Розробки уроків. Історія України. 10 клас. Суспільно-гуманітарний профіль

УРОКИ № 19—20 (29—30)

Тема. Узагальнення знань учнів за темою «Україна на початку XX ст. (1900—1913 рр.)».

Мета: повторити, узагальнити, закріпити й оцінити знання, отримані учнями впродовж вивчення теми; розвивати їхні вміння і навички, сформовані на попередніх уроках; виховний аспект уроку реалізується внаслідок осмислення учнями розглянутих подій і формування позитивного емоційно-особистісного ставлення до них; спонукати учнів до подальшого поглиблення своїх знань.

Тип уроку: повторювально-узагальнюючий з елементами оцінювання знань учнів.

Обладнання: підручник, атлас, стінні карти, ілюстративний і дидактичний матеріал, що використовувалися впродовж вивчення теми.

Методичні рекомендації щодо проведення уроку-узагальнення, наведені в розробці уроків № 7—8*.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Учитель повідомляє учням тему, основні завдання уроку та знайомить із запланованими формами роботи.

II. ПОВТОРЕННЯ Й УЗАГАЛЬНЕННЯ ЗНАНЬ

Учитель стисло нагадує провідні ідеї теми, основні процеси та явища історичного розвитку України на початку XX ст., з якими учні познайомилися впродовж її вивчення.

• Вступна бесіда

1. Вивчення якої теми ви завершили? Якими є її хронологічні межі?

2. Які зміни відбулися в цей період у різних сферах розвитку України?

3. Порівняйте зміни, що відбувалися на початку XX ст. в Європі та Україні.

• Запитання і завдання

1. Складіть перелік подій з історії України початку ХХ ст., які ви вважаєте найважливішими. Обґрунтуйте свій вибір.

2. Поясніть значення понять і термінів: русифікація, індустріалізація, концентрація виробництва, монополія, кооператив, пролетар, сепаратизм, Ради робітничих депутатів, чорносотенці, великодержавний шовінізм, реалізм, модернізм, сектантський рух.

3. На історичній карті покажіть: а) які регіони України у складі яких держав перебували на початку ХХ ст.; б) якою була господарська спеціалізація українських земель у цей період; в) найбільші місця виступів робітників, селян і військових в Україні в роки революції 1905—1907 рр.; г) місця, пов’язані з розгортанням українського національного руху в Наддніпрянській та Західній Україні; д) місця, пов’язані з розвитком культури України початку ХХ ст.; е) регіони переважання православної та греко-католицької церков серед віруючих у цей період.

4. Назвіть імена видатних історичних діячів цієї доби. У чому ви вбачаєте їх внесок в історію України початку ХХ ст.?

5. Опишіть основні прояви індустріалізації та модернізації суспільного життя в тогочасній Україні.

6. Порівняйте процеси індустріалізації й модернізації суспільного життя в Наддніпрянській та Західній Україні між собою, а також з аналогічними західноєвропейськими і світовими процесами.

7. Наведіть факти політизації тогочасного українського суспільства і національно-визвольного руху.

8. Визначте та охарактеризуйте особливості, прояви й здобутки українського національного руху в Наддніпрянській Україні та на західноукраїнських землях на початку ХХ ст.

9. Назвіть та конкретизуйте фактами характерні риси розвитку культури України в цей період.

10. Розкрийте взаємозв’язки між процесами становлення індустріального суспільства, розвитком культури та розгортанням українського національного руху в Україні.

• Тестові завдання

1. На скільки губерній поділялася територія Наддніпрянської України?

А сім

Б вісім

В дев’ять

Г десять

2. Яка форма монополістичних об’єднань була найпоширенішою в промисловості Наддніпрянщини?

А трести

Б синдикати

В картелі

Г концерни

3. Яка галузь випереджала інші в розвитку тогочасної промисловості Галичини?

А деревообробна

Б металургійна

В нафтодобувна

Г текстильна

4. У якому році утворено Революційну українську партію?

А 1900

Б 1901

В 1902

Г 1903

5. Яка політична партія Наддніпрянщини висунула гасло «Україна для українців»?

А УРП

Б РУП

В УНП

Г УДП

6. Хто очолював делегацію галицьких українців, яка 22 січня 1906 р. звернулася з проханням до австрійського імператора про зміни у виборчому законодавстві для населення краю?

А Ю. Романчук

Б А. Шептицький

В А. Потоцький

Г М. Січинський

7. У якому році засновано першу українську фізкультурно-спортивну організацію «Січ»?

А 1900

Б 1901

В 1904

Г 1905

8. Яка політична партія Наддніпрянщини на з’їзді в грудні 1905 р. змінила назву на Українську соціал-демократичну робітничу партію?

А УНП

Б УДП

В РУП

Г УРП

9. У складі якої Державної думи 47 українських депутатів створили «Трудову громаду»?

А Першої

Б Другої

В Третьої

Г Четвертої

10. Представники якої загальноросійської політичної партії вважали український рух «німецькою інтригою», вигаданою для ослаблення Російської імперії?

А більшовики

Б кадети

В октябристи

Г чорносотенці

11. Хто був автором повісті «Земля»?

А В. Винниченко

Б В. Стефаник

В О. Кобилянська

Г Леся Українка

12. Хто очолював Мукачівську греко-католицьку єпархію в 1891—1914 рр.?

А А. Шептицький

Б Ю. Фірцак

В А. Гриневич

Г М. Сендерко

III. ПІДСУМКИ УРОКУ

Учитель підсумовує роботу учнів на уроці й оцінює її результативність. Доцільно також акцентувати увагу на тому, що опрацьований упродовж вивчення теми матеріал допоможе краще зрозуміти події з історії України, які розглядатимуться у наступній темі.

IV. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Повторити матеріал про воєнно-політичні блоки Антанта і Троїстий союз та суперечки, що існували між ними на початку XX ст.