Розробки уроків. Історія України. 10 клас. Профільний рівень

УРОКИ №93—94

Тема. Узагальнення знань за темою «УСРР у період нової економічної політики (1921—1928 рр.)».

Мета: повторити, узагальнити, закріпити й оцінити знання, набуті учнями впродовж вивчення теми; розвивати їхні вміння та навички, сформовані на попередніх уроках; виховний аспект уроку реалізується в результаті осмислення розглянутих подій і формування позитивного емоційно-особистісного ставлення до них; спонукати учнів до подальшого поглиблення своїх знань.

Тип уроку: повторювально-узагальнюючий із перевіркою набутих учнями знань, умінь та навичок.

Обладнання: підручник, атлас, схеми, таблиці, стінні карти, що використовувалися впродовж вивчення теми.

Методичні рекомендації щодо проведення уроку наведені на с. 113.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Учитель оголошує учням тему, завдання уроку та інформує про заплановані форми роботи.

II. ПОВТОРЕННЯ Й УЗАГАЛЬНЕННЯ ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК

Учитель стисло нагадує основний матеріал, що вивчався впродовж опрацювання теми.

• Вступна бесіда

1. Вивчення якої теми ви завершили? Якими є її хронологічні межі?

2. У чому, на вашу думку, полягає важливість цього періоду для історії України в цілому? Обґрунтуйте власну точку зору.

• Запитання та завдання

1. Складіть перелік подій з історії України 1921—1928 рр., які ви вважаєте найважливішими. Обґрунтуйте свій вибір.

2. Поясніть значення термінів і понять: ГОЕЛРО, військово-політичний союз, «договірна федерація», СРСР, нова економічна політика, «ножиці цін», робітфак, коренізація, українізація, ВАПЛІТЕ, УАПЦ, неп, непман, автономізація, господарський розрахунок.

3. На історичній карті покажіть: 1) держави, до складу яких входили українські землі станом на кінець 1921 р.; 2) території, уражені голодом 1921—1923 рр.; 3) найбільші промислові центри УСРР; 4) столицю УСРР та зміни територіально-адміністративного устрою України в 1921—1928 рр.; 5) електростанції, побудовані за планом ГОЕЛРО.

4. Назвіть імена видатних історичних діячів періоду розвитку УСРР в умовах непу. У чому ви вбачаєте їхній внесок в історію України цієї доби?

5. Складіть хронологічну послідовність головних подій цього періоду історії України.

6. Сформулюйте на підставі розглянутих фактів власну позицію щодо входження України до складу СРСР та викладіть її у формі історичного есе.

7. Порівняйте прояви та процеси стабілізації соціально-економічного життя в УСРР у період непу з аналогічними загальноєвропейськими та світовими явищами.

8. Сформулюйте власну оцінку періоду непу в історії України.

9. За додатковою інформацією ознайомтеся з різними точками зору щодо сутності політики українізації. Чим вони відрізняються?

10. Назвіть та конкретизуйте фактами характерні риси розвитку культури України в цей період.

• Робота з картками

Картка № 1

1. Яким був вплив непу на розвиток радянської економіки?

2. Поясніть зміст гасла, під яким на початку 1920-х рр. розгорнувся робітничий і селянський рух «Ради без більшовиків!».

Картка № 2

1. Визначте здобутки та прорахунки непу.

2. Що таке націонал-комунізм та яким є його різновид в Україні в період непу?

Картка № 3

1. Висловіть позицію X. Раковського щодо створення СРСР.

2. Історик Я. Грицак стверджує: «Хоча “українізація” мала характер офіційної лінії, вона проходила не зовсім гладко. Центральне партійне керівництво намагалося звести її до напівзаходів. Його ставлення було двоїстим: формально воно підтримувало розширення сфери вживання української мови, але боротьба з виявами широкого українського почуття, особливо з тими, які вели до політизації українського питання, не припинялася». На прикладах підтвердьте цю думку.

• Історичні диктанти

Диктант № 1

1. У якому році було створено СРСР?

2. Що завершилося швидше: відбудова промисловості чи сільського господарства УСРР?

3. Які прошарки селянства (бідні, середні, заможні) підтримували антибільшовицький повстанський рух наприкінці 1920 — на початку 1921 р.?

4. Хто був головою раднаркому УСРР на початку 1920-х рр.?

5. Кількість шкіл з українською мовою навчання за роки непу збільшилася чи зменшилася?

6. Хто здійснював загальне керівництво придушенням антибільшовицького повстанського руху в Україні на початку 1920-х рр.?

7. На якому з’їзді та в якому році було прийнято рішення про запровадження непу?

8. Коренізація в Україні проходила у формі...

9. Чи створював неп економічні стимули для сільського господарства?

10. Яка промисловість стала основою індустрії УСРР у роки відбудови — легка чи важка?

11. Із якою країною на початку 1922 р. УСРР підписала договір про дружбу й братерство?

12. Наркомами освіти України в роки непу були...

Диктант № 2

1. У роки непу система управління господарством була централізованою чи децентралізованою?

2. У якому році була прийнята друга Конституція УСРР?

3. Чи перебували провідні галузі промисловості в державній власності в роки непу?

4. Які райони України найбільше постраждали від голоду 1921—1923 рр.?

5. Хто очолив комісію з українізації?

6. У якому році було утворено Українську автокефальну православну церкву (УАПЦ)?

7. Чи правильне твердження: у галузі культури більшовицьке керівництво сприяло вільному розвитку всіх напрямків і течій творчої діяльності, ліквідації форм контролю над творчою інтелігенцією?

8. Елітними навчальними закладами, які забезпечували більшовицьку партію та державу кваліфікованими працівниками, були...

9. Як українська політична еміграція зустріла українізацію (позитивно чи негативно)?

10. Чи були притаманні непу кризові явища?

11. Хто став першим президентом Вільної академії пролетарської літератури (ВАПЛІТЕ)?

12. Фільм «Звенигора» створено режисером...

• Запитання для дискусії

1. Запровадження непу — вимушений крок більшовицького керівництва радянської Росії чи частина плану побудови комунізму?

2. Голод 1921—1923 рр. в Україні: невідворотне лихо чи свідома політика радянського центру?

3. Як можна пояснити існування на початку 1920-х рр. в Україні кількох комуністичних партій? Чим вони відрізнялися між собою?

4. Назвіть позитивні та негативні сторони в процесі ліквідації неписьменності населення. Чому більшовики приділяли стільки уваги цій проблемі?

5. Який вплив мала українізація на українську політичну еміграцію?

6. У чому суть гасла М. Хвильового «Геть від Москви!»? Чи було це гасло політичним?

III. ПІДСУМКИ УРОКУ

Учитель підсумовує роботу учнів на уроці й оцінює її результативність. Доцільно акцентувати також увагу на тому, якими є найважливіші результати роботи учнів за темою в цілому.