Історія України. 8 клас: розробки уроків до підручника О. В. Гісема та О. О. Мартинюка

Розділ І. УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ В XVI ст. (9 годин)

Урок № 2 (2—4*). Соціальна структура українського суспільства та економічне життя

Мета: розповісти про основні верстви тогочасного українського суспільства; порівняти становище непривілейованих і привілейованих груп населення; охарактеризувати особливості тогочасного економічного життя українських земель; розвивати в учнів уміння аналізувати та зіставляти історичні події та робити висновки; виховувати почуття патріотизму, інтерес і повагу до історичного минулого своєї держави.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу.

Обладнання: підручник, схема соціального устрою, стінна карта, атлас, ілюстративний матеріал.

Основні терміни та поняття: соціальна структура суспільства, шляхта, князі, бояри, зем'яни, слуги, данники, тяглі, фільварок, магдебурзьке право, «Устава на волоки».

Основні дати та події: 1528 р. — здійснення «попису земського»; 1529 р. — Перший Литовський статут; 1557 р. — «Устава на волоки»; 1566 р. — Другий Литовський статут.

ХІД УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

II. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

А ктуалізац ія опорних знань

1. Що таке соціальна структура суспільства?

2. Якими були основні верстви населення українських земель у другій половині XIV - XV ст.?

3. Які верстви населення українських земель другої половини XIV — XV ст. були привілейованими, а які — ні? Чим відрізнялося їхнє становище?

1. Соціальна структура населення українських земель, с 9

Робота з термінами та поняттями

Соціальні стани — великі групи людей, що мають закріплені законом права та обов’язки, відрізняються своїм політичним становищем і наявністю привілеїв.

Привілей — пільга, право, надане володарем окремим особам, групам людей, станам.

Шляхта — привілейований панівний стан у Польщі, Литві, на українських та білоруських землях, які в XIV—XVIII ст. належали Великому князівству Литовському або Речі Посполитій.

2. Розвиток сільського господарства. Фільваркове господарство, с 12

Робота з термінами та поняттями

Фільварок — хутір, маєток, велике шляхетське господарство, орієнтоване на ринок; був багатопрофільним господарством, у якому вся земля належала панові і яке базувалося на праці селян, що відробляли тяглову службу або панщину.

Кріпацтво — система правових норм, які встановлювали залежність селянина від землевласника й право останнього володіти селянином-кріпаком як власністю.

Проблемне запитання

Поясніть, чи існує зв’язок між відкриттям X. Колумбом Америки і поширенням фільваркової системи на українських землях у XVI ст.

3. Розвиток міст, ремесел і торгівлі, с. 13

Робота з термінами та поняттями

Магдебурзьке право — німецьке міське право доби Середньовіччя, за яким міста звільнялися від управління й суду приватних власників або державних урядників та створювали власні органи міського самоврядування.

III. ЗАКРІПЛЕННЯ НОВИХ ЗНАНЬ

Дидактична гра «Асоціації»

Правила гри. Учитель називає поняття, термін, подію, ім’я історичного діяча з вивченої теми й доручає учням пояснити, із чим або ким вони його асоціюють. За потреби вчитель може запропонувати пояснити, чому виникла саме така асоціація. Якщо під час гри вчитель помічає недоліки в рівні засвоєння нового матеріалу, їх необхідно виправити. Гра може проводитися в усній або письмовій формі, з усім класом або окремими учнями.

Бесіда

1. Що таке соціальний стан?

2. Якими були основні стани українського суспільства на початку XVI ст.?

3. Які стани на початок XVII ст. були привілейованими?

4. Хто такі магнати?

5. Коли було прийнято Перший та Другий Литовські статути?

6. На які групи за рівнем заможності поділялося міщанство?

7. Представники якого стану складали більшість населення українських земель?

8. На які групи поділялося селянство за виконанням повинностей?

9. Що та ке фільварок?

10. Коли було прийнято «Уставу на волоки»?

11. Як управлялися міста, що здобули магдебурзьке право?

12. Які форми торгівлі існували в XVI ст. в Україні?

Завдання

Складіть таблицю «Становий поділ українського суспільства на початку XVI ст.».

СТАН

ПРАВОВЕ СТАНОВИЩЕ

   

IV. ПІДСУМКИ УРОКУ

Заключне слово вчителя

У XVI ст. населення українських земель поділялося на стани. Кожен стан мав свої права, привілеї та обов’язки.

У першій половині XVI ст. остаточно сформувався правовий статус шляхти. Найчисленнішим і найбільш безправним станом українського суспільства було селянство.

Втягування українських земель у європейський ринок сприяло зростанню попиту на продукцію сільського господарства й появі фільварків.

Українські міста в XVI ст. зростали, багатіючи на розвитку ремесла й торгівлі. Розгортався процес набуття містами магдебурзького права.

V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Опрацювати § 1 (§ 1*) підручника.

2. Підготувати есе (див. пам'ятки в додатку до підручника) за темою «Позитивні та негативні наслідки станового поділу українського суспільства XVI ст.».