Розробки уроків. Історія України. 10 клас. Профільний рівень

УРОКИ №45—46

Тема. Узагальнення знань за темою «Українська революція (1917—1918 рр.)».

Мета: повторити, узагальнити, закріпити й оцінити знання, набуті учнями впродовж вивчення теми; розвивати вміння та навички, які формувалися на попередніх уроках; виховний аспект уроку реалізується в результаті осмислення розглянутих подій історії України та формування позитивного емоційно-особистісного ставлення до них; спонукати учнів до подальшого поглиблення своїх знань.

Тип уроку: повторювально-узагальнюючий із перевіркою набутих учнями знань, умінь і навичок.

Обладнання: підручник, атлас, схеми, таблиці, стінні карти, що використовувалися впродовж вивчення теми.

Методичні рекомендації щодо проведення уроку узагальнення наведені на с. 113.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Учитель оголошує учням тему, завдання уроку та знайомить із запланованими формами роботи.

II. ПОВТОРЕННЯ Й УЗАГАЛЬНЕННЯ ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК

Учитель стисло нагадує основний матеріал, що вивчався впродовж опрацювання теми.

• Вступна бесіда

1. Яку назву має тема, вивчення якої ви завершили? Якими є її хронологічні межі?

2. У чому, на вашу думку, полягає важливість цього періоду для історії України в цілому? Обґрунтуйте власну точку зору.

• Запитання та завдання

1. Складіть перелік подій Української революції, які ви вважаєте найважливішими. Обґрунтуйте свій вибір.

2. Поясніть значення термінів і понять: Український національний конгрес, українізація армії, Вільне козацтво, універсал, Генеральний Секретаріат, З’їзд народів Росії, більшовицький переворот, радянізація.

3. Виконайте завдання за історичною картою: порівняйте, на які українські землі мали поширюватися повноваження Генерального Секретаріату за «Статутом вищого управління України» та «Тимчасовою інструкцією Генеральному Секретаріатові Тимчасового уряду в Україні».

4. Назвіть імена видатних історичних діячів цієї доби. У чому ви вбачаєте їхній внесок в історію України?

5. Складіть хронологічну послідовність подій, пов’язаних із початком Української революції.

6. Наведіть факти, що підтверджують зв’язок між впливом Першої світової війни на Україну та початком Української революції.

7. Дайте оцінку відносин Української Центральної Ради та Тимчасового уряду. Обґрунтуйте власну точку зору.

8. За історичною літературою визначте, які існують точки зору щодо діяльності УЦР у цей період. Порівняйте їх і висловте власну позицію з цього питання.

9. Який з універсалів справив найбільший вплив на українське суспільство? Свою думку обґрунтуйте.

10. Який існує взаємозв’язок між Українською та Російською революціями?

III. ПІДСУМКИ УРОКУ

Учитель підсумовує роботу учнів на уроці й оцінює її результативність. Доцільно акцентувати також увагу на тому, якими є найважливіші результати роботи учнів за темою в цілому.

IV. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Повторіть матеріал про початок Української революції й визначте основні здобутки українського національно-визвольного руху в цей період.