Повний курс історії України в тестах

Київська Русь за часів роздробленості. Галицько-Волинська держава

Поняття й терміни

• Баксак — урядовець хана Золотої Орди, який за його дорученням здійснював облік населення та збирання данини на підкорених монголами руських землях.

• Золота Орда — монгольська держава, заснована ханом Батием на початку 40-х рр. XIII ст., у залежності від якої перебували руські князівства. До її складу входили Крим, Північний Кавказ, Кіпчацьке ханство, Волзька Булгарія, Північний Хорезм і Західний Сибір.

• Золотоординське ярмо — система економічної, політичної та військової залежності від Золотої Орди, установлена на підкорених монголами руських землях.

• Колективний сюзеренітет — порядок правління Київської Русі в період роздробленості, коли державою замість одного великого князя управляло об’єднання найсильніших князів (спільні сюзерени).

• Монголи — спільна назва всіх об’єднаних Чингізханом племен, як завойовників, так і підкорених, що в XIII ст. розпочали завоювання руських земель.

• Роздробленість політична — розпад єдиної держави на окремі незалежні державні утворення.

• Усобиця — незлагода, внутрішній розбрат, війна між якими-небудь суспільними групами або особами в державі.

• Федеративна монархія — форма устрою Київської Русі в період роздробленості, за якої вона зі слабоцентралізованої держави перетворилася на об’єднання князівств, кожне з яких мало ознаки державності, а найважливіші питання внутрішнього життя вирішувалися на князівських з’їздах.

• Ярлик — писемний документ (грамота), який видавався підлеглим руським князям ханами Золотої Орди на велике або удільне княжіння в період золотоординського панування на Русі.

Основні події

Дата

Подія

• 1152—1187 рр.

Зміцнення Галицького князівства за правління Ярослава Осмомисла

• 1169 р.

Захоплення й розорення Києва об’єднаним військом 12 руських князів, очолюваним Андрієм Боголюбським

• 1185 р.

Невдалий похід новгород-сіверського князя Ігоря Святославича проти половців, що став підґрунтям для поеми «Слово о полку Ігоревім»

• 1187 р.

Перша літописна згадка назви «Україна» стосовно земель Південної Київщини та Переяславщини

• 1199 р.

Об’єднання волинським князем Романом Мстиславичем Галицької і Волинської земель. Утворення Галицько-Волинського князівства

• 1206—1238 рр.

Період міжусобиць, боярських змов та іноземного втручання в галицько-волинські справи

• 31 травня 1223 р.

Битва на річці Калці

• 1238 р.

Утвердження князя Данила Романовича в Галичі

• 1239 р.

Розгром військом Данила Галицького рицарів-хрестоносців під Дорогочином

• Кінець листопада — початок грудня 1240 р.

Спустошення монголами Переяславської та Чернігівської земель

Облога й захоплення Києва військами монгольського хана Батия

• Грудень 1240 — березень 1241 р.

Спустошення монголами земель Київського та Галицько-Волинського князівств

• 17 серпня 1245 р.

Битва під Ярославом

• 1253 р.

Коронування Данила Галицького послами Папи Римського Інокентія IV

• 1264 р.

Смерть Данила Галицького

• 1264—1301 рр.

Князювання Лева Даниловича (сина Данила Галицького) у Галицькій та Перемишльській землях

• 1269—1288 рр.

Князювання Володимира Васильковича (сина Василька Романовича, брата Данила Галицького) на Волині

• 1301—1308(15) рр.

Правління Юрія І Львовича, що об’єднав під своєю владою всі землі Галицько-Волинської держави

• 1315—1323 рр.

Князювання в Галицько-Волинському князівстві Андрія та Лева II Юрійовичів

• 1324—1340 рр.

Князювання в Галицько-Волинській державі Мазовецького княжича Болеслава Юрія II

• 1340 р.

Смерть Юрія II. Перший похід польського короля Казимира III на Львів. Початок боротьби за галицько-волинські землі між Литвою та Польщею

• 1349 р.

Похід польського короля Казимира III на Галицько-Волинську Русь і підкорення більшості її земель

ЗАВДАННЯ З ВИБОРОМ ОДНІЄЇ ПРАВИЛЬНОЇ ВІДПОВІДІ

1. Київський князь Володимир Всеволодович відомий під прізвиськом:

А Великий

Б Мудрий

В Мономах

Г Окаянний

2. Які сини Ярослава Мудрого після його смерті утворили тріумвірат?

А В’ячеслав, Володимир, Олег

Б Святополк, Ярослав, Мстислав

В Ізяслав, Всеволод, Святослав

Г Роман, Данило, Василько

3. У якому році відбувся Любецький з’їзд князів?

А 1068 р.

Б 1072 р.

В 1086 р.

Г 1097 р.

4. Зміни в політичному устрої Київської Русі в XI—XIII ст. були пов’язані:

А із обмеженням влади великого київського князя лише судовими функціями

Б із появою та функціонуванням інституту загальноруських князівських з’їздів

В із занепадом і зникненням віча — органу громадського та державного управління

Г із перетворенням боярської ради з дорадчого органу при князі на урядовий орган

5. Суть роздробленості Київської Русі полягала у:

А зміцненні самостійності удільних князівств

Б появі інституту загальноруських князівських з’їздів

В відсутності механізму спадкоємності влади великого князя

Г занепаді віча — органу громадського та державного управління

6. Із ким зійшлися в битві руські князі?

«Прийшли іноплемінники на Руську землю. А Ізяслав, і Святослав, і Всеволод вийшли супроти них на річку Альту. І коли настала ніч, рушили вони одні проти одних. За гріхи наші напустив бог на нас поганих, і побігли руські князі, і були переможені».

А хозарами

Б печенігами

В монголами

Г половцями

7. Яке твердження є одним із рішень Любецького з’їзду князів 1097 р.?

А «Якщо не з’явиться хто завтра на ріці — багатий, чи убогий, чи старець, чи раб,— то... той противником буде»

Б «Відтепер з’єднаймося в одне серце і обережімо Руську землю. Кожен хай держить отчину свою»

В «Хто вб’є князівську людину... а община вбивцю не шукає, то віру за нього 80 гривень платити тій общині»

Г «...хто хоче віри йняти волхва — хай за ним іде, а хто ж вірує в хреста — нехай іде до нього»

8. У якому році Галицьке та Волинське князівства були об’єднані в єдину державу?

А 1111 р.

Б 1185 р.

В 1199 р.

Г 1240 р.

9. Що з зазначеного було однією з причин роздробленості Київської Русі?

А зростання впливу на політику князів народного віча

Б розвиток і зростання вотчинного землеволодіння

В монгольська навала і встановлення золотоординського панування

Г запровадження християнства як державної релігії

10. Діяльність князя Ярослава Осмомисла сприяла піднесенню:

А Волинського князівства

Б Київського князівства

В Переяславського князівства

Г Галицького князівства

11. Яке місто було захоплене і розорене монголами в 1240 р.?

А Чернігів

Б Переяслав

В Київ

Г Галич

12. Що стало передумовою тимчасової втрати в 1205 р. державної єдності Галицько-Волинського князівства?

А агресія Угорського та Польського королівств

Б монгольська навала на землі Південно-Західної Русі

В змова галицьких бояр на чолі з боярином В. Кормильчичем

Г загибель князя Романа Мстиславича в битві під Завихостом

13. Унаслідок Ярославської битви (1245 р.) князь Данило Романович:

А позбувся політичної залежності від ханів Золотої Орди

Б зламав опір галицького боярства та остаточно утвердився при владі

В зупинив просування тевтонських рицарів-хрестоносців на руські землі

Г поширив свою владу на Волинь і відновив єдність держави свого батька

14. У якому році відбулась подія, описана в уривку з джерела?

«Данило вийшов з військом із Холма та на третій день став у Галичі. ...ввійшов у свій город... та прийняв стіл свого батька, та проголосив перемогу...»

А 1199 р.

Б 1205 р.

В 1238 р.

Г 1245 р.

15. Що зумовило втрату князем Данилом Галицьким контролю над Києвом?

А розорення міста князем Андрієм Боголюбським

Б монгольська навала і встановлення монгольського панування

В повстання киян і запрошення на княжіння Володимира Мономаха

Г підпорядкування міста владі Великого князівства Литовського

16. Який наслідок мали князівські міжусобиці для подальшого розвитку Київської Русі?

А зростання могутності великого київського князя

Б нездатність дати відсіч монгольській агресії

В занепад міського життя

Г втрата володінь на Заході та Півночі Русі

17. Що стало останнім центром опору Києва під час штурму міста монголами в 1240 р.?

А Десятинна церква

Б Софійський собор

В Золоті ворота

Г Києво-Печерська лавра

18. Який князь брав участь у битві з монголами на річці Калці?

А Роман Мстиславич

Б Ігор Святославич

В Данило Романович

Г Володимир Глібович

19. Основне завдання зовнішньої політики Данила Галицького в 40—60-ті рр. XIII ст. полягало у:

А зміцненні власного авторитету та отриманні королівської корони

Б укладанні союзу з Польщею для відсічі агресії Тевтонського ордену

В створенні коаліції європейських держав для боротьби із Золотою Ордою

Г розширенні території Галицько-Волинського князівства за рахунок сусідніх держав

20. У період правління якого князя Галицько-Волинська держава потрапила в залежність від Золотої Орди?

А Романа Мстиславича

Б Данила Романовича

В Ярослава Осмомисла

Г Мстислава Володимировича

21. Унаслідок якої події відбулось об’єднання Галицького і Волинського князівств?

А походу волинського князя Романа Мстиславича на Галич

Б походу галицького князя Ярослава Осмомисла на Володимир-Волинський

В битви під Ярославом

Г битви на річці Калці

22. Який князь заповідав своїм дітям жити за християнськими заповідями, любити свою землю, батьків, близьких, допомагати знедоленим, зберігати єдність і могутність Русі?

А Ярослав Осмомисл

Б Володимир Великий

В Ярослав Мудрий

Г Володимир Мономах

23. Яке місто впродовж XII — першої половини XIII ст. перебувало в центрі боротьби князів, що прагнули встановити свою зверхність у Київській Русі?

А Київ

Б Галич

В Володимир

Г Переяслав

24. Який князь став великим київським князем за запрошенням народного віча?

А Володимир Великий

Б Ярослав Мудрий

В Володимир Мономах

Г Мстислав Великий

25. Що з названого належить до причин політичної роздробленості Русі?

А поширення язичницьких вірувань

Б встановлення вічових порядків

В прагнення удільних князів до незалежності від Києва

Г встановлення влади Золотої Орди

26. Політична роздробленість Київської Русі в XII — першій половині XIII ст. зумовлювала:

А зростання могутності окремих удільних князівств

Б піднесення Києва як господарського центру

В падіння ролі вотчинного землеволодіння

Г занепад міського життя і торгівлі

27. «Усіх походів було 83, а інших менших не пригадаю. Мирних договорів я уклав з половецькими князями без одного двадцять і при батькові і без батька...» — уривок джерела свідчить про діяльність...

А Володимира Мономаха

Б Ярослава Мудрого

В Романа Мстиславича

Г Ярослава Осмомисла

28. Останнім князем об’єднаної Київської Русі був:

А Володимир Мономах

Б Ярослав Осмомисл

В Ярослав Мудрий

Г Мстислав Володимирович

29. Який галицько-волинський правитель мав титул короля?

А Лев Данилович

Б Юрій І

В Юрій II

Г Ярослав Осмомисл

30. У боротьбі з ким обіцяв Папа Римський допомогу Данилу Галицькому?

«У той самий час прислав папа послів достойних, що принесли Данилові вінець, і скіпетр, і корону, які означають королівський сан, кажучи: “Сину! Прийми од нас вінець королівства” ...Пізо, посол папський, прийшов, несучи вінець і обіцяючи: “Ти матимеш поміч від Папи”».

А німецькими хрестоносцями

Б монголами

В литовцями

Г поляками та угорцями

31. У боротьбі з ким зазнав поразки Данило Галицький?

А німецькими хрестоносцями

Б монголами

В литовцями

Г поляками та угорцями

32. Про які події йдеться в уривку з джерела?

«...опір полякам завдало лише одне місто, Холм, інші ж міста... не були укріплені і тому були зайняті Казимиром без бою».

А поділ галицько-волинської спадщини між Польщею та Литвою

Б боротьба Данила Галицького проти польсько-угорської агресії

В утворення Галицько-Волинської держави

Г остаточне приєднання Галичини до Польського королівства

33. Яке князівство в XIII ст. стало центром об’єднання земель Південно-Західної Русі?

А Чернігівське

Б Волинське

В Київське

Г Переяславське

34. У якому уривку з джерел йдеться про привід до польської агресії проти Галицько-Волинської держави?

А «...З поданого до нас прохання короля Казимира III ми недавно довідались, що, коли народ русинів за допомогою отрути вбив Болеслава, князя Русі і родича короля, тоді король, вражений цим злочином і прагнучи помститися за кривду християнської віри, напав своїм військом на Руську землю...»

Б «У той самий час прислав Папа послів достойних, що принесли Данилові вінець, і скіпетр, і корону, які означають королівський сан, кажучи: “Сину! Прийми од нас вінець королівства...”»

В «Року 1471. Упокоївся Семен Олелькович. Після його смерті Казимир, король польський, бажаючи припинити існування князівства, не посадив уже там Семенового сина, а посадив воєводу з Литви Мартина Гаштовта...»

Г «...Ягайло, великий князь, обіцяє всі свої багатства вжити й витратити на усунення недоліків обох королівств, як Польщі, так і Литви, якщо володарка Угорщини вищезгадану дочку, королеву Польщі, з’єднає з ним шлюбними узами...»

35. У битві під Дорогочином Данило Галицький завдав поразки:

А німецьким хрестоносцям

Б угорським і польським рицарям

В галицьким боярам

Г монгольській орді

36. Яка з названих подій передувала монгольській навалі на південно-західні землі Русі?

А відновлення єдності Галицько-Волинської держави від владою Данила і Василька Романовичів

Б перемога Данила Галицького в битві під Ярославом над польськими й угорськими військами

В коронація Данила Галицького в місті Дорогочин

Г поїздка Данила Галицького до хана Золотої Орди

37. У 1238 р. під Дорогочином війська князя Данила Галицького завдали поразки:

А монголам

Б угорцям

В хрестоносцям

Г полякам

38. Виникнення самостійних політичних центрів на Русі в XII — на початку XIII ст. стало наслідком:

А монгольської навали

Б політичної роздробленості

В розпаду тріумвірату Ярославичів

Г господарського занепаду Києва

39. Якому князеві літописець приписує вислови: «Не личить держати нашу батьківщину крижевникам (хрестоносцям)», «Не дам півотчини своєї, але поїду до Батия сам»?

А Ярославу Осмомислу

Б Роману Мстиславичу

В Данилу Галицькому

Г Юрію І Львовичу

40. Утворення Галицько-Волинської держави в 1199 р. відбулося в результаті:

А боротьби Польщі та Угорщини за розширення своїх володінь

Б міжусобної боротьби давньоруських князів

В виконання одного з рішень Люблінського з’їзду

Г об’єднання сил князів у боротьбі проти половців

41. У якому році створено цитований нижче твір?

«...І сказав йому буй-тур Всеволод: “Один брат, один світ світлий — ти, Ігорю! Обидва ми Святославичі!“... “Хочу-бо, — сказав Ігор, — списа переломити кінець поля половецького і з вами, русичі, хочу голову свою положити або напитися шоломом з Дону”...»

А 1054 р.

Б 1187 р.

В 1205 р.

Г 1240 р.

42. Зміна торговельної кон’юнктури, занепад Києва як головного торгового центру Русі спричинили:

А втрату державної незалежності Русі

Б посилення залежності Русі від Візантії

В занепад ремесла та сільського господарства Русі

Г політичну роздробленість Київської Русі

43. У боротьбі з якою державою Папа Римський обіцяв допомогу Данилу Галицькому?

А Тевтонським орденом

Б Великим князівством Литовським

В Золотою Ордою

Г Польським королівством

44. Галицько-Волинську державу частина істориків вважає правонаступницею Київської Русі тому, що...

А вона єдина змогла встояти під монгольською навалою

Б успадкувала частину території, форми політичного та суспільно-економічного життя

В зберегла герб і символи великокняжої влади київських князів

Г забезпечила існування незалежного державного життя у східних слов’ян

45. Який князь об’єднав зображені на картосхемі князівства?

А Володимир Мономах

Б Ярослав Осмомисл

В Роман Мстиславич

Г Ярослав Мудрий

46. На фрагменті картосхемі заштриховано давньоруські землі:

А приєднані до Київської держави за князювання Володимира Великого (980—1015 рр.)

Б які отримав у володіння князь Ізяслав Ярославич за заповітом Ярослава Мудрого (1054 р.)

В що становили уділ Володимира Мономаха згідно з рішенням Любецького з’їзду князів (1097 р.)

Г втрачені внаслідок поразки походу князя Ігоря Святославича проти половців (1185 р.)

47. На фрагменті картосхеми позначено напрямки походів:

А київського князя Володимира Великого на Волинь і Галичину

Б переяславського князя Володимира Мономаха проти половців

В монгольського хана Батия на землі південно-західної Русі

Г литовського князя Ольгерда на землі Київської Русі та Польщі

48. Який князь відіграв провідну роль в організації походів, напрямки яких позначені на картосхемі?

А Ярослав Мудрий

Б Володимир Мономах

В Ярослав Осмомисл

Г Данило Галицький

49. До яких наслідків привели події, описані в уривку з джерела?

«Прийшли іноплемінники на Руську землю. А Ізяслав, і Святослав, і Всеволод вийшли супроти них на річку Альту. І коли настала ніч, рушили вони одні проти одних. За гріхи наші напустив бог на нас поганих, і побігли руські князі, і були переможені».

А утворення тріумвірату

Б повстання в Києві

В розпад Київської Русі

Г початок правління Володимира Мономаха

50. Про якого князя йдеться в уривку з джерела?

«Сей же король був князем добрим, хоробрим, мудрим, який спорудив городи многі, і церкви поставив, і оздобив їх різноманітними прикрасами, та братолюбством він світився був із братом своїм Васильком».

А Роман Мстиславич

Б Данило Романович

В Юрій І Львович

Г Юрій II Болеслав

51. «...Татари пішли проти Русі і вчинили жахливі вбивства в землі Русі, зруйнували міста та фортеці і повбивали людей, обложили Київ, який був столицею Русі, і після тривалої облоги взяли його і вбили жителів цього міста; це місто було великим і дуже багатолюдним, а тепер... ледве чи є тепер там двісті будинків, а людей тих вони тримають у найтяжчому рабстві» — в уривку з джерела йдеться:

А про наслідки монгольської навали

Б про причини монгольської навали

В про передумови монгольської навали

Г про мету монгольської навали

52. Про яку битву йдеться в уривку з джерела?

«Була рада всіх князів у місті Києві, і вирішили на раді так: “Краще нам зустріти їх на чужій землі, ніж на своїй”. На раді були Мстислав Романович київський, Мстислав ковельський і чернігівський і Мстислав Мстиславич галицький — вони були старійшими князями Руської землі».

А під Дорогочином

Б на річці Калці

В під Ярославом

Г на річці Альті

53. Про якого галицького князя йдеться в уривку з джерела: «Земля ж його була повна в усьому достатку, процвітала і множилась в людях, тому що вчені умільці й ремісники з усіх країн до нього приходили і городи населяли, котрими збагачувалася земля Галицька в усьому. По Дунаю він городи укріпив, купцями населив; тим, які торгували через море в Греках і ремесла налагоджували, він зі своїх маетностей допомагав»?

А Романа Мстиславича

Б Ярослава Осмомисла

В Юрія І Львовича

Г Данила Романовича

54. Про якого князя йдеться в уривку літопису?

«Він був великий правосудець, у ратях хоробрий і вмів тут наводити лад, усім сусідам його був страшним, до підлеглих милостивий і уважний. За його часу всі князі руські жили в цілковитій тиші і не сміли один одного скривдити. Податі при ньому хоч були великі, але всім урівняло, і через те всі це переносили без тяготи».

А Святослава Ярославича

Б Володимира Мономаха

В Мстислава Великого

Г Всеволода Ярославича

55. Характеристику якої доби подано в уривку історичного джерела: «Перестали князі невірних воювати, стали казати: се моє, а се моє теж, брате! Стали вони діла дрібні вважати за великі, на себе самих підіймати чвари, — а невірні з усіх боків находили, землю Руську долали...»?

А розселення племінних союзів східних слов’ян

Б утворення Київської Русі

В політичної роздробленості Київської Русі

Г золотоординського панування на південно-західних землях Русі

56. Про облогу монголами якого міста йдеться в уривку історичного джерела?

«І поставив Батий пороки під город коло воріт Лядських, і пороки безперестанку били день і ніч. Вибили вони стіни, і вийшли городяни на розбиті стіни, і було тут видіти, як ламалися списи і розколювалися щити, [а] стріли затьмарили світ переможеним, і [воєвода] Дмитро поранений був...»

А Переяслава

Б Чернігова

В Киева

Г Володимира

ЗАВДАННЯ НА ВСТАНОВЛЕННЯ ВІДПОВІДНОСТІ

57. Установіть відповідність між подіями та іменами князів.

1 Ініціював Любецький з’їзд князів

2 Утворив Галицько-Волинську державу

3 Визнав зверхність Золотої Орди

4 Заснував Галицьку православну митрополію

А Володимир Мономах

Б Ярослав Осмомисл

В Роман Мстиславич

Г Данило Романович

Д Юрій І Львович

58. Установіть відповідність між позначеними на картосхемі князівствами та їх назвами.

А Київське

Б Галицьке

В Волинське

Г Чернігівське

Д Переяславське

59. Установіть відповідність між битвами та їх результатами (наслідками).

1 Битва на р. Калці

2 Битва під Ярославом

3 Битва під Дорогочином

4 Битва на р. Альті

А Припинення набігів на Русь печенігів

Б Розпад тріумвірату синів Ярослава Мудрого

В Остаточне утвердження влади Данила Галицького

Г Зупинення агресії хрестоносців

Д Розгром половців і руських князів монголами

ЗАВДАННЯ НА ВСТАНОВЛЕННЯ ПРАВИЛЬНОЇ ПОСЛІДОВНОСТІ

60. Установіть послідовність подій.

А «...Уперше прийшли печеніги на Руську землю і, вчинивши мир з Ігорем, пішли до Дунаю»

Б «..Підняв диявол розлад серед... Ярославичів. І пішли Святослав і Всеволод проти старшого брата Ізяслава, князя київського, старшого сина Ярослава»

В «...Лиха честь татарська! Данило Романович, що є князем великим, сидить перед ханом на колінах і хлопом ординським себе називає»

Г «І сів Олег у Києві, і мовив: “Хай буде се мати городам руським!”»

61. Установіть послідовність подій.

А Перша згадка назви «Україна» в писемних джерелах

Б Захоплення Києва монголами на чолі з ханом Батиєм

В Любецький з’їзд князів

Г Коронація Данила Галицького

62. Установіть послідовність подій.

А Коронація Данила Галицького

Б Поїздка Данила Галицького до Золотої Орди

В Похід Куремси проти Данила Галицького

Г Битва під Ярославом

ЗАВДАННЯ З КОРОТКОЮ ВІДПОВІДДЮ МНОЖИННОГО ВИБОРУ

Завдання з вибором трьох правильних відповідей із семи запропонованих варіантів відповіді.

63. Які риси були притаманні розвитку Київського князівства в другій половині XII — на початку XIII ст.?

1 господарство розорене постійними набігами половців

2 політична нестабільність, відсутність власної династії

3 центр релігійного життя Русі

4 один із найбільш розвинутих і густонаселених регіонів Русі

5 домінування в політичному житті родового боярства

6 постійні династичні зазіхання Польщі та Угорщини

7 встановлення золотоординського панування

64. Які події історії Київської Русі пов’язані з діяльністю князя Володимира Мономаха?

1 об’єднання руських князів для боротьби проти половецької загрози

2 запровадження перших писаних законів

3 впровадження нової системи престолонаслідування

4 хрещення Русі

5 скликання князівських з’їздів (снемів)

6 розбудова Києва — будівництво «міста Володимира»

7 здійснення походу на Константинополь

65. Землі яких князівств перебували під владою князя Данила Романовича напередодні монгольської навали (1239 р.)?

1 Київського

2 Чернігівського

3 Переяславського

4 Новгород-Сіверського

5 Волинського

6 Галицького

7 Турово-Пінського

66. Які з наведених тверджень характеризують діяльність князя Данила Галицького?

1 разом з іншими руськими князями брав участь у битві з монголами на річці Калці 1223 р.

2 приєднав до Галицько-Волинського князівства Закарпаття

3 здійснив поїздку до Золотої Орди, де добився від хана Батия підтвердження своїх прав на Волинь і Галичину

4 у «Слові о полку Ігоревім» про князя згадується, що він «підпер гори Угорські своїми військами» і «зачинив ворота Дунаю»

5 успішно чинив опір монгольським загонам темника Куремси, але зазнав поразки в боротьбі з татарським ханом Бурундаєм

6 столицею свого князівства зробив місто Львів

7 брав участь у Любецькому з’їзді князів