Розробки уроків. Історія України. 10 клас. Суспільно-гуманітарний профіль

УРОК № 64 (98—99)

Тема. Узагальнення знань учнів за темою «Культура і духовне життя в Україні 1917—1921 рр.».

Мета: повторити, узагальнити, закріпити й оцінити знання, набуті учнями впродовж вивчення теми; розвивати їхні вміння та навички, які формувалися на попередніх уроках; виховний аспект уроку реалізується в результаті осмислення розглянутих подій історії України і формування позитивного емоційно-особистісного ставлення до них; спонукати учнів до подальшого поглиблення своїх знань.

Тип уроку: повторювально-узагальнюючий із перевіркою набутих учнями вмінь та навичок.

Обладнання: підручник, атлас, схеми, таблиці, стінні карти, що використовувалися впродовж вивчення теми.

Методичні рекомендації щодо проведення уроку-узагальнення наведені в розробці уроків № 7—8*.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Учитель повідомляє учням тему, завдання уроку та інформує про заплановані форми роботи.

II. ПОВТОРЕННЯ Й УЗАГАЛЬНЕННЯ ЗНАНЬ

Учитель стисло нагадує основний матеріал, що вивчався впродовж опрацювання теми.

• Вступна бесіда

1. Яку назву має тема, вивчення якої ви завершили? Якими є її хронологічні межі?

2. У чому, на вашу думку, полягає важливість цього періоду для історії України в цілому? Обґрунтуйте свою точку зору.

• Запитання і завдання

1. Складіть перелік подій, що відбулися у культурному житті, які ви вважаєте найважливішими. Обґрунтуйте свій вибір.

2. Поясніть значення понять і термінів: УАН, автокефалія, УАПЦ, ідеологізація, політизація, українізація, трудова школа, «Просвіта».

3. Визначте взаємозв’язок між політикою режимів, що існували на території України в 1918—1921 рр., і культурним процесом.

4. Порівняйте державну політику в галузі культури за часів УЦР, гетьманату, Директорії УНР і УСРР.

5. За допомогою додаткового матеріалу складіть розповідь про одного з видатних діячів української культури 1917—1921 рр.

6. Які, на вашу думку, причини стрімкого розвитку української культури у 1917—1921 рр. попри часті зміни політичних режимів? Спробуйте визначити культурні здобутки цієї доби.

7. Охарактеризуйте процес становлення Української автокефальної православної церкви (УАПЦ). Чому її проголошення відбулося в неканонічний спосіб?

8. Складіть і заповніть таблицю «Розвиток української культури у 1917—1921 рр.».

Період

Здобутки

Втрати

УЦР

Українська Держава

Директорія УНР

УСРР

• Історичний тренінг

• Диктант №1

1. Перший державний український університет було засновано...

2. Хто став першим президентом Української академії наук (УАН)?

3. Урочисте відкриття Української академії наук відбулося...

4. Перший в Україні пам’ятник Т. Шевченку було відкрито в ... р. на Сумщині в місті...

5. Автором грошових знаків, поштових марок, державного герба і печатки, форми для війська тощо був видатний український графік...

6. Українська академія мистецтв була відкрита в ... р.

7. Який з українських урядів доклав найбільше зусиль для розвитку української культури в 1917—1920 рр.?

8. Коли було ліквідовано мережу «Просвіт» у Наддніпрянській Україні?

9. У якому році в Україні розгорнулася масова кампанія з ліквідації неписьменності серед населення?

10. Яким суспільним верствам в УСРР надавалася перевага при вступі У вузи?

11. Робітфаки — це...

12. Скільки університетів діяло в Україні за часів УЦР?

• Диктант №2

1. Як називався театр, створений Л. Курбасом?

2. Які відділи мала Українська академія наук на час відкриття?

3. Коли більшовиками було створено Комісію по боротьбі з неписьменністю дорослих?

4. Які течії існували в українській літературі в 1917—1920 рр.?

5. Назвіть українського графіка, автора герба УHP, грошових і поштових знаків УНР.

6. Яким було ставлення більшовиків до культурних надбань попередніх епох?

7. Першу українську гімназію було відкрито в... р.

8. Який з урядів запровадив в Україні в 1917—1920 рр. обов’язкове безплатне навчання дітей віком від 7 до 16 років?

9. Хто був ректором Української академії мистецтв, заснованої в грудні 1917 р.?

10. Коли була проголошена автокефалія Української православної церкви? Чи вдалось її відразу реалізувати?

11. Який з урядів, що діяли в Україні в 1917—1920 рр., негативно ставився до церкви?

12. Чи є правильним твердження, що більшовики, встановивши свою владу, розпочали процес ідеологізації української культури?

• Тестові завдання

1. Коли було створено Українську академію мистецтв?

А за часів УЦР

Б за часів Директорії

В за часів гетьманування П. Скоропадського

Г за часів УСРР

2. Хто був першим Президентом УАН?

А Г. Нарбут

Б В. Вернадський

В М. Васильківський

Г М. Грушевський

3. Яке судження є правильним?

За часів Директорії УНР...

1) вдалося домогтися визнання автокефалії УПЦ.

2) українська інтелігенція не підтримала режим Директорії УНР.

А обидва варіанти правильні

Б тільки 1-й варіант правильний

В тільки 2-й варіант правильний

Г обидва варіанти неправильні

4. У якому році було створено Українську автокефальну православну церкву?

А 1918

Б 1919

В 1920

Г 1921

5. Товариства «Просвіта» існували в Наддніпрянській Україні...

А у 1917—1922 рр.

Б у 1917—1918 рр.

В у 1918—1920 рр.

Г у 1918—1921 рр.

6. У який період в Україні почалося масове нищення пам’яток культури?

А за часів УЦР

Б за часів Директорії

В за часів гетьманування П. Скоропадського

Г за часів УСРР

7. Хто був першим митрополитом УАПЦ?

А І. Огієнко

Б В. Липківський

В О. Лотоцький

Г А. Храповицький

8. Яке твердження є правильним?

А Більшовики підтримали створення Української автокефальної православної церкви

Б За часів більшовицького режиму в Україні було створено два нові державні університети

В За часів Директорії УНР почалась українізація суспільно-політичного життя України

Г Гетьман П. Скоропадський був противником створення УАН

9. Коли було відкрито Український народний університет?

А за часів УЦР

Б за часів Директорії

В за часів гетьманування П. Скоропадського

Г за часів УСРР

10. У якому році законодавчо закріплювалася «обов’язковість і безплатність навчання дітей» в УСРР?

А 1918

Б 1919

В 1920

Г 1921

11. Видатні представники української культури Г. Нарбут, М. Бойчук плідно працювали в галузі...

А театрального мистецтва

Б образотворчого мистецтва

В музики

Г архітектури і скульптури

12. У якому році почала свою діяльність створена у Києві хорова капела «ДУМКА»?

А 1917

Б 1918

В 1919

Г 1920

III. ПІДСУМКИ УРОКУ

Учитель підсумовує роботу учнів на уроці й оцінює результативність їхньої участі в ньому. Доцільно акцентувати також увагу учнів на тому, якими є найважливіші результати роботи учнів за темою в цілому.

IV. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Повторити матеріал про розвиток української культури і духовного життя в 1917—1921 рр. та визначити основні її здобутки.