Серія «Конструктор уроку». «Історія України». 10 клас

Урок 1. Вступ

Мета: з’ясувати завдання і структуру курсу; ознайомити учнів зі структурою підручника, джерелами вивчення новітньої історії України, додатковою навчальною літературою з курсу та електронними ресурсами; пояснити, що і як вивчає новітня історія України; визначити хронологічні межі та періодизацію розвитку українських земель у першій чверті XX ст.; вказати характерні риси розвитку українських земель та європейських країн; виховувати повагу до історичного минулого Батьківщини.

Очікувані результати: ...

Тип уроку: урок засвоєння нових знань

Поняття: історія, індустріальне суспільство, визвольний рух, національна самосвідомість, історичні джерела.

І. Організаційна частина

II. Актуалізація опорних знань

• Метод «Мікрофон»

Пригадайте періоди історії України, з якими ви вже ознайомилися, і назвіть основні події, що найбільше запам’яталися.

Із цією метою доцільно підготувати ілюстративний ряд, який би допоміг учням пригадати раніше вивчений матеріал.

• Історична гра

Укажіть історичну подію української історії XIX ст., яка найбільше вплинула на розвиток суспільства.

1. У 1846 р. було створено нелегальне товариство, до складу якого входили М. Костомаров, В. Білозерський, М. Гулак, П. Куліш, Т. Шевченко. Його учасники виступали за ліквідацію кріпацтва, повалення самодержавства, національне визволення українського народу та створення конфедерації вільних слов’янських держав із демократичним ладом. Як називалося це товариство?

2. ...

III. Вивчення нового матеріалу

1. Ознайомлення учнів із завданнями і структурою курсу

• Коло ідей

Ідеолог українського консерватизму В. Липинський зазначав: «Ніхто нам не збудує держави, коли ми самі її не збудуємо, і ніхто з нас не зробить нації, коли ми самі нацією не схочемо бути». Прокоментуйте думку політичного діяча. Поміркуйте, які завдання постали перед українцями в XX ст.

• Проблемне завдання

Дослідниця Н. Яковенко відзначає, що «жодне писемне джерело — як витвір конкретної людини з певними поглядами, намірами чи потребами — не розповідає історикові «чистої правди». Тому закладену в ньому інформацію історик мусить видобувати шляхом певних пізнавальних операцій».

  • 1) Поясніть, чому писемне джерело не розповідає «чистої правди».
  • 2) Про які «певні пізнавальні операції» говорить дослідниця?
  • 3) Пригадайте, як необхідно працювати з історичними джерелами, щоб отримати достовірну інформацію, а також назвіть труднощі, які виникають при роботі з писемними джерелами.

2. Методологія побудови підручника

• Слово вчителя

Основним помічником при вивченні історичних подій першої чверті XX ст. буде підручник. Працюючи над параграфами підручника, варто звертати увагу не тільки на основний текст, але й на ілюстрації та пояснення до них. Особлива увага в підручнику приділяється джерелам, адже саме вони відображають специфіку історичного періоду, що вивчається, та доповнюють основний текст параграфа. Вагомою складовою підручника є понятійний апарат, який тлумачить значення нових термінів і понять. Важливе значення мають і хронологічні таблиці найважливіших подій вітчизняної історії. Запитання на початку параграфа дозволяють пригадати раніше вивчений матеріал, а запитання, розміщенні в кінці параграфа, сприяють закріпленню набутих знань.

3. Додаткова навчальна література та електронні й Інтернет-ресурси

4. Загальна характеристика періоду, що вивчається

IV. Домашнє завдання

П: ...

До уваги вчителя!

Основні етапи розвитку українських земель

Назва

Характеристика

Україна на початку XX ст.

Формування індустріального суспільства в українських землях.

Суперечливі процеси модернізації суспільного та повсякденного життя.

Піднесення визвольного руху та національної самосвідомості українського народу

Україна в роки Першої світової війни

Воєнні дії на території України в 1914—1917 рр.

Вплив подій війни на життя населення.

Активізація діяльності політичних партій та організацій (заснування ГУР, СВУ, формування легіону УСС тощо)

Українська державність в 1917—1921 рр.

Доба УЦР.

Доба Гетьманату П. Скоропадського.

Доба Директорії УНР.

Більшовицька окупація України

Попередня
Сторінка
Наступна
Сторінка

Зміст