Повний курс історії України в тестах

Політичний устрій, соціально-економічний і культурний розвиток Київської Русі та Галицько-Волинської держави в IX—XIV ст.

Поняття й терміни

• Билини — народні епічні пісні, які були поширені на Русі в X—XI ст. й передавалися з уст в уста.

• Бояри — представники правлячого стану в Київській Русі, які посідали друге, після князів, панівне становище в управлінні державою.

• Боярська рада — найвища рада при князеві, яка складалася з представників боярства, княжої дружини, а згодом також із духовенства.

• Васалітет — система відносин особистої залежності одних феодалів (васалів) від інших (сеньйорів), що набула поширення в середньовічній Європі.

• Відробітки — виконання різних робіт на користь господаря за орендування землі, позичку тощо.

• Віче — народні збори в давніх слов’ян, у Київській Русі, на яких розв’язувалися важливі громадські та державні справи.

• Вотчинне землеволодіння — феодальна земельна власність, яку можна було вільно передавати у спадок, продавати, дарувати тощо.

• Данина — натуральний або грошовий податок, який сплачували своїм завойовникам підкорені племена й народи.

• Дружинники — представники правлячого стану Київської Русі, що посідали третє, після бояр, місце в її соціальній структурі; складали найближче оточення князя та допомагали йому в усіх справах, отримуючи за це відповідну матеріальну винагороду.

• Духовенство — представники привілейованої соціальної верстви Київської Русі; окрема категорія осіб у церкві, священнослужителі, які виконують релігійні обряди й служби. У православній церкві поділяється на чорне та біле.

• З’їзд князів — періодичні зібрання руських князів у період ослаблення центральної влади, на яких обговорювалися й вирішувалися найважливіші питання державного життя Київської Русі.

• Закупи — категорія залежних селян у Київській Русі XI—XIII ст.; тимчасово залежні селяни, які через різні обставини втратили власне господарство та змушені були працювати на власника землі за купу (грошову позичку).

• Ізгої — особи, які з певних причин випали зі своїх соціальних груп населення Київської Русі й втратили з ними зв’язок; були особисто вільними, їхнє життя охоронялося високими штрафами.

• Ікона — у православ’ї та католицизмі — зображення Христа, Богородиці, святих і подій зі Святого Письма, виконане в техніці живопису, мозаїки або рельєфу.

• Іконостас — стіна з ікон у християнських церквах, яка відокремлює вівтар (святилище) від нефа — частини храма, відведеної для молільників.

• Книжкова мініатюра — невеличкий кольоровий малюнок у старовинному рукописі чи книзі.

• Князь — голова держави-князівства або окремого політичного об’єднання в багатьох слов’янських народів.

• Літописи — історичні твори, у яких розповідь велася за роками, події та факти викладалися в хронологічній послідовності по мірі того, як вони відбувалися.

• Мозаїка — зображення або візерунок, виконані з окремих, щільно припасованих один до одного та закріплених на цементі різнокольорових шматочків скла, камінчиків тощо.

• Політичний устрій — спосіб територіального поділу держави на певні частини (територіальні одиниці) і характер відносин між ними, а також центральною владою.

• Полюддя — форма збирання данини в Київській Русі X—XIII ст., за якої князь із дружиною здійснював щорічний об’їзд власних володінь та підлеглих племен, стягуючи з них данину.

• Помісне землеволодіння — феодальна земельна власність, яка надавалася за службу у війську чи при дворі та яку не можна було заповідати, продавати тощо.

• Рядовичі — категорія залежного населення Київської Русі, що згадується в історичних джерелах XI—XII ст.; селяни, які укладали із землевласником договір (ряд) про найм і відповідно до цього працювали в його господарстві.

• Смерди — переважна більшість селянства Київської Русі IX—XIII ст.; особисто вільні селяни, які мали власне господарство, земельні наділи, виплачували данину державі й виконували на її користь певні повинності.

• Соціальний устрій — поділ населення певної держави на кілька відмінних за своїм становищем верств і груп.

• Суспільні стани — групи суспільства, які мають закріплені законом права та обов’язки.

• Уроки — термін, яким на Русі називали роботу, визначену, доручену для виконання на певний час.

• Феодалізм — соціальна система, що ґрунтується на приватній формі власності феодалів на землю й неповній власності на безпосереднього виробника, тобто на визиску особисто й поземельно залежних кріпосних селян.

• Фреска — картина, написана фарбами (водяними або на вапняному молоці) на свіжій вогкій штукатурці.

• Холопи — назва залежних людей у Київській Русі, що використовувалася щодо осіб, які перебували в повній залежності від свого господаря; уживалася поряд із назвою «челядь».

• Челядь — різні категорії населення Київської Русі, що втратили своє господарство та працювали на землевласника. їх дозволялося продавати, дарувати, передавати в спадщину тощо.

Основні події

Дата

Подія

• 992—996 рр.

Спорудження Десятинної церкви в Києві

• 1037 р.

Спорудження Софійського собору в Києві

• 1037—1039 рр.

При Софійському соборі в Києві створено літопис, названий найдавнішим Київським зводом

• 1056—1057 рр.

Створення «Остромирового Євангелія» — найдавнішої з книг, яка збереглася до наших днів

• 1073, 1076 р.

Створення «Ізборників» для князя Святослава Ярославича

• 1108 р.

Заснування онуком Ярослава Мудрого Святополком Михайлівського Золотоверхого монастиря в Києві

• 1113 р.

Завершення ченцем Києво-Печерської лаври Нестором написання літопису «Повість минулих літ»

• 1117 р.

Укладення «Повчання» Володимира Мономаха

• Близько 1200 р.

Спорудження церкви Святого Пантелеймона в Галичі

• 1230-ті рр.

Написання «Слова про погибель Руської землі»

• 1256 р.

Перша літописна згадка про місто Львів

• Друга половина XIII ст.

Укладення Галицько-Волинського літопису, що містить дві самостійні частини: Галицьку (1201—1261) і Волинську (1262—1292)

• 1324 р.

Перша писемна згадка про чинність на українських землях (у Володимирі-Волинському) магдебурзького права

ЗАВДАННЯ З ВИБОРОМ ОДНІЄЇ ПРАВИЛЬНОЇ ВІДПОВІДІ

1. Алімпій був автором:

А ікон

Б літопису

В билин

Г книжкових мініатюр

2. У якому місті на Русі був заснований перший монастир?

А Києві

Б Чернігові

В Переяславі

Г Володимирі

3. Твори давнього руського героїчного епосу, що прославляють здебільшого подвиги народних героїв-богатирів і своїм сюжетом пов’язані з Києвом та князем Володимиром Святославичем, — це:

А билини

Б балади

В поеми

Г думи

4. Яка соціальна група становила переважну більшість населення Київської Русі (IX—XII ст.)?

А смерди

Б бояри

В міщани

Г дружинники

5. Як називалася в Київській Русі частка члена князівського роду в родовому володінні?

А уділ

Б маєток

В панщина

Г вотчина

6. Як називалися історичні хроніки, що існували за часів Київської Русі та Галицько-Волинської держави?

А літописи

Б житія

В билини

Г епос

7. Яке місто на Русі називали Царгородом?

А Київ

Б Новгород

В Рим

Г Константинополь

8. Кого в Київській Русі називали «боярами»?

А представників правлячого стану Київської Русі, які займали друге після князя панівне становище в управлінні держави

Б селян, які мали земельні наділи, вели своє господарство, виконували повинності на користь держави

В людей, які перебували в повній власності землевласників (їх продавали, дарували, передавали в спадщину)

Г ремісників, які мешкали в садибах землевласників, працювали в їхніх майстернях і сплачували грошову данину

9. Які твори усної народної творчості можна використати як історичні джерела для дослідження історії Київської Русі?

А історичні пісні

Б думи

В билини

Г коломийки

10. Поняття «зернь», «скань», «чернь» дають змогу характеризувати:

А технології давньоруського ювелірного мистецтва

Б систему письма давньоруських іконописців

В способи письма на берестяних грамотах

Г методи кам’яного будівництва на Русі

11. «Слово о полку Ігоревім» оповідає про:

А повстання древлян і вбивство київського князя Ігоря

Б походи київського князя Ігоря на Візантію

В боротьбу київського князя Ігоря з печенігами

Г похід новгород-сіверського князя Ігоря на половців та його полонення

12. Укладення ченцем Нестором першої редакції «Повісті минулих літ» завершилося в рік:

А вокняжіння Володимира Мономаха в Києві

Б першого нападу половецьких орд на Русь

В битви руських князів із монголами на річці Калці

Г першого з’їзду (снему) руських князів

13. При якому храмі Русі, згідно з літописом, була створена перша бібліотека?

А Десятинній церкві

Б Софійському соборі в Києві

В Спасо-Преображенському соборі в Чернігові

Г Успенському соборі Києво-Печерської лаври

14. Який фактор був вирішальним у поширенні писемності на Русі?

А розвиток торгівлі

Б запровадження християнства

В запровадження писаних законів

Г розширення кордонів держави

15. У якій літературній пам’ятці Русі автор намагається показати «звідкіля єсть пішла Руська земля»?

А «Слово о полку Ігоревім»

Б «Повість минулих літ»

В «Слово про закон і благодать»

Г «Повчання дітям»

16. Яка культурна традиція мала вирішальний вплив на розвиток храмового будівництва Київської Русі в період її розквіту?

А західноєвропейська

Б хозарська

В візантійська

Г варязька

17. Як називалися срібні зливки, які виконували функцію грошей на Русі?

А гривні

Б срібляники

В колти

Г златники

18. Правовий статус «отчини» як родової власності, спадкового володіння певної князівської лінії був закріплений:

А заповітом Ярослава Мудрого

Б нормою «Правди Ярославичів»

В постановою Любецького з’їзду князів

Г статтею Статуту Володимира Мономаха

19. Збірник норм права Київської Русі XI—XII ст. має назву:

А «Руська правда»

Б «Устав Ярослава»

В «Ізборник Святослава»

Г «Слово про закон і благодать»

20. Перша літописна згадка назви «Україна» датується:

А 1097 р.

Б 1187 р.

В 1199 р.

Г 1240 р.

21. Застосування плуга, поширення двопільної та трипільної сівозміни в сільському господарстві Київської Русі сприяло:

А занепаду промислів — мисливства та рибальства

Б відокремленню ремесла від землеробства

В відмові від завезення зерна з Візантії

Г відновленню родючості ґрунтів

22. Скрипторії часів Київської Русі — це:

А монастирські об’єднання ремісників ливарів-дзвонарів

Б місця поховань представників великокняжого роду при церквах

В майстерні по переписуванню книг для потреб церкви та світської знаті

Г школи для навчання дітей із найближчого оточення великого київського князя

23. Яка пам’ятка давньоруської літератури містить виклад подій всесвітньої історії, походження Русі та історії розвитку давньоруської держави?

А «Галицько-Волинський літопис»

Б «Києво-Печерський патерик»

В «Слово о полку Ігоревім»

Г «Повість минулих літ»

24. Яка соціальна група становила більшу частину населення Київської Русі?

А смерди

Б бояри

В міщани

Г дружинники

25. Митрополит Іларіон був автором:

А «Повісті минулих літ»

Б «Руської правди»

В «Слова про закон і благодать»

Г «Слова о полку Ігоревім»

26. У якому році ченцем Нестором був створений літописний твір «По вість минулих літ»?

А 882 р.

Б 988 р.

В 1054 р.

Г 1113 р.

27. Основним заняттям населення Київської Русі в X—XI ст. було:

А землеробство

Б тваринництво

В ремесло

Г торгівля

28. Главою християнської церкви в Київській Русі був київський:

А патріарх

Б митрополит

В єпископ

Г архієрей

29. У розвитку якого князівства найбільше проявлялися тенденції в соціально-політичному розвитку, притаманні країнам Західної Європи?

А Київського

Б Галицького

В Переяславського

Г Чернігівського

30. Що було першою відомою формою залежності населення від князів ської влади на Русі?

А обов’язок брати участь у княжому ополченні

Б сплата данини під час збору полюддя

В необхідність відправляти єдині язичницькі культи

Г обов’язок сплачувати десяту частину прибутку

31. Що було основним джерелом доходів перших відомих київських кия зів (Аскольд, Олег, Ігор)?

А десятина

Б данина

В панщина

Г ясир

32. Представники якої верстви населення Київської Русі мали спадкове земельне володіння й брали участь в обговоренні та управлінні державними справами?

А міщани

Б бояри

В духовенство

Г селяни

33. Яку земельну власність князі, бояри та інші представники панівної верхівки в Київській Русі могли передавати у спадок, продавати, обмінювати?

А вотчину

Б наділ

В помістя

Г посад

34. Господарство Київської Русі та Галицько-Волинської держави мало переважно:

А товарний характер

Б натуральний характер

В привласнювальний характер

Г іригаційний характер

35. Що на картосхемі позначено суцільною жирною лінією?

А традиційний шлях збирання полюддя за часів правління князів Олега та Ігоря

Б шлях місії представника Папи Римського єпископа Адальберта до Києва та Константинополя

В військово-торговельний «шлях із варягів у греки»

Г походи князя Святослава на Новгород і Візантію

36. Про що оповідає «Повість минулих літ»?

«...а у верхів’ях Дніпра — волоком до Ловаті, а по Ловаті можна увійти в Ільмень, озеро велике. Із того ж озера витікає Волхов і впадає в озеро велике Нево, і устя того озера впадає в море... І по тому морю можна йти до Риму, а від Риму можна по тому морю до Царгорода, а від Царгорода прийти в Понт-море, у яке впадає Дніпро-річка».

А про традиційний шлях збирання полюддя за часів правління князів Олега та Ігоря

Б про шлях місії представника Папи Римського єпископа Адальберта до Києва та Константинополя

В про військово-торговельний «шлях із варягів у греки»

Г про походи князя Святослава на Новгород і Візантію

37. Про якого діяча йдеться в уривку з історичного джерела?

«Чернець Києво-Печерського монастиря, учасник розпису Успенського собору Києво-Печерської лаври. Зажив слави серед сучасників написанням чудотворних ікон. Дві з них — “Печерська Богородиця” і “Ярославська Оранта” — збереглися до наших днів».

А Агапіта

Б Нестора

В Феодосія

Г Алімпія

38. Яка пам’ятка давньоруської літератури містить такі настанови?

«Паче всього — убогих не забувайте, годуйте й подавайте сироті... не давайте сильним погубити людину... гордості не майте в серці і в умі. Старих шануй, як отця, а молодих — як братів. Лжи бережись, і п’янства, і блуду, бо в сьому душа погибає і тіло. А се вам основа всього, страх божий майте вище над усе...»

А «Слово о полку Ігоревім»

Б «Руська правда» Ярослава Мудрого

В «Повчання дітям» Володимира Мономаха

Г «Слово про закон і благодать» митрополита Іларіона

39. Кому з видатних представників культури Київської Русі належить така характеристика?

«Чернець Києво-Печерського монастиря... Автор першого в історії Русі твору церковно-житійної літератури — про перших святих Бориса і Гліба, засновника Києво-Печерського монастиря Феодосія... Йому приписують авторство літопису “Повість минулих літ”».

А Іларіон

Б Агапіт

В Нестор

Г Алімпій

40. Яка із зображених пам’яток мистецтва часів Київської Русі є мозаїкою?

41. Якої традиції дотримувалися руські іконописці, створюючи подібні ікони?

А візантійської

Б західноєвропейської

В давньослов’янської

Г болгарської

42. На якій ілюстрації зображена П’ятницька церква, зведена наприкінці XII ст. у Чернігові?

43. На ілюстрації зображено:

А Софійський собор у Києві

Б Покровський собор у Харкові

В Успенський собор у Володимирі

Г Спасо-Преображенський собор у Чернігові

44. На ілюстрації наведено фрагмент давньоруської:

А мініатюри

Б мозаїки

В фрески

Г ікони

45. Яка книга часів Київської Русі містить цей груповий портрет родини князя Святослава Ярославича?

А «Остромирове Євангеліє»

Б «Ізборник...»

В «Повість минулих літ...»

Г «Повчання дітям...»

46. У якому храмі часів Київської Русі є такі мозаїки?

А Софійському соборі в Києві

Б Михайлівському Золотоверхому соборі у Києві

В Свято-Преображенському соборі у Чернігові

Г Борисо-Глібському соборі в Чернігові

47. Що сприяло початку карбування зображених на ілюстрації давньоруських монет?

А запровадження християнства як державної релігії Київської Русі

Б створення першого писаного збірника законів «Руська правда»

В утвердження в Києві князівської династії Рюриковичів

Г встановлення торговельних і династичних відносин із Візантією

ЗАВДАННЯ НА ВСТАНОВЛЕННЯ ВІДПОВІДНОСТІ

48. Установіть відповідність між назвами творів та їх авторами.

1 «Повчання дітям»

2 «Слово про закон і благодать»

3 «Повість минулих літ»

4 «Руська правда»

А Митрополит Іларіон

Б Володимир Мономах

В Ярослав Мудрий

Г Чернець Нестор

Д Володимир Великий

49. Установіть відповідність між поняттями та їх визначеннями.

1 Чернь, скань, зернь, емаль

2 Кирилиця, глаголиця

3 Фреска, мозаїка

4 Літопис, билини

А Жанри давньоруської літератури

Б Види ювелірної техніки

В Види писемності у Київській Русі

Г Види давньоруського живопису

Д Архітектурні стилі

50. Установіть відповідність між творами та їхнім головним змістом.

1 «Повість минулих літ»

2 «Слово о полку Ігоревім »

3 «Києво-Печерський патерик»

4 «Повчання дітям» Володимира Мономаха

А Опис чудес життя та подвигів ченців

Б Виклад подій всесвітньої історії, історії походження Русі та розвитку держави

В Похвала князеві Володимиру та прославлення хрещення Русі

Г Морально-етичні норми та правила, вказівки для князя, життєпис автора, що має служити прикладом для нащадків

Д Літературно-поетичний опис трагічного походу руської дружини проти половців

51. Установіть відповідність між визначеннями і поняттями.

1 Зображення святих, виконані на спеціальній дошці за певними канонами

2 Народні епічні пісні про богатирів та їх подвиги

3 Зображення, викладене різнокольоровою смальтою

4 Малюнки по вогкій штукатурці мінеральними фарбами

А Ікони

Б Фрески

В Літописи

Г Билини

Д Мозаїки

52. Установіть відповідність між основними групами залежного населення Київської Русі та особливостями їхнього становища.

1 Смерди

2 Закупи

3 Рядовичі

4 Челядь

А Особи, які укладали із землевласником договір про найм і відповідно до нього працювали в його господарстві

Б Особисто вільні селяни, які мали власне господарство, земельні наділи й виплачували за них данину державі

В Особи, які з певних причин випали зі своїх соціальних груп і втратили з ними зв’язок

Г Особи, що втратили своє господарство й працювали на землевласника. Їх можна було продавати, дарувати, передавати в спадок

Д Тимчасово залежні селяни, які через різні обставини втратили власне господарство та були змушені працювати на землевласника за грошову позичку

ЗАВДАННЯ НА ВСТАНОВЛЕННЯ ПРАВИЛЬНОЇ ПОСЛІДОВНОСТІ

53. Установіть послідовність подій.

А Створення «Остромирового Євангелія»

Б Укладення першої редакції «Повісті минулих літ»

В Спорудження Софійського собору в Києві

Г Створення «Слова о полку Ігоревім»

54. Установіть послідовність подій.

А Впровадження в обіг златників і срібляників

Б Складання Нестором «Повісті минулих літ»

В Впровадження Руської правди

Г Написання «Слова о полку Ігоревім»

ЗАВДАННЯ З КОРОТКОЮ ВІДПОВІДДЮ МНОЖИННОГО ВИБОРУ

Завдання з вибором трьох правильних відповідей із семи запропонованих варіантів відповіді.

55. Що спричинило політичну роздробленість Київської Русі?

1 занепад сільського господарства й торгівлі

2 відсутність чіткого механізму спадковості великокняжої влади

3 розпад державного адміністративного апарату

4 зміцнення вотчинного землеволодіння

5 етнічна неоднорідність населення

6 падіння Візантійської імперії

7 поширення діяльності католицької церкви на Схід

56. Які твердження щодо Любецького з’їзду князів є правильними?

1 було прийнято новий звід руських законів «Правду Ярославичів»

2 відбувся у 1097 р. за ініціативою князя Володимира Мономаха

3 рішення остаточно поклали край князівським усобицям

4 ухвалив принцип — «...кожен хай держить отчину свою»

5 сприяв об’єднанню сил руських князів для боротьби проти половців

6 великим київським князем було обрано Мстислава Володимировича

7 відхилив проект Романа Мстиславича щодо системи управління на Русі

57. Які поняття доцільно використати для характеристики соціальної структури Київської Русі?

1 князь

2 бояри

3 шляхта

4 смерди

5 кріпаки

6 вотчина

7 магістрат