Повний курс історії України в тестах

Українські землі наприкінці 50-х — у 80-ті рр. XVII ст.

Поняття й терміни

• Бєлгородська лінія («Засічна смуга») — одна з ланок у системі оборонних укріплень на південному кордоні Московської держави з метою захисту від нападів татар у XVI—XVII ст. Її наявність сприяла заселенню й освоєнню південних чорноземних районів. Службу на Бєлгородській лінії несли українські слобідські козаки та московські стрільці. Проходила через міста-фортеці Охтирка — Бєлгород — Короча — Новий Оскіл, Острогозьк — Воронеж — Усмань — Тамбов — Валуйки.

• Городове козацтво — офіційна назва козацького стану, яка вживалася в Україні від середини XVII до 80-х рр. XVIII ст.

• Колонізація — заселення та господарське освоєння вільних територій або захоплення певної країни й насильницьке перетворення її на колонію.

• Лівобережна Гетьманщина — східна частина Гетьманщини, розташована на лівому березі Дніпра (разом із Києвом). Назва з’явилася після укладення Московською державою та Річчю Посполитою Андрусівського договору та поділу Української козацької держави.

• Правобережна Гетьманщина — західна частина Гетьманщини на правому березі Дніпра. Назва з’явилася після поділу Української козацької держави Московською державою і Річчю Посполитою за умовами укладеного ними Андрусівського договору 1667 р.

• Протекторат — форма залежності однієї держави від іншої, коли основні питання її суспільно-політичного життя розв’язує на свій розсуд протектор.

• Руїна — термін, який був запроваджений істориком Миколою Костомаровим для характеристики періоду в історії Української козацької держави другої половини XVII ст. Існують два підходи до розуміння Руїни. За першим підходом, вона охоплювала 1657—1687 рр., поширювалася на терени Лівобережжя і Правобережжя, а її змістом був розпад Гетьманщини, за другим — 1663—1687 рр., поширювалася лише на Правобережжя, а її змістом було жахливе знелюднення і спустошення цих земель.

• Слобідська Україна — регіон, що утворився в XVII—XVIII ст. у прикордонні Московської держави, Речі Посполитої та Кримського ханства на теренах Дикого поля. Назва виникла від найбільш поширених населених пунктів — «слобод», населення яких мало відносно «вільне» становище.

• Старшинське землеволодіння — землі Правобережної, Лівобережної та Слобідської України, що перебували в спадковому володінні козацької старшини.

• Чорна рада — назва, яка використовувалася в другій половині XVII ст. в Україні стосовно загальних козацьких рад.

Основні події

Дата

Подія

• 25 жовтня 1657 р.

Генеральна козацька рада в Корсуні обрала гетьманом Івана Виговського

• 15 травня 1658 р.

Придушення І. Виговським антигетьманського виступу, очолюваного полтавським полковником М. Пушкарем та запорозьким кошовим отаманом Я. Барабашем

• 6 вересня 1658 р.

Укладення україно-польської Гадяцької угоди

• 1658—1659 рр.

У країно-московська війна

• 28—29 червня 1659 р.

Конотопська битва

• 11 вересня 1659 р.

Зречення гетьманства І. Виговським за вимогою козацької ради під Германівкою

• 17 жовтня 1659 р.

Новообраний гетьман Юрій Хмельницький підписав із Московською державою Переяславські статті

• 50-ті рр. XVII ст.

Формування Харківського, Острогозького, Сумського, Ізюмського та Охтирського козацьких полків на Слобожанщині

• Серпень—вересень 1660 р.

Чуднівська кампанія

• Жовтень 1660 р.

Укладення україно-польського Слободищенського трактату

• 1663 р.

Поділ Війська Запорозького на лівобережний і правобережний гетьманати

• 1663—1665 рр.

Гетьманування на Правобережжі Павла Тетері

• 1665 р.

Укладення лівобережним гетьманом Іваном Брюховецьким україно-московської угоди — Московських статей

• Січень 1666 р.

На козацькій раді в Чигирині правобережним гетьманом обрано Петра Дорошенка

• 30 січня 1667 р.

Укладення між Московською державою та Річчю Посполитою Андрусівського перемир’я

• 3 березня 1669 р.

Укладення новообраним лівобережним гетьманом Дем’яном Многогрішним україно-московської угоди — Глухівських статей

• 10—12 березня 1669 р.

Старшинська козацька рада в Корсуні за пропозицією П. Дорошенка ухвалює рішення про визнання протекторату Османської імперії над Правобережною Україною

• 13 березня 1672 р.

Обрання на козацькій раді в Конотопі гетьманом Лівобережної України Івана Самойловича. Укладення україно-московських Конотопських статей

• 18 жовтня 1672 р.

Укладення Бучацького мирного договору між Річчю Посполитою та Османською імперією

• 1673—1676 рр.

Польсько-турецька війна за Правобережну Україну

• 1676 р.

Укладення Журавненської мирної угоди між Річчю Посполитою та Османською імперією

• 1677 р.

Перший Чигиринський похід турецько-татарської армії

• 1677—1681 рр.

Московсько-турецька війна за Правобережну Україну

• 1678 р.

Другий Чигиринський похід турецько-татарської армії

• 13 січня 1681 р.

Укладення Бахчисарайської мирної угоди між Московською державою, Кримським ханством та Османською імперією

• 1685 р.

Відновлення урядом Речі Посполитої козацького устрою на Правобережній Україні — Богуславського, Брацлавського, Фастівського та Корсунського полків

• 6 травня 1686 р.,

Укладення «Трактату про вічний мир між Московською державою та Річчю Посполитою»

• Травень—червень 1687 р.

Перший кримський похід об’єднаної московсько-української армії

ЗАВДАННЯ З ВИБОРОМ ОДНІЄЇ ПРАВИЛЬНОЇ ВІДПОВІДІ

1. Який гетьман у 1658 р. підписав із Річчю Посполитою Гадяцький договір?

А І. Виговський

Б Ю. Хмельницький

В П. Дорошенко

Г І. Самойлович

2. У якому договорі між козацтвом і Річчю Посполитою передбачалося утворення Князівства Руського?

А Зборівському

Б Білоцерківському

В Гадяцькому

Г Андрусівському

3. У боротьбі за об’єднання Козацької держави П. Дорошенко заручився підтримкою:

А Московського царства

Б Речі Посполитої

В Османської імперії

Г Королівства Швеція

4. Якого гетьмана називали «Сонцем Руїни»?

А І. Виговського

Б Ю. Хмельницького

В П. Дорошенка

Г І. Самойловича

5. У якому році було укладено Андрусівське перемир’я між Річчю Посполитою та Московською державою?

А 1648 р.

Б 1659 р.

В 1667 р.

Г 1686 р.

6. Що було наслідком Чигиринських походів турецько-татарських військ у 1677—1678 рр.?

А руйнування столиці Гетьманщини, встановлення турецького протекторату над Правобережжям

Б зречення влади гетьмана П. Дорошенка, перехід Лівобережжя під зверхність Москви

В втрата влади гетьманом Ю. Хмельницьким, розкол Гетьманщини на Правобережну і Лівобережну

Г об’єднання Гетьманщини під владою П. Дорошенка, встановлення турецького протекторату над козацькою державою

7. Що було характерним для процесу колонізації Слобідської України в другій половині XVII ст.?

А початок заселення території Дикого Поля українськими селянами-втікачами з Правобережної України та запорозькими козаками

Б активізація переселенського руху, основою якого були селяни та міщани Лівобережної України, які рятувалися від утисків польської шляхти

В нова хвиля переселенців із Правобережної та Лівобережної України, пов’язана зі складними суспільно-політичними обставинами доби Руїни

Г обмеження переселенського руху з Правобережної України владою Московського царства у зв’язку з ускладненням відносин із Річчю Посполитою

8. Який історико-географічний регіон формувався упродовж XVI—XVII ст. в результаті колонізації українцями прикордонних земель Речі Посполитої, Московської держави, Кримського ханства?

А Правобережна Україна

Б Слобідська Україна

В Лівобережна Україна

Г Південна Україна

9. Гетьманування І. Виговського призвело до:

А розгортання боротьби козацької старшини за гетьманську булаву

Б об’єднання Правобережної і Лівобережної Гетьманщини

В втрати Запорозькою Січчю автономних прав

Г переходу Слобожанщини під владу гетьмана

10. Паланка — це адміністративно-територіальна одиниця:

А Слобідської України

Б Лівобережної Гетьманщини

В Нової (Підпільненської) Січі

Г Правобережної Гетьманщини

11. Основою господарського життя Запорозької Січі в другій половині XVII ст. був:

А фільварок

Б зимівник

В слобода

Г паланка

12. У роки Руїни Запорозька Січ:

А проводила самостійну внутрішню і зовнішню політику

Б була складовою Правобережної Гетьманщини

В підпорядковувалась турецькому султану

Г була складовою Лівобережної Гетьманщини

13. Хто з указаних історичних постатей був отаманом Запорозької Січі?

А С. Палій

Б І. Сірко

В П. Полуботок

Г І. Богун

14. У чому полягала особливість козацького полкового устрою Слобідської України в другій половині XVII — середині XVIII ст.?

А обрання полковників на посаду супроводжувалося присягою як на вірність цареві, так і на вірність гетьману

Б полкові уряди самостійно вирішували питання кількості козацького війська та його утримання

В кожен полк окремо і в різний час отримував царську жалувану грамоту, де визначалися його права та привілеї

Г полковники призначалися бєлгородським воєводою з наступним затвердженням на полкових козацьких радах

15. За Андрусівським перемир’ям (1667 р.) Запорозька Січ підпорядковувалась:

А московському цареві і польському королю

Б турецькому султану та московському цареві

В турецькому султану та кримському хану

Г кримському хану та польському королю

16. У другій половині XVII ст. в Лівобережній Гетьманщині привілейований стан суспільства формувався переважно:

А козацької старшини і православної шляхти

Б заможних міщан і православного духовенства

В козацької старшини і російського дворянства

Г магнатів і духовенства

17. Підписаний гетьманом І. Виговським Гадяцький договір 1658 р. передбачав створення на території, підвладній гетьману:

А Руського князівства

Б оборонної лінії проти Московської держави

В фортець для розміщення польських гарнізонів

Г окремої православної митрополії

18. Який період козацької доби історії України характеризує тогочасний вислів: «Що козак, то був полковник, що сотник — то гетьман»?

А героїчних (морських) походів козаків

Б козацько-селянських повстань 20—30-х рр. XVII ст.

В Національно-визвольної війни під проводом Б. Хмельницького

Г «руйнування» козацької держави

19. Що було спільним для Андрусівського перемир’я (1667 р.) і «Вічного миру» (1686 р.)?

А укладені між Річчю Посполитою і Османською імперією

Б закріпили передання Поділля під владу турецького султану

В Запорозька Січ була передана під протекторат Москви

Г Правобережна Україна підпорядковувалась Речі Посполитій

20. Чигиринські походи в 1677 та 1678 рр. були здійснені:

А московськими військами

Б турецькими військами

В польськими військами

Г шведськими військами

21. У якому році було укладено договір, за яким турецький султан визнав зверхність царя над Лівобережною Україною та Запорозькою Січчю?

А 1654 р.

Б 1656 р.

В 1681 р.

Г 1686 р.

22. Який гетьман першим поїхав із великим посольством до Москви?

А І. Виговський

Б Ю. Хмельницький

В І. Брюховецький

Г П. Дорошенко

23. Чим уславився запорозький отаман І. Сірко?

А переможними Чигиринськими походами

Б переможними походами проти кримських татар і турків

В переможними походами проти Речі Посполитої

Г переможними походами проти Московської держави

24. Якою була основна форма набуття землі поселенцями в Слобідській Україні?

А викуп

Б пожалування

В займанщина

Г оренда

25. У якій частині українських земель у другій половині XVII ст. не існувало вищої виборної козацької посади?

А Правобережжі

Б Лівобережжі

В Запорожжі

Г Слобожанщині

26. Із діяльністю якого гетьмана було пов’язане ухвалення Гадяцького договору?

А Ю. Хмельницького

Б І. Виговського

В І. Брюховецького

Г П. Дорошенка

27. Які українські землі увійшли до складу Османської імперії в роки Руїни?

А Східна Галичина

Б Запорожжя

В Лівобережжя

Г Західне Поділля

28. Який гетьман разом із польським королем Яном Казимиром здійснив похід на Лівобережжя в 1663—1664 рр.?

А П. Тетеря

Б П. Дорошенко

В Д. Многогрішний

Г І. Самойлович

29. Що було характерним для процесу колонізації Слобідської України в другій половині XVII ст.?

А початок заселення території Дикого Поля українськими селянами-утікачами з Правобережної України та запорозькими козаками

Б активізація переселенського руху, основою якого були селяни та міщани Лівобережної України, які рятувалися від утисків польських магнатів

В нова хвиля переселенців із Правобережної та Лівобережної України, пов’язана зі складними суспільно-політичними обставинами доби Руїни

Г обмеження переселенського руху з Правобережної України владою Московського царства у зв’язку з ускладненням відносин із Річчю Посполитою

30. Поява в козацькому війську сердюків, компанійців пов’язана з подіями:

А козацько-селянських повстань

Б морських походів козаків

В Руїни

Г повстання І. Мазепи

31. Підсумком укладення «Вічного миру» з Польщею (1686 р.) було те, що:

А Московська держава отримала Лівобережну Україну і Київ

Б Московська держава отримала вихід до Балтійського моря

В Річ Посполита відмовилася від Правобережної України

Г Річ Посполита повернула Росії Новгород

32. Який договір між Військом Запорозьким і Річчю Посполитою передбачав створення Великого князівства Руського?

А Зборівський

Б Білоцерківський

В Гадяцький

Г «Березневі статті»

33. Що завадило І. Виговському скористатися перемогою над московськими військами в битві під Конотопом у 1659 р.?

А наступ татарської орди

Б початок війни з Польщею

В виступ анти гетьманської опозиції

Г укладення миру з Москвою

34. Період Руїни характеризувався:

А всеохоплюючою кризою та занепадом Речі Посполитої, викликаних Національно-визвольною війною українського народу під проводом Б. Хмельницького

Б форсованим наступом на автономні права Гетьманщини з боку російського уряду внаслідок переходу гетьмана І. Мазепи на бік шведського короля

В внутрішньою боротьбою козацької старшини за владу, розколом Гетьманщини, втручанням в її внутрішні справи та військовою агресією з боку сусідніх держав

Г остаточною ліквідацією інституту гетьманства, решток української автономії та повного інтеграцією українських земель у Російську імперію

35. Уклавши «Вічний мир» (1686 р.), Річ Посполита та Московське царство:

А припинили спільні воєнні дії проти Кримського ханства

Б вийшли з європейської антитурецької «Священної ліги»

В установили спільний контроль за Запорозькою Січчю

Г закріпили насильницький поділ українських земель

36. Острогозький, Харківський, Сумський, Охтирський та Ізюмський — це козацькі полки:

А Слобідської України

Б Лівобережної України

В Правобережної України

Г Вольностей Війська Запорозького

37. Про оборону якого міста йдеться в уривку з історичного джерела?

«Понад місяць тривала облога, місто запекло боронилося, ніби знало, доки стоятиме велична столиця гетьмана Богдана, доти й житиме віра в те, що минуться незгоди».

А Чигирина

Б Умані

В Батурина

Г Конотопа

38. На картосхемі зображено межі козацької держави за часів гетьманства:

А Б. Хмельницького

Б І. Виговського

В П. Дорошенка

Г І. Мазепи

39. На картосхемі стрілками позначено напрямки походів:

А турецько-татарського війська під час Хотинської війни 1620—1621 рр.

Б козацько-трансильванських військ полковника А. Ждановича 1656—1657 рр.

В турецько-татарсько-козацького війська 1672 р., 1677—1678 рр.

Г козацьких загонів гетьмана П. Орлика та його союзників у 1711, 1713 р.

40. Діяльність якого гетьмана можна характеризувати, спираючись на картосхему?

А І. Виговського

Б Б. Хмельницького

В Д. Многогрішного

Г І. Самойловича

41. Про які події йдеться в уривку з історичного джерела?

«На Україні настала тепер лиха година. Було таке безладдя, що кожний робив, що хотів. Із заходу шарпали Україну польські війська; з півночі й від сходу — московські..., а з півдня набігали турки й татари. До того ще Україна розділилась на дві частини: Лівобережну й Правобережну (від ріки Дніпра). На Лівобережній вибрали одного гетьмана, на Правобережжі — іншого».

А козацько-селянські повстання 20—30-х рр. XVII ст.

Б початок Національно-визвольної війни українського народу середини XVII ст.

В період Руїни Української козацької держави

Г «добу героїчних походів козацтва» початку XVII ст.

42. Яку назву отримали події, описані в уривку з історичного джерела?

«На Україні настала тепер лиха година. Було таке безладдя, що кожен робив, що хотів. Із заходу шарпали Україну польські війська; з півночі і від сходу — московські..., а з півдня набігали турки й татари. До того ще Україна розділилася на дві частини... На Лівобережжі вибрали одного гетьмана, на Правобережжі — іншого».

А Хмельниччина

Б Руїна

В Великий згін

Г Коліївщина

43. Який гетьман звернувся з таким маніфестом до європейських дворів?

«...Та зрада підступної Москви слідча в усьому: вона готує нам ярмо — насамперед домашньою, громадянською війною, тобто нашою власною зброєю, без ніякої нашої вини. ...тепер примушені підняти законну оборону та вдатися до сусідів з проханням про допомогу для своєї свободи. Не в нас лежить причина війни, що розгорілася...»

А І. Виговський

Б Ю. Хмельницький

В П. Дорошенко

Г І. Мазепа

44. Про якого діяча йдеться в уривку з історичного джерела?

«Сподвижник Б. Хмельницького, полковник. Відмовився скласти присягу на вірність московському цареві. Підтримав курс гетьмана І. Виговського на незалежність від Москви, проте виступив проти Гадяцького договору (1658 р.), піднявши повстання на Правобережній Україні. Згодом заперечував зближення з Туреччиною».

А І. Брюховецького

Б П. Дорошенка

В М. Ханенка

Г І. Богуна

45. Про якого діяча йдеться в уривку з історичного джерела?

«Зміцнивши свої позиції на Правобережжі, відчуваючи підтримку могутньої держави, на чолі війська переходить на лівий берег Дніпра. Після вбивства козаками Івана Брюховецького його проголошують гетьманом усієї України».

А І. Виговського

Б П. Дорошенка

В Ю. Хмельницького

Г І. Мазепу

46. За якого гетьмана відбулися події, описані в уривку з історичного джерела?

«Турецький султан... свої сили зібрав і послав... під Чигирин. Ті бусурманські сили доставали його різними способами, приступами, страшною вогняною стрільбою, гранатами, підкопами... протягом тривалого часу силкуючись злий намір свій виконати, але велику загибель собі там знайшли...»

А І. Виговського

Б П. Дорошенка

В І. Самойловича

Г Ю. Хмельницького

47. Який гетьман намагався відновити єдність Української козацької держави за допомогою протекторату Османської імперії?

48. Укажіть портрет гетьмана, якому присвячено такі рядки історичної пісні:

«Братовбивчі чвари, спори

Обертають край в руїну.

Ти зложив свої клейноди

І покинув Україну.

І на чужині московській

Світлий муж наш погибає,

Був він «Сонцем на Руїні»

І таке ім’я в нас має...»

ЗАВДАННЯ НА ВСТАНОВЛЕННЯ ВІДПОВІДНОСТІ

49. Установіть відповідність між станами Лівобережної Гетьманщини 60—80-х рр. XVII ст. та їхніми характеристиками.

1 Козацька старшина

2 Українська шляхта

3 Міщанство

4 Селянство

А Напівпривілейований стан, що мав права і привілеї на самоврядування, становий суд, заняття ремеслами, промислами і торгівлею, але був зобов’язаний сплачувати податки і виконувати повинності на користь держави

Б Привілейований стан; виокремився з козацтва й посідав панівне становище, мав політичну владу, землі та маєтності, що отримувалися за службу

В Непривілейований стан, який внаслідок Національно-визвольної війни здобув особисту свободу

Г Привілейований стан, який був особисто вільним, звільнявся від усіх державних податків і повинностей, крім несення військової служби власним коштом

Д Привілейований стан, що посідав панівне становище в суспільстві. Швидко злився з козацькою старшиною внаслідок поширення на неї старшинських прав і привілеїв

50. Установіть відповідність між назвами історико-географічних регіонів України та землями (друга половина XVII ст.), позначеними на картосхемі.

1 Запорожжя

2 Лівобережна Україна

3 Поділля

4 Слобідська Україна

51. Установіть відповідність між подіями XVII ст. та їхніми наслідками.

1 Ухвалення Гадяцького договору

2 Чигиринські походи турецько-татарських військ

3 Укладення Андрусівського договору

4 Підписання Віденського перемир’я

А «Великий згін» населення Правобережжя, здійснений гетьманом І. Самойловичем

Б Було розпочато війни Гетьманщини з Московським царством

В Територію Гетьманщини було поділено між Річчю Посполитою і Московським царством

Г Пошук Б. Хмельницьким нових союзників у боротьбі з Річчю Посполитою

Д Перехід Лівобережної Гетьманщини під протекторат Османської імперії

ЗАВДАННЯ НА ВСТАНОВЛЕННЯ ПРАВИЛЬНОЇ ПОСЛІДОВНОСТІ

52. Установіть послідовність подій.

А Чигиринські походи турецько-татарського війська

Б Ухвалення Гадяцького договору

В Проголошення П. Дорошенка гетьманом усієї козацької України

Г Ухвалення Бахчисарайського мирного договору

53. Установіть послідовність подій.

А Білоцерківський договір

Б Зборівський договір

В Андрусівське перемир’я

Г Гадяцький договір

54. Установіть послідовність укладення міжнародних угод XVII ст.

А Андрусівський договір між Московським царством і Річчю Посполитою

Б Бахчисарайський договір між Московським царством і Османською імперією

В «Вічний мир» між Московським царством і Річчю Посполитою

Г Гадяцький договір між Військом Запорозьким та Річчю Посполитою

ЗАВДАННЯ З КОРОТКОЮ ВІДПОВІДДЮ МНОЖИННОГО ВИБОРУ

Завдання з вибором трьох правильних відповідей із семи запропонованих варіантів відповіді.

55. Які воєводства мали увійти до складу Руського князівства за Гадяцьким договором 1658 р.?

1 Чернігівське

2 Брацлавське

3 Волинське

4 Київське

5 Подільське

6 Руське

7 Белзьке

56. Які події мали місце в період гетьманства П. Дорошенка?

1 Чигиринські походи турецької армії

2 Андрусівське перемир’я

3 укладення «Вічного миру»

4 взяття турецькими військами Кам’янець-Подільської фортеці

5 козацька рада в Корсуні

6 Бахчисарайський мир

7 обрання гетьманом І. МазепиПідтримати сайт і наші Збройні Сили можна за посиланням на Buy Me a Coffee.