Серія «Конструктор уроку». «Історія України». 10 клас

Тестові завдання

Тематичне оцінювання за темою «Україна на початку XX ст.»

І варіант

1. Укажіть, яка форма монополістичного об’єднання була домінуючою в Наддніпрянщині на початку XX ст.

А трест

Б картель

В концерн

Г синдикат

2. Укажіть рік виникнення першої політичної партії в Наддніпрянській Україні.

А 1890 р.

Б 1900 р.

В 1902 р.

Г 1905 р.

3. Укажіть, яка політична партія Наддніпрянщини відстоювала ідею незалежності України.

А РУП

Б УНП

В УСДРП

Г УДРП

4. Економічний розвиток західноукраїнських земель на початку XX ст. характеризувався:

 • 1) стрімким проникненням іноземного капіталу;
 • 2) кризовим становищем кооперативного руху;
 • 3) насиченістю ринку товарами місцевого виробництва;
 • 4) зайнятістю більшості населення в сільському господарстві.

А 1, 2

Б 1, 4

В 3, 4

Г 2, З

5. Укажіть, як називалася українська фракція в І і II Державних думах.

А Українська думська громада

Б Союз українських націоналістів

В Малоросійська громада

Г Українська фракція

6. Укажіть, кого називали «батьком» кооперативного руху в Наддніпрянській Україні початку XX ст.

А В. Нагірного

Б П. Столипіна

В М. Левитського

Г М. Міхновського

7. Укажіть регіон, спеціалізацією якого на початку XX ст. була залізорудна промисловість.

А Донбас

Б Правобережжя

В Кривий Ріг

Г Степова Україна

8. Укажіть завдання, що мали бути вирішеними в ході земельної реформи П. Столипіна:

 • 1) розширення ринків збуту сільськогосподарських продуктів;
 • 2) підвищення ефективності сільського господарства;
 • 3) скасування панщини та кріпосницької залежності селян;
 • 4) зміцнення соціальної опори самодержавства на селі;
 • 5) вирішення проблеми аграрного перенаселення;
 • 6) подолання кризи сільськогосподарського виробництва;
 • 7) руйнація селянської общини.

А 1,3, 6, 7

Б 2, 4, 5, 7

В 1,2, 3, 6

Г 1,2, 4, 6

9. Укажіть, якому поняттю відповідає наведене визначення.

Один із видів монополії, особливістю якого є укладення угод про спільний збут товарів.

А концерн

Б трест

В картель

Г синдикат

10. Укажіть, про якого митця йдеться в уривку з історичного джерела.

На початку XX cm. на оперних сценах світу царювали чоловіки — Баттістіні, Карузо, Тітто Руффо, Шаляпін. І лише одна жінка спромоглася сягнути їхніх висот і стати в рівень з ними. Найвимогливіші критики світу називали її «Незабутньою Аїдою», «Найчарівнішою Чіо-Чіо-Сан», «Вражаючою Валькірією».

А М. Садовську-Барілотті

Б Г. Борисоглібську

В С. Крушельницьку

Г М. Заньковецьку

11. Установіть відповідність між іменем видатного діяча та видом діяльності, якому він присвятив своє життя.

 • 1 В. Винниченко
 • 2 Ф. Вовк
 • 3 В. Кричевський
 • 4 П. Нестеров

А Військовий льотчик, засновник теорії вищого пілотажу

Б Архітектор

В Український оперний співак

Г Видатний український антрополог і етнограф

Д Один із найпопулярніших письменників початку XX ст.

12. Установіть хронологічну послідовність подій.

А Початок Столипінської аграрної реформи

Б Створення Товариства українських поступовців (ТУП)

В Створення першої політичної партії в Наддніпрянській Україні — РУП

Г Початок повстання на броненосці «Потьомкін»

II варіант

1. Концентрація промислового виробництва в металургійній, вугільній і залізорудній галузях у Наддніпрянщині на початку XX ст. сприяла:

А завершенню промислового перевороту

Б створенню монополістичних об’єднань

В формуванню ринку вільнонайманої праці

Г подоланню залежності від іноземного капіталу

2. Унаслідок проведення земельної реформи П. Столипіна в Україні:

А було ліквідовано поміщицьке землеволодіння

Б подолано селянське малоземелля та безземелля

В утверджено приватне селянське землеволодіння

Г зупинено процес майнового розшарування селянства

3. Укажіть прізвище ініціатора кооперативного руху на західноукраїнських землях.

А В. Нагірний

Б П. Столипін

В М. Левитський

Г М. Міхновський

4. Укажіть, у якому році було створено Товариство українських поступовців (ТУП).

А 1890 р.

Б 1900 р.

В 1905 р.

Г 1908 р.

5. Укажіть, чи правильні твердження.

Для сільського господарства Наддніпрянщини на початку XX ст. було характерним:

 • 1) існування поміщицького землеволодіння;
 • 2) переважання зернового землеробства.

А Обидва твердження правильні

Б Тільки перше твердження правильне

В Тільки друге твердження правильне

Г Обидва твердження неправильні

6. Укажіть, який напрям політики царського уряду щодо України після революції 1905—1907 рр. розкриває поданий нижче уривок з історичного джерела.

Українська мова непридатна для створення рідної малоросам обласної культури... південноросійська народна школа не має потреби в малоросійських підручниках і навчанні. Підручники та книги українською мовою не тільки некорисні, але й небезпечні.

А Насадження великодержавного шовінізму

Б Реалізація земельної реформи П. Столипіна

В Сприяння міграції росіян на Південь і Схід України

Г Подолання сепаратизму поляків-землевласників Правобережжя

7. Укажіть, хто очолював українську фракцію в І Державній думі.

А І. Шраг

Б М. Міхновський

В Д. Антонович

Г М. Грушевський

8. Укажіть назви політичних партій, що діяли на початку XX ст. в Наддніпрянщині:

 • 1) Русько-українська радикальна партія (РУРП);
 • 2) Революційна українська партія (РУП);
 • 3) Комуністична партія України (КПУ);
 • 4) Українська соціал-демократична робітнича партія (УСДРП);
 • 5) Українська народна партія (УНП);
 • 6) Українська національно-демократична партія (УНДП);
 • 7) Українська демократично-радикальна партія (УДРП).

А 1, 3, 6, 7

Б 2, 4, 5, 7

В 1, 2, 3, 6

Г 1, 2, 4, 6

9. Укажіть, якому поняттю відповідає наведене визначення.

Велике об’єднання виробників, банкірів, торговців із метою концентрації капіталів, узгодження дій підприємств по виробництву та збуту товарів, які виникають в умовах посилення конкурентної боротьби.

А Акціонерне товариство

Б Кооператив

В Монополія

Г Корпорація

10. Укажіть, чим уславилася С. Крушельницька.

А Написанням монографії «Історія українського народу»

Б Написанням повісті «Інститутка»

В Підкоренням сцени провідних театрів світу виконанням оперних партій

Г Написанням поеми «Лісова пісня»

11. Установіть відповідність між іменем та характеристикою історичної особи.

 • 1 Д. Багалій
 • 2 М. Самокиш
 • 3 М. Садовський
 • 4 М. Коцюбинський

А Драматург, засновник першого українського стаціонарного професійного театру

Б Письменник, автор повісті «Fata morgana»

В Гірничий інженер, автор геологічної карти Донецького басейну

Г Живописець-баталіст

Д Історик, професор Харківського університету, дослідник історії Слобідської України

12. Установіть хронологічну послідовність подій.

А Столипінський циркуляр про заборону реєстрації «чужородних» товариств і видавництв

Б Вибори до І Державної думи

В Створення УНП

Г «Кривава неділя»

Тематичне оцінювання за темою «Україна в роки Першої світової війни. Початок української революції»

І варіант

1. Укажіть, які території Російської імперії планувала приєднати до своїх володінь Австро-Угорщина напередодні Першої світової війни.

А Буковину та Бессарабію

Б Східну Галичину та Закарпаття

В Волинь і Поділля

Г Лівобережжя та Слобожанщину

2. На початку Першої світової війни К. Левицький очолив:

А Союз визволення України

Б Головну українську раду

В Товариство українських поступовців

Г Українську Центральну Раду

3. Прочитайте уривок з історичного джерела і дайте відповідь на запитання.

Справжнє бойове хрещення Українські січові стрільці пройшли у квітні — на початку травня 1915 р. у боях за гору поблизу Славська. Кілька разів цей важливий пункт переходив із рук у руки. Лише ціною великих втрат російським солдатам вдалося закріпитися на горі, але в цей час розпочався загальний відступ росіян із Галичини.

А гора Маківка

Б гора Лисоня

В гора Говерла

Г гора Погар

4. Галицько-Буковинське генерал-губернаторство виникло в результаті:

А створення Української Центральної Ради

Б окупації російською армією Галичини та Буковини

В Брусиловського прориву російської армії

Г Горлицького прориву

5. Укажіть, яким було ставлення російської влади до українського національного руху в Наддніпрянській Україні під час Першої світової війни.

А надавала додаткові можливості для його розвитку

Б підтримувала його патріотичні настрої

В не звертала уваги на його існування

Г посилювала репресії проти нього

6. Укажіть, хто з українських політиків у ході Першої світової війни закликав підтримати Антанту й чесно, «...не піддаючись на провокації, виконати свій обов’язок громадян Росії до кінця».

А В. Винниченко

Б С. Петлюра

В К. Левицький

Г Д. Донцов

7. Укажіть події Першої світової війни, які відбувалися на українських землях:

 • 1) Галицька битва;
 • 2) Верденська битва;
 • 3) Горлицький прорив;
 • 4) битва на р. Марна;
 • 5) перша в історії газова атака, проведена німцями;
 • 6) Брусиловський прорив;
 • 7) битви на Верецькому та Ужоцькому перевалах.

А 1, 3, 6, 7

Б 2, 4, 5, 7

В 1, 2, 3, 6

Г 1, 2, 4, 6

8. Укажіть, чим був викликаний виступ самостійників у Києві.

А проголошенням радянської влади в Україні

Б проголошенням самостійності України

В І Універсалом УЦР

Г II Універсалом УЦР

9. У І Універсалі УЦР було задекларовано:

А створення Генерального Секретаріату

Б підтримка виступу самостійників

В засудження Корніловського заколоту

Г проголошення автономії України

10. Укажіть, хто очолив Українську Центральну Раду.

А М. Грушевський

Б В. Винниченко

В С. Петлюра

Г К. Левицький

11. Установіть відповідність між іменем історичного діяча та суспільно-політичною діяльністю, якою він займався.

 • 1 В. Винниченко
 • 2 С. Петлюра
 • 3 А. Шептицький
 • 4 М. Галущинський

А Голова УЦР

Б Голова Генерального Секретаріату

В Перший командир легіону УСС

Г Митрополит Греко-Католицької церкви, репресований російською владою в 1914 р.

Д Організатор українських збройних сил

12. Установіть хронологічну послідовність подій.

А Створення Генерального Секретаріату

Б Початок роботи Українського національного конгресу

В Проголошення автономії України

Г Виступ самостійників

II варіант

1. Укажіть, яка держава в ході Першої світової війни планувала приєднати до своїх володінь Східну Галичину, Північну Буковину й Закарпаття.

А Австро-Угорщина

Б Російська імперія

В Німеччина

Г Італія

2. Формування легіону УСС відбулося внаслідок:

А початку Першої світової війни

Б окупації російською армією Галичини

В Брусиловського прориву російської армії

Г захоплення російською армією Карпатських перевалів

3. У ході Першої світової війни ТУП закликало українців:

А підтримати Троїстий союз, «...бо ідучи війною, Росія грозить загином українському життю, яке знайшло охорону в австрійській державі»

Б бути нейтральними, тому що жодна з воюючих сторін «...не може викликати співчуття ні цілями, ні способами боротьби»

В виступити проти Антанти й Троїстого союзу, щоб вибороти «...єдину, самостійну Україну від Карпат аж по Кавказ»

Г підтримати Антанту й чесно, «...не піддаючись на провокації, виконати свій обов’язок громадян Росії до кінця»

4. Укажіть, які результати мала Галицька битва.

А поразка російських військ

Б поразка австро-угорських військ

В перемога німецьких військ

Г розгром легіону УСС

5. Укажіть, яка політична організація 3 серпня 1914 р. звернулася до українців із Маніфестом, уривок з якого наведено.

Побіда австро-угорської монархії буде нашою побідою. І чим більше буде поражение Росії, тим швидше виб’є година визволення України... Нехай на руїнах царської імперії — зійде сонце вільної України!

А ТУП

Б ГУР

В СВУ

Г ГРР

6. Укажіть, хто був першим командиром легіону УСС.

А К. Трильовський

Б І. Боберський

В М. Галущинський

Г Г. Коссак

7. Проголошення УЦР І Універсалу було спричинене:

А відмовою Тимчасового уряду визнати праву України на автономію

Б формуванням Рад робітничих, солдатських і селянських депутатів

В відправленням українізованих військових частин на фронт

Г збройним виступом самостійників у Києві

8. Укажіть основні умови І Універсалу УЦР.

 • 1) Проголошення автономії України;
 • 2) УЦР — вищий державний орган влади в Україні;
 • 3) створення української державної скарбниці за рахунок податку з населення;
 • 4) проголошення УНР у складі федеративної Росії;
 • 5) проголошення незалежності України;
 • 6) участь представників усіх національностей в державотворчих процесах в Україні;
 • 7) скасування смертної кари в Україні.

А 1, 3, 6, 7

Б 2, 4, 5, 7

В 1, 2, 3,6

Г 1, 2, 4, 6

9. Укажіть, про якого діяча йдеться в уривку з історичного джерела.

Він залишався романтиком, навіть очолюючи перший український уряд — Генеральний Секретаріат, він жив більше емоціями та образами, ніж реаліями повсякденного життя.

А В. Винниченко

Б М. Грушевський

В С. Петлюра

Г К. Левицький

10. Ухваливши II Універсал, Українська Центральна Рада:

А відмовилася від самочинного проголошення автономії до Всеросійських установчих зборів

Б включила до складу Генерального Секретаріату представників Тимчасового уряду

В призупинила конфіскацію та передачу поміщицьких земель селянам

Г припинила українізацію військових частин російської армії

11. Установіть відповідність між іменем історичного діяча та суспільно-політичною діяльністю, якою він займався.

 • 1 М. Грушевський
 • 2 М. Міхновський
 • 3 О. Бобринський
 • 4 О. Брусилов

А Лідер українських самостійників, організатор збройного виступу проти УЦР на знак протесту проти II Універсалу

Б Голова УЦР

В Організатор прориву австро-угорських військ улітку 1916 р.

Г Голова Генерального Секретаріату

Д Очільник Галицько-Буковинського генерал-губернаторства

12. Установіть хронологічну послідовність подій.

А Брусиловський прорив

Б Горлицький прорив

В Галицька битва

Г Створення Союзу визволення України (СВУ)

Тематичне оцінювання за темою «Українська державність у 1917—1921 рр.»

І варіант

1. Укажіть, до якого періоду Української революції належать цитовані документи.

«...Однині Україна стає Українською Народною Республікою. Не відділяючись від республіки Російської і зберігаючи єдність її, ми твердо станемо на нашій землі...»

«Влада на території Української республіки віднині належить виключно радам робітничих, солдатських і селянських депутатів; ...в центрі — Всеукраїнському з’їздові рад... його Центральному виконавчому комітетові... Україна проголошується республікою рад»

А вересень—жовтень 1917 р.

Б жовтень—листопад 1917 р.

В листопад—грудень 1917 р.

Г грудень 1917 р. — січень 1918 р.

2. Падіння УЦР було спричинене:

А завершенням УЦР аграрної реформи та переданням землі селянам

Б відкритою підтримкою УЦР селянських виступів і робітничих страйків

В відмовою УЦР від виконання умов Брест-Литовського мирного договору

Г загостренням відносин УЦР із німецьким та австро-угорським командуванням

3. Укажіть, який документ містить наведені рядки.

Українська держава стояла коло краю загибелі. Спаслася Вона, дякуючи могутньому підтриманню центральних держав... Як вірний син України я вирішив взяти на себе тимчасово всю повноту влади?

А «Грамота до всього українського народу П. Скоропадського»

Б Відозва «К населению Малороссии» А. Денікіна

В Наказ № 1 по Революційній повстанській армії Н. Махна

Г Звернення «До населення всієї соборної України» С. Петлюри

4. До складу Директорії входили:

А С. Петлюра, М. Міхновський, С. Єфремов, В. Винниченко, О. Бош

Б В. Винниченко, С. Петлюра, Ф. Швець, О. Андрієвський, А. Макаренко

В М. Грушевський, X. Раковський, С. Єфремов, В. Винниченко, С. Петлюра

Г В. Винниченко, С. Петлюра, X. Раковський, Н. Махно, Ф. Кричевський

5. Вищий законодавчий орган УНР доби Директорії — це:

А Український національний союз

Б Всеукраїнські Установчі збори

В Трудовий конгрес України

Г Головна українська рада

6. Варшавська угода між Директорією УНР і урядом Польщі передбачала:

А Військово-політичну допомогу в боротьбі проти гетьмана П. Скоропадського

Б Військову допомогу в боротьбі проти військ генерала А. Денікіна

В Визнання ЗУНР та відмову від втручання в її внутрішні справи

Г Спільні воєнні дії проти Червоної армії на території України

7. Укажіть, як називалися збройні сили ЗУНР.

А Українська галицька армія

Б Карпатська січ

В Українська повстанська армія

Г Українські січові стрільці

8. Укажіть, що спричинило падіння Української Держави П. Скоропадського.

 • 1) Вузька соціальна база гетьманату, підкорення його економічної політики окупантам;
 • 2) відновлення бойових дій радянської Росії проти України;
 • 3) залежність стабільності режиму від німецьких та австрійських збройних формувань;
 • 4) зосередження усієї повноти влади в руках однієї людини — гетьмана;
 • 5) відсутність дієздатної регулярної національної армії;
 • 6) анулювання Німеччиною Брест-Литовського договору.

А 1,3, 5

Б 2, 3, 6

В 1, 2, 4

Г 2, 4, 5

9. Укажіть, хто очолював уряд ЗУНР.

А М. Грушевський

Б К. Левицький

В Є. Петрушевич

Г А. Волошин

10. Укажіть, коли відбулася подія, описана в джерелі.

Вітаючи з великою радістю цей історичний крок західних братів наших, Директорія Української Народної Республіки ухвалила тую злуку прийняти і здійснити на умовах, які визначені в постанові Західної Української Народної Республіки.

А 9 січня 1918 р.

Б 3 березня 1918 р.

В 22 січня 1919 р

Г 21 квітня 1920 р.

11. Установіть відповідність між іменами історичних діячів та суспільно-політичною діяльністю, яку вони здійснювали.

 • 1 В. Винниченко
 • 2 П. Врангель
 • 3 Ю. Тютюнник
 • 4 Є. Петрушевич

А Голова української делегації на переговорах у Брест-Литовську

Б Президент ЗУНР

В Лідер білогвардійців

Г Голова Директорії УНР

Д Організатор Другого Зимового походу військ УНР

12. Установіть хронологічну послідовність подій.

А Ризький мирний договір

Б Прихід до влади П. Скоропадського

В Проголошення УНР

Г Проголошення Акта злуки УНР та ЗУНР

II варіант

1. У III Універсалі УЦР було проголошено:

 • 1) прагнення розпочати й самостійно провести переговори з Німеччиною та її союзниками;
 • 2) 8-годинний робочий день, державний контроль за продукцією;
 • 3) скасування приватної власності на землю поміщиків та інших нетрудових господарств.

А 1, 2

Б 1, 3

В 2, 3

Г 1, 2, 3

2. Укажіть, коли відбулася описана нижче подія.

Цією грамотою я оголошую себе Гетьманом всієї України. Управління Україною буде провадитися через посередництво призначеного мною Кабінету Міністрів. Центральна і Мала Рада з нинішнього дня розпускається.

А 26 січня 1918 р.

Б 21 лютого 1918 р.

В 24 березня 1918 р.

Г 29 квітня 1918 р.

3. У листопаді 1918 р. Український національний союз утворює Директорію з метою:

А підготовки Акта злуки УНР та ЗУНР

Б боротьби проти частин Червоної армії

В здійснення антигетьманського повстання

Г боротьби проти білогвардійців

4. У листопаді 1918 р. В. Винниченко очолив:

А Генеральний Секретаріат УЦР

Б Раду Народних Міністрів УНР

В Державний секретаріат ЗУНР

Г Директорію УНР

5. У результаті укладення в 1921 р. Ризького мирного договору:

А Польська Республіка визнала існування УРСР

Б Припинилися бойові дії на території України

В Завершився Другий Зимовий похід військ УНР

Г Утворився «воєнно-політичний союз» УРСР і РСФРР

6. Укажіть, хто був президентом ЗУНР.

А М. Грушевський

Б Є. Петрушевич

В К. Левицький

Г А. Волошин

7. Укажіть, як називався уряд ЗУНР.

А Державний Секретаріат

Б Народний Секретаріат

В Рада Народних Міністрів

Г Генеральний Секретаріат

8. Укажіть заходи політики «воєнного комунізму».

 • 1) Націоналізація промисловості;
 • 2) створення колгоспів;
 • 3) запровадження продрозкладки;
 • 4) уведення нової грошової одиниці— «червонця»;
 • 5) скасування загальної трудової повинності;
 • 6) заборона вільної торгівлі.

А 1, 2, 5

Б 2, 4, 6

В 2, 4, 5

Г 1, 3, 6

9. Укажіть, коли і де було підписано договір, уривок з якого наведено.

Українська Народна Республіка, з одної, і Німеччина, Австро-Угорщина, Болгарія і Туреччина, з другої сторони, заявляють, що воєнний стан між ними покінчений.

А 9 лютого 1918 р. у Брест-Литовську

Б 3 березня 1918 р. у Брест-Литовську

В 21 квітня 1920 р. у Варшаві

Г 18 березня 1921 р. у Ризі

10. Укажіть, яке прізвище зайве в логічному ланцюжку: X. Раковський, С. Петлюра, Г. Петровський, В. Затонський.

А X. Раковський

Б С. Петлюра

В Г. Петровський

Г В. Затонський

11. Установіть відповідність між іменами історичних діячів та суспільно-політичною діяльністю, яку вони здійснювали.

 • 1 А. Денікін
 • 2 П. Скоропадський
 • 3 Н. Махно
 • 4 С. Петлюра

А Голова УЦР

Б Голова Директорії УНР після відставки В. Винниченка

В Лідер білого руху

Г Лідер повстанського руху, прихильник анархізму

Д Голова Української держави у квітні—листопаді 1918 р.

12. Установіть хронологічну послідовність подій.

А Утворення Директорії УНР

Б Другий Зимовий похід армії УНР

В Варшавський договір

Г Проголошення незалежності УНР