Розробки уроків. Історія України. 11 клас. Рівень стандарту. Академічний рівень

УРОК № 22

Тема. Узагальнення знань за темою «Україна в умовах політичної та економічної лібералізації суспільства (середина 1950-х — середина 1960-х рр.)».

Мета: повторити, закріпити та узагальнити матеріал теми, розвивати вміння, навички, які формувалися на уроках. Формувати навички користування науковою термінологією. Розвивати логічне та історичне мислення учнів. Виховувати в учнів почуття патріотизму, толерантності, поваги до історичного минулого своєї держави.

Тип уроку: перевірка й облік знань, умінь і навичок.

Обладнання: підручник, хрестоматія, стінна карта «Україна в період десталінізації (1953— 1964)», атлас, збірник завдань для тематичного оцінювання.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

Методичні рекомендації щодо проведення уроку: див. на с. 102.

II. ПОВТОРЕННЯ Й УЗАГАЛЬНЕННЯ ЗНАНЬ

Цей етап уроку можна провести за одним із двох варіантів.

Варіант І

• Круглий стіл «Україна в умовах десталінізації (1953—1964)».

• Завдання.

Проаналізуйте наведені висловлювання дослідників і дайте власну характеристику періоду правління М. Хрущова (1953— 1964)*.

«Однак його [Хрущова] програма модернізації більш відповідала початку, а не другій половині XX ст.». (Я. Грицак)

«У середині 1950-х рр. керівництво СРСР перейшло до нового курсу економічної й соціальної політики. Йшлося передусім про пристосування країни до НТР, яка почалася на Заході... Справді історичним досягненням цієї доби була результативна соціальна політика тоталітарної держави. Високі мобілізаційні властивості радянської економіки М. Хрущов уперше використав для поліпшення в короткі строки практично всіх сторін суспільного життя». (С. Кульчицький)

«Зміни в суспільстві не мали глибинного характеру і не могли впливати на його природу. Домінуючою тенденцією, хоча й прикрашеною атрибутами лібералізму, було посилення концентрації всієї влади в Москві, зміцнення централізму, асиміляція і русифікація народів СРСР». (В. Варан, В. Даниленко)

* Готуються як роздавальний матеріал.

«Зі смертю Сталіна завершився період необмеженої терористичної диктатури в історії радянського режиму. Скинення Хрущова завершило післясталінський період радянської історії. Одинадцять років, що минули по смерті наступника Леніна, були часом боротьби за «сталінський мундир», роками пристосування радянської системи до існування без Сталіна і його диктатури». (М. Геллер, А. Некрич)

Варіант II

• Запитання та завдання для узагальнення.

1) Складіть перелік подій з історії України 1953—1964 рр., які ви вважаєте найважливішими. Обґрунтуйте свій вибір.

2) Поясніть значення термінів і понять: десталінізація, реабілітація, «відлига», раднаргосп, дисидентський рух, шістдесятники.

3) На історичній карті покажіть: а) регіон, переданий зі складу РРФСР до УРСР у 1954 р.; б) економічні адміністративні райони зі створеними в них раднаргоспами в 1957 р.; в) три нові раднаргоспи, сформовані в 1960 р.; г) населений пункт, де утворилася Українська робітничо-селянська спілка; д) міста, де існували клуби творчої молоді «Сучасник» і «Пролісок».

4) Назвіть прізвища тогочасних видатних українських діячів. У чому ви вбачаєте їхній внесок в історію України цього періоду?

5) Схарактеризуйте внутрішньополітичне та соціально-економічне становище України на початку 1950-х рр.

6) Визначте прояви лібералізації доби хрущовської «відлиги» в різних сферах життя українського суспільства.

7) За додатковою літературою ознайомтеся з точками зору різних дослідників на процеси лібералізації в Україні в цей період. Порівняйте їх і дайте власну оцінку.

8) Проаналізуйте тенденції та явища, притаманні розвитку економіки республіки в другій половині 1950-х — першій половині 1960-х рр.

9) Визначте особливості дисидентського руху в Україні в період його зародження.

10) У чому полягають характерні риси шістдесятництва як явища культурного й суспільного життя тогочасної України?

11) У чому, на вашу думку, виявилися суперечливі явища в розвитку культури та духовного життя України в цей час?

12) Наведіть факти, що свідчать про вплив процесів лібералізації доби хрущовської «відлиги» на зростання національної самосвідомості українців.

III. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Повторити вивчений матеріал.