Серія «Конструктор уроку». «Історія України». 10 клас

Урок 17. Узагальнення знань за темою «Україна в роки Першої світової війни. Початок Української революції»

Мета: узагальнити й систематизувати знання за темою.

Тип уроку: урок узагальнення та систематизації знань.

І. Організаційна частина

II. Узагальнення знань

• Завдання

Сучасні українські історики зазначають, що «створені руками європейських політиків два воєнні угрупування стали прологом до тривалого протистояння в Європі».

 • 1) Визначте, про які два воєнні угруповання йдеться в наведеній цитаті.
 • 2) Складіть схему, указавши назви двох воєнно-політичних блоків, що брали участь у Першій світовій війні, та назви країн-членів цих блоків. Підкресліть країни, до складу яких входили українські землі. Зробіть власний прогноз щодо долі українців під час війни.

• Проблемні завдання

1. Дослідник Л. П. Нагорна стверджувала: «Щодо України, то за будь-якого розкладу сил у війні вона була приречена на те, щоб опинитися між молотом і ковадлом. На перетині різноспрямованих економічних, геополітичних та інших інтересів вона була надто ласим шматком для будь-якого хижака».

Доведіть або спростуйте наведену думку. Намалюйте схему, яка б відображала плани воюючих сторін щодо України.

• Аналізуємо ситуацію

Німецькі геополітики ще до початку війни планували використовувати «українську карту» в нових переділах світу. Україні в цих планах належала роль головного знаряддя зруйнування російської гегемонії на Сході Європи. Німецький публіцист П. Рорбах писав: «Хто володіє Києвом, той має ключ до Росії».

У чому полягала суть «українського питання» напередодні Першої світової війни? Чи враховувалися інтереси українців, коли великі держави намагалися розіграти «українську карту»? Поясніть, як ви зрозуміли вислів німецького публіциста П. Рорбаха.

2. Охарактеризуйте воєнні дії на території України на початковому етапі війни. Доведіть або спростуйте твердження про те, що «початок війни обернувся для населення Галичини неймовірними випробуваннями і стражданнями».

3. У березні 1917 р. в Україні розпочалася революція. Один з її лідерів — М. Грушевський бачив такі завдання, що стояли перед українською революцією: «Велика хвиля визволення поставила перед українським народом великі завдання. Треба було забезпечити волю України, відновити її стале народовладдя, право народу самими правити всіма справами. Діло велике, час такий, якого не було від часів Хмельниччини... Треба було відложити все інше, а взятися до сього діла — до забезпечення політичних прав українського народу й інтересів його трудящого люду».

 • 1) Визначте основні завдання, що стояли перед українською революцією.
 • 2) Чи правомірним, на вашу думку, є порівняння подій березня 1917 р. в Україні з добою Хмельниччини? Свою відповідь обґрунтуйте.

• Аналізуємо події

3—4 березня в Києві було створено Українську Центральну Раду (УЦР). Один із лідерів української революції В. Винниченко так оцінив ці події: «Це був вислів усієї нації. Це було не тільки координоване, сполучене співробітництво всіх українських партій і впливових організацій, а виразний, необхідний прояв української нації... Це був центр, до якого радіусом стікались усі хилитання пробудженої національної енергії; з усіх куточків, з усіх великих і малих пунктів животворіння національного організму простягались до центру нерви нації».

Дайте визначення поняття «Центральна Рада». Прокоментуйте наведену думку. Дайте власну оцінку цій події.

• Аналізуємо статистичні дані

Голова УЦР М. Грушевський згадував, що в червні 1917 р. до складу Центральної Ради входило 586 делегатів, із них 212 — представники селянства, 132 — солдати і 100 — робітники.

Як наведені цифри характеризують соціальний склад Центральної Ради? Про що це свідчить?

• Аналізуємо історичні події

1. 5—8 травня 1917 р. відбувся І Всеукраїнський військовий з’їзд. На закритому засіданні його делегати ухвалили запропоновану С. Петлюрою резолюцію про «націоналізацію армії».

Охарактеризуйте процес формування української армії. Дайте власну оцінку цього явища.

2. 6—8 квітня в Києві відбувся Український Національний конгрес. В. Винниченко так оцінив ці події: «Дійсно, Конгрес був першим кроком відродження нації по шляху державності. Будучи одночасно сильним організуючим і агітаційним засобом, він став першим підготовчим етапом у творенні як ідеї української держави, так і частковому переведенню її в життя».

Які основні питання були розглянуті на цьому конгресі? Які шляхи їх вирішення були запропоновані? Прокоментуйте наведену думку. Дайте власну оцінку цієї події.

3. 5—8 травня 1917 р. відбувся І Всеукраїнський військовий з’їзд. На закритому засіданні його делегати ухвалили запропоновану С. Петлюрою резолюцію про «націоналізацію армії».

Охарактеризуйте процес формування української армії. Дайте власну оцінку цього явища.

4. У червні 1917 р. Центральна Рада проголосила свій І Універсал. Дослідники В. Верстюк та Т. Осташко відзначали, що ця подія «спричинила високе піднесення духу нації, ще міцніше об’єднала її».

Дайте визначення поняття «універсал». З'ясуйте історичне значення I Універсалу. Складіть план першочергових державотворчих заходів, які, на вашу думку, повинна була втілити в життя Центральна Рада після проголошення I Універсалу.

5. У липні 1917 р. Центральна Рада проголосила свій II Універсал, у якому було досягнуто компроміс між Тимчасовим урядом та Центральною Радою. В історичній літературі часто можна зустріти думку, що II Універсал був кроком назад, порівняно з І Універсалом.

Аргументовано доведіть або спростуйте наведену думку. Чи міг компроміс, досягнутий в II Універсалі, бути довготривалим? Свою відповідь обґрунтуйте. Дайте власну оцінку цьому документу.

6. У листі до Є. Чикаленка влітку 1917 р. В. Винниченко писав: «Справи в нас, як Вам відомо із газет, стоять добре. І добре, і погано. Добре, що вистачило сил, уміння і такту й іншого досягти того, що досягено. Але погано, що, здається, не вдержимо. А не вдержимо через те, що наша чорна сотня, міхновщина, вибиває нам із рук досягнене. Ви, мабуть, уже читали про виступ юрби, що зве себе «полком ім. Гетьмана Полуботка».

Визначте, про яку подію писав у листі В. Винниченко. Проаналізуйте причини, перебіг та наслідки цієї події. Відповідь подайте у вигляді таблиці.

• Робота з джерелами

III. Підсумки уроку

IV. Домашнє завдання

ТЗ: ...

1. Напишіть сценарій документального фільму «Воєнні дії на території України в 1915—1917 рр.»

2. 16 травня УЦР відрядила до Петрограда делегацію на чолі з В. Винниченком. Уявіть себе учасником цієї делегації. Напишіть звіт про цю подію за планом:

 • 1) Передумови переговорів.
 • 2) Мета української і російської сторін.
 • 3) Причини невдачі переговорів.
 • 4) Вплив переговорів на подальші події в Росії та Україні.

Роздавальний матеріал

Картка 1

Зі статуту Генерального Секретаріату

Діяльність Генерального Секретаріату зазначається тимчасово такими головними пунктами:

1. Найвищим краевым органом управи на Україні є Генеральний Секретаріат Української Центральної Ради, який формується Центральною Радою, відповідає перед нею і затверджується тимчасовим урядом.

2. Центральна Рада затверджує Генеральний Секретаріат у цілості, висловлює йому довіру.

3. В склад Генерального Секретаріату входить 14 генеральних секретарів, а саме секретарі: у справах внутрішніх, фінансових, військових, харчових, земельних, юстиції, освіти, національних, торгу, промисловості, почти й телеграфу, праці, доріг, генеральний контролер і генеральний писар...

4. Всі урядові органи на Україні підлягають владі Генерального Секретаріату...

Картка 2

Із Тимчасової інструкції Тимчасового уряду для Генерального Секретаріату України

1. На час вирішення справи про місцеве самоврядування Установчими зборами... вищим органом тимчасового уряду є Генеральний Секретаріат, котрого призначає тимчасовий уряд по пропозиціях Центральної ради.

2. Уповноваження Генерального Секретаріату поширюються на губернії: Київську, Волинську, Подільську, Полтавську і Чернігівську...

3. Генеральний Секретаріат складається з генеральних секретарів по відомствах: а) внутрішніх справ, б) фінансів, в) хліборобства, г) освіти, д) торгу і промисловості, є) праці, а також секретаря по національних справах і генерального писаря... З числа секретарів не менше чотирьох повинні бути заміщені з осіб, які не належать до української національності.

4. Генеральний Секретаріат розглядає, розробляє й подає на затвердження тимчасового уряду проекти, що торкаються життя краю і його врядування.

• Запитання та завдання

 • 1) Порівняйте тексти наведених джерел.
 • 2) Зробіть висновки про повноваження Генерального Секретаріату, визначені цими документами. Чим ви можете пояснити різницю в наданні різних обсягів повноважень Генеральному Секретаріату Центральною Радою та Тимчасовим урядом?
 • 3) Визначте наслідки видання «Тимчасової інструкції...».