Розробки уроків. Історія України. 11 клас. Профільний рівень

Передмова

Підвищення якості історичної освіти має велике значення для формування світогляду розвитку історичного мислення молодої людини. Пропонований посібник покликаний допомогти вчителям у підготовці та проведенні уроків з історії України в 11 класі. Посібник побудований відповідно до навчальної програми профільного рівня, містить календарно-тематичне планування і детальні розробки уроків, додаткову інформацію, таблиці, схеми.

Автор пропонує різні типи уроків: уроки засвоєння нових знань, комбіновані уроки, уроки-семінари, «круглі столи», уроки-дискусії. Змістовний систематизований матеріал із кожної теми допоможе вчителю урізноманітнити методи, прийоми навчання, підвищити пізнавальну активність учнів, сприяти формуванню та розвитку ключових та спеціальних компетентностей. Велика кількість пропонованих проблемних завдань і ситуацій спонукають учнів до аналізу, узагальнень, розвитку вмінь порівнювати, оцінювати історичні факти, робити висновки.

Вагоме місце в посібнику відводиться самостійним видам роботи: складанню різних видів конспектів, діаграм, текстових таблиць, розгорнутого плану відповіді, політичного портрета історичної особи, характеристики певних історичних подій.

Із метою проконтролювати знання учнів у посібнику наведено тестові завдання з різними рівнями складності.

Спираючись на власний досвід, автор пропонує використання різних засобів навчання, історичної карти, атласів, дидактичних матеріалів, відеоматеріалів та мультимедійної дошки. Використання аудіо-, відео-, мультимедіа засобів дає можливість раціонально використовувати час уроку для досягнення максимального результату. Поданий матеріал дає змогу вчителю конструювати уроки, спираючись на власний педагогічний досвід.

Пропонований посібник має рекомендаційний характер. Учитель може використовувати розробки уроків як у повному обсязі, так і його окремі елементи, якщо він працює за програмами академічного або стандартного рівнів.

Наприкінці видання наведено плани-схеми для організації самостійної роботи учнів.

Автор має надію, що видання допоможе вчителю організувати плідну співпрацю з учнями на уроках історії України в 11 класі.

Орієнтовне календарно-тематичне планування уроків із курсу історії України (профільний рівень)

140 годин

Номер уроку

Кількість годин

Зміст навчального матеріалу

1—2

2

Вступ

12 годин

Тема 1. Україна в Другій світовій війні (1939—1945 рр.)

3—4

2

Міжнародні відносини в 1939 — першій половині 1941 р.

5

1

УРСР напередодні агресії (1939 — перша половина 1941 р.)

6

1

Перший етап Великої Вітчизняної війни

7—8

2

Україна в роки окупації. Визвольний рух

9

1

Визрівання корінного перелому в ході війни

10

1

Україна на завершальному етапі війни

11—12

2

Культурне життя в роки Великої Вітчизняної війни

13

1

Повторювально-узагальнювальний урок

14

1

Резервний

10 годин

Тема 2. Україна в першому повоєнному десятилітті (1946—1955 рр.)

15

1

Вихід УРСР на міжнародну арену

16

1

Політичні процеси в СРСР і Україні

17—18

2

Повоєнна відбудова економіки

19

1

Становище в західних областях України

20

1

Становище України після смерті Й. Сталіна

21—22

2

Культурне життя в повоєнній Україні

23

1

Повторювально-узагальнювальний урок

24

1

Резервний

13 годин

Тема 3. Україна в умовах десталінізації (1956—1964 рр.)

25

1

Міжнародне становище

26—27

2

Лібералізація суспільно-політичного життя

28—30

3

Спроби економічних реформ

31

1

Соціальна політика

32—33

2

Зародження опозиційного руху

34—35

2

Розвиток культури

36

1

Повторювально-узагальнювальний урок

37

1

Резервний

19 годин

Тема 4. Україна в період загострення кризи радянської системи

38—39

2

Україна і світ

40—41

2

Суспільно-політичне життя

42—43

2

Соціально-економічні проблеми

44—45

2

Економічне становище УРСР наприкінці 1970-х — на початку 1980-х рр.

46—47

2

Демографічні і соціальні зміни

48—49

2

Дисидентський рух 1960-х — першої половини 1970-х рр.

50—51

2

Дисидентський рух наприкінці 1970-х — на початку 1980-х рр.

52

1

Ідеологія доби «застою»

53—54

2

Культурне життя. Освіта і наука. Розвиток літератури та мистецького життя

55

1

Повторювально-узагальнювальний урок

56

1

Резервний

20 годин

Тема 5. Розпад Радянського Союзу і проголошення незалежності України (1985—1991 рр.)

57—58

2

Прихід до влади в СРСР М. Горбачова

59—60

2

Спроби політичних реформ

61—62

2

Економічні реформи

63—66

4

Розгортання національно-визвольного руху. Культурницький етап. Політичний етап національного руху

67—68

2

Суверенізація Української РСР

69—70

2

Формування багатопартійності в Україні

71—72

2

Утворення незалежної України

73—74

2

Проголошення незалежності України. Л. Кравчук — Президент України

75

1

Повторювально-узагальнювальний урок

76

1

Резервний

19 годин

Тема 6. Становлення незалежної України (1991—1994 рр.)

77—78

2

Європейський вибір України

79—80

2

Державотворчий процес

81—84

4

Політичні процеси 1991—1992 рр. Політичні процеси 1993—1994 рр. Л. Кучма — Президент України

85—88

4

Економічне життя в першій половині 1990-х рр.

89—90

2

Соціальна сфера на початку 1990-х рр.

91—93

3

Культурне життя на початку 1990-х рр. Культурні процеси в Україні

94

1

Повторювально-узагальнювальний урок

95

1

Резервний

20 годин

Тема 7. Україна в сучасну добу (1994—2010 рр.)

96—97

2

Зовнішньополітичні орієнтири (І частина)

98—99

2

Зовнішньополітичні орієнтири (II частина)

100—101

2

Боротьба політичних сил у 1995—2000 рр.

102—103

2

Боротьба політичних сил у 2002—2010 рр.

104—105

2

Формування ринкової економіки в 1990-х рр.

106—107

2

Економіка України на сучасному етапі

108—109

2

Соціальне життя

110—113

4

Культура й освіта. Становище науки і наукових досліджень. Сучасний розвиток українського мистецтва

114

1

Повторювально-узагальнювальний урок

115

1

Резервний

116—121

6 годин

Тема 8. Наш край у 1939—2010 рр.

122—140

19 годин

Повторювально-узагальнювальні уроки для підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання

УРОКИ №1—2

Тема. Вступ.

Мета: визначити період історії України, який вивчатиметься цього навчального року; пояснити відмінності між індустріальним та інформаційним суспільством; дати характеристику основних процесів внутрішньої та зовнішньої політики України в 1939—2010 рр., визначити суть глобалізації світу та місце і роль сучасної України у Європейському та світовому співтоваристві; ознайомити учнів зі структурою та науково-довідковим апаратом підручника; сприяти появі в учнів зацікавленості до вивчення нового періоду вітчизняної історії.

Тип уроку: вступний.

Обладнання: підручник, стінна карта «Україна незалежна», дидактичні матеріали.

Основні терміни і поняття: індустріальне та інформаційне суспільство, глобалізація світу, геополітичний простір, інтеграція.

Очікувані результати: після цього уроку учні зможуть: хронологічно співвідносити історичні процеси; розуміти та порівнювати поняття; показувати на історичній карті території українських земель у складі СРСР; давати характеристику інтеграційних процесів у світі, визначати місце України в геополітичному просторі; користуватися підручником.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНА ЧАСТИНА

Привітання вчителем учнів, виявлення їх готовності до уроку, забезпечення нормальних умов для роботи, організація уваги.

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

• Бесіда

1. Який період історії України ми вивчали минулого року? Назвіть його періоди. (Учитель допомагає скласти періодизацію з 1900 до 1939 р.)

2. Які події новітньої історії України вам запам’яталися найбільше?

3. Покажіть на карті територію українських земель у складі СРСР. Які землі сучасної України не входили до складу УРСР?

4. Яким було міжнародне становище в 30-ті рр. XX ст.? Що вам відомо про плани Німеччини щодо українських земель?

III. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Учитель оголошує тему і мету уроку, знайомить із загальними питаннями організації навчального процесу, визначає актуальність та значення вступних уроків.

IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Періодизація курсу. Загальна характеристика періоду 1939—2010 рр.

(Учитель на дошці, а учні в зошитах записують періодизацію курсу.)

Періодизація історії України 1939 — початку XXI ст.

Дата

Назва періоду

1939—1945 рр.

Українські землі в роки Другої світової війни та Великої Вітчизняної війни (1941—1945 рр.)

1945—1953 рр.

Повоєнна відбудова. Радянізація західних областей України

1953—1964 рр.

Україна в роки хрущовської «відлиги»

1964—1985 рр.

Україна в умовах наростання кризи радянської системи

1985—1991 рр.

Україна в роки перебудови

1991 р. — ...

Україна незалежна

• Вступне слово вчителя

(Учитель дає загальну характеристику історичного процесу за наведеними періодами.)

Історія України поділяється на певні історичні періоди — етапи економічного, суспільно-політичного культурного розвитку. Кожний етап насичений подіями, явищами, процесами. Період 1939—2010 рр. сповнений суттєвих змін, що відбулися в історії України. Це шлях від тоталітаризму до створення української суверенної держави, українського національного відродження. Саме про це писав С. Петлюра: «В українську державність ми віруємо, українську державність ми сповідуємо, в її неминучості ми переконані. Для нас вона є до певної міри живою реальністю, бо ідею її ми носимо в серці, бо її духом, потребами овіяно все життя».

Ваше знайомство розпочнеться з подій Великої Вітчизняної війни, героїчних сторінок подвигу українського народу в боротьбі з фашистською Німеччиною.

Подальші періоди України — це періоди повоєнної відбудови економіки, десталінізації, спроб економічних та політичних реформ в умовах радянської тоталітарної системи.

Ви познайомитеся з виникненням та розвитком дисидентського руху, передумовами розпаду Радянського Союзу та проголошення незалежності України. Сучасна історія України — це найбільш цікавий і для вивчення період, коли відбувається становлення незалежної України, державотворчі та політичні процеси, спроби розв’язання економічних, соціальних проблем та постановка зовнішньополітичних пріоритетів.

Головним змістом курсу є перехід від індустріального до інформаційного суспільства.

• Робота з поняттями

Індустріальне суспільство — це суспільство, у якому завершено процес створення великої, технічно розвиненої промисловості, становлення ринкової економіки, демократії, громадянського суспільства, правової держави.

Інформаційне суспільство — сучасна стадія суспільства, у якому інформація, її виробництво, обмін, розподіл стає провідною сферою економічного життя: суспільство, де більшість працюючих має фундаментальні знання та універсальні вміння (знання мов, користування новітніми технологіями, володіють незвичним для роботи з комп’ютерами екранним типом мислення).

— Порівняйте ці поняття, виділіть спільні та відмінні риси, зробіть висновки.

2. Україна в умовах європейських та світових інтеграційних процесів після розпаду СРСР

• Робота з поняттям

Інтеграція (від латин. integratio — цілий) — форма інтернаціоналізації економічного та політичного життя між державами, яка супроводжується створенням міждержавних монополістичних об’єднань, політичних блоків.

Учитель наводить приклади участі України в інтеграційних процесах у Європі та світі. Співробітництво з ООН, ЮНЕСКО, МАГАТЕ, ОБСЄ, Радою Європи, СОТ, ЄС, НАТО.

1992 р. — приєднання України до Європейського банку реконструкції та розвитку. Співпраця з Міжнародним валютним фондом.

1994 р. — Україна стає учасником програми НАТО «Партнерство заради миру».

1995 р. — Україна стала членом Ради Європи.

2000 р. — Україна як незалежна держава стала непостійним членом Ради Безпеки ООН.

2003 р. — Україна отримала статус країни — сусіда ЄС.

2008 р. — Україна стала членом Світової організації торгівлі.

3. Місце і роль України в сучасному геополітичному просторі

• Випереджальне завдання

Після розповіді вчителя заповніть схему «Напрямки співробітництва України з різними державами».

Зразок заповненої схеми

4. Організація навчальної діяльності. Основні вимоги до оцінювання знань. Державна підсумкова атестація

Учитель пропонує учням ознайомитися зі структурою підручника «Новітня історія України» та звертає увагу на науково-довідниковий матеріал: історичні документи, ілюстрації, карти, схеми, поняття, терміни, персонали історичних діячів. Запорукою успішного засвоєння матеріалу є опрацювання матеріалів підручника, конспекту, активна участь у підготовці повідомлень, виконання тестових завдань, відповіді на запитання після кожного параграфа, участь у проведенні активних форм навчальної діяльності — дискусій, семінарів, круглих столів та ін.

V. ОСМИСЛЕННЯ НОВИХ ЗНАНЬ І ВМІНЬ

• Бесіда

1. Якими є хронологічні межі періоду історії України, що вивчається в 11 класі?

2. Яке суспільство створене людством на сучасному етапі розвитку? Що його відрізняє від індустріального суспільства?

3. Наведіть приклади інтеграції України у світове співтовариство.

4. Яке місце посідає Україна в сучасному геополітичному просторі?

• Дискусія

1. Відомий український письменник і публіцист М. Хвильовий на початку 30-х рр. XX ст. писав: «Нація тільки тоді може культурно виявити себе, коли знайде їй одній властивий шлях розвитку». Як ви розумієте це твердження? Чи згодні ви з ним? Відповідь аргументуйте.

2. Як ви вважаєте, який шлях варто обрати Україні для успішного розвитку на сучасному етапі?

VI. ПІДСУМКИ УРОКУ

В 11 класі ми вивчатимемо курс історії України періоду 1939—2010 рр. Головним змістом курсу є шлях України від тоталітаризму до незалежної держави, від індустріального до інформаційного суспільства.

Україна посідає вагоме місце в інтеграційних процесах у світі та в сучасному геополітичному просторі.

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Опрацюйте відповідний матеріал підручника.

2. Повторіть тему «Міжнародні відносини в 30-х рр. XX ст.».

Попередня
Сторінка
Наступна
Сторінка

ЗмістПідтримати сайт і наші Збройні Сили можна за посиланням на Buy Me a Coffee.