Повний курс історії України в тестах

Початок Національно-визвольної війни українського народу середини XVII ст.

Поняття й терміни

• «Березневі статті» — комплекс документів, укладених у березні 1654 р. в Москві, що регламентували політичне й правове становище Гетьманщини після Переяславської ради та прийняття нею протекції Московського царства.

• Військо Запорозьке — у роки Національно-визвольної війни українського народу проти Речі Посполитої середини XVII ст. офіційна назва Української козацької держави, створеної на теренах, звільнених від польсько-шляхетського панування. Оскільки головою держави був гетьман, неофіційно її також називали Гетьманщиною.

• Козацька старшина — військовий та адміністративно-політичний керівний склад Запорозької Січі, реєстрового козацтва, Гетьманщини, а також Слобідської України.

• Конфедерація — союз окремих суверенних держав, об’єднаних спільними керівними органами, створений із певною метою, переважно зовнішньополітичною й воєнною.

• Національно-визвольна боротьба — рухи поневолених народів за звільнення від іноземного панування, ліквідацію національного й колоніального гноблення, завоювання національної незалежності.

• Національно-визвольна війна українського народу проти Речі Посполитої середини XVII ст. — війна українського народу під проводом Богдана Хмельницького за визволення від польсько-шляхетського панування, складова частина Української національної революції 1648—1676 рр. Її основним результатом стало утворення Української козацької держави — Гетьманщини (1648—1782 рр.).

• Полки — військові й адміністративно-територіальні одиниці в Лівобережній та Слобідській Україні XVII—XVIII ст.

• Сотні — військові й адміністративно-територіальні одиниці в Лівобережній та Слобідській Україні XVII—XVIII ст. Складова частина полків.

Основні події

Дата

Подія

• 25 січня 1648 р.

Початок Національно-визвольної війни. Повстання козаків на Запорозькій Січі й обрання гетьманом Богдана Хмельницького

• 5—6 травня 1648 р.

Битва під Жовтими Водами

• 16 травня 1648 р.

Битва під Корсунем

• 11—13 серпня 1648 р.

Битва під Пилявцями

• 23 грудня 1648 р.

Урочистий в’їзд гетьмана Богдана Хмельницького до Києва

• 30 червня, 13 серпня 1649 р.

Облога повстанським військом фортеці Збараж

• 5—6 серпня 1649 р.

Битва під Зборовом

• 8 серпня 1649 р.

Укладення Зборівського мирного договору

• Серпень 1650 р.

Перший похід війська Богдана Хмельницького до Молдавії

• 18—30 червня 1651 р.

Битва під Берестечком

• 18 вересня 1651 р.

Укладення Білоцерківського мирного договору

• 22—23 травня 1652 р.

Битва під Батогом

• Липень—серпень 1652 р.

Другий молдавський похід

• Квітень—травень 1653 р.

Третій молдавський похід

• Серпень—вересень 1653 р.

Четвертий молдавський похід. Загибель Тимоша Хмельницького

• 1 жовтня 1653 р.

Земський собор у Москві ухвалив рішення про прийняття Війська Запорозького під протекцію московського царя

• 11 жовтня, 5 грудня 1653 р.

Жванецька облога

• 8 січня 1654 р.

Козацька рада, скликана Богданом Хмельницьким у Переяславі, ухвалила присягнути на вірність московському цареві

• 27 березня 1654 р.

У Москві було укладено «Березневі статті» — договір між Московською державою та Гетьманщиною

• 18—20 листопада 1654 р.

Героїчна оборона повстанцями м. Бужі

• 14—17 січня 1655 р.

Героїчна оборона Умані загонами Івана Богуна

• 19—20 січня 1655 р.

Битва під Охматовим

• 19 вересня — 29 жовтня 1655 р.

Облога Львова військом Богдана Хмельницького

• 26 жовтня 1656 р.

Укладення у Вільні перемир’я між Московською державою й Річчю Посполитою

• 27 липня 1657 р.

Смерть гетьмана Богдана Хмельницького

ЗАВДАННЯ З ВИБОРОМ ОДНІЄЇ ПРАВИЛЬНОЇ ВІДПОВІДІ

1. Столицею Української козацької держави і резиденцією Б. Хмельницького було місто:

А Переяслав

Б Чигирин

В Київ

Г Черкаси

2. У 1654 р. сформувався союз між Московською державою і Військом Запорозьким, який був спрямований проти:

А Швеції і Трансильванії

Б Речі Посполитої

В Османської імперії

Г Молдавії

3. Яку назву мав документ, що закріпив рішення Переяславської ради 1654 р.?

А Зборівський договір

Б Андрусівське перемир’я

В «Березневі статті»

Г Гадяцький договір

4. Із кого складався уряд української козацької держави — Війська Запорозького (Гетьманщини), що постала в результаті Національно-визвольної війни під проводом Б. Хмельницького?

А полкової старшини

Б генеральної старшини

В полковників

Г представників усіх верств суспільства

5. Рішення «Військо Запорозьке з містами і з землями прийняти під государеву високу руку» було ухвалено:

А Переяславською Радою

Б Земським собором

В Державною Думою

Г Сенатом

6. Національно-визвольна війна українського народу середини XVII ст. сприяла зміцненню позицій у європейській політиці:

А Речі Посполитої та володінь австрійських Габсбурґів

Б Османської імперії та Венеції

В Московської держави та Швеції

Г Франції та Іспанії

7. Молдавські походи козацького війська 1650, 1652, 1653 рр. здійснювалися з метою:

А приєднати Молдавське князівство до Війська Запорозького

Б отримати додаткову військову здобич

В відкрити шлях для допомоги Туреччини козацькій державі

Г не допустити дипломатичної ізоляції козацької держави

8. Кого хотів бачити на посаді гетьмана Б. Хмельницький після своєї смерті?

А І. Виговського

Б Ю. Хмельницького

В І. Сірка

Г І. Богуна

9. Як називалися офіційні документи — звернення Б. Хмельницького до українського народу періоду Національно-визвольної війни середини XVII ст.?

А грамоти

Б універсали

В укази

Г закони

10. Українське військо, очолюване наказним гетьманом А. Ждановичем, вело бойові дії в грудні 1656 — липні 1657 р. проти Польщі в союзі із:

А московськими військами

Б трансильванськими і шведськими військами

В татарськими і турецькими військами

Г австрійським військом

11. Що в Гетьманщині називали Військовим скарбом?

А військову здобич

Б гроші й золоті запаси гетьмана

В державні землі

Г мануфактури з виробництва зброї

12. Союз гетьмана Б. Хмельницького із Кримським ханством забезпечував:

А здійснення українською армією активних наступальних дій

Б лояльне ставлення Московської держави до повстання

В можливість Османської імперії захопити Східне Поділля

Г підтримку протестантських країн Війська Запорозького

13. Українська козацька держава за часів гетьмана Б. Хмельницького поділялась на:

А воєводства

Б полки

В курені

Г намісництва

14. Про кого йдеться в уривку з історичного джерела: «Хоч він є Хмельницькому братом і союзником, все-таки гетьман не може настільки довіряти йому, щоб залишати країну без охорони»?

А Молдавського господаря

Б Трансильванського князя

В Московського царя

Г Кримського хана

15. Перемога козацького війська під Батогом у 1652 р.:

А відкрила шлях до укладення династичного союзу з Молдавським князівством

Б привела до відновлення союзницьких відносин із Кримським ханством

В сприяла укладенню «Березневих статей» із Московським царством

Г забезпечила умови для відновлення Козацької держави

16. Генеральний уряд, старшинська рада, полковий уряд виникли в результаті:

А Національно-визвольної війни

Б настання Руїни

В козацько-селянських повстань 20—30-х рр. XVII ст.

Г «доби героїчних походів козаків»

17. «Віденське перемир’я» — це угода про припинення воєнних дій між:

А Гетьманщиною та Річчю Посполитою

Б Московським царством і Річчю Посполитою

В Річчю Посполитою та Кримським ханством

Г Гетьманщиною та Османською імперією

18. Яка подія стала приводом до початку Національно-визвольної війни українського народу середини XVII ст.?

А обмеження, накладені на реєстрове козацтво «Ординацією Війська Запорозького...» 1638 р.

Б оволодіння Б. Хмельницьким Запорозькою Січчю і проголошення його на козацькій раді гетьманом

В захоплення і пограбування чигиринським підстаростою Д. Чаплинським родинного хутора Б. Хмельницького Суботова

Г каральний похід на Запорожжя коронного гетьмана Речі Посполитої М. Потоцького

19. У чому полягала особливість перебігу національно-визвольної боротьби українського народу впродовж січня 1648 — серпня 1649 рр.?

А початок Національно-визвольної війни, союз із Кримським ханством, перші гучні перемоги, створення української козацької держави

Б перші поразки, скорочення території української козацької держави, загострення соціального та економічного становища, міжнародна ізоляція

В погіршення становища новоутвореної української козацької держави та активні пошуки її урядом союзників для розгрому Речі Посполитої

Г створення широкої коаліції проти Речі Посполитої, похід козацького війська на власне польські землі, знищення магнатського землеволодіння на українських землях

20. Після яких битв Національно-визвольної війни українського народу під проводом Б. Хмельницького були укладені мирні договори з Річчю Посполитою?

А на Жовтих Водах та під Корсунем

Б під Корсунем та під Пилявцями

В під Пилявцями та під Зборовим

Г під Зборовим та під Берестечком

21. Яка подія вважається початком Національно-визвольної війни?

А зруйнування шляхтичем Д. Чаплинським родинного хутора Б. Хмельницького

Б втеча Б. Хмельницького з в’язниці в Чигирині

В оволодіння Б. Хмельницьким без бою Запорозькою Січчю

Г обрання Б. Хмельницького гетьманом Війська Запорозького

22. Як називалась військова і водночас адміністративно-територіальна одиниця Української козацької держави?

А повіт

Б полк

В воєводство

Г курінь

23. Скликана в Переяславі (1654 р.) гетьманом Б. Хмельницьким Генеральна військова рада мала вирішити питання про:

А погодження з умовами московсько-польського Віденського перемир’я

Б перехід Війська Запорозького під зверхність московського царя

В утворення українсько-шведської антипольської коаліції

Г припинення бойових дій проти Речі Посполитої

24. Де відбулась перша переможна битва для козацького війська в Національно-визвольній війні українського народу проти Речі Посполитої середини XVII ст.?

А на Жовтих Водах

Б під Корсунем

В під Пилявцями

Г під Зборовим

25. 1649 та 1651 рр. в історії Національно-визвольної війни українського народу під проводом Б. Хмельницького пов’язані з:

А походами козацького війська проти Молдавії

Б підписанням союзницьких угод із Трансильванією та Швецією

В переобранням гетьмана на Генеральній військовій раді

Г укладенням україно-польських мирних угод

26. Яка умова містилася як у Зборівському (1649 р.), так і Білоцерківському (1651 р.) мирних договорах?

А гетьман позбавлявся права дипломатичних відносин з іншими державами

Б влада гетьмана поширювалася лише на Київське воєводство

В шляхта отримувала дозвіл повернутися до своїх маєтків

Г козацький реєстр обмежувався 40 тис. осіб

27. Які зміни в соціально-економічному житті українського суспільства відбулися внаслідок Національно-визвольної війни середини XVII ст.?

А ліквідація панщини і кріпацтва та здобуття селянством особистої свободи

Б запровадження заборон на купівлю-продаж і дарування земельних маєтків

В відновлення на поширення фільваркової системи господарювання

Г стрімке зростання обсягів земельних володінь магнатів і шляхти

28. Перемога козаків у битві під Батогом сприяла:

А укладенню союзу з Молдавією

Б підписанню Зборівського договору

В вступу Московської держави у війну проти Речі Посполитої

Г поширенню влади гетьмана на західноукраїнські землі

29. Перші договірні статті, що визначали юридичні засади українсько-російських відносин та устрій української козацької держави (Гетьманщини), були укладені:

А Б. Хмельницьким

Б І. Виговським

В П. Дорошенком

Г І. Мазепою

30. Яким був головний соціальний наслідок Національно-визвольної війни українського народу під проводом Б. Хмельницького?

А ліквідація особистої залежності селян від панів

Б формування козацтва як провідної верстви

В злиття верхівки козацтва зі шляхтою

Г формування великого козацького землеволодіння

31. Яким був вплив Батозької битви на перебіг Національно-визвольної війни українського народу середини XVII ст.?

А знищення карального війська, відісланого в Україну урядом Речі Посполитої, поширення повстання на Київщину та Брацлавщину

Б звільнення козацькими військами Поділля та Волині; відкриття для повстанців шляху на Західну Україну і власне польські землі

В перша військова невдача козацького війська; обмеження території Гетьманщини Київським воєводством

Г відновлення козацьким військом позицій, втрачених унаслідок військових невдач 1651 р.; початок нового етапу розгортання національно-визвольної боротьби

32. Яку офіційну назву мала козацька держава, що постала в результаті Національно-визвольної війни?

А Гетьманщина

Б Військо Запорозьке

В Військо Запорозьке низове

Г Малоросія

33. Укладення Віденського перемир’я спонукало гетьмана Б. Хмельницького до:

А здійснення Молдавських походів козацьким військом

Б укладення «Березневих статей» із Московським царством

В укладення союзу з Трансильванією та Швецією

Г розриву союзу Гетьманщини з Кримським ханством

34. Які хронологічні межі існування Української козацької держави — Гетьманщини?

А 1620—1709 рр.

Б 1648—1676 рр.

В 1649—1764 рр.

Г 1654—1775 рр.

35. На початку Національно-визвольної війни українського народу середини XVII ст. у 1648—1649 рр. реєстрове козацтво:

А підтримало дії гетьмана Б. Хмельницького

Б виступило на боці польського короля

В перейшло на службу до московського царя

Г було ліквідовано як соціальний стан

36. Масове покозачення населення українських земель було спричинене: А розгортанням Національно-визвольної війни під проводом Б. Хмельницького

Б активізацією морських походів козаків проти Османської імперії

В складанням козацького реєстру королем Стефаном Баторієм

Г встановленням «десятиліття золотого спокою» в Речі Посполитій

37. Яке положення «Березневих статей» 1654 р. обмежувало суверенітет Української козацької держави?

А козаки зобов’язувалися допомагати московському цареві у війні з Польщею

Б кількість козацького війська мала становити 60 тис. осіб

В права і вольності всіх станів України залишалися непорушними

Г московські полки мали право розміщуватися у Києві та Чернігові

38. Укладення Віленського перемир’я спонукало гетьмана Б. Хмельницького до:

А укладення «Березневих статей» із Московською державою

Б пошуку нових союзників у війні з Річчю Посполитою

В Молдавських походів козацького війська

Г об’єднання Слобідської України і Гетьманщини в єдину державу

39. Події якого періоду Національно-визвольної війни українського народу середини XVII ст. відображені на картосхемі?

А від початку війни до Зборівського договору

Б від Зборівського до Білоцерківського договору

В від Білоцерківського договору до Переяславської ради

Г від Переяславської ради до смерті Б. Хмельницького

40. Територію Гетьманщини, «...де його королівська милість дозволяє мати сорок тисяч війська запорозького, укладення реєстру козаків довіряє гетьманові Війська Запорозького, а посади всілякі обіцяє роздавати тут обивателям віри православної грецької», позначено на картосхемі:

41. Відповідно до умов якого договору на картосхемі позначено територію Війська Запорозького (Гетьманщини)?

А Зборівського договору 1649 р.

Б Білоцерківського договору 1651 р.

В Гадяцького договору 1658 р.

Г Андрусівського договору 1667 р.

42. На картосхемі позначено події Національно-визвольної війни середини XVII ст., внаслідок яких:

А постала Українська козацька держава — Військо Запорозьке

Б були втрачені здобутки перших переможних років війни

В було укладено династичний шлюб між Т. Хмельницьким і Розандою Лупу

Г Лівобережна Гетьманщина увійшла до складу Московської держави

43. Про що йдеться в наведеному уривку з твору Самійла Величка?

«Козаки, хоч і мали з поляками багато жорстоких змагань, обіцяли залишитися вірними їм, аби лише їм повернули старі статути і закони. Поляки це їм обіцяли, однак не дотримали слова, що озлобило козаків. Не згадуючи про інші образи, що їм учинено, скажу тільки, що від них відібрали багато храмів грецької віри. Навіть гетьманові Хмельницькому було вчинене велике безчестя. Король дарував був йому право побудувати деякі млини, та один шляхтич спалив їх, убив гетьманову дружину разом із сином».

А про причини Національно-визвольної війни українського народу середини XVII ст.

Б про привід Національно-визвольної війни українського народу середини XVII ст.

В про причини і привід Національно-визвольної війни українського народу середини XVII ст.

Г про причини і рушійні сили Національно-визвольної війни українського народу середини XVII ст.

44. «Вся перша війна почалася через Чаплинського, який, незважаючи на те, що я мав привілей короля, відібрав у мене хутір, та ще й мені погрожував смертю, і увесь цей вогонь спалахнув через нього».

У листі гетьмана Б. Хмельницького до польського короля Яна II Казимира йдеться про:

А причину Національно-визвольної війни

Б привід до Національно-визвольної війни

В мету Національно-визвольної війни

Г характер Національно-визвольної війни

45. Уривок якого документа наведено в уривку з джерела?

«Дозволяємо і призначаємо організувати реєстрове військо в числі 20 тисяч чоловік. Це військо гетьман і старшина повинні набрати і записати в реєстр, і вони мусять перебувати тільки в маєтках його королівської милості, що містяться у воєводстві Київському, не маючи нічого до воєводств Брацлавського і Чернігівського. А маєтки шляхетські мусять лишатися вільними, і в них реєстрові козаки ніде не повинні лишатися».

А Куруківської угоди

Б Зборівського договору

В Білоцерківського миру

Г Гадяцького договору

46. Які наслідки мала подія, про яку гетьман Б. Хмельницький писав таке: «І над ним самим, гетьманом, кримський цар велике зло вчинив: прийшов на допомогу, допомоги не вчинив, і на чому присягав, у всьому зрадив, і його, гетьмана, взявши від козацького табору, відвіз у далекі місця і до війська не відпускав невідомо для чого, і тримав у себе з тиждень»?

А поразка козацького війська в битві під Берестечком

Б підписання Зборівського договору

В укладення «Березневих статей»

Г розвал союзу козаків зі Швецією та Трансильванією

47. Які події викликали поведінку Б. Хмельницького, яку описали московські посли Батурлін і Михайлов у звіті цареві?

«А гетьман Богдан Хмельницький, як шалений..., заволав і мовив: “Уже, діти, про те не печальтеся! Я то відаю по тому учинити — треба відступитися від руки царської величності”. І запалився так, як не годиться православним християнам поступати».

А укладення польсько-московського Віленського перемир’я

Б відмова представників царя присягнути під час Переяславської ради

В рішення Земського собору 1653 р. в Москві

Г підписання Білоцерківського договору

48. Коли відбулася подія, описана в уривку з історичного джерела?

«Увесь народ... вся чернь вітала його. Академія вітала його промовами та вигуками як спасителя народу від рабства польського, як Мойсея, вбачаючи в імені Богдан добрий знак і називаючи його: Богом даний. Патріарх Єрусалимський надав йому титул найсвітлішого князя».

А грудні 1648 р.

Б серпні 1649 р.

В вересні 1651 р.

Г січні 1654 р.

49. На що вказує автор документа про події Національно-визвольної війни українського народу середини XVII ст.?

«...У католицькому християнському королівстві та вільній Речі Посполитій [народ] зазнає такого насильства, якого і в поганській неволі християни-греки не зазнають. Захоплено церкви, монастирі та собори, заборонено вільне виконання обрядів...»

А причини війни

Б наслідки війни

В значення війни

Г привід до війни

50. Чим були спричинені події, про які йдеться в уривку з історичного джерела?

«Наш підданий гетьман Богдан Хмельницький майже поєднав свої війська з угорцем Ракочієм, послав до Польської держави наказного гетьмана Антіна Ждановича, Івана Богуна й інших начальників для спустошення».

А укладення Віленського перемир’я (1656 р.)

Б укладення Білоцерківського договору (1651 р.)

В оприлюднення «Березневих статей» (1654 р.)

Г укладення Зборівського договору (1649 р.)

51. Хто з козацьких провідників проголосив таку програму своїх дій: «Правда то, що я лихий, малий чоловік, але мені то Бог дав, що я єсть єдиновладцем і самодержцем руським! Виб’ю з лядської неволі руський народ увесь! Перше я за свою шкоду і кривду воював — тепер буду воювати за нашу православну віру! Поможе мені в тім чернь...

За границю на війну не піду! Шаблі на Турків і Татар не підійму! Досить маю на Україні, Поділю і Волини тепер — досить вчасу, достатку і пожитку тепер в землі й князівстві моїм — по Львів, по Холм і Галич. А ставши над Вислою, скажу дальшим ляхам: сидіть і мовчіть, Ляхи!»?

А Д. Вишневецький

Б П. Конашевич-Сагайдачний

В П. Пав люк

Г Б. Хмельницький

52. Про яку битву Національно-визвольної війни українського народу середини XVII ст. йдеться в уривку з історичного джерела?

«Травня... в 16 день зранку в гетьмана Миколая Потоцького... з татарами і з козаками був бій. І татари... і козаки навмисно, поманивши невеликими людьми, стали нібито від тих ратних польських людей втікати, а... гетьман Потоцький зі своїм військом кинувся за ними... І гетьмана... і польських ратних людей... в тих тісних місцях з ровів спішно всіх побили і в полон побрали».

А битву на Жовтих Водах

Б Корсунську битву

В Пилявецьку битву

Г битву під Берестечком

53. У якому уривку джерела йдеться про привід до Національно-визвольної війни середини XVII ст.?

А «Зухвалий мій син Тиміш зібрав кілька тисяч війська для того, щоб змусити до шлюбу дочку молдавського господаря. Застерігаю вас, ваша милість, аби ви відступили з військом до польського кордону...»

Б «Вся перша війна почалася через Чаплінського, який, не зважаючи на те що я мав привілей короля, відібрав у мене хутір, та ще й мені погрожував смертю, і увесь цей вогонь спалахнув через нього»

В «Наш підданий гетьман Богдан Хмельницький майже поєднав свої війська з угорцем Ракочієм, послав до Польської держави наказного гетьмана Антіна Ждановича, Івана Богуна й інших начальників для спустошення»

Г «Царська величність наді мною... учинив немилосердя своє: помирившись із поляками, ...государ послав із Вільно проти нас шведів і угорців полякам на допомогу 20 тис. ратних людей...»

54. У якому році відбулася подія, описана в уривку з історичного джерела?

«Бачу зле, бо віддав Хмельницький всіх нас у неволю московському цареві... Сам з військом козацьким присягнув і місто Київ силою під мечем каранєм до того привів, що присягли всі... Отець митрополит і архімандрит київські ще не присягли і присягати не хочуть. Вони заявили, що швидше помруть... і твердо стоять на цьому...»

А 1648 р.

Б 1651 р.

В 1654 р.

Г 1657 р.

55. Якій битві передував лист Б. Хмельницького командуючому польськими військами?

«Не хочу таїти від Вашої милості, що зухвалий син мій Тиміш зібрав кілька тисяч військ для того, щоб змусити до шлюбу дочку молдавського господаря. Застерігаю Вас, ваша милість, аби Ви відступили з військом до польського кордону і звільнили волоське прикордоння, яке займаєте; син мій за характером запальний і на Вашій особі може зробити першу пробу свого воєнного щастя...»

А на Жовтих Водах

Б під Корсунем

В під Берестечком

Г під Батогом

56. Хто з зображених історичних постатей був одним із подвижників Б. Хмельницького в роки Національно-визвольної війни середини ХVII ст.?

ЗАВДАННЯ НА ВСТАНОВЛЕННЯ ВІДПОВІДНОСТІ

57. Установіть відповідність між історичними постатями і їх історичною роллю.

1 В.-К. Острозький

2 Д. Вишневецький

3 П. Могила

4 Б. Хмельницький

А Заснував перший на українських землях науково-освітній осередок, центр вищої освіти

Б Здійснив реформу православної церкви на українських землях

В Був засновником Української козацької держави

Г Першим підняв козацтво на боротьбу за свої станові права

Д Започаткував традицію створення Січі — центру запорозького козацтва

58. Установіть відповідність між назвами битв Національно-визвольної війни українського народу під проводом Б. Хмельницького та їхніми наслідками.

1 Битва під Батогом

2 Берестецька битва

3 Зборівська битва

4 Битва під Пилявцями

А Відновлення україно-молдавського союзу, укладення шлюбу Тимоша Хмельницького з Розандою Лупу

Б Звільнення козацькими військами Поділля та Волині, створення сприятливих умов для визволення західноукраїнських земель

В Визнання польським королем влади гетьмана над Київським, Чернігівським і Брацлавським воєводствами

Г Укладення союзу з Трансильванією, спільні бойові дії козацького та трансильванського військ на території Польщі Д Обмеження території, підпорядкованої владі гетьмана, Київським воєводством, скорочення козацького реєстру до 20 тис. осіб

59. Установіть відповідність між роками та подіями Національно-визвольної війни українського народу середини XVII ст., описані в уривках документів.

1 1648 р.

2 1649 р.

3 1651 р.

4 1654 р.

А «Щодо кількості війська... дозволяє його королівська милість 40-тисячний реєстр Війська Запорозького упорядкувати гетьманові того ж війська... що він був складений відповідно до договору...»

Б «Дозволяємо організувати реєстрове військо... яке мусить перебувати тільки в маєтках, що містяться у воєводстві Київському...»

В «...[деякі] полки відірвалися від Хмельницького і відмовилися присягати московському цареві... Хмельницький присягнув московському цареві у Переяславі...»

Г «Тих... польських ратних людей біля Жовтих Вод самовільно козаки, з’єднавшись разом із татарами, всіх побили, а інших у полон побрали...»

Д «Київ має залишитися також на стороні їхньої царської величності... Вниз ріки Дніпра, що називається Запороги, козаки, що живуть на Січі, і в Кодаку... мають бути у володінні і в державі... їхньої царської величності...»

ЗАВДАННЯ НА ВСТАНОВЛЕННЯ ПРАВИЛЬНОЇ ПОСЛІДОВНОСТІ

60. Установіть послідовність подій.

А «Тих польських ратних людей біля Жовтих Вод самовільні козаки, з’єднавшись із татарами, всіх побили, а інших у полон побрали живими разом із гетьмановим сином Степаном Потоцьким...»

Б «Сповнені великої радості, вітаємо твою достойність зі світлою перемогою над татарами й козаками схизматиками... Нарешті...»

В «Наш підданий гетьман Богдан Хмельницький, майже поєднавши свої війська з угорцем Ракочієм, послав до Польської держави наказного гетьмана Антіна Ждановича, і Богуна, й інших начальників для пустошення»

Г «Бачу зле, бо видав Хмельницький усіх нас у неволю московському цареві... Сам із військом козацьким присягнув і місто Київ силою під мечовим каранням до того привів, що присягли всі...»

61. Установіть послідовність подій першої половини XVII ст.

А Обрання митрополитом православної церкви П. Могили

Б Повстання під проводом П. Павлюка, Я. Острянина, Д. Гуні

В Похід запорозьких козаків на чолі з П. Сагайдачним на Кафу

Г Утворення Української козацької держави Війська Запорозького

62. Установіть послідовність битв Національно-визвольної війни українського народу проти Речі Посполитої під проводом Б. Хмельницького.

А Зборівська битва

Б Битва на Жовтих Водах

В Битва під Батогом

Г Берестецька битва

ЗАВДАННЯ З КОРОТКОЮ ВІДПОВІДДЮ МНОЖИННОГО ВИБОРУ

Завдання з вибором трьох правильних відповідей із семи запропонованих варіантів відповіді.

63. Укажіть основні умови Білоцерківського мирного договору 1651 р.

1 козацький реєстр скорочувався до 20 тис. осіб

2 магнатам і шляхті заборонялося повертатися в свої маєтки

3 у містах Київського воєводства розміщувалися польські гарнізони

4 гетьман позбавлявся права дипломатичних зносин з іншими державами

5 Річ Посполита припиняла воєнні дії проти союзника гетьмана — Московського царства

6 територія, підпорядкована владі гетьмана, обмежувалася Київським воєводством

7 скасовувалась Берестейська церковна унія

64. Українське козацтво в 1569—1647 рр. було вагомим чинником у справі реалізації зовнішньополітичного курсу:

1 Речі Посполитої

2 Османської імперії

3 Королівства Швеції

4 Московської держави

5 Кримського ханства

6 австрійських Габсбурґів

7 Угорського королівства

65. Які битви відбулись у перший рік Національно-визвольної війни середини XVII ст.?

1 Берестецька

2 Зборівська

3 на Жовтих Водах

4 Корсунська

5 Батозька

6 Пилявецька

7 Охматівська

66. Зовнішньополітична діяльність гетьмана Б. Хмельницького у роки Національно-визвольної війни середини XVII ст. була спрямована:

1 на забезпечення визнання новоутвореної держави

2 на включення українських земель до складу Московської держави

3 на закріплення здобутків збройної боротьби

4 на розкол Речі Посполитої на окремі держави

5 на здобуття королівських регалій

6 на об’єднання всіх українських земель під своєю владою

7 на пошук союзників у боротьбі з Річчю Посполитою