Повний курс історії України в тестах

Україна в умовах незалежності

Поняття й терміни

• Бюджетний дефіцит — перевищення видатків бюджету над доходами.

• Гіперінфляція — швидке зростання товарних цін і грошової маси в обігу, що веде до різкого знецінення грошової одиниці, порушення платіжного обігу й нормальних господарських зв’язків.

• Грошова емісія — додатковий випуск в обіг грошових знаків.

• Девальвація — зниження курсу національної чи міжнародної (регіональної) грошової одиниці стосовно валют інших країн або дорогоцінних металів. Девальвація відбиває знецінення валютних резервів у результаті інфляції, нерівномірності її розвитку в різних країнах, дефіцит платіжного балансу. У сучасних умовах є методом валютної політики держав із метою стимулювання експорту, разом із тим веде до зростання цін на імпортні товари в національній валюті, прискорюючи інфляцію в країні.

• Демократична держава — це держава, у якій вся система побудована на демократичних засадах, пріоритеті прав людини, виборності й звітності інститутів влади тощо.

• Депопуляція — процес вимирання, швидкого скорочення, виродження, занепаду певного етносу, населення певного регіону, країни.

• Державний бюджет — фінансова програма уряду на певний строк (здебільшого на 1 рік), якою визначаються склад майбутніх доходів і видатків держави і кошти, що концентруються в руках держави для виконання своїх функцій, централізований фонд фінансових ресурсів держави.

• Державотворчий процес — процес формування державних органів влади, збройних сил, формування економічної моделі, вироблення основ зовнішньої і внутрішньої політики.

• Дефолт — нездатність країни сплачувати за своїми борговими зобов’язаннями.

• Диференціація суспільства — соціальне розшарування суспільства за майновою, освітньою та іншими ознаками.

• Інтеграція — процес взаємного зближення і пристосування економічної, фінансової та інших політик різних держав на взаємовигідних основах.

• Корупція — злочинне використання державними чиновниками та іншими посадовими особами своїх формальних прав із метою особистого збагачення.

• Лібералізація цін — процес пом’якшення або скасування контролю держави за системою утворення цін.

• Мажоритарна виборча система — система визначення результатів голосування при обранні центральних і місцевих представницьких органів, президентів та інших осіб. Це така система підрахунку голосів, коли обраним вважається кандидат, який отримав абсолютну більшість голосів або просту більшість 50 % + один голос.

• «Партія влади» — сукупність політичних сил, що підтримують і є опорою існуючої влади.

• Позаблокова держава — міжнародний статус держави, який передбачає невходження до будь-яких політичних, воєнних блоків, дотримання принципів рівновіддаленості від усіх центрів сили, що існують у світі, і співробітництва з усіма державами світу.

• Поліетнічна держава — держава, громадяни якої належать до різних етнічних груп, націй.

• Правова держава — держава, яка характеризується контролем народу над владою, пануванням права в усіх сферах державного життя, реалізацією суверенних прав і свобод громадян, високою правовою культурою населення й ефективною правоохоронною системою.

• Приватизація — продаж або передача приватним власникам державної власності.

• Пропорційна виборча система — вид виборчої системи, за якої порядок визначення результатів виборів до представницьких органів проходить на основі підрахунку голосів, поданих громадянами за кандидатів, що були включені до списків від певних політичних партій (виборчих об’єднань).

• Пропорційно-мажоритарна (мішана) виборча система — вид виборчої системи, у якій поєднуються елементи пропорційної та мажоритарної.

• Репатріація — повернення на батьківщину військовополонених, переміщених осіб, біженців, емігрантів.

• Структурна перебудова економіки — цілеспрямовані заходи з метою пристосування економіки країни до нових реалій (стимулювання й підтримка розвитку певних галузей виробництва), до системи міжнародного поділу праці.

• Тіньова економіка — частина економіки, яка працює поза межами державного контролю, регулювання, не сплачує обов’язкових платежів до бюджету країни.

Основні події

Дата

Подія

• Жовтень 1991 р.

Прийняття Верховною Радою України Закону «Про громадянство України»

• Грудень 1991, липень 1994, жовтень—листопад 1999, жовтень—грудень 2004 р.

Президентські вибори

• 6 грудня 1991 р.

Створення Збройних сил України

• 1992 р.

Створення Української православної церкви Київського патріархату (УПЦ—КП)

• 1992 р.

Україна стає членом НБСЄ (із 1994 р. — ОБСЄ)

• 1993 р.

Прийняття основних напрямків зовнішньої політики України

• 1993—1994 р.

Період гіперінфляції

• Березень 1994, 1998, 2002, 2006 р., вересень 2007 р.

Парламентські вибори

• 1995 р.

Україна стала членом Ради Європи

• 28 червня 1996 р.

Прийняття Конституції України

• Вересень 1996 р.

Запровадження національної валюти — гривні

• 1996 р.

Створення ГУAM

• 1997 р.

Підписання «Договору про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і Російською Федерацією»

• 2000 р.

Початок економічного зростання

• 16 квітня 2000 р.

Референдум за народною ініціативою

• 15 грудня 2000 р.

Закриття ЧАЕС

• Листопад—грудень 2004 р.

«Помаранчева революція»

• 8 грудня 2004 р.

Унесення змін до Конституції України

• 2005 р.

Приєднання України до Болонського процесу (реформування вищої освіти)

• 2005 р.

Україна отримала статус країни з ринковою економікою

• 2006 р.

Прийняття Верховною Радою Закону «Про Голодомор 1932—1933 років в Україні»

• 2008 р.

Вступ України до Світової організації торгівлі (СОТ)

• 2010 р.

Обрання Президентом України В. Ф. Януковича

• 28 жовтня 2012 р.

Вибори до Верховної Ради України

ЗАВДАННЯ З ВИБОРОМ ОДНІЄЇ ПРАВИЛЬНОЇ ВІДПОВІДІ

1. Членом якого об’єднання держав стала Україна у грудні 1991 р.?

А Співдружності Незалежних Держав

Б Ради Європи

В Організації Об’єднаних Націй

Г Організації з безпеки і співробітництва в Європі

2. На чому, крім Конституції і Акта проголошення незалежності України, урочисто присягають президенти України?

А «Кобзар»

Б «Книга буття українського народу»

В «Пересопницьке Євангеліє»

Г «Острозька Біблія»

3. Президентство В. Ющенка проходило в умовах:

А економічного спаду

Б економічного піднесення

В економічного спаду, який змінився піднесенням

Г економічного піднесення, яке змінилося економічною кризою

4. Яка із зазначених нижче подій відбулася того самого року, що й вступ України до Ради Європи?

А прийняття Верховною Радою Конституції незалежної України

Б запровадження національної валюти — гривні

В політ у космос першого космонавта України Л. Каденюка

Г отримання Україною статусу повноправного члена ОБСЄ

5. Конституція Української РСР, що була ухвалена 20 квітня 1978 р., втратила свою чинність:

А 1985 р.

Б 1991 р.

В 1996 р.

Г 2004 р.

6. Широкомасштабна приватизація державного сектору української економіки відбулась у період президентства:

А Л. Кравчука

Б Л. Кучми

В В. Ющенка

Г В. Януковича

7. У якому році Л. Кучму було вдруге обрано Президентом України?

А 1994 р.

Б 1996 р.

В 1999 р.

Г 2002 р.

8. Хто з політичних діячів став першим всенародно обраним Президентом незалежної України?

А Л. Кравчук

Б Л. Кучма

В В. Ющенко

Г В. Янукович

9. Що є свідченням співпраці незалежної України з Організацією Об’єднаних Націй?

А участь українських підрозділів у миротворчих операціях

Б приєднання до програми «Партнерство заради миру»

В проголошення без’ядерного статусу держави

Г розміщення на своїй території іноземних військових баз

10. Із якою метою в Україні в 1996 р. була проведена грошова реформа?

А відновити довіру до національної грошової одиниці

Б подолати гіперінфляцію

В виконати умову міжнародних фінансових організацій

Г урівняти доходи громадян

11. Яка риса соціально-економічного розвитку була притаманна Україні в роки незалежності?

А диференціація суспільства за майновою ознакою

Б стрімке зростання дефіциту споживчих товарів

В перевищення економічних показників часів Української РСР

Г інтеграція української економіки з економікою Європейського Союзу

12. Чим була спричинена поява меморандуму 1994 р., підписаного в Будапешті, уривок з якого наведено?

«Російська Федерація, Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії і Сполучені Штати Америки підтверджують Україні їх зобов’язання згідно з принципами Заключного акта НБСЄ поважати незалежність і суверенітет та існуючі кордони України...»

А відмовою України від статусу ядерної держави

Б вступом України до Ради Європи (РЄ)

В вступом України до Світової організації торгівлі (СОТ)

Г проведення Всеукраїнського референдуму на підтвердження Акта проголошення незалежності України

13. Який нормативно-правовий акт містить положення, наведені у фрагменті джерела?

«Суверенітет України поширюється на всю її територію. Україна є унітарна держава.

Територія України в межах існуючого кордону є цілісною і неподільною...»

А Закон «Про економічну самостійність УРСР»

Б Закон «Про державний кордон України»

В Декларація про державний суверенітет України

Г Конституція України

14. Хто з Президентів України двічі обирався на цю посаду?

15. Хто переміг на виборах, під час яких поширювалися такі листівки?

А Л. Кравчук

Б Л. Кучма

В В. Ющенко

Г В. Янукович

16. Динаміку якого явища соціально-економічного розвитку України першої половини 1990-х рр. відображено в таблиці?

Зайнятість населення в народному господарстві України

Показник

Роки

1991

1992

1993

1994

1995

Зайнято трудовою діяльністю (млн осіб)

25,0

24,0

23,4

22,2

21,6

Зареєстровано не зайнятих трудовою діяльністю (тис. осіб)

459,6

558,2

416,4

445,8

526,9

А формування «середнього класу» суспільства

Б зростання життєвого рівня населення

В уповільнення соціальної диференціації

Г зростання безробіття

ЗАВДАННЯ НА ВСТАНОВЛЕННЯ ВІДПОВІДНОСТІ

17. Установіть відповідність між поняттями, термінами та їх визначеннями.

1 Гіперінфляція

2 Грошова емісія

3 Дефолт

4 Девальвація

А Нездатність країни сплачувати за своїми борговими зобов’язаннями

Б Перевищення видатків бюджету над доходами

В Швидке зростання товарних цін і грошової маси в обігу, що веде до різкого знецінення грошової одиниці, порушення платіжного обігу й нормальних господарських зв’язків

Г Додатковий випуск в обіг грошових знаків

Д Зниження курсу національної чи міжнародної (регіональної) грошової одиниці стосовно валют інших країн або дорогоцінних металів

18. Установіть відповідність між датами і подіями.

1 16 липня 1990 р.

2 24 серпня 1991 р.

3 9 листопада 1995 р.

4 28 червня 1996 р.

А Урочиста церемонія вступу України до Ради Європи

Б Прийняття Конституції України

В Схвалення Декларації про державний суверенітет України

Г Прийняття Акта проголошення незалежності України

Д Проведення перших альтернативних виборів до Верховної Ради УРСР

ЗАВДАННЯ НА ВСТАНОВЛЕННЯ ПРАВИЛЬНОЇ ПОСЛІДОВНОСТІ

19. Установіть послідовність подій.

А Проведення першого Всеукраїнського референдуму

Б Прийняття Акта проголошення незалежності України

В Схвалення Конституції України

Г Підписання Конституційного договору між Президентом і Верховною Радою України

20. Установіть послідовність вступу України до міжнародних організацій.

А Світова організація торгівлі (СОТ)

Б Рада Європи (РЄ)

В Організація з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ)

Г Організація Об’єднаних Націй (ООН)

21. Установіть послідовність подій історії України.

А Приєднання України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї

Б Вступ України до Ради Європи

В Створення Збройних сил України

Г Підписання Україною угоди про створення Співдружності Незалежних Держав

22. Установіть послідовність подій.

А «Касетний скандал»

Б Вибори до ВР України IV скликання

В Початок акції «Вставай, Україно!»

Г Помаранчева революція

23. Установіть послідовність вступу України до міжнародних організацій.

А ГУАМ

Б Організація Об’єднаних Націй (ООН)

В Рада Європи

Г Співдружність Незалежних Держав

24. Установіть послідовність подій.

А Затвердження Верховною Радою України державної символіки України: Гімну, Прапора, Герба

Б Прийняття Акта проголошення незалежності України

В Схвалення Конституції України

Г Перші вибори до Верховної Ради України за часів незалежності

ЗАВДАННЯ З КОРОТКОЮ ВІДПОВІДДЮ МНОЖИННОГО ВИБОРУ

Завдання з вибором трьох правильних відповідей із семи запропонованих варіантів відповіді.

25. Яке завдання державотворення в Україні було вирішено в першій половині 1990-х рр.?

1 визначено державні кордони, регламентовано режим і порядок їх охорони

2 побудовано соціально орієнтовану ринкову економіку

3 інтегровано українську економіку до європейської та світової економічної структури

4 створено власні збройні сили, організовано органи безпеки та правопорядку

5 сформовано інститут громадянства, національну символіку визнано державною

6 прийнято Конституцію незалежної України

7 створено Конституційний Суд

26. Якими були характерні риси економічного життя України в першій половині 1990-х рр.?

1 Україна стала лідером серед держав світу за дефіцитом державного бюджету

2 щорічний приріст національного прибутку становив 6—8 %

3 розпочався бурхливий розвиток кооперативів у сфері послуг, громадському харчуванні та торгівлі

4 для захисту внутрішнього ринку введено купони багаторазового використання

5 здійснено паювання майна колгоспів та їх перетворення на колективні сільгосппідприємства, селянські спілки, кооперативи, акціонерні товариства

6 у промисловості впроваджено державне приймання готової продукції

7 завершено приватизацію об’єктів державної власності, створено потужні промислово-фінансові групи

27. Членом яких міжнародних організацій Україна стала впродовж 1990-х рр.?

1 Нарада (Організація) з безпеки та співробітництва в Європі

2 Рада Європи

3 Організація Об’єднаних Націй

4 Парламентська Асамблея Чорноморського економічного співробітництва

5 Європейський Союз

6 Організація Північноатлантичного договору

7 Митний союз

28. Укажіть економічні заходи урядів України впродовж 1990—2000-х рр.

1 формування основ планової командно-адміністративної економіки

2 ведення державою широкомасштабного індустріального житлового будівництва

3 запровадження національної грошової одиниці — гривні

4 установлення державних монополій на зовнішню торгівлю

5 проведення приватизації майна державних підприємств

6 установлення твердих державних цін на товари широкого вжитку

7 розпаювання сільськогосподарських земель колективної власностіПідтримати сайт і наші Збройні Сили можна за посиланням на Buy Me a Coffee.