Розробки уроків. Історія України. 11 клас. Профільний рівень

УРОК №55

Тема. Повторювально-узагальнювальний урок за темою «Україна в період загострення кризи радянської системи».

Мета: повторити, узагальнити та закріпити матеріал із теми; проконтролювати знання, уміння, навички учнів; забезпечити самостійність виконання завдань; виховувати почуття поваги до історичного минулого своєї держави.

Тип уроку: перевірка й облік знань, умінь і навичок.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНА ЧАСТИНА

II. ПОВТОРЕННЯ Й УЗАГАЛЬНЕННЯ ЗНАНЬ

• Тестові завдання

Варіант 1

1. Укажіть рік усунення П. Шелеста від влади.

А 1970 р.

Б 1972 р.

В 1974 р.

Г 1976 р.

2. Укажіть прізвище історичного діяча, який очолив Українську Гельсінську Спілку (УГС).

А О. Бердник

Б І. Кандиба

В П. Григоренко

Г М. Руденко

3. Укажіть поняття, яке відповідає визначенню.

Метод господарювання підприємств в умовах соціалістичної економіки, який поєднав централізоване керівництво з певною господарською самостійністю підприємств.

А інтеграція

Б госпрозрахунок

В продрозкладка

Г продподаток

4. Укажіть особливості політичного курсу СРСР після приходу до влади Л. Брежнєва.

А продовження політики десталінізації

Б подальша лібералізація усіх сфер життя

В відновлення посади Генерального секретаря ЦК КПРС

Г періодичне оновлення складу партійних органів

5. Укажіть назву закону, який був прийнятий в Україні у квітні 1978 р.

А Постанова ЦК КПРС «Про поліпшення управління промисловістю, вдосконалення планування та посилення економічного стимулювання промислового виробництва»

Б Конституція України

В Восьмий п’ятирічний план

Г Продовольча програма

6. Укажіть причину деструктивних процесів на селі в 1970—1980-х рр.

А зниження капіталовкладень у сільське господарство

Б зменшення посівних площ

В необґрунтоване підвищення державою цін на сільськогосподарську продукцію

Г переважання ручної праці

7. Укажіть особливості економічного розвитку України в 1970—1980-х рр.

1 високі темпи розвитку електроенергетики

2 переважання виробництва засобів праці над виробництвом предметів споживання

3 широке впровадження механізації та автоматизації виробництва

4 відповідальне ставлення влади до природного середовища України

5 будівництво нових великих підприємств, комплексів

6 висока якість виробленої продукції

7 зменшення податків із колгоспів

8. Установіть відповідність між прізвищами історичних осіб та їх характеристиками.

1 І. Світличний

2 Г. Снегірьов

3 В. Стус

4 О. Заливаха

А художник

Б літературний критик

В кінорежисер

Г поет

Д театральний режисер

9. Установіть хронологічну послідовність подій.

А звільнення П. Шелеста з посади першого секретаря ЦК КПУ

Б створення Української Гельсінської спілки

В початок економічних («косигінських») реформ

Г прийняття Продовольчої програми

10. Назвіть причини активізації опозиційного руху в другій половині 1960-х — на початку 1970-х рр.

11. Укажіть течії опозиційного руху, які існували в Україні в роки «застою». Назвіть їх провідних діячів.

12. Назвіть характерні ознаки національного руху України в 1970-х рр.

Варіант 2

1. Укажіть рік призначення В. Щербицького першим секретарем ЦК КПУ.

А 1970 р.

Б 1972 р.

В 1974 р.

Г 1976 р.

2. Укажіть прізвище політичного діяча СРСР, який був «батьком» економічної реформи в середині 1960-х рр.

А Л. Брежнєв

Б П. Шелест

В А. Суслов

Г О. Косигін

3. Укажіть поняття, яке відповідає визначенню.

Панівна партійна еліта в СРСР, що повністю контролювала всі сфери життя суспільства.

А номенклатура

Б дисиденти

В інтелігенція

Г службовці

4. Укажіть особливість розвитку економіки УРСР у середині 1960-х — на початку 1980-х рр.

А переважний розвиток соціальної сфери села

Б відновлення галузевих міністерств

В недостатнє фінансування аграрного сектору

Г створення раднаргоспів

5. Укажіть назву легальної дисидентської правозахисної організації.

А Українська робітничо-селянська спілка

Б Український революційний центр

В Українська Гельсінська Спілка

Г Український Національний Комітет

6. Укажіть причину поразки економічних реформ у другій половині 1960-х рр.

А економічні реформи зруйнували основи командно-адміністративної системи

Б економічні реформи ліквідували формалізм, бюрократію

В економічні реформи передбачали ринкову ідеологію, яка не була сприйнята вищими посадовцями

Г інтенсивний характер розвитку економіки

7. Укажіть особливості суспільних відносин у другій половині 1960-х — середині 1980-х рр.

1 високі темпи зростання кількості жителів міст

2 спад зростання кількості інтелігенції

3 зменшення народжуваності

4 висока якість життя

5 зміни в етнічному складі населення і зменшення кількості українців

6 поширення у суспільстві подвійної моралі, зневіри

7 зменшення кількісного складу номенклатурно-бюрократичного апарату

8. Установіть відповідність між прізвищами історичних осіб та їх характеристиками.

1 О. Гончар

2 В. Касіян

3 Л. Биков

4 Г. Майборода

А скульптор

Б письменник

В художник

Г актор, кінорежисер

Д композитор

9. Установіть хронологічну послідовність подій.

А прийняття Конституції УРСР

Б публікація роману О. Гончара «Собор» у журналі «Вітчизна»

В перша хвиля арештів дисидентів в Україні

Г прийняття Продовольчої програми

10. Складіть історичний портрет П. Шелеста і дайте власну оцінку його діяльності.

11. Чому восьму п’ятирічку називали «золотою»? Обґрунтуйте свою думку конкретними прикладами з курсу історії України.

12. Охарактеризуйте зміни в повсякденному житті населення України, пов’язані з кризовими процесами в суспільстві періоду «застою».

III. ПІДСУМКИ УРОКУ

УРОК №56 — РЕЗЕРВНИЙ