Історія України. 8 клас: розробки уроків до підручника О. В. Гісема та О. О. Мартинюка

Урок № 1 (1*). Вступ

Мета: охарактеризувати зміст і завдання курсу історії України; визначити Ті джерела і періодизацію; з'ясувати, як працювати з підручником, атласом; розвивати в учнів інтерес до історії; виховувати повагу до історичного минулого своєї Батьківщини.

Тип уроку: вступний.

Обладнання: підручник, стінна карта, атлас, ілюстративний матеріал.

Основні терміни та поняття: історія, історичний факт, історична подія, історія України, Нова доба історії українських земель, історичні джерела, історичний час, хронологія, періодизація, політичне становище, козацька доба.

Основні дати та події: XVI—XIX ст. — історія Нового часу; кінець XV — перша половина XVII ст. — ранній Новий час, або Ранньомодерна доба.

ХІД УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Учитель знайомить учнів із загальними питаннями організації навчальної діяльності під час вивчення нового курсу.

II. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Знайомство з підручником, с. 4

Пояснити учням, що надійним помічником під час вивчення нового предмета для них стане підручник. За змістом підручника ознайомити учнів із його структурою, поділом на теми і параграфи.

2. Нова доба в історії України, с. 5

Актуалізація опорних знань

Що таке історія?

Розповідь учителя

У 8 класі ви продовжите вивчення систематичного курсу історії — як всесвітньої, так і історії України.

Як ми з’ясували, слово «історія» має давньогрецьке походження і перекладається як «дослідження», «оповідь про події». Давньогрецький письменник і вчений Геродот, якого вважають «батьком історії», називав «історіями» свої оповідання про греко-перські війни.

Термін «історія» має кілька значень. Історія як наука вивчає минуле людських спільнот, що заселяли нашу планету від найдавніших часів і до сьогодення.

Учених, які досліджують те, що відбувалося в минулому людських спільнот, називають істориками. В основу їхньої цікавої, але й дуже складної праці покладені дослідження історичних фактів та історичних подій.

* Тут і далі цифрами із зірочкою позначено посилання на видання: Гісем О. В. Історія України для загальноосвітніх навчальних закладів із поглибленим вивченням історії: підруч. для 8 класу загальноосвіт. навч. закладів / О. В. Гісем, О. О. Мартинюк. — X.: Вид-во «Ранок», 2016.

Робота з термінами та поняттями

Історичні факти — дійсні, невигадані випадки, які відбувалися насправді. Історичні події — сукупність пов’язаних між собою важливих фактів суспільного життя, які становлять єдине ціле.

Історична періодизація — поділ історії на певні періоди, що є історичними етапами суспільного або культурного розвитку країн та народів і характеризуються визначними подіями, явищами або процесами.

Історичні джерела — усе, що було створено людиною в процесі своєї діяльності й збереглося до наших днів, що дозволяє вивчати минуле людського суспільства і відображає його історичний розвиток.

Запитання

1) Що таке історична періодизація?

2) На які періоди поділяється історія України?

3) Що таке історичні джерела?

4) Які існують типи історичних джерел?

5) Які типи історичних джерел переважно використовують під час вивчення історії українських земель Нової доби?

3. Політичне становище українських земель у першій половині XVI ст. с. 6

III. ЗАКРІПЛЕННЯ НОВИХ ЗНАНЬ

Бесіда

1. У чому полягає зв’язок між історією України як наукою і навчальним предметом?

2. Для чого історію України, як і всесвітню, поділяють на періоди?

3. На які дві частини поділяється Нова історія?

4. Чому період кінця XV — XVIII ст. в українській історії називають козацькою добою?

5. Який тип джерел є головним у дослідженні Нової доби історії України?

6. Які події вивчає Нова доба історії України?

7. Яким було політичне становище українських земель на початку доби Нової історії?

8. У складі якої держави перебувала більша частина українських земель у першій половині XVI ст.?

IV. ПІДСУМКИ УРОКУ

Заключне слово вчителя

Вивчати історію необхідно, оскільки без знання свого минулого ми не зможемо зрозуміти сучасність і спрогнозувати майбутнє. Історія України містить чимало цінного для розуміння сьогодення.

В Україні в минулому відбувалися процеси, схожі з тими, що мали місце в інших частинах Європи та світу. Тому історію України, як і всесвітню історію, поділяють на стародавній, середньовічний, новий і новітній періоди.

Довідатися про різні події минулого можна шляхом поєднання інформації, отриманої з різних історичних джерел.

У 8 класі ми вивчатимемо першу частину нової історії України, що охоплює події XVI — першої половини XVIII ст. Цей період української історії називають козацькою добою, підкреслюючи цим визначальну роль козацтва у його подіях.

Українські землі впродовж першої половини XVI ст. входили до складу різних держав, що обумовлювало певні особливості їхнього розвитку.

V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Опрацювати вступну частину підручника.