Розробки уроків. Історія України. 11 клас. Рівень стандарту. Академічний рівень

УРОК № 33

Тема. Економічні реформи. Стан економіки. Рівень життя населення.

Мета: схарактеризувати стан економічних реформ періоду перебудови та розкрити причини провалу реформ. Формування в учнів умінь аналізувати та порівнювати економічні процеси. Допомагати учням, аналізуючи події минулого, краще розуміти сучасність.

Тип уроку: комбінований.

Обладнання: підручник, хрестоматія, стінна карта «Україна в період боротьби за незалежність (1985—1991)», атлас.

Основні поняття і терміни: економічні реформи, ринкова економіка.

Основні дати: червень 1987 р. — пленум ЦК КПРС «Про докорінну перебудову управління економікою»; 3 серпня 1990 р. — Закон УРСР «Про економічну самостійність»

Хід уроку

I. ПЕРЕВІРКА ЗНАНЬ

• Фронтальне опитування.

1) Які причини перебудови в СРСР?

2) Як розуміло радянське керівництво перебудову на першому етапі?

3) Чим були зумовлені останні зміни в концепції перебудови?

4) Які причини Чорнобильської катастрофи?

5) Схарактеризуйте наслідки Чорнобильської катастрофи.

II. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Основні етапи економічних реформ у роки перебудови.

• Розповідь учителя.

Основні етапи економічних реформ

1) Квітневий пленум ЦК КПРС 1985 р. — XXVI з’їзд КПРС — прийняття програми прискорення соціально-економічного розвитку господарства.

Передбачалося:

• до 2000 р. створити виробничий потенціал, що дорівнював би вже створеному за попередні 70 років;

• вирішити традиційні соціальні проблеми — продовольчу, житлову, забезпечення населення товарами повсякденного вжитку;

• технічне переозброєння машинобудування на основі останніх досягнень НТР, активізації «людського фактора».

Програма була утопічною. Вона свідчила про нерозуміння керівництвом глибини соціально-економічної кризи, у якій перебувало радянське суспільство.

2) Із червня 1987 р. — реформи Рижкова—Абалкіна. Сутність реформ виражена в трьох «С»: самостійність, самоокупність, самофінансування. Були прийняті закони: «Про державне підприємство», «Про кооперацію», «Про індивідуальну трудову діяльність» тощо.

Передбачалося:

• переведення підприємств на госпрозрахунок;

• залежність заробітної плати від результатів господарської діяльності;

• сприяння запровадженню досягнень НТР;

• розвиток кооперативної форми власності та індивідуальної трудової діяльності та ін.

Непослідовність, половинчастість реформ призвели до їх краху.

3) Червень 1990 р. — Верховна Рада СРСР прийняла програму переходу до регульованої ринкової економіки.

Передбачалося:

• запровадження елементів ринкових механізмів;

• збереження значної частини державного сектору економіки.

В умовах повного розвалу господарського механізму і самого СРСР програма виявилась нежиттєздатною.

2. Спроби реформування економіки, причини їх невдач.

• Самостійна робота за підручником.

Користуючись відомостями з підручника та роздавальним матеріалом, складіть тези відповіді на питання згідно з планом.

1) Антиалкогольна кампанія та її вплив на економіку УРСР.

2) Провал політики прискорення.

3) Вплив Чорнобильської катастрофи на економічне становище УРСР.

4) Пошуки економічної моделі. Перебудова управління економікою України.

5) Погіршення економічного становища, загострення економічної кризи в 1989—1990 рр.

6) Неспроможність союзних структур здійснювати ефективне управління економікою республіки.

Хронологія основних заходів в економічній сфері*

Квітень 1985 р. — пленум ЦК КПРС висунув стратегічну мету — курс на прискорення соціально-економічного розвитку країни.

Травень 1985 р. — постанова ЦК КПРС про заходи щодо подолання пияцтва та алкоголізму.

Лютий 1986 р. — XXVII з’їзд КПРС. Підтвердив курс на прискорення. Ставилось завдання за три п’ятирічки створити виробничий потенціал, що дорівнював би вже існуючому. Подвоїти національний дохід за рахунок підвищення продуктивності праці, запровадження досягнень НТР. Вирішити цілу низку соціальних проблем: забезпечення житлом, продовольством, предметами повсякденного вжитку тощо.

Лютий 1986 р. — Постанова «Про подальше вдосконалення економічного механізму господарювання в агропромисловому комплексі країни». Передбачала створення вертикальної структури Держагропрому СРСР, яка мала б контролювати виробництво, переробку і збереження сільськогосподарської продукції.

Травень 1986 р. — Постанова ЦК КПРС про посилення боротьби з нетрудовими доходами.

* Готується як роздавальний матеріал.

Листопад 1986 р. — прийняття Закону «Про індивідуальну трудову діяльність».

Червень 1987 р. — пленум ЦК КПРС «Про докорінну перебудову управління економікою».

30 червня 1987 р. — прийняття Закону «Про державне підприємство». Надання підприємствам самостійності, самоуправління, самоокупності, самофінансування. Незабаром були прийняті інші партійно-державні постанови: про перебудову планування, матеріально-технічне постачання, ціноутворення тощо. Деякі підприємства отримали право виходу на зовнішній ринок. Було порушено державну монополію на зовнішньоекономічну діяльність.

Березень 1988 р. — прийняття нового положення про колгоспи, що припускало можливість існування орендних відносин.

1988 р. — початок поширення орендних і кооперативних форм господарювання, створення асоціацій, концернів, малих підприємств, спільних підприємств з іноземними фірмами.

1989 р. — створення спеціальної державної комісії з питань реформ на чолі з Л. Абалкіним, надурядової комісії на чолі з академіком С. Шаталіним. Перша комісія пропонувала поступовий перехід до ринкової економіки, під контролем держави. Інша запропонувала програму «500 днів» — перехід до ринкової економіки шляхом «шокової терапії». Але обидві програми були відкинуті. Зрештою, було затверджено Основні напрями стабілізації народного господарства і переходу до регульованої ринкової економіки (червень 1990). Але цей документ виявився недієздатним. Командні методи економіки, яким він надавав перевагу, в умовах стрімкого погіршення ситуації вже не діяли.

1989 р. — початок нерегульованого підвищення цін і зарплат. 100%-ве підвищення зарплат представникам партійної й державної номенклатури.

1990 р. — спроби приборкати інфляцію та ажіотаж ний попит. Павловська фінансова реформа (обмін купюр 50 і 100 крб). Початок розробки урядом М. Рижкова нового п’ятирічного плану.

3 серпня 1990 р. — Закон УРСР «Про економічну самостійність».

Осінь 1990 р. — запровадження продажу продовольчих і промислових товарів в УРСР за картками споживача з купонами.

• Додаткова інформація

Після червневого пленуму ЦК КПРС 1987 р. перебудова управління економікою України набула значного розмаху. Так, було скасовано 103 республіканські органи управління, здійснено передачу багатьох управлінських функцій місцевим органам, підприємствам та об’єднанням, ліквідовано 14 міністерств і відомств, 83 організації середньої ланки. Було укрупнено 1500 підприємств, цехів, дільниць. Управлінський апарат скоротився на 80 тис. осіб із річним фондом заробітної плати 227 млн крб.

Після складання тез учителеві слід звернути увагу на Закон УРСР «Про економічну самостійність» (3 серпня 1990 р.).

Цей документ проголошував самостійність України у визначенні економічного статусу й стратегії соціально-економічного розвитку, форм і методів господарювання та управління суспільним виробництвом. Суттєво важливими стали положення про самостійне здійснення фінансово-бюджетної, грошово-кредитної, цінової, інвестиційної, науково-технічної і зовнішньоекономічної політики. У законі також були визначені головні принципи економічної самостійності, які створюють умови для реформування економіки, а саме:

• право народу республіки володіти її національними багатствами та національним доходом;

• різноманітність і рівноправність форм власності та їх державний захист;

• децентралізація власності та роздержавлення економіки;

• повна господарська самостійність і свобода підприємництва всіх юридичних і фізичних осіб у рамках законів УРСР;

• самостійність регулювання грошового обігу;

• захист внутрішнього обігу.

• Завдання.

Використовуючи матеріал підручника, з’ясуйте, чи мала УРСР необхідні умови для самостійного економічного розвитку.

Причини невдач економічних реформ другої половини 1980-х рр.

• Відсутність послідовної, адекватної, науково обґрунтованої стратегії розвитку.

• Непослідовність у здійсненні реформ.

• Прагнення поєднати несумісні економічні моделі: адміністративно-командну з повним одержавленням власності й ринкову з приватною власністю та ініціативою.

• Некомпетентне керівництво проведенням реформ.

• Опір консервативних сил.

• Засилля воєнно-промислового комплексу.

III. ЗАКРІПЛЕННЯ НОВИХ ЗНАНЬ

• Бесіда за запитаннями.

1) Назвіть основні етапи економічних реформ періоду перебудови.

2) Якими були причини провалу економічних реформ?

3) Чим було зумовлено прийняття Закону «Про економічну самостійність»?

IV. ПІДСУМКИ УРОКУ

• Заключне слово вчителя.

Криза радянського суспільства спонукала радянське керівництво до проведення реформ. Економічні реформи стали їх складовою частиною. Проте спроби інтенсифікувати економічний розвиток шляхом запровадження досягнень НТР, згодом — елементів ринкової економіки виявилися неможливими і мали катастрофічні наслідки для радянської економічної моделі. Зайва обережність, непослідовність, половинчастість у здійсненні реформ призвели до економічного краху і розпаду СРСР.

V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Опрацювати відповідний параграф підручника.