Серія «Конструктор уроку». «Історія України». 10 клас

Урок 2. Україна у складі Росії та Австро-Угорщини

Мета: показати на карті українські землі, що перебували у складі Російської та Австро-Угорської імперій; визначити місце української економіки в господарському житті у складі двох імперій; охарактеризувати економічне життя на українських землях, розвиток капіталістичних відносин, індустріальну модернізацію; проаналізувати стан українського підприємництва; виховувати повагу до історичного минулого Батьківщини.

Очікувані результати: ...

Тип уроку: засвоєння нових знань.

Поняття: індустріальна модернізація, економічна криза, монополістичні об’єднання, синдикати, концентрація виробництва, вітчизняний та іноземний капітал, підприємництво.

Дати: 1900—1903 рр. — економічна криза в Україні; кінець XIX — початок XX ст. — розгортання монополізації економіки Наддніпрянщини, розвиток нафтовидобутку в Галичині.

І. Організаційна частина

II. Актуалізація опорних знань

• Робота з картою

 • 1. Покажіть на карті (в атласі) українські землі, які перебували у складі Російської та Австро-Угорської імперій.
 • 2. Занесіть до таблиці назви українських регіонів, які входили до складу цих імперій.
 • 3. Пригадайте, якими були підсумки розвитку наддніпрянської та західноукраїнської економіки в другій половині XIX ст.

• Метод «Мікрофон»

Назвіть події другої половини XIX ст., які мали найбільший вплив на розвиток економіки українських земель.

До уваги вчителя!

Російська імперія

Австро-Угорська імперія

Наддніпрянська Україна (80% українських земель):

— Правобережна Україна

— Лівобережна Україна

— Слобідська Україна

— Південна (Степова Україна)

Західноукраїнські землі (20% українських земель):

— Східна Галичина

— Північна Буковина

— Закарпаття

* Див.: Історія України. 10 клас: Атлас. — X.: Вид-во «Ранок», 2010.

III. Вивчення нового матеріалу

1. Місце української економіки в господарському житті двох імперій

До уваги вчителя!

На початку XX ст. п’ять найбільших південних металургійних заводів (Юзівський, Дніпровський, Олександрівський, Петровський, Донецько-Юр’ївський) продукували майже 25% загальноросійського чавуну. На заводах Бродського, Терещенка, Харитоненка, Ярошинського та Бобринського вироблялося 60% цукру-рафінаду Російської імперії. Характерною рисою розвитку української промисловості була її підпорядкованість імперському центру, який вбачав в Україні насамперед потужну сировинну базу. У 1913 р. на українську промисловість припадало майже 70% видобутку сировини та виготовлення напівфабрикатів Російської імперії. Незважаючи на те що на території Наддніпрянської України був зосереджений великий промисловий потенціал, вона залишалася сільськогосподарським районом імперії, в якому в селах проживало 80% населення. В аграрному секторі зберігали свої позиції великі поміщицькі латифундії, перетворення землі на товар спричиняло посилення майнової диференціації селянства, загострювалася проблема аграрного перенаселення, посилювалася експлуатація селянства.

 • 1) Випишіть до зошита назви найбільших металургійних заводів, що працювали в Україні.
 • 2) Визначте, яке місце належало українській економіці в господарському житті Російської імперії.
 • 3) Як наведена інформація відображає індустріальну модернізацію українських земель?
 • 4) Якою була політика імперського уряду щодо українських земель? Аргументовано доведіть, що така державна політика суттєво деформувала структуру економіки України.

• Робота з джерелом

2. Економічна криза 1900—1903 рр.

• Синтез думок

Російські дослідники В. Островський та О. Уткін стверджують, що «процес модернізації був одночасно прискорений і ускладнений промисловою та аграрною кризою 1900—1903 рр. Ця криза мала світовий характер і досить болісно зачепила Російську імперію. Розорення й банкрутства відбувалися одне за одним...». Український історик О. Бойко відзначає, що «своєрідним каталізатором реалізації потенційних можливостей регіону стала економічна криза, яка, загостривши конкуренцію та посиливши поляризацію підприємств, змусила буржуазію максимально сконцентрувати і об’єднати сили».

 • 1) На які наслідки кризи вказують дослідники?
 • 2) Чому вони вважають наслідки кризи суперечливими?
 • 3) Використовуючи матеріал підручника, визначте особливості економічної кризи початку XX ст. в Україні. Поясніть, чим вони були викликані.
 • 4) ...

3. Індустріальна модернізація. Утворення монополістичних об'єднань

• Увага!

Початок XX ст. характеризувався формуванням індустріального суспільства в Україні.

• Завдання

Пригадайте з курсу всесвітньої історії характерні риси індустріального суспільства.

• Робота з підручником

Опрацюйте матеріал підручника і виконайте завдання.

 • 1) Випишіть ознаки формування індустріального суспільства в Україні.
 • 2) Випишіть назви найбільших монополістичних об’єднань та синдикатів в Україні.

• Проблемне завдання

Доведіть, що на початку XX ст. на українських землях відбувалася індустріальна модернізація.

4. Вітчизняний та іноземний капітал в економіці українських земель. Стан українського підприємництва

• Синтез думок

Дослідник О. Бойко зауважує, що монополістичні об’єднання України були тісно пов’язані з іноземним капіталом. Західну буржуазію приваблювали величезні природні багатства, дешева робоча сила, висока норма прибутку, широкий ринок. Показово, що понад 25 % іноземних інвестицій у промисловість Російської імперії припадає саме на Україну. А дослідники В. Островський та О. Уткін відзначають, що на початку XX ст. національний капітал, набувши сили і розмаху, став поступово витісняти іноземний, перш за все шляхом власних капіталовкладень у вітчизняну промисловість. Частка іноземного капіталу повільно, але неухильно зменшувалась. Капіталовкладення (іншими словами — інвестиції) спрямовувались у найрізноманітніші сфери: у залізничне будівництво й текстильну промисловість, у видобуток вугілля й нафти, у машинобудування, виробництво продовольства, у виплавку сталі.

 • 1) Яку роль у розвитку української промисловості відігравали іноземний та вітчизняний капітал?
 • 2) Що приваблювало західну буржуазію в Україні?
 • 3) У які галузі спрямовувалися капіталовкладення українських підприємців?

IV. Закріплення вивченого матеріалу

• Запитання та завдання

 • 1. Визначте місце української економіки у складі Російської та Австрійської імперій.
 • 2. Назвіть особливості економічної кризи 1900—1903 рр. в Україні.
 • 3. Охарактеризуйте процес утворення монополістичних об’єднань в Україні та його наслідки.
 • 4. Визначте результати та наслідки індустріальної модернізації.
 • 5. Визначте роль іноземного та вітчизняного капіталу в економіці українських земель.

V. Домашнє завдання

П: ...

ПЗ: Використовуючи довідкову літературу, дайте визначення таких понять як «концентрація виробництва», «монополія», «синдикат», «концерн», «трест». Визначення понять запишіть до історичного словника в кінці зошита.

ІВЗ: Підготуйте короткі довідки про діяльність українських підприємців, прізвища яких ви почули на сьогоднішньому уроці.

Роздавальний матеріал

Із книги «Україна і світ» про особливості промислового розвитку західноукраїнських земель на початку XX ст.

Фабрично-заводська промисловість західноукраїнських земель розвивалася односторонньо, у напрямку розширення видобування й первинної переробки сировини, а не виробництва готової продукції. Спонукали її до цього диктаторська політика уряду Австро-Угорщини, а також іноземний капітал.

Промисловий переворот у західному регіоні почався пізніше, ніж у Східній Україні, і відбувався повільніше.

На початку XX ст. на всіх західноукраїнських землях налічувалося близько 100 фабрично-заводських переважно дрібних підприємств, де працювало 62—63 тис. робітників. Інші — близько 240 тис. — працювали в кустарних промислах, у маленьких ремісничих майстернях, удома...

Водночас кількість зайнятих у сільському і лісовому господарстві не зменшилася, а навіть виросла на 12,5%... Словом, західноукраїнська промисловість на початку XX ст. перебувала в перехідному періоді від ремесла до фабрики.

• Запитання та завдання

 • 1) Поясніть значення понять «промисловий переворот», «кустарні промисли».
 • 2) Визначте особливості розвитку промисловості західноукраїнських земель.
 • 3) Яке місце відводилося західноукраїнській економіці в господарському житті Австро-Угорщини?
 • 4) Порівняйте промисловий розвиток у Наддніпрянській Україні та західноукраїнських землях. Зробіть висновок.

Для нотаток

Додаткова література до уроку

1. Гісем О. В., Мартинюк О. О. Історія України: Комплексний довідник. — X.: Вид-во «Ранок», 2009.

2. Земерова Т. Ю., Скирда І. М. Історія України у визначеннях, таблицях і схемах. 10—11 класи. — X.: Вид-во «Ранок», 2009.

3. Історія України. 10 клас: Атлас / Авт.-упоряд. О. В. Гісем, О. О. Мартинюк. — X.: Вид-во «Ранок», 2009.

4. Історія України. Документи. Матеріали / Упоряд. І. М. Скирда. — X.: Вид-во «Ранок», 2009.

5. Скирда І. М. Історія України. 10 клас: Експрес-контроль. — X.: Вид-во «Ранок», 2009.Підтримати сайт і наші Збройні Сили можна за посиланням на Buy Me a Coffee.