали Миколу Левитського, а ініціатором кооперативного руху в західноукраїнських землях був Василь Нагірний.

• Повідомлення учнів

Заслуховуються повідомлення учнів за темами «Життя та діяльність М. Левитського», «Життя та діяльність В. Нагірного».

• Робота з історичним джерелом (Картка 2)

• Аналізуємо інформацію

Кооперативний рух на західноукраїнських землях був представлений майже 500 кредитними організаціями, кооперативними магазинами, спілками для продажу сільськогосподарських продуктів. Він підтримувався і координувався українським ощадним товариством «Дністер», спілкою «Сільський господар» та створеним у 1908 р. Крайовим земельним банком. Усього на початку 1913 р. в Австро-Угорщині діяло 1525 українських кооперативів, або 8,1% їхньої загальної кількості.

Як наведена інформація відображає стан розвитку кооперативного руху на західноукраїнських землях?

3. Земельна реформа П. Столипіна.

• Робота за підручником

Опрацюйте відповідний матеріал підручника і складіть таблицю «Земельна реформа П. Столипіна» (див. с. 19).

IV. Закріплення вивченого матеріалу

• Метод «Мікрофон»

Назвіть заходи, пов’язані з діяльністю П. Столипіна в Наддніпрянській Україні.

• Проблемні завдання

 • 1. Порівняйте стан розвитку сільського господарства в Наддніпрянській Україні та в західноукраїнських землях. Зробіть висновок. Чим ви можете пояснити відсталість сільського господарства й важке економічне становище селян? Визначте спільні проблеми західноукраїнського та наддніпрянського селянства. Який вихід шукали селяни зі становища, у якому вони опинилися на початку XX ст.?
 • 2. Аргументовано доведіть або спростуйте твердження: «На початку XX ст. український кооперативний рух, незважаючи на великі труднощі та перешкоди, набув значного розвитку. Він став важливим чинником господарського, культурного і духовного піднесення українського народу. У кооперації українське громадянство вбачало одну з конкретних форм демократії, яка наближала Україну до Заходу».

V. Домашнє завдання

П: ...

ІВЗ: Підготувати короткі історичні довідки про українських учених початку XX ст. та їх наукові досягнення (Д. Пильчиков, І. Пулюй, М. Гамалія, Л. Лугутін та ін.), про видатних режисерів та акторів (М. Садовський, П. Саксаганський, М. Кропивницький, Лесь Курбас, М. Заньковецька та інші.)

До уваги вчителя!

Земельна реформа П. Столипіна

План

Характеристика

Причини проведення реформи

Гальмування розвитку капіталістичних відносин на селі внаслідок:

— панування селянської общини;

— кругової поруки у сплаті податків;

— проблеми аграрного перенаселення

Основні заходи

Руйнування общинного землеволодіння й встановлення приватної власності селян на викуплену ними общинну землю.

Допомога селянам, переважно заможним, через селянський банк для купівлі казенних і поміщицьких земель із метою створення можливо більшої кількості хуторів (відрубів).

Переселення селян із густонаселеного центру в східні райони Росії — до Сибіру, Середньої Азії, на Кавказ

Особливості впровадження в Україні

Активний процес купівлі-продажу землі, у тому числі й поміщицької.

На Правобережжі й Полтавщині майже вся земля перейшла в особисту приватну власність.

Вихід з общини 48% селянських господарств на Правобережжі, 42% — на Півдні, 16,5% — на Лівобережжі

Результати та наслідки

Аграрна реформа мала суперечливий характер: з одного боку, вона створювала стимул для певних верств селянства, які, вийшовши з общин, мали можливість створювати високотоварні господарства фермерського типу, збільшення врожайності, підвищення товарності сільськогосподарського виробництва, а з іншого — реформа сприяла інтенсивній диференціації селянства, збільшенню кількості бідняків, чимало селян покидали села й поповнювали ряди пролетарів, збереження великого поміщицького землеволодіння не дозволяло розв’язати проблему малоземелля та безземелля

Роздавальний матеріал

Картка 1

По всій країні були заведені військово-польові суди. Одним з елементів столипінської реакції було переслідування національних меншин. У 1910 р. Столипін видав циркуляр, у якому зарахував український народ до «чужородних» («инородцев») і забороняв діяльність будь-яких українських організацій, товариств, клубів, музично-драматичних гуртків. У 1911 р. він заявив, що «історичним завданням російської державності є боротьба з рухом, у теперішнім часі прозваним українським, що містить у собі відродження старої України й устрою малоросійської України на автономних національно-територіальних основах». У часи столипінської реакції були закриті товариства «Просвіта» та інші українські організації, було заборонено продавати українські книжки, проводити концерти, вечори. В Україні, як і в усій Російській імперії, формуються шовіністичні організації, шириться хвиля антисемітизму. Важливим елементом політики російського самодержавства в період реакції було насадження ідеології великодержавного шовінізму й посилення національного гніту. Царизм в Україні переслідував українську мову й культуру — мова українська була заборонена в навчальних закладах і адміністративних установах, припинено видання українських газет і журналів, художньої літератури. У школах не можна було співати українських пісень, читати вірші й виконувати українські мелодії.

• Запитання та завдання

 • 1) Поясніть значення понять «антисемітизм», «великодержавний шовінізм», «національний гніт».
 • 2) Випишіть у зошит заборонні заходи царського уряду щодо української мови і культури. На що вони були спрямовані?
 • 3) Поміркуйте, чим було викликане посилення національного гніту в Україні після закінчення революції 1905—1907 рр.
 • 4) Використовуючи матеріал підручника, з'ясуйте зміст «справи Бейліса». Доведіть, що ця справа була складовою політики антисемітизму. Дайте власну оцінку цих подій.

Картка 2

М. Левитський про умови організації сільськогосподарського кооперативу

 • 1) Вся наша земля на всіх майданах наших, а також орендована об’єднується разом в одне ціле і передається до неподільного та спільного володіння й користування всієї артілі.
 • 2) Все рухоме та нерухоме майно, різні будівлі й таке інше належить нероздільно і перебуває у спільному користуванні всієї артілі.
 • 3) Кожне суспільство живе окремо і влаштовує своє життя, як саме хоче.
 • 4) Врожай весь обов’язково звозиться в один двір.
 • 5) Врожай, після виплати артільних боргів, податків і т. д. поділяється поміж усіх учасників по числах робітників, без різниці кому (причому хлопці 14—17 років ma дівчата 14—16 років отримують половину належного дорослим учасникам).
 • 6) Щоб наше артільне діло йшло добре, ми всі повинні жити в добрій злагоді, любові та згоді, як брати і як подобає дійсним християнам, ми не повинні ані лаяти, ані сваритися, ані п’янствувати...

• Запитання та завдання

 • 1) Дайте визначення поняття «артіль». На яких засадах вона мала діяти?
 • 2) Які моральні якості мали сповідувати члени артілі?
 • 3) Дайте власну оцінку артільного руху.