Повний курс історії України в тестах

Українські землі у складі Великого князівства Литовського та інших держав (у другій половині XIV — на початку XVI ст.)

Поняття й терміни

• Балада — віршовий твір на героїчну, легендарну або казкову тематику; музичний твір епічного характеру для голосу або інструмента.

• Гуманізм — суспільно-ідеологічний рух епохи Відродження, спрямований на утвердження моральних прав людини на земне щастя, чуттєві радощі, вільний вияв її прагнень і бажань.

• Дума — народна ліро-епічна пісня, що виконується сольним співом-декламацією в супроводі кобзи, ліри або бандури й має нерівномірну будову вірша.

• Історична пісня — словесно-музичний твір, зміст якого розповідає про певні історичні події, призначений для співу.

• Князі — найзаможніша частина шляхти на українських землях XIV — першої половини XVI ст., до якої належали нащадки удільних князів Рюриковичів і Гедиміновичів.

• Кріпацтво — система суспільних відносин у добу феодалізму, за якої землевласник мав право на особу, працю й майно залежних від нього селян-кріпаків.

• Лава — суд у кримінальних справах, одна з двох колегій магістрату в містах із магдебурзьким правом.

• Литовсько-Руська держава — назва, яка використовується стосовно Литовської держави XIV—XV ст. Офіційна її назва була Велике князівство Литовське, Руське і Жемайтійське.

• Магдебурзьке право — норми права, за якими міста звільнялися від управління й суду великих землевласників (приватні міста) або підпорядкування центральній адміністрації (державні міста) і створювали органи місцевого самоврядування. Виникло в XIII ст. в німецькому місті Магдебурзі.

• Магістрат — орган міського самоврядування в містах із магдебурзьким правом, що здійснював адміністративно-судові функції та складався з двох колегій (лави і ради), члени яких обиралися довічно. У невеликих містах поділу на дві колегії не було.

• Магнатське землеволодіння — землі, які перебували у спадковому володінні магнатів — найбагатших панів і князів.

• Оброк — податок грошима або продуктами, який стягувався землевласником із залежних від нього селян. Форма натуральної ренти, поширена (разом із панщиною) за феодалізму.

• Пани — заможна шляхта на українських землях XIV — першої половини XVI ст., яка не мала князівських титулів, але відрізнялася давністю роду, спадковим землеволодінням і певними привілеями.

• Панщина — форма земельної відробіткової ренти, поширена (разом з оброком) за феодалізму. Полягала в обов’язковій праці селянина в господарстві землевласника.

• Рада — адміністративний орган і суд у цивільних справах, одна з двох колегій магістрату в містах із магдебурзьким правом. Складався із засідателів-райців. Очолювався бургомістром, що обирався на квартал по черзі з райців.

• Станово-представницька монархія — державний устрій, за якого влада правителя обмежується станово-представницькими органами (парламентом, рейхстагом, кортесами, сеймом тощо).

• Унія — об’єднання, союз двох або кількох монархічних держав під владою однієї династії.

• Цехи — об’єднання ремісників однієї спеціальності, які проживали в містах в епоху Середньовіччя.

• Шляхта — привілейований панівний стан у Польщі, Литві, на українських та білоруських землях, що в XIV—XVIII ст. входили до складу Великого князівства Литовського або Речі Посполитої.

• Ярмарок — торг, який влаштовується регулярно в певну пору року і в певному місці для продажу й купівлі товарів.

Основні події

Дата

Подія

• 1349 р.

Приєднання до Угорського королівства Шипинської землі (Буковини)

• 1352 р.

Укладення польсько-литовської угоди, за якою до Польського королівства відійшли Галичина та частина Поділля, а до Великого князівства Литовського — Волинь і Берестейська земля

• 1359 р.

Утворення Молдавського князівства та включення до нього Шипинської землі (Буковини)

• 1362 р.

Розгром великим князем литовським Ольгердом татарського війська в битві на Синіх Водах і вигнання їх з українських земель. Приєднання до Великого князівства Литовського Київщини, Поділля й Переяславщини

• 14 серпня 1385 р.

Укладення Кревської унії

• 1387 р.

Остаточне приєднання Галичини до Польського королівства

• 1393 р.

Приєднання Поділля до Польського королівства

• 12 серпня 1399 р.

Поразка литовсько-руського війська, очолюваного князем Вітовтом, у битві з ординцями на річці Ворсклі

• 15 липня 1410 р.

Грюнвальдська битва (битва під Таненбергом)

• 2 жовтня 1413 р.

Укладення Городельської унії

• Липень 1416 р.

Розорення Києва ногайською ордою хана Едигея

• 1435 р.

Битва під Вількомиром (сучасне місто Укмерге в Литві)

• 1443 р.

Відокремлення Кримського ханства від Золотої Орди

• 1447 р.

Перший напад військ кримського хана на українські землі

• 1463 р.

Перша згадка про існування у Львові Успенського православного братства

• 1481 р.

«Змова руських князів»

• 1492 р.

Документальна згадка про козаків у листі великого князя литовського Олександра Казимировича до кримського хана Менглі-Гірея

• 1508 р.

Повстання Михайла Глинського

ЗАВДАННЯ З ВИБОРОМ ОДНІЄЇ ПРАВИЛЬНОЇ ВІДПОВІДІ

1. Який зовнішній фактор відіграв вирішальну роль у приєднанні земель колишньої Київської Русі до Великого князівства Литовського?

А монгольське іго (ярмо)

Б експансія німецьких хрестоносців

В династична унія Литви та Польщі

Г утворення Московської держави

2. Боротьба Польщі й Литви за Галицько-Волинську спадщину завершилась:

А поділом володінь князівства між двома державами

Б входженням всіх володінь князівства до складу Литви

В спустошенням і знелюдненням земель, перетворенням їх на Дике Поле

Г збереженням Галицько-Волинського князівства як васала Польщі

3. У результаті якої події Велике князівство Литовське закріпило за собою Київщину, Поділля, Переяславщину?

А битви на Синіх Водах

Б битви на річці Ворсклі

В Вількомирської битви

Г Грюнвальдської битви

4. Про який регіон ідеться в уривку з джерела?

«Після смерті короля Казимира цей край перейшов під владу Угорщини. Однак після укладення Кревської унії Польща знову набирає силу і остаточно приєднує його до своїх володінь».

А Волинь

Б Галичину

В Поділля

Г Закарпаття

5. До якого періоду належать перші письмові згадки про українських козаків?

А початку XV ст.

Б кінця XV ст.

В початку XVI ст.

Г кінця XVI ст.

6. Кого наприкінці XV — на початку XVI ст. називали «некоронованим королем Русі»?

А Костянтина Острозького

Б Юрія Дрогобича

В Федора Коріятовича

Г Яна Длугоша

7. Битва на Синіх Водах була вирішальною у:

А боротьбі Литви і Польщі за галицько-волинську спадщину

Б переході українських земель під владу Великого князівства Литовського

В встановленні золотоординського панування на Русі

Г процесі ліквідації удільного устрою українських земель

8. Який привілейований стан суспільства сформувався у XV—XVI ст.?

А реєстрове козацтво

Б шляхта

В духовенство

Г купецтво

9. Які українські землі увійшли до складу Польського королівства раніше за інші?

А Галичина

Б Західне Поділля

В Волинь

Г Правобережжя

10. Заселення і господарське освоєння земель Дикого Поля — це:

А економічна причина формування українського козацтва

Б причина набігів кримських татар на українські землі

В привід до експансії польської шляхти на українські землі

Г привід до перетворення Кримського ханства на васала Османської імперії

11. Кримське ханство утворилось у результаті розпаду:

А Київської Русі

Б Великого князівства Литовського

В Османської імперії

Г Золотої Орди

12. Про що йдеться в уривку з джерела?

«Ті з русинського народу, які... не хотіли тягнути ярмо й терпіти владу місцевих панів, йшли у далекі крал, тоді ще не заселені, і набували собі право на волю...»

А причини виникнення українського козацтва

Б наслідки монгольської навали

В боротьбу Литви і Польщі за Галицько-Волинську спадщину

Г ліквідацію Київського і Волинського удільних князівств

13. Збірник норм права Київської Русі XI—XII ст. «Руська правда» активно використовувався у судочинстві:

А Речі Посполитої

Б Великого князівства Литовського

В Кримського ханства

Г Польського королівства

14. Прикладом боротьби Великого князівства Литовського із Золотою Ордою за спадщину Київської Русі є битва:

А на річці Сині Води

Б під Дорогочином

В на річці Калці

Г під Ярославом

15. Фільварок — це форма господарювання:

А шляхти

Б селян

В міщан

Г козаків

16. У другій половині XV — першій половині XVI ст. вихідці з українських земель здобували вищу освіту в:

А європейських університетах

Б єзуїтських колегіумах

В навчальних закладах Візантії

Г Острозькій та Києво-Могилянській академіях

17. Чим уславилися магнати та князі П. Лянцкоронський, О. Дашкович, С. Пронський, Д. Вишневецький, К. Острозький?

А створенням перших фільварків на українських землях

Б виступом проти Брестської (Берестейської) унії

В підтримкою української культури

Г організацією боротьби козаків із татарсько-турецькими нападами

18. У якому столітті на українських землях почала поширюватися цехова система в організації ремісничого виробництва?

А XII ст.

Б XIII ст.

В XIV ст.

Г XV ст.

19. Князь Костянтин Іванович Острозький уславився як полководець у війнах із:

А кримськими татарами і Московським царством

Б Польським королівством і Великим князівством Литовським

В Угорським королівством і Молдавським князівством

Г Османською імперією і Тевтонським орденом

20. Остаточна ліквідація Волинського і Київського князівств у 1452 і 1471 р. призвела до:

А поширення воєводського управління на українських землях

Б скасування Магдебурзького права в українських містах

В запровадження кріпацтва на українських землях

Г входження українських земель до складу Польського королівства

21. Яка причина зумовила знелюднення у XV—XVI ст. значних територій України й утворення Дикого Поля?

А входження українських земель до складу Великого князівства Литовського

Б татарсько-турецькі напади

В польська експансія на українські землі

Г розширення кордонів Московської держави

22. Українські землі увійшли до складу Великого князівства Литовського в результаті:

А укладення Кревської унії

Б боротьби литовських князів із монгольськими ханами

В тривалої боротьби литовських князів із московськими князями

Г укладення династичного союзу з останнім галицько-волинським князем

23. У результаті московсько-литовських війн XV—XVI ст.:

А було ліквідовано Київське і Волинське удільні князівства у складі Литви

Б Велике князівство Литовське і Польське королівство уклали Кревську унію

В Чернігово-Сіверські землі увійшли до складу Московської держави

Г православне населення Великого князівства Литовського перейшло в підпорядкування Московського патріархату

24. Посаду ректора якого європейського університету займав Юрій Котермак (Дрогобич)?

А Сорбоннського

Б Падуанського

В Болонського

Г Празького

25. Поява та поширення в XV—XVI ст. фільваркового господарства на українських землях були обумовлені:

А прагненням польської шляхти приборкати українське селянство та козацтво

Б зростанням попиту на сільськогосподарську продукцію в країнах Європи

В потребою у створенні розгалуженої оборонної лінії проти нападів татар

Г успіхами в поширенні нових сільськогосподарських культур

26. Що було одним із наслідків поширення в другій половині XIV — XVI ст. на українських землях магдебурзького права?

А захист населення міст від сваволі великих землевласників

Б скасування регламентної діяльності ремісничих цехів

В обмеження владою переселення до українських міст іноземців

Г форми торгових союзів польських і українських міст

27. Перша згадка в писемних джерелах про українських козаків датується:

А 1362 р.

Б 1385 р.

В 1449 р.

Г 1489 р.

28. У васальній залежності якої держави перебувало Кримське ханство з 1478 по 1776 рр.?

А Речі Посполитої

Б Московського царства

В Османської імперії

Г Великого князівства Литовського

29. Магдебурзьке право поширюється на українських землях:

А XIII ст.

Б XIV ст.

В XV ст.

Г XVI ст.

30. Кревська унія — це угода, що передбачала:

А об’єднання Польського королівства і Великого князівства Литовського у федеративну державу Річ Посполиту

Б повернення князеві Вітовту батьківських земель та визнання його «довічним правителем» Великого князівства Литовського

В приєднання Великого князівства Литовського до Польського королівства та шлюб князя Ягайла з королевою Ядвігою

Г відновлення «на віки вічні» Київського та Волинського удільних князівств у межах Польського королівства

31. За правління якого князя до складу Великого князівства Литовського було включено більшість українських земель?

А Гедиміна

Б Ольгерда

В Любарта

Г Вітовта

32. Унаслідок укладення Кревської унії:

А відбулось об’єднання Литви і Польщі в єдину державу Річ Посполиту

Б відбувся розкол у православній церкві й утворення греко-католицької церкви

В загострилась внутрішньополітична боротьба у Великому князівстві Литовському

Г українським землям вдалося позбутися монгольського панування

33. Який стан українського суспільства сформувався в результаті колонізації Дикого Поля?

А козацтво

Б міщанство

В селянство

Г шляхта

34. Хто вважається засновником Кримського ханства?

А Хаджі-Гірей

Б Іслам-Гірей

В Манглі-Гірей

Г Давлет-Гірей

35. Яке удільне князівство на українських землях було остаточно ліквідоване великим князем литовським у 1471 р.?

А Волинське

Б Подільське

В Чернігівське

Г Київське

36. Столицею Кримського ханства було місто:

А Бахчисарай

Б Кафа

В Перекоп

Г Гезльов

37. Наприкінці XV ст. Кримське ханство потрапило у васальну залежність від:

А Османської імперії

Б Речі Посполитої

В Великого князівства Литовського

Г Австрійських Габсбурґів

38. Чим уславився Юрій Котермак (Дрогобич)?

А організацією звитяжних воєнних походів

Б започаткуванням жанру полемічної літератури

В був ініціатором укладення Берестейської унії

Г науковою діяльністю в Болонському університеті

39. До якого воєводства Польського королівства в середині XV ст. входила Галицька земля?

А Руського

Б Брацлавського

В Київського

Г Чернігівського

40. Міський уряд, що складався з двох колегіальних виборних органів — ради і лави — у містах, які користувалися магдебурзьким правом, називався:

А магістрат

Б ратуша

В сейм

Г дума

41. Середньовічні цехи — це:

А установи, де існував поділ ремісничої праці, використовувалася наймана робоча сила

Б виробничі приміщення, у яких ремісники однієї спеціальності виготовляли певний товар

В підприємства, що виробляли необхідну для забезпечення життєвих потреб продукцію

Г корпоративні організації ремісників однієї чи кількох споріднених спеціальностей

42. Остаточна ліквідація Волинського та Київського удільних князівств у XV ст. у складі Великого князівства Литовського була зумовлена:

А повстанням руської знаті проти литовського панування

Б централізацією та уніфікацією влади в Литві й Польщі

В організацією протидії татарським набігам

Г прагненням не допустити приєднання цих земель до Москви

43. Якою цифрою на картосхемі позначені землі, що увійшли до складу Великого князівства Литовського після перемоги князя Ольгерда у битві на Синіх Водах?

А 1

Б 2

В 3

Г 4

44. Про появу якого явища свідчить такий документ: «...а до роботи приступати підданим, як сонце сходить, а зійти [з роботи], як заходить [сонце], а відпочинку тим, що з худобою роблять, перед обідом — година, у полудень — година, надвечір — година...»?

А оброк

Б панщина

В десятина

Г полюддя

45. У якому році сталася подія, описана М. Грушевським: «Литовські пани завзялися не давати Києва Олельковичам, а повернути його на звичайну провінцію й послати туди воєводою Литвина, Мартина Гаштовта. Казимир вчинив їх волю, дав Семеновій сім’ї князівство Слуцьке на Білоруси, а Київ дав Гаштовтови»?

А 1387 р.

Б 1434 р.

В 1471 р.

Г 1482 р.

46. Про яку подію йдеться в уривку з джерела?

«...Ягайло, великий князь, обіцяє всі свої багатства вжити й витратити на усунення недоліків обох королівств, як Польщі, так і Литви, якщо володарка Угорщини вищезгадану дочку, королеву Польщі, з’єднає з ним шлюбними узами... Нарешті. Згаданий князь Ягайло обіцяє свої литовські й руські землі навік приєднати до королівства Польського».

А Кревську унію

Б Віденську унію

В Люблінську унію

Г Берестейську унію

47. Коли відбулися описані в уривку з історичного джерела соціальні зміни у становищі селянства?

«Говорю про неволю, якою пани обтяжили селян. Продають їх як худобу... Шляхта називає селян і поспільство звичайно собаками. Раз у раз чуєш найбезстидніші голоси: хто вб’є хлопа, то так, якби вбив пса».

А XIV ст.

Б XV ст.

В XVI ст.

Г XVII ст.

48. У якому столітті відбулися описані події?

«...Василій Іванович, великий князь московський, взяв град Смоленський. Король Сигізмунд... послав проти нього свого воєводу князя Костянтина Івановича Острозького, старосту луцького і брацлавського, із хоробрими воїнами литовськими і руськими. І стали князь із воїнами литовськими проти великої ворожої армії, і вдарили та погубили вісімдесят тисяч, а інших у полон взяли».

А XIV ст.

Б XV ст.

В XVI ст.

Г XVII ст.

49. Яка династія правила в Кримському ханстві?

А Османів

Б Гіреїв

В Ногаїв

Г Сельджуків

50. Про яку повинність ідеться в уривку з історичного джерела?

«Робота підданих через війта має бути замовлена на тиждень, із чим і на котрий день люди до роботи прийти мають, а війт того ж дня людям визначить роботу, і якщо котрийсь чоловік не вийде на роботу, то за перший день прогулу заплатить гріш, а за другий — барана, а якщо і третій раз прогуляє, або через пияцтво не прийде, то бичем на лавці скарати, а дні пропущені відробити...»

А десятину

Б оброк

В полюддя

Г панщину

51. У якому році було укладено цитовану угоду?

«...вельмишановна пані, прийми князя Ягайла за сина та віддай йому в дружини свою дочку Ядвігу, королеву Польщі... государ Ягайло, з усіма своїми ще не хрещеними братами, ближніми, що проживають на його землях, просить прийняти їх у католицьку віру... обіцяє свої литовські і руські землі навік приєднати до королівства Польського».

А 1362 р.

Б 1370 р.

В 1385 р.

Г 1392 р.

52. Про що свідчила поява в українських містах, починаючи з XIV ст., споруд, подібних до тих, що зображені на ілюстрації?

А надання місту магдебурзького права

Б належність міста великому земельному магнату

В відсутність у місті цехів ремісників

Г наявність у місті резиденції короля та єпископа

53. Чим було зумовлене будівництво на українських землях церков, подібних до тієї, що зображена на ілюстрації?

А наслідуванням візантійської архітектурної школи

Б постійною воєнною небезпекою, набігами татар

В нестачею будівельного матеріалу

Г запозиченням мусульманської традиції в будівництві храмів

ЗАВДАННЯ НА ВСТАНОВЛЕННЯ ВІДПОВІДНОСТІ

54. Установіть відповідність між назвами періодів в історії України та подіями, описаними в уривках з історичних джерел.

1 Виникнення Київської Русі

2 Розквіт Київської Русі

3 Київська Русь за часів роздробленості

4 Українські землі у складі Великого князівства Литовського

А «А назавтра, в сімнадцятий день, кияни вчинили раду і послали послів до Володимира Всеволодовича в Переяславль, говорячи: “Піди, княже, на стіл батьківський і дідівський”...»

Б «Пішов Олег на сіверян, і переміг сіверян, і наклав на них данину. І не велів він їм хозарам данину давати, сказавши: “Я їм противник, і вам нічого давати”...»

В «Народ сей даниною звірів, меду та іншого князям руським служив. Коли ж він відчув, що князі руські розтрощені татарами, він змужнів... і на знесилених русів владу свою поширив...»

Г «Народами склавинами і антами не править один муж, але зі стародавніх часів живуть так, що порядкує громада. І для того всі справи, чи щасливі чи лихі, йдуть до громади...»

Д «Потім же вложив бог князю в серце добрий намір: поставив він русина Іларіона митрополитом Русі у святій Софії, зібравши єпископів...»

55. Установіть відповідність між назвами держав та українськими землями, які їм належали на середину XVI ст.

1 Велике князівство Литовське

2 Польське королівство

3 Московське царство

4 Молдавське князівство (васал Османської імперії)

А Буковина

Б Закарпаття

В Галичина, Холмщина, Західне Поділля

Г Чернігово-Сіверщина

Д Київщина, Волинь, Підляшшя, Східне Поділля

56. Установіть відповідність між датами і подіями.

1 1362 р.

2 1385 р.

3 1449 р.

4 1471 р.

А Утворення Кримського ханства

Б Остаточна ліквідація Київського князівства

В Укладення Кревської унії

Г Перша згадка про українських козаків у писемних джерелах

Д Битва на річці Сині Води

57. Установіть відповідність між станами суспільства українських земель XV—XVII ст. та переліком історичних понять та термінів, які дають змогу їх охарактеризувати.

1 Шляхта

2 Духовенство

3 Міщани

4 Селяни

А Реєстр, полковник, клейноди

Б Братство, дума, магістрат, цех, магдебурзьке право

В Панщина, закріпачення, волок, покозачення

Г Фільварок, сейм, вето

Д Унія, ставропігія, полемічна література

58. Установіть відповідність між подіями та їх наслідками.

1 Боротьба за київський стіл між Ярославичами

2 Монгольська навала на південно-західні землі Русі

3 Боротьба Польщі та Литви за галицько-волинську спадщину

4 Перехід кримських ханів у васальну залежність від Османської імперії

А Підпорядкування українських князів Золотій Орді

Б Ослаблення великокняжої влади, утвердження принципу «отчини» в успадкуванні влади

В Утвердження правителем Волинського князівства Любарта Гедиміновича

Г Спустошення і знелюднення значних територій на південь від Києва, які отримали назву «Дике Поле»

Д Об’єднання удільних князівств у Велике князівство Руське

59. Установіть відповідність між поняттями і їх визначеннями.

1 Вотчина

2 Фільварок

3 Паланка

4 Магістрат

А Адміністративно-територіальна одиниця, на які поділялися землі Вольностей Війська Запорозького

Б Велике багатогалузеве господарство, засноване на праці кріпосних селян та орієнтоване на виробництво збіжжя на продаж

В Військова й адміністративно-територіальна одиниця Лівобережної Гетьманщини та Слобідської України

Г Орган самоврядування в містах, що користувалися магдебурзьким правом

Д Спадкова земельна власність (землі, будівлі, інвентар) та пов’язане з нею право на феодально залежних селян

ЗАВДАННЯ НА ВСТАНОВЛЕННЯ ПРАВИЛЬНОЇ ПОСЛІДОВНОСТІ

60. Установіть послідовність подій.

А Утворення Кримського ханства

Б Битва на Синіх Водах

В Перша згадка про українських козаків у писемних джерелах

Г Укладення Кревської унії між Польщею та Литвою

61. Установіть послідовність подій.

А «І була рада всіх князів у городі Києві, і порадились вони так: «Лучче б нам зустріти їх на чужій землі, аніж на своїй...»

Б «У це літо Ольгерд переміг трьох царьків татарських з ордами їхніми Котлубаха, Казчея, Дмитра; і з того часу з Поділля вигнав владу татарську»

В «Дмитра ж вивезли до Батия, пораненого. Але вони не били його через мужність його»

Г «У той самий час прислав Папа послів достойних, що принесли Данилові вінець, і скіпетр, і корону, які означають королівський сан»

62. Установіть послідовність подій.

А Початок поширення магдебурзького права на українських землях

Б Початок масових набігів кримських татар на українські землі

В Початок процесу роздробленості Київської Русі

Г Початок монгольської навали на Південно-Західну Русь

ЗАВДАННЯ З КОРОТКОЮ ВІДПОВІДДЮ МНОЖИННОГО ВИБОРУ

Завдання з вибором трьох правильних відповідей із семи запропонованих варіантів відповіді.

63. Визначте характерні риси суспільно-політичного життя Великого князівства Литовського в XIV—XV ст.

1 надання литовській і польській мовам статусу офіційних

2 збереження судочинства на основі норм «Руської правди»

3 поступова ліквідація удільного устрою земель

4 формування нової суспільної верстви — реєстрового козацтва

5 укладення уній із Польським королівством

6 збереження язичництва як державної релігії

7 запровадження кріпацтва

64. Які політичні наслідки битви на Синіх Водах?

1 зростання дискримінації православного населення у межах Великого князівства Литовського

2 початок литовської експансії на українські землі та ліквідація удільного устрою

3 суттєве послаблення політичного впливу татарських орд, розташованих на захід від Дніпра, і загострення суперечностей у Золотій Орді

4 перша велика поразка Золотої Орди у Східній Європі

5 переважна більшість українських земель увійшла до складу Великого князівства Литовського

6 територіальні межі Золотої Орди було відсунуто в пониззя Дністра й Південного Бугу до прибережної смуги, а на Дніпрі — до порогів

7 укладення польсько-литовської Кревської унії

65. Які з зазначених чинників стали причинами виникнення українського козацтва?

1 систематичні напади татар і турків на українські землі

2 будівництво литовськими князями, а згодом польськими королями фортець і замків на Поділлі

3 посилення соціального гніту, релігійних і національних утисків населення українських земель

4 поширення серед населення українських земель «уходництва» на промисли в Дике Поле

5 прагнення польської королівської влади створити противагу шляхетському свавіллю

6 входження українських земель до складу Речі Посполитої

7 встановлення турецького протекторату над Кримським ханством

66. Які держави були головними суперниками в боротьбі за галицько-волинську спадщину?

1 Велике князівство Литовське

2 Королівство Польща

3 Королівство Угорщина

4 Золота Орда

5 Кримське ханство

6 Велике князівство Московське

7 Османська імперія