Розробки уроків. Історія України. 10 клас. Рівень стандарту

УРОК № 17

Тема. Узагальнення знань учнів за темою «Україна в роки Першої світової війни. Початок Української революції».

Мета: повторити, узагальнити, закріпити й оцінити знання, набуті учнями впродовж вивчення теми; розвивати їхні вміння та навички, сформовані на попередніх уроках; виховний аспект уроку реалізується в результаті осмислення розглянутих подій історії України і формування позитивного емоційно-особистісного ставлення до них; спонукати учнів до подальшого поглиблення своїх знань.

Тип уроку: повторювально-узагальнюючий з перевіркою набутих учнями вмінь і навичок.

Обладнання: підручник, атлас, схеми, таблиці, стінні карти, що використовувалися впродовж вивчення теми.

Методичні рекомендації щодо проведення уроку наведено в розробці уроку № 10.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Учитель повідомляє учням тему, завдання уроку та інформує про заплановані форми роботи.

II. ПОВТОРЕННЯ Й УЗАГАЛЬНЕННЯ ЗНАНЬ

Учитель стисло нагадує основний матеріал, що вивчався впродовж опрацювання теми.

• Вступна бесіда

1. Яку назву має тема, вивчення якої ви завершили? Якими є її хронологічні межі?

2. У чому, на вашу думку, полягає важливість цього періоду для історії України в цілому? Обґрунтуйте свою точку зору.

І варіант

• Запитання і завдання

1. Складіть перелік подій, пов’язаних із розвитком України в роки Першої світової війни та початком Української революції, які ви вважаєте найважливішими. Обґрунтуйте свій вибір.

2. Поясніть значення термінів і понять: репресії, Головна українська рада, Союз визволення України, Галицько-Буковинське генерал-губернаторство, депортація, інтернування, Український національний конгрес, українізація армії, Вільне козацтво, універсал, Генеральний Секретаріат, З’їзд народів Росії.

3. На історичній карті покажіть:

а) українські землі, на які, відповідно до своїх геополітичних планів, висували претензії країни — учасниці Антанти та Троїстого союзу;

б) як у роки Першої світової війни змінювалася лінія фронту на українських землях;

в) місця, пов’язані з бойовим шляхом легіону (полку) Українських січових стрільців;

г) на які українські землі мали поширюватися повноваження Генерального Секретаріату за «Статутом вищого управління України» та «Тимчасовою інструкцією Генеральному Секретаріатові Тимчасового уряду на Україні».

4. Назвіть імена видатних історичних діячів періоду Першої світової війни та початку революції. У чому ви вбачаєте їхній внесок в історію України цієї доби?

5. Складіть хронологічну послідовність подій, пов’язаних:

а) з Україною в роки Першої світової війни;

б) із початком Української революції.

6. Наведіть факти, що підтверджують зв’язок між впливом Першої світової війни на Україну та початком Української революції.

7. Схарактеризуйте відносини Української Центральної Ради та Тимчасового уряду. Як ви оцінюєте їх? Обґрунтуйте свою точку зору.

8. За історичною літературою визначте, які існують точки зору щодо діяльності УЦР у цей період. Порівняйте їх і висловте власну позицію з цього питання.

• Тестові завдання

1. Хто був автором декларації ТУП «Війна та українці»?

А М. Грушевський

Б С. Петлюра

В В. Винниченко

Г Д. Дорошенко

2. Яку організацію утворили 14 серпня 1914 р. у Львові українські політичні емігранти з Наддніпрянщини?

А Загальна українська рада

Б Головна українська рада

В Союз визволення України

Г Карпато-русский освободительный комитет

3. Хто був першим керівником тимчасового військового Галицько-Буковинського генерал-губернаторства?

А Г. Бобринський

Б Ф. Трепов

В О. Брусилов

Г Л. Корнілов

4. У якому році відбувся бій за гору Маківку за участю Українських січових стрільців?

А 1914

Б 1915

В 1916

Г 1917

5. У якому році відбувся Брусиловський прорив?

А 1914

Б 1915

В 1916

Г 1917

6. Скільки осіб було мобілізовано в роки Першої світової війни до російської армії з Наддніпрянщини?

А 1,5 млн

Б 2,5 млн

В 3,5 млн

Г 4,5 млн

7. Із якою політичною партією в період початку Української революції пов’язав свою політичну діяльність М. Грушевський?

А УПСР

Б УСДП

В УПСФ

Г УДРП

8. Хто був ініціатором заснування «Українського військового клубу імені гетьмана Павла Полуботка»?

А М. Грушевський

Б В. Винниченко

В П. Скоропадський

Г М. Міхновський

9. На якому зібранні відбувся перший публічний виступ М. Грушевського після повернення із заслання?

А Український національний конгрес

Б Установчий з’їзд української партії соціалістів-революціонерів

В Перший кооперативний з’їзд Київщини

Г «Українська маніфестація» 1 квітня 1917 р. в Києві

10. Коли було оприлюднено Перший універсал Української Центральної Ради?

А 21 квітня 1917 р.

Б 23 червня 1917 р.

В 16 липня 1917 р.

Г 7 вересня 1917 р.

11. Хто у складі Генерального Секретаріату, утвореного після проголошення Першого універсалу УЦР, був генеральним секретарем із військових справ?

А В. Винниченко

Б С. Єфремов

В С. Петлюра

Г П. Христюк

12. Кого було обрано отаманом вільних козаків на їхньому Всеукраїнському з’їзді в жовтні 1917 р.?

А П. Скоропадського

Б М. Грушевського

В М. Міхновського

Г С. Петлюру

II варіант

• Дидактична гра «Інтелектуальний турнір»

Правила проведення гри наведено в розробці уроку № 10.

III. ПІДСУМКИ УРОКУ

Учитель підсумовує роботу учнів на уроці й оцінює результативність їхньої участі у ньому. Доцільно акцентувати також увагу на тому, якими є найважливіші результати роботи учнів за темою в цілому.

IV. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Повторити матеріал про початок Української революції й визначити основні здобутки українського національно-визвольного руху в цей період.