Розробки уроків. Історія України. 10 клас. Суспільно-гуманітарний профіль

УРОК № 59 (89—90)

Тема. Узагальнення знань учнів за темою «Український державотворчий процес (1917—1921 рр.)».

Мета: повторити, узагальнити, закріпити й оцінити знання, набуті учнями впродовж вивчення теми; розвивати їхні вміння та навички, сформовані на попередніх уроках; виховний аспект уроку реалізується в результаті осмислення учнями розглянутих подій історії України і формування позитивного емоційно-особистісного ставлення до них; спонукати учнів до подальшого поглиблення своїх знань.

Тип уроку: повторювально-узагальнюючий з елементами оцінювання знань учнів.

Обладнання: підручник, атлас, схеми, таблиці, стінні карти, що використовувалися впродовж вивчення теми.

Методичні рекомендації щодо проведення уроку-узагальнення наведені в розробці уроків № 7—8*.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Учитель повідомляє учням тему, завдання уроку та інформує про заплановані форми роботи.

II. ПОВТОРЕННЯ Й УЗАГАЛЬНЕННЯ ЗНАНЬ

Учитель стисло нагадує основний матеріал, що вивчався впродовж опрацювання теми.

• Вступна бесіда

1. Яку назву має тема, вивчення якої ви завершили? Якими є її хронологічні межі?

2. У чому, на вашу думку, полягає важливість цього періоду для курсу історії України в цілому? Обґрунтуйте свою точку зору.

• Запитання і завдання

1. Складіть перелік подій, що відбулися в період визвольних змагань, які ви вважаєте найважливішими. Обґрунтуйте свій вибір.

2. Поясніть значення термінів і понять: визвольні змагання, гетьманат, Директорія УНР, отаманщина, ЗУНР, УГА, «червоний терор», воєнний комунізм, продовольча диктатура, продрозкладка, комнезами, націоналізація, соборність, махновщина, Добровольча армія, білий терор, ревком, націонал-комунізм.

3. Визначте взаємозв’язок між політикою режимів, що існували на території України в 1918—1920 рр., і ходом бойових дій.

4. Порівняйте державний устрій за часів УЦР, гетьманату, Директорії УНР і УСРР.

5. На історичній карті покажіть:

а) межі України за часів УЦР, Української Держави, Директорії УНР, УСРР;

б) військові дії під час Першої і Другої війн УНР із Радянською Росією;

в) перебіг подій в Україні в 1919 р.;

г) події радянсько-польскої війни, боротьби Червоної армії з П. Врангелем і Н. Махном;

д) шлях Першого і Другого зимових походів армії УНР.

6. Складіть розповідь про соціально-економічне становище, повсякденне життя, настрої населення та психологічний клімат у суспільстві за часів визвольних змагань.

7. Якими є, на вашу думку, причини поразки визвольних змагань українського народу? Спробуйте сформулювати здобутки визвольних змагань.

8. Порівняйте і визначте спільне і відмінне у розвитку УНР і ЗУНР.

9. Назвіть факти, які підтверджують прагнення українського народу до створення власної держави.

10. Складіть і заповніть таблицю «Внутрішня і зовнішня політика українських урядів».

11. Чи можна стверджувати, що створення УСРР було наслідком визвольних змагань українського народу? Свою думку обґрунтуйте.

12. У 1917 р. більшовики не користувалися значною підтримкою населення України. Завдяки чому їм вдалося перемогти всі українські режими, білогвардійців і до 1920 р. закріпитися в Україні?

• Тестові завдання

1. У якому універсалі УЦР оголосила програму перебудови українського суспільства на демократичних засадах?

А Першому

Б Другому

В Третьому

Г Четвертому

2. Які політичні погляди були домінуючими серед членів Української Центральної Ради?

А соціалістичні

Б ліберальні

В націоналістичні

Г консервативні

3. Яка подія стала свідченням патріотизму і самовідданості української молоді у боротьбі з більшовицькою агресією проти УНР?

А бій на горі Маківці

Б бій під Крутами

В бій під Мотовилівкою

Г бій на горі Лисоні

4. «Допомагаючи українському урядові в його боротьбі з насильниками та грабіжниками, ці війська не мають ніяких ворожих нам намірів...» Про війська яких країн йдеться у відозві уряду УНР?

А Англії та Франції

Б Німеччини та Австро-Угорщини

В Польщі та Румунії

Г радянських республік

5. «Що це за уряд український, що його члени зовсім не знають і не хочуть знати української мови? Що не тільки не користуються жодним впливом серед українського суспільства, але воно навіть ніколи й не чуло раніш їхніх прізвищ?...» Якому уряду давав таку характеристику його член В. Шахрай?

А Генеральному Секретаріатові Української Центральної Ради

Б Народному Секретаріатові Радянської Української Народної Республіки

В Раді Народних Комісарів Української Соціалістичної Радянської Республіки

Г Кабінету Міністрів Української Держави П. Скоропадського

6. Яка подія за межами України сприяла падінню режиму гетьмана П. Скоропадського?

А прихід більшовиків до влади в Росії

Б Листопадова революція в Німеччині

В відкриття Паризької мирної конференції

Г укладення Брестського миру між Радянською Росією і країнами Четверного союзу

7. Хто у другій половині 1919 р. перебував на посаді головного отамана військ УНР?

А С. Петлюра

Б Є. Коновалець

В М. Міхновський

Г Ю. Тютюнник

8. У якому році було проголошено створення Української Соціалістичної Радянської Республіки?

А 1917

Б 1919

В 1920

Г 1922

9. Перший зимовий похід армії УНР відбувався територією України, що була окупована:

А Червоною і білою арміями

Б польською і румунською арміями

В військами Антанти

Г військами Четверного союзу

10. Яке судження є правильним?

У роки боротьби за збереження державної незалежності України (1918-1920)...

1) було винищено українську інтелігенцію під приводом боротьби з буржуазією.

2) українська інтелігенція залишалась осторонь революційних змін у суспільстві.

А обидва варіанти правильні

Б тільки 1-й варіант правильний

В тільки 2-й варіант правильний

Г обидва варіанти неправильні

11. Утворення Галицької Соціалістичної Радянської Республіки відбулося...

А в результаті Акта злуки між УНР і ЗУНР

Б під час війни між Польщею і Радянською Росією

В після укладення Ризького мирного договору між Польщею і радянськими республіками

Г в результаті Чортківської офензиви

12. Укажіть подію, яка ознаменувала завершення збройної боротьби регулярних військ УHP за незалежність України.

А Другий зимовий похід військ УНР

Б Чортківська офензива

В бій під Крутами

Г розгром військ П. Врангеля

III. ПІДСУМКИ УРОКУ

Учитель підсумовує роботу учнів на уроці й оцінює результативність їхньої участі в ньому. Доцільно акцентувати також увагу на тому, якими є навчальні досягнення учнів за темою в цілому.

IV. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Підготувати повідомлення про одного з діячів української культури 1917—1921 рр. та визначити основні його здобутки.