Повний курс історії України в тестах

Українські землі в XVI ст.

Поняття й терміни

• Братства — громадські релігійні та культурно-просвітницькі організації міщанства, що створювалися на зразок ремісничих цехів при церковних парафіях (приходах) в Україні в XV—XVII ст.

• Великий Луг — заплава Дніпра, що простягається з обох його боків від острова Хортиця приблизно на 100 км при ширині від 3 до 25 км. Загальна площа — понад мільйон десятин землі. Нині майже вся територія Великого Лугу затоплена штучним Каховським морем.

• Вертеп — старовинний пересувний ляльковий театр, де ставилися релігійні та світські п’єси.

• Гравюра — вид графіки, у якому зображення є друкованим відбитком із малюнка, вирізьбленого або витравленого на спеціально підготовленій дошці або пластинці.

• Греко-католицька церква — назва церкви, яка виникла внаслідок проголошеного в 1596 р. на церковному соборі в Бересті об’єднання католицької та православної церков.

• Дике Поле — необжиті осілим населенням степи між Доном, Верхньою Окою й лівими протоками Десни та Дніпра.

• Дніпровський Низ — терени з обох боків Дніпра, розташовані за його порогами.

• Єзуїти — члени католицького чернечого ордену, заснованого 1534 р. для протидії поширенню протестантизму та зміцненню католицької церкви. Від середини XVI ст. єзуїти поширюють свою діяльність на українські землі.

• Запорожжя — землі в нижній течії Дніпра на південь від Дніпровських порогів.

• Запорозька Січ — організація українського козацтва, що сформувалася в першій половині XVI ст. за Дніпровськими порогами.

• Ієрархія — поділ на вищі та нижчі посади й відповідний порядок підлеглості нижчих за посадою осіб вищим.

• Інтермедія — коротенька сценка, переважно гумористично-комедійного характеру, що виконувалася в перервах між актами шкільної драми.

• Католицизм — один із головних, поряд із православ’ям і протестантизмом, напрямків у християнстві.

• Каторга — назва великого дерев’яного веслового військового судна в Османській імперії.

• Кіш — назва Запорозької Січі з її державно-політичним устроєм, а також запорозького військового товариства; польовий табір козаків під час походів та на самій Січі. У коші на Січі козацтво розподілялося на 38 куренів.

• Козацтво — від XV—XVI ст. збірна назва козаків в Україні та сусідніх державах. Слово «козак» тюркського походження, що означає «вільна людина», «страж», «конвоїр», «воїн-найманець», «шукач пригод» тощо. Спершу слово «козак» уживалося стосовно вільних людей, які населяли південноукраїнські степи. Унаслідок Національно-визвольної війни українського народу середини XVII ст. козацтво стало привілейованим станом.

• Козацька рада — загальні збори всіх козаків Війська Запорозького, що виконували роль законодавчо-розпорядчого органу. Козацька рада обирала гетьмана та військову старшину.

• Козацькі клейноди — спеціальні військові знаки, регалії та атрибути Війська Запорозького. До клейнодів українського козацтва в XVI—XVIII ст. належали прапор (корогва), печатка, булава, бунчук, литаври тощо.

• Контрреформація — церковно-політичний рух у Західній Європі середини XVI — середини XVII ст., організований католицькою церквою з метою протидії поширенню протестантизму та сприяння оновленню католицизму.

• Курінь — у XVI—XVIII ст. військово-адміністративна одиниця Запорозької Січі, що складалася з декількох сотень козаків.

• Низове козацтво — частина українського козацтва, що не була включена до складу реєстру й перебувала на Дніпровському Низі.

• Полемічна література — літературно-публіцистична творчість церковно-релігійного та національно-політичного змісту в Україні XVI—XVII ст. Автори творів полемічної літератури у формі дискусії заперечували богословські, політичні та інші погляди своїх противників.

• Православ’я — один із головних напрямків християнства, що остаточно оформився після розколу християнської церкви в 1054 р.

• Реєстрові козаки — частина українського козацтва, узятого на військову службу польсько-литовською владою в другій половині XVI—XVII ст. і внесена до спеціального списку — реєстру.

• Реформація — церковно-релігійні та соціально-політичні рухи, що виникли на початку XVI ст. в Німеччині та існували кілька століть у Західній Європі (звідки поширилися в Україну), спрямовані проти католицької церкви. Набула рис боротьби за духовне оновлення суспільства, привела до переосмислення деяких догматів християнства, та викликала розкол католицької церкви й виникнення протестантських церков, які не визнавали зверхність Папи Римського.

• Ставропігія — право, що надавалося братствам константинопольським патріархам. За ним вони могли контролювати місцеве церковне життя, духовенство та єпископат і підкорятися лише патріархові.

• Фільварок — хутір, маєток, велике шляхетське господарство, орієнтоване на ринок. Був багатопрофільним господарством, у якому вся земля належала панові та який базувався на праці селян, що відробляли тяглову службу або панщину.

• Шкільна драма — драматичні вистави релігійного змісту, побудовані у формі діалогу без авторської мови, що виконувалися учнями слов’яно-греко-латинських шкіл.

• Яничари — привілейована піхота в турецькій армії, що поповнювалася примусовим набором хлопчаків із підданих-християн, які виховувалися для військової служби.

• Ясир — бранці, яких захоплювали турки й татари під час нападів на польські, українські й російські землі.

Основні події

Дата

Подія

• 1526 р.

Загарбання західної частини Закарпаття австрійськими Габсбургами, східної — Трансільванським князівством

• 1529 р.

Прийняття Першого Литовського статуту

• 1555 (1556) р.

Спорудження Дмитром Вишневецьким оборонного замку на острові Мала Хортиця

• 1556—1561 рр.

Створення «Пересопницького Євангелія»

• 1557 р.

Прийняття «Устави на волоки»

• 1566 р.

Прийняття Другого Литовського статуту

• 1569 р.

Укладення Люблінської унії

• 1572 р.

Універсал польського короля Сиґізмунда II Авґуста про залучення на військову службу 300 запорозьких козаків. Початок формування реєстрового козацького війська

• 1574 р.

Видання І. Федоровим у Львові «Апостола» — першої друкованої книги та «Букваря» — першого друкованого шкільного підручника на українських землях

• 1577 р.

Похід запорозьких козаків, очолюваних Іваном Підковою, до Молдавії

• 1578 р.

«Козацька реформа» короля Стефана Баторія. Збільшення реєстру до 500 козаків

Заснування князем К.-В. Острозьким в Острозі друкарні й школи

• 1581 р.

Видання І. Федоровим в Острозі першого повного видання Біблії церковнослов’янською мовою

• 1585—1586 рр.

Заснування Львівського Успенського братства. Організація братської друкарні й школи

• 1587 р.

Видання в Острозі першого полемічного твору Г. Смотрицького «Ключ царства небесного»

• 1588 р.

Прийняття Третього Литовського статуту

• 1591—1593 рр.

Козацьке повстання під проводом Криштофа Косинського

• 1594—1596 рр.

Козацьке повстання під проводом Северина Наливайка

• 1596 р.

Берестейська церковна унія

• 1599 р.

Повстання запорожців на турецьких галерах, очолюване Самійлом Кішкою

ЗАВДАННЯ З ВИБОРОМ ОДНІЄЇ ПРАВИЛЬНОЇ ВІДПОВІДІ

1. У XVI ст. братства як громадські релігійні, культурно-просвітницькі організації міщан існували при:

А православних церквах

Б греко-католицьких церквах

В католицьких церквах

Г протестантських громадах

2. Основною рушійною силою повстань кінця XVI ст. під проводом К. Косинського і С. Наливайка були:

А козаки

Б селяни

В міщани

Г дрібна шляхта

3. Коли було створено «Пересопницьке Євангеліє»?

А 1530—1535 рр.

Б 1556—1561 рр.

В 1580—1587 рр.

Г 1596—1600 рр.

4. Якою була мета братського руху на українських землях в XVI—XVII ст.?

А захист і підтримка православної церкви

Б укладення унії між католицькою і православною церквами

В визнання станових привілеїв українського козацтва

Г ліквідація кріпосної залежності українського селянства

5. На яких українських землях фільварки наприкінці XVI — на початку XVII ст. набули найбільшого поширення?

А Галичина, Волинь, Північна Київщина

Б Східне Поділля, Південна Київщина, лівобережжя Дніпра

В землі Запорозької Січі

Г Слобідська Україна

6. У якому році, за словами сучасника, «...стараннями преподобних отців Іпатія Потія та Кирила Терлецького, узгодивши умови, необхідні Церкві нашій, приступили до святого з’єднання з Римською церквою»?

А 1556 р.

Б 1561 р.

В 1569 р.

Г 1596 р.

7. Люблінська унія 1569 р. — це угода:

А про династичний шлюб литовського князя та польської королеви на умовах прийняття Великим князівством Литовським католицизму

Б про припинення існування Великого князівства Литовського шляхом його включення до складу Польського королівства

В про спільні воєнні дії військ Великого князівства Литовського та Польського королівства проти Тевтонського ордену

Г про об’єднання Польського королівства й Великого князівства Литовського в єдину федеративну державу — Річ Посполиту

8. Берестейська церковна унія призвела до:

А розколу православної церкви на українських землях

Б поширення дій Ордену єзуїтів на українські землі

В вступу українського козацтва до Ліги християнської міліції

Г швидкого поширення серед українців протестантських учень

9. Що є основною причиною козацьких повстань кінця XVI ст.?

А формування козацтва як соціального стану, їх боротьба за права і привілеї

Б поширення фільваркового господарства, посилення визиску селянства

В укладення Берестейської унії, наступ католицької церкви на українські землі

Г посилення турецько-татарської експансії на українські землі

10. Одним із наслідків укладення Люблінської унії є:

А полонізація та денаціоналізація української шляхти

Б відновлення удільних князівств на українських землях

В ліквідація міського самоврядування на основі магдебурзького права

Г скасування Литовських статутів і впровадження польського судочинства

11. Який король Речі Посполитої у 1578 р. взяв на державну службу полк із 500 козаків, записавши їх у спеціальний реєстр і надавши їм права і привілеї?

А Сигізмунд II Август

Б Стефан Баторій

В Сигізмунд III Ваза

Г Владислав IV

12. Які події пов’язані з діяльністю В.-К. Острозького?

А видання «Острозької Біблії», придушення повстання С. Наливайка

Б видання «Устави на волоки», заснування Запорозької Січі

В видання «Пересопницького Євангелія», Молдавські походи

Г видання «Ординації Війська Запорозького...», створення реєстрового козацтва

13. Кого з митрополитів греко-католицької церкви називали «батьком унії»?

А І. Потія

Б Г. Балабана

В М. Рогозу

Г Й.-В. Рутського

14. Який князь близько 1555 р. спорудив оборонний замок у пониззі Дніпра на острові Мала Хортиця?

А Д. Вишневецький

Б К. Острозький

В Ю. Дрогобич

Г І. Федоров

15. Одним із наслідків укладення Люблінської унії стало:

А відновлення удільних князівств на українських землях

Б збереження литовського сейму та руської мови в діловодстві

В входження українських земель до складу Польського королівства

Г скасування Литовських статутів і впровадження польського судочинства

16. Унаслідок укладення Люблінської унії на приєднаних до Польського королівства українських землях було:

А заборонено українській шляхті обіймати місцеві урядові посади

Б збережено судочинство на основі Литовських статутів

В замінено руську мову в діловодстві польською

Г ліквідовано удільні князівства

17. Створення реєстрового козацтва в Речі Посполитій було обумовлено прагненням влади:

А встановити контроль за козацтвом, розколовши його

Б припинити масове покозачення українських селян і міщан

В створити регулярне військо замість шляхетського ополчення

Г підтримувати нестабільність на кордонах із Кримським ханством

18. Поштовхом до розгортання в XVI ст. братського руху на українських землях було:

А закріпачення українського селянства

Б поширення ідей Реформації та Контрреформації

В виникнення українського козацтва та Запорозької Січі

Г реформування православної церкви митрополитом П. Могилою

19. «Апостол» (1574 р.), «Буквар» (1574 р.), «Острозька Біблія» (1581 р.) є першими:

А друкованими на українських землях книгами, виданими І. Федоровим

Б рукописними книгами, створеними тогочасною українською мовою

В підручниками, надрукованими коштом православних братств

Г книгами, надрукованими коштом князя В.-К. Острозького

20. Поява полемічної літератури наприкінці XVI ст. пов’язана із:

А проблемами унії православної та католицької церков

Б визначенням місця в суспільстві українського козацтва

В осмисленням ролі книгодрукування в культурному розвитку

Г пошуком шляхів подолання залежності братств від магнатів і шляхти

21. Поширення якої форми господарювання в XVI ст. спонукало сучасника зробити висновок: «Братія шляхетська, побачивши перед собою родючі українські землі, думала не про татар та козаків, а про нову здобич для польського плуга»?

А зимівник

Б уход

В фільварок

Г слобода

22. Поширення діяльності Ордену єзуїтів на українські землі відбулося після укладення:

А Кревської унії

Б Віденської унії

В Люблінської унії

Г Берестейської унії

23. Який стан українського суспільства після укладення Люблінської унії (1569 р.) найбільш швидко зазнав полонізації та окатоличення?

А козацтво

Б міщанство

В шляхта

Г селянство

24. Яку назву мали великі адміністративно-територіальні одиниці, на які поділялися українські землі під польською владою у другій половині XVI ст.?

А удільні князівства

Б полки

В губернії

Г воєводства

25. Клейноди — це:

А національно-культурні об’єднання

Б невеликі козацькі поселення

В військово-адміністративні одиниці

Г символи і відзнаки козацтва

26. У якому місті на спільному сеймі представників привілейованих станів відбулося об’єднання Польського королівства і Великого князівства Литовського в одну державу?

А Варшаві

Б Вільні

В Любліні

Г Кракові

27. Яке православне церковне братство першим отримало право ставропігії?

А Львівське

Б Луцьке

В Київське

Г Дрогобицьке

28. Яка з названих подій мала вагомий вплив на активізацію українського національно-культурного руху наприкінці XVI — на початку XVII ст.?

А Люблінська унія

Б утворення реєстрового козацтва

В Берестейська церковна унія

Г Хотинська війна

29. У другій половині XVI ст. братства як громадські релігійні, культурно-просвітницькі організації міщан існували при:

А православних церквах

Б греко-католицьких церквах

В католицьких церквах

Г протестантських церквах

30. Яка подія відбулася у жовтні 1596 р. у місті Бересті?

А укладення унії про об’єднання Польського королівства і Великого князівства Литовського в єдину державу

Б відкриття церковного собору, що мав загалом схвалити об’єднання православної церкви з католицькою

В єрусалимський патріарх Феофан відновив православну ієрархію на українських та білоруських землях

Г король Речі Посполитої Владислав IV оголосив рішення про легалізацію православної церкви у своїй державі

31. У XVI ст. Київська православна митрополія за церковним каноном підпорядковувалася:

А Єрусалимському патріарху

Б Константинопольському патріарху

В Александрійському патріарх

Г Московському патріарху

32. Позначені на картосхемі штрихуванням українські землі в 1569 р. увійшли до складу:

А Великого князівства Литовського

Б Польського королівства

В Османської імперії

Г Московського царства

33. На фрагменті картосхеми позначено території:

А передані реєстровому козацтву польським королем у 1578 р.

Б що увійшли до складу польської корони згідно з рішенням Люблінського сейму 1569 р.

В на яких згідно з Берестейською унією 1596 р. діяла греко-католицька церква

Г які були спустошені постійними набігами кримських татар і турків

34. Які території заштриховано на картосхемі?

А українські землі, що увійшли до складу Польського королівства внаслідок Люблінської унії (1569 р.)

Б українські землі, на яких було відновлено удільний устрій у складі Речі Посполитої у другій половині XVII ст.

В українські землі, що втратило Велике князівство Литовське в ході московсько-литовських війн кінця XV — середини XVI ст.

Г українські землі, що передавалися Великому князівству Литовському за умовами Кревської унії

35. На картосхемі позначено напрямки походів козацько-селянського війська під час повстання:

А І. Сулими

Б М. Жмайла

В С. Наливайка

Г К. Косинського

36. Яку подію відображає уривок джерела?

«...стараннями преподобних отців Іпатія Потія та Кирила Терлецького, узгодивши умови, необхідні Церкві нашій, приступили до святого з’єднання з Римською церквою».

А утворення греко-католицької церкви

Б легалізацію ієрархії православної церкви

В приєднання Київської митрополії до Московського патріархату

Г реформування православної церкви митрополитом П. Могилою

37. Про заснування якого навчального закладу йдеться в уривку з історичного джерела?

«Нововведенням, яке невдовзі тріумфально увійшло в практику української освіти, стало вивчення трьох мов — грецької, латинської та церковнослов’янської. Створення школи слов’яно-греко-латинського типу було справжньою революцією в освітній православній традиції, уперше поєднавши на порубіжні греко-слов’янського культурного ареалу і католицької Європи візантійський Схід із латинським Заходом».

А Лаврської школи

Б Острозької академії

В Львівського університету

Г Києво-Могилянського колегіуму

38. Яка подія передувала тій, що описана в уривку з джерела?

«У тому році козак Наливайко, зібравши військо козаків, перш за все об’явився був на Поділлі, у Волохах, вдерся був і в турецькі землі, потім, повертаючись до Польщі, сплюндрував маєтки пана Калиновського, мстячись за те, що колись, ще, здається, батько Калиновського, повішано було його, Наливайкового, батька...»

А повстання козаків під проводом К. Косинського

Б Берестейська церковна унія

В схвалення польським сеймом рішення про ліквідацію реєстрового козацтва

Г Хотинська війна

39. Про що свідчить наведений уривок із привілею кінця XVI ст. малярському цеху у Львові?

«Постановляємо, що всі братства і товариства художні, коли вони не створені згідно з приписами і в послухові католицькій церкві, треба розпустити. Бо хто ж не бачить, що товариства схизматиків порушують цеховий лад і підривають послух римському костьолу...»

А дискримінацію ремісників, що сповідували православ’я

Б встановлення державного контролю над цехами

В ліквідацію цехової системи в місті

Г прагнення католицької церкви вкладати кошти у виробництво

40. У якому році відбулася описана подія?

«Польське королівство і Велике князівство Литовське, згідно з попередньою інкорпорацією між ними, складають з обох вищезазначених народів одне, нерозрізнюване, неподільне тіло, одне зібрання, один народ, так що віднині у цього... неподільного народу... буде на вічні часи одна голова, не окремі государі, а один — король польський...»

А 1385 р.

Б 1401 р.

В 1413 р.

Г 1569 р.

41. Укажіть за фрагментами джерела, яку справу доручив Папа Римський польському королю.

«Найдорожчому во Христі сину нашому Сигізмунду III, славному королю польському, папа Климентій VIII посилає привіт. Думаю, що не треба пояснювати, як близько ми беремо до серця спасіння руського нарду. Зважаючи на важливість справи і нашу пасторську турботу ми доручаємо справу твоїй величності і посилаємо наше апостольське благословення».

А придушити повстання під проводом Б. Хмельницького

Б організувати хрестовий похід проти Османської імперії

В сприяти діяльності православних церковних братств

Г укладення унії між православною і католицькою церквами

42. Із якою подією пов’язане історичне джерело, уривок з якого наведено?

«Згадані два єпископи прийшли в грецькому одягові, що його носять у їхніх країнах, уклякнувши в просторі поміж лавами, вони за їхнім звичаєм поцілували землю, а згодом те саме зробили посередині цього вільного простору, а третій раз перед стопами Папи і їх. Наприкінці, з пошаною поцілували; а перший з них, що називався Іпатій, дав Папі листи... Тоді... вчинили ісповідь віри, і то перший, який знав латинську мову, відчитав її латиною, а другий, Кирило, що не знав латинської мови, вчинив її по-грецьки чи руськи, а згодом прочитав її й по-латинськи».

А укладенням Люблінської унії 1569 р.

Б укладенням Берестейської унії 1596 р.

В відновлення православної ієрархії 1620 р.

Г підпорядкуванням Київської митрополії Московському патріархатові 1686 р.

43. Про появу якого явища в театральному мистецтві йдеться в уривку історичного джерела?

«У братських школах, академіях учні писали вірші, промови, а потім виголошували їх. Виконавці виходили на сцену й декламували текст, об’єднаний спільною темою. Шкільні вистави присвячувалися християнським святам, впливовим особам, важливим подіям. Вистава тривала досить довго, тому глядачам давали перепочинок, пропонуючи їхній увазі в перервах між діями спектаклю театралізовані сценки народно-побутової тематики».

А комедія

Б містерія

В прелюдія

Г інтермедія

44. Кому з діячів, на думку вчених, «...випала доля “степового короля” — людини, яка надала перших організаційних форм козаччині, не підозрюючи, що через неповні сто літ його творіння захитало підвалини Речі Посполитої»?

А Д. Вишневецькому

Б П. Конашевичу-Сагайдачному

В В.-К. Острозькому

Г І. Сірку

45. У якому році відбулася подія, описана в уривку з джерела?

«Київ був і залишається головою і головним містом Руської землі, а вся Руська земля з стародавніх часів, починаючи від предків наших королів польських, була приєднана разом з іншими частинами [Підляшшям, Волинню і Брацлавщиною] до польської корони».

А 1385 р.

Б 1471 р.

В 1569 р.

Г 1596 р.

46. У якому уривку з історичного джерела йдеться про укладення Люблінської унії?

А «...государ Ягайло, великий князь, з усіма своїми ще не хрещеними братами, ближніми, ...жагуче бажає й просить прийняти їх у католицьку віру святої римської церкви... обіцяє свої литовські й руські землі навік приєднати до королівства Польського»

Б «Ми присягаємо той мир тримати твердо, без будь-якої хитрості... Королю держати сповна землю Львівську, а нам держати Володимирську, Луцьку, Белзьку, Холмську та Берестейську. Мир тримати від покрови Богородиці два роки»

В «Отож ми, генеральна старшина, кошовий отаман і все Військо Запорозьке домовилися і постановили з гетьманом, ...що із генеральними особами мають радитися гетьман про... всілякі публічні справи, нічого без їхнього дозволу не починаючи...»

Г «Ми, Сигізмунд Август, даною грамотою оголошуємо таке: на скликаному цьому сеймі закінчити справу [об’єднання] між князівством Литовським та королівством Польським в братерській любові і за згодою обох народів...»

47. Зображений на ілюстрації замок був резиденцією:

А Д. Вишневецького

Б В.-К. Острозького

В П. Могили

Г І. Богуна

48. Яка подія пов’язана із зображеним на ілюстрації історичним діячем?

А створення перших православних церковних братств

Б заснування першої в Україні слов’яно-греко-латинської школи

В відновлення вищої церковної православної ієрархії в Речі Посполитій

Г об’єднання Київської братської і Лаврської шкіл у колегіум

49. На якій ілюстрації зображено замок князів Острозьких?

50. Яка подія пов’язана із зображеним на ілюстрації діячем?

А здобуття запорозькими козаками турецької фортеці Кафа

Б зведення на острові Мала Хортиця першої відомої Січі-фортеці

В керівництво українськими козаками під час Хотинської війни

Г зруйнування запорозькими козаками польської фортеці Кодак

51. Хто із зображених історичних постатей вважається засновником Запорозької Січі?

ЗАВДАННЯ НА ВСТАНОВЛЕННЯ ВІДПОВІДНОСТІ

52. Установіть відповідність між станами суспільства українських земель XV—XVII ст. та переліком історичних понять та термінів, які дають змогу їх охарактеризувати.

1 Шляхта

2 Духовенство

3 Міщани

4 Селяни

А Реєстр, полковник, клейноди

Б Братства, дума, магістрат, цех, магдебурзьке право

В Панщина, закріпачення, волок, покозачення

Г Фільварок, сейм, вето

Д Унія, ставропігія, полемічна література

53. Установіть відповідність між історичними постатями і подіями.

1 К. Острозький

2 Ю. Дрогобич

3 І. Федоров

4 Д. Вишневецький

А Видав першодруки «Буквар» і «Апостол»

Б Заснував фортецю на острові Мала Хортиця

В Розгромив московське військо в битві під Оршею

Г Очолив найстаріший у Європі університет у Болоньї

Д Створив перший козацький реєстр

54. Установіть відповідність між історичними постатями і фактами їх біографії.

1 В.-К. Острозький

2 Д. Вишневецький

3 Г. Смотрицький

4 І. Федоров

А Вважається українським першодрукарем

Б Заснував першу слов’яно-греко-латинську школу

В Автор першого друкованого твору української полемічної літератури

Г Ймовірний засновник першої Запорозької Січі

Д Перший митрополит греко-католицької церкви

ЗАВДАННЯ НА ВСТАНОВЛЕННЯ ПРАВИЛЬНОЇ ПОСЛІДОВНОСТІ

55. Установіть послідовність подій суспільно-культурного життя XVI ст.

А Відкриття в Острозі слов’яно-греко-латинської школи

Б Створення Львівської братської школи

В Видання І. Федоровим у Львові «Апостола» і «Букваря»

Г Видання Острозької Біблії

56. Установіть послідовність подій.

А Укладення Люблінської унії

Б Укладення Кревської унії

В Заснування Запорозької Січі

Г Створення реєстрового козацтва

57. Установіть послідовність подій.

А Перехід Кримського ханства у васальну залежність від Османської імперії

Б Козацькі повстання під проводом К. Косинського і С. Наливайка

В Заснування князем Д. Вишневецьким на о. Мала Хортиця Запорозької Січі

Г Утворення Речі Посполитої

ЗАВДАННЯ З КОРОТКОЮ ВІДПОВІДДЮ МНОЖИННОГО ВИБОРУ

Завдання з вибором трьох правильних відповідей із семи запропонованих варіантів відповіді.

58. Позначте події з історії України, що відбулися в XVI ст.

1 створення «Пересопницького Євангелія»

2 заснування Київського Богоявленського братства та його школи

3 вихід у світ «Острозької Біблії»

4 відновлення ієрархії православної церкви на українських землях

5 ліквідація Київського удільного князівства

6 козацьке повстання під проводом К. Косинського

7 заснування Києво-Могилянської академії

59. Які події стали проявом поширення на українські землі реформаційних і контрреформаційних рухів?

1 поширення діяльності православних церковних братств

2 Берестейська унія

3 Люблінська унія

4 створення «Пересопницького Євангелія»

5 заснування Запорозької Січі

6 остаточна ліквідація Київського князівства

7 початок Хотинської війни

60. Якими були основні наслідки «доби героїчних походів козацтва»?

1 кількісне зростання українського козацтва

2 перетворення Кримського ханства на васала Османської імперії

3 перетворення козацтва на вагомий чинник європейської політики і розвитку Речі Посполитої

4 загострення відносин між Річчю Посполитою і Московською державою

5 остаточна ліквідація Київського і Волинського удільних князівств

6 усвідомлення козацтвом своєї ролі в українському суспільстві

7 заснування Запорозької Січі

61. Що з указаного є прикладом культурного життя на українських землях у другій половині XVI ст.?

1 заснування Києво-Могилянського колегіуму

2 створення «Пересопницького Євангелія»

3 заснування Острозької слов’яно-греко-латинської ніколи

4 заснування Глухівської співочої ніколи

5 відновлення ієрархії православної церкви

6 видання у Львові І. Федоровим «Апостола» і «Букваря»

7 створення козацьких літописів

62. Яким був вплив Берестейської унії на розвиток церковного життя в Україні?

1 розгорнулась боротьба за відновлення православної ієрархії

2 відбувся розкол православної церкви

3 посилилась експансія католицької церкви на Схід

4 православному духовенству були надані нові привілеї

5 були ліквідовані громади протестантів

6 підпорядкування православної церкви московському патріарху

7 християнські церкви об’єдналися в єдину Українську православну церкву

63. Які соціальні зміни відбулися на українських землях у другій половині XVI ст.?

1 заборона шляхті сповідувати православ’я

2 завершилося формування шляхти як єдиного стану землевласників

3 закріпачення частини селянства

4 визнання запорозького козацтва привілейованим станом

5 поширення на всіх жителів міст магдебурзького права

6 створення реєстрового козацтва

7 виокремлення духовенства в окремий соціальний стан