Історія України. 8 клас: розробки уроків до підручника О. В. Гісема та О. О. Мартинюка

Урок № 33 (57—58*). Слобідська Україна та Запорозька Січ у другій половині XVII ст. Кошовий отаман І. Сірко

Мета: розкрити особливості розвитку Січі у складі Гетьманщини; охарактеризувати роль Запорозької Січі у воєнно-політичних подіях другої половини XVII ст.; розповідати про кошового отамана І. Сірка; визначити устрій і риси господарського розвитку Січі; вдосконалювати вміння й навички самостійної роботи; виховувати в учнів навички позитивного розв'язання суперечливих питань.

Тип уроку: комбінований.

Обладнання: підручник, стінна карта, атлас, ілюстративний матеріал.

Основні терміни та поняття: Чортомлицька Січ, Слобідська Україна, слобідські полки, займанщина.

Основні дати та події: 50-ті рр. XVII ст. — утворення слобідських полків; 1652 р. — заснування Чортомлицької Січі; 1663 р. — обрання вперше І. Сірка кошовим отаманом.

ХІД УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

II. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

Завдання для дискусії

Порівняйте Конотопські статті 1672 р., Глухівські статті 1669 р. та Московські статті 1665 р. Що було між ними спільного, а що відмінного?

III. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Виникнення та розвиток Слобідської України, с. 179

Робота зі схемою

2. Роль Запорозької Січі у воєнно-політичних подіях другої половини XVII ст.

3. Устрій Січі. с. 787

4. Кошовий отаман І. Сірко, с. 183

Перевірка творчого завдання

Учні вибірково зачитують повідомлення про І. Сірка.

5. Господарський розвиток Запорожжя.

Завдання

Охарактеризуйте господарство Запорозької Січі. Відповідь оформте у вигляді таблиці.

ГАЛУЗЬ ГОСПОДАРСТВА

СТУПІНЬ РОЗВИТКУ

РОЛЬ В ЕКОНОМІЦІ СІЧІ

     

IV. ЗАКРІПЛЕННЯ НОВИХ ЗНАНЬ

Бесіда

1. Якими були причини української колонізації Слобожанщини? Поясніть походження цієї назви регіону.

2. Що таке займанщина?

3. Які форми землеволодіння були характерні для козацтва та селянства?

4. Якими були територіально-адміністративний устрій та система управління Слобожанщиною? У чому їх особливості?

5. Як змінювалося адміністративне підпорядкування Запорозької Січі впродовж другої половини XVII ст.?

6. Якою була система управління Січі?

7. Скільки разів І. Сірко обирався кошовим отаманом?

8. Де розміщувалася і яку назву мала Січ із 1652 р.?

9. На яких галузях господарства базувалася економіка Запорожжя?

10. Яку мету ставили запорожці, здійснюючи походи проти Османської імперії і Кримського ханства?

11. Чому московські царі підтримували суперництво запорожців із гетьманами України?

12. Які зміни відбулися у складі запорозького товариства в другій половині XVII ст.? Як вони вплинули на розвиток Січі?

Запитання для дискусії

Чи можна стверджувати, що в 70-х рр. XVII ст. Запорозька Січ відіграла руйнівну роль для Української козацької держави?

V. ПІДСУМКИ УРОКУ

Заключне слово вчителя

Масова колонізація Слобожанщини українським населенням була зумовлена воєнними лихоліттями другої половини XVII ст. Завдяки переселенню відбулося господарське освоєння земель Дикого Поля, врятовано тисячі людей від фізичного винищення. Наприкінці XVII ст. на Слобожанщині існували десятки міст і містечок. У них успішно розвивалися ремесла, промисли й торгівля.

В Українській козацькій державі Запорозька Січ формально підпорядковувалася владі гетьмана, хоча й зберігала певну автономію у внутрішньому житті. Проте запорозька старшина прагнула відігравати самостійну роль у політичному житті козацької України. Це послаблювало владу гетьмана, дестабілізувало ситуацію в державі.

Найвизначнішим кошовим отаманом Запорозької Січі другої половини XVII ст. був І. Сірко. Він уславився успішною боротьбою із турецько-татарськими нападниками, під його проводом козаки звільнили майже 100 тис. бранців. Проте у своїх діях він керувався недержавними інтересами, а власними уподобаннями, що часто оберталося трагедією для України.

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Опрацювати § 25 (§ 32—33*) підручника.

2. Підготувати есе за темою «Період Руїни в історії козацької України» (до практичного заняття).