Розробки уроків. Історія України. 10 клас. Суспільно-гуманітарний профіль

УРОК № 88*

Тема. Семінарське заняття за темою «Український державотворчий процес (1917—1921 рр.)».

Мета: розвивати вміння учнів використовувати знання, отримані під час вивчення зазначеної теми, і набувати нові знання, обговорюючи проблем, що розглядатимуться на семінарі; формувати в учнів якості полемістів, співбесідників, які володіють навичками доводити, аргументувати, відстоювати свою точку зору тощо; сприяти вихованню в них толерантного ставлення і поваги до думок своїх опонентів.

Тип уроку: закріплення набутих знань, вмінь і навичок.

Обладнання: підручник, стінні карти, що використовувалися впродовж вивчення теми, матеріал для проведення семінару.

Методичні рекомендації щодо проведення семінару наведені в розробці уроків № 17—18 (27—28).

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Учитель оголошує тему семінарського заняття, його основні завдання та інформує про порядок роботи.

II. СЕМІНАРСЬКЕ ЗАНЯТТЯ

• План

1. Українська Держава П. Скоропадського — маріонетка Німеччини чи єдиний реальний шанс утвердження української державності?

2. Директорія УНР: від всенародної підтримки до отаманщини.

3. Місце С. Петлюри у визвольних змаганнях.

4. Білий рух і Україна.

5. Особливості становлення Української Соціалістичної Радянської Республіки.

6. Радянсько-польська війна. Україна між Польщею та Росією.

• Запитання і завдання для створення проблемних ситуацій

1. Чи можна німецькі й австро-угорські війська, що допомагали армії УНР у боротьбі з більшовиками, назвати окупаційними?

2. Чому плани гетьмана П. Скоропадського створити українську армію так і не були реалізовані?

3. Назвіть основні питання, що розглядалися на російсько-українських переговорах у травні—червні 1918 р. Якими були їх результати?

4. Хто винен у єврейських погромах 1919 р. в Україні?

5. З якими подіями пов’язане гасло УГА «Шлях на Львів пролягає через Київ»?

6. Чим були зумовлені відмінності політики більшовиків в Україні у 1919 та 1920 рр.?

7. Чи можна вважати Варшавську угоду, укладену С. Петлюрою, зрадою інтересів України?

8. Деякі історики стверджують, що в Україні у вказаний період не було громадянської війни, розуміючи під останньою боротьбу між класами і соціальними групами за державну владу. Доберіть аргументи для спростування чи підтвердження цієї думки.

9. Існує думка, що якби П. Врангель командував білою армією у 1919 р., то у нього були б шанси перемогти у боротьбі з більшовиками. Чи згодні ви з такою думкою? Спробуйте обґрунтувати чи спростувати її.

10. Поясніть, чому Варшавська угода неоднозначно була зустрінута українськими політиками.

11. Чому Директорія порівняно легко прийшла до влади?

12. Якими були наслідки Акта злуки УНР і ЗУHP?

13. Чому С. Петлюрі не вдалося втілити в життя задуми відродження УНР?

14. Поясніть, чому в 1917—1920 рр., незважаючи на руйнівні революційні процеси в суспільстві, різко підвищилися темпи культурного розвитку.

15. Чому УЦР пішла на мирні переговори з Німеччиною та її союзниками, а не стала на шлях «війни до переможного кінця» на боці країн Антанти?

16. Берестейський мир — це успіх чи поразка української дипломатії? Проведіть паралель між Берестейським миром України з державами Четверного союзу і Бухарестським миром Румунії з державами Четверного союзу.

17. Чи мала вплив поява УНР на розвиток подій у Європі?

18. На своєму останньому засіданні УЦР затвердила Основний закон (Конституцію) і обрала президента УНР (М. Грушевського), хоча ця посада Конституцією не передбачалася. Чим це можна пояснити?

19. Чому П. Скоропадському не вдалось об’єднати всі національні сили для розбудови і зміцнення Української Держави? У чому полягає суть конфлікту між П. Скоропадським і лідерами основних українських політичних партій?

20. 11 листопада 1918 р., коли Німеччина уклала перемир’я з країнами Антанти, яке означало її фактичну капітуляцію, Раднарком РСФРР дав директиву в десятиденний термін підготувати до вторгнення в Україну Червону армію. Чим була викликана така поспішність?

21. На вашу думку, хто мав більше шансів на створення і відстояння незалежної Української держави: УЦР, гетьман П. Скоропадський чи Директорія?

22. Один із діячів українського національно-визвольного руху І. Мазепа писав: «Вожді українського національно-революційного руху в критичний момент втратили голову: замість напружити всі свої сили для усунення проявів внутрішнього розкладу, анархії й отаманщини, замість продовжувати організовану боротьбу за певні, ясно поставлені реальні завдання, вони один за одним покинули поле бою...» Кого мав на увазі І. Мазепа?

23. Український учений І. Нагаєвський стверджує, що «...Акт соборності 22 січня [1919 р.] не мав практичного значення, а був лише маніфестацією єдності народу в дальшій історичній перспективі». Спростуйте або підтвердьте цю думку.

24. Чим була обумовлена орієнтація частини членів Директорії на країни Антанти, а частини — на більшовиків? Яка з позицій мала більшу перспективу? Чому жодна з них не була реалізована?

25. Чому на Паризькій мирній конференції західноукраїнські землі і Наддніпрянщина розглядалися як окремі території, а не як єдина держава?

26. Чому білий рух і Україна не утворили єдиного фронту боротьби проти більшовизму?

27. Перший та Другий зимові походи армії УНР — продуманий крок, мужній вчинок, помилка чи безперспективна акція?

28. Політика воєнного комунізму сприяла зміцненню чи поразці влади більшовиків в Україні?

29. Радянська влада в Україні була привнесена ззовні чи мала під собою місцевий ґрунт?

30. Чому керівники селянського і українського національно-визвольного рухів не знайшли спільної мови і були розгромлені більшовиками поодинці?

31. Чи можна вважати С. Петлюру національним героєм?

32. Порівняйте аграрну політику УЦР, гетьмана, Директорії та більшовиків. Що в ній спільного? Який з урядів проводив найбільш адекватну існуючим умовам аграрну політику?

33. Чому Антанта в україно-польському конфлікті взяла сторону Польщі? Що не влаштовувало Антанту в існуючій у ЗУНР і УНР владі?

34. Чи можна стверджувати, що створення УСРР було наслідком визвольних змагань? Свою думку обґрунтуйте.

III. ПІДСУМКИ СЕМІНАРУ

Підсумовуючи роботу учнів, учитель аналізує їхню участь у семінарському занятті й оцінює її. При цьому доцільно звернути увагу учнів, що оцінюється не кількість виступів (хоча це також важливо), а рівень компетентності учасників семінару.

IV. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1) Повторити тему «Український державотворчий процес (1917—1921 рр.)».

2) Виконати тестові завдання.

• Тестові завдання

1. З поданого переліку виберіть причини встановлення влади гетьмана П. Скоропадського.

А прорахунки УЦР у соціально-економічній політиці

Б перехід армії УНР на бік гетьмана

В підтримка Німеччиною гетьманського перевороту

Г масовий селянський рух, очолюваний гетьманом

Д масовий робітничий рух, очолюваний гетьманом

Е поразка УНР у війні з більшовицькою Росією

2. Трудовий конгрес був...

А вищим виконавчим органом УНР

Б вищим законодавчим органом УНР

В дорадчим органом при отамані С. Петлюрі

Г виконував функцію рад в Україні

3. Чортківська офензива (наступальна операція УГА) була спрямована...

А проти польських військ

Б проти російських військ

В проти частин Червоної армії

Г проти румунських військ

4. Акт злуки УНР і ЗУНР було проголошено...

А 22 січня 1919 р. у Львові

Б 22 січня 1919 р. в Києві

В 7 листопада 1917 р. в Києві

Г 1 листопада 1918 р. в Києві

5. З поданого переліку виберіть причини поразки гетьмана П. Скоропадського.

А міжнародна ізоляція

Б кількісна перевага військ Директорії

В «федеративна грамота»

Г масовий селянський повстанський рух

Д погане забезпечення армій провіантом і зброєю

Е відсутність підтримки режиму з боку українських партій

Є відсутність армії

Ж нестача командного складу

З поразка Німеччини у Першій світовій війні

І більшовицька агресія

6. Головною ударною силою військ Директорії під час антигетьманського повстання були...

А УСС

Б УГА

В Перший український корпус

Г селянські повстанські загони

7. Запишіть події в хронологічній послідовності.

А «Листопадовий зрив»

Б створення УНС

В Чортківська офензива

Г Акт злуки

Д скликання Трудового конгресу

Е укладення Брестського миру

8. У поданому переліку вкажіть умови Берестейського миру між УНР і країнами Четверного союзу.

А входження України до складу Німецької імперії

Б припинення стану війни між Україною і країнами Четверного союзу

В визнання незалежності УНР

Г надання збройної допомоги Німеччиною й Австро-Угонрщиною УНР у боротьбі з більшовиками

Д УНР брала на себе зобов’язання постачати продовольство до Німеччини

Е Радянська Росія мала визнати УНР

Є Холмщина і Підляшшя передавались УНР

Ж УНР оголошувала війну країнам Антанти

З Австро-Угорщина передавала до складу УНР Галичину, Буковину, Закарпаття

І на територію УНР вводилися німецькі окупаційні війська

9. З поданого переліку виберіть причини поразки ЗУНР.

А міжнародна ізоляція

Б кількісна перевага військ противника

В ведення боротьби одразу на три фронти

Г ідеологічні та психологічні розбіжності між галичанами і наддніпрянцями

Д погане забезпечення армій провіантом і зброєю

Е епідемії хвороб

Є еміграція головних провідників

Ж нестача командного складу

З відсутність підтримки з боку УНР

10. У поданому переліку вкажіть ті сили, з якими доводилося боротися УНР за владу в Україні в 1919 р.

А Добровольча армія під командуванням А. Денікіна

Б війська Антанти

В війська Четверного союзу

Г селянський повстанський рух (отаманщина)

Д польська армія

Е Червона армія

Є румунська армія

Ж війська Тимчасового уряду

З армія Півдня Росії під командуванням барона Врангеля

11. Міжнародна ізоляція, кількісна перевага військ противника й те, що доводилося вести боротьбу одразу на три фронти, ідеологічні та психологічні розбіжності між галичанами і наддніпрянцями, погане забезпечення армій провіантом і зброєю, епідемії, передчасні холоди, еміграція головних провідників — це причини...

А поразки більшовиків в Україні

Б поразки українських армій у боротьбі за незалежність

В провалу агресії країн Антанти

Г поразки білогвардійців

12. Які з названих військових формувань вели боротьбу за державний суверенітет України?

А військові формування УНР

Б війська П. Скоропадського

В війська Антанти

Г німецько-австрійські війська

Д Добровольча армія

Е загони Н. Махна

Є Червона армія

Ж війська Директорії

З УГА

І польські війська

К загони отаманів

13. Серед зазначених осіб укажіть лідера селянського повстанського руху в Україні.

А Н. Махно

Б А. Денікін

В Є. Петрушевич

Г X. Раковський

14. Головною метою створення комнезамів (КНС) було...

А провадити політику більшовиків на селі і боротися проти заможного селянства

Б допомагати селянам вижити в умовах громадянської війни

В залучити селянство до формування державних органів влади

15. Після вступу Червоної армії в Галичину під час радянсько-польської війни тут було створено...

А Західноукраїнську Народну Республіку

Б Українську Соціалістичну Радянську Республіку

В Галицьку Соціалістичну Радянську Республіку

Г Галицько-Буковинське генерал-губернаторство

Д Буковинську Радянську Республіку

16. Запишіть події в хронологічній послідовності.

А одночасний вступ до Києва українських і білогвардійських військ

Б трагедія під Базаром

В остаточна поразка білогвардійців у Криму

Г вступ польських військ до Києва

Д перехід УГА через р. Збруч

Е Варшавська угода

17. Установіть відповідність.

1) С. Петлюра

2) А. Денікін

3) Н. Махно

4) П. Врангель

5) Ю. Тютюнник

6) М. Омелянович-Павленко

7) Г. Петровський

8) В. Манцев

9) В. Затонський

10) X. Раковський

А член Всеукрревкому

Б лідер селянського повстанського руху

В командувач армією УНР

Г командувач УГА

Д голова ВНК (ВЧК)

Е командувач білогвардійцями в Криму

Є головнокомандувач військами Півдня Росії

Ж голова ВУЦВК

З Головний отаман

І голова Раднаркому України

18. Після одночасного вступу до Києва українських і білогвардійських військ 30 серпня 1919 р....

А українські війська були змушені залишити місто

Б українські війська витіснили білогвардійців із міста

В Київ було поділено на зони контролю

19. Як називалась Українська держава за гетьманування П. Скоропадського?

А Українська Народна Республіка

Б Західноукраїнська Народна Республіка

В Українська Держава

20. Коли було прийнято Конституцію УНР та обрано першого президента?

А 18 квітня 1918 р.

Б 25 квітня 1918 р.

В 29 квітня 1918 р.

21. У якій із перерахованих галузей державного будівництва за часів гетьмана було досягнуто найбільших успіхів?

А створення армії

Б аграрна реформа

В культурно-освітнє будівництво

22. За яким принципом формувався уряд при гетьмані?

А за партійним

Б за професійними

В за діловими якостями

23. Німецько-австрійські війська, що перебували в Україні в роки правління гетьмана, офіційно були...

А окупаційними

Б союзними

24. Основною ударною силою військ Директорії під час антигетьманського повстання були...

А УСС

Б УГА

В Перший український корпус

25. Які із зазначених органів не очолював В. Винниченко?

А Українська Центральна Рада

Б Генеральний Секретаріат

В УНС

Г Директорія

26. Хто з названих діячів був командувачем УГА?

А С. Петлюра

Б Є. Коновалець

В М. Омелянович-Павленко

Г Є. Петрушевич

27. На яких західноукраїнських землях у 1918—1920 рр. існувала радянська влада?

А Закарпаття

Б Східна Галичина

В Буковина

28. Поразки військам Антанти на Півдні України завдали частини Червоної армії під командуванням...

А М. Григор’єва

Б В. Антонова-Овсієнка

В Н. Махна

29. Чи відновлювалося поміщицьке землеволодіння під час денікінського панування в України?

А так

Б ні

30. Як називалася політика, що її запровадили більшовики у 1919 р.?

А неп

Б «воєнний комунізм»

В відродження

31. У якому році було прийнято першу Конституцію УСРР?

А 1917

Б 1918

В 1919

32. Ключові позиції оборони білогвардійців у Криму розташовувалися...

А на Перекопському перешийку

Б в горах Криму

В в районі Севастополя

33. У якому році більшовики остаточно встановили свою владу в Україні?

А 1918

Б 1919

В 1920

34. Другий зимовий похід армії УНР завершився трагедією в районі міста...

А Крути

Б Базар

В Київ

35. Що відбулося раніше?

А розгром Червоною армією військ барона Врангеля в Криму

Б поразка Червоної армії під Варшавою

36. Яка з названих комуністичних партій України була при владі?

А КП(б)У

Б УКП(б)

В УКП

37. У якому році припинилася боротьба регулярної української армії?

А 1918

Б 1919

В 1920